slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
"Inqum u mmur g]and Missieri" PowerPoint Presentation
Download Presentation
"Inqum u mmur g]and Missieri"

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

"Inqum u mmur g]and Missieri" - PowerPoint PPT Presentation


  • 146 Views
  • Uploaded on

"Inqum u mmur g]and Missieri". RANDAN2007. Illum il-Knisja tpo[[i quddiemna episodju skond l-evan[elju ta’ San {wann. Ftit qabel dan l-episodju {esu’ qal: “Min jie]du l-g]atx ji[i g]andi u jixrob”. {w 7, 37. Dan wassal g]al nuqqas ta’ qbil bejn il-kapjiet tal-Lhud.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '"Inqum u mmur g]and Missieri"' - kellie-travis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Illum il-Knisja tpo[[i quddiemna episodju skond l-evan[elju ta’ San {wann.

Ftit qabel dan l-episodju {esu’ qal: “Min jie]du l-g]atx ji[i g]andi u jixrob”. {w 7, 37.

Dan wassal g]al nuqqas ta’ qbil bejn il-kapjiet tal-Lhud.

slide3

Wara din id-diskussjoni: “wie]ed wie]ed telqu lejn djarhom”, u “{esu’ telaq lejn l-G]olja ta\-\ebbu[“, jitlob.

“l-g]ada qabel is-seb] re[a’ mar fit-tempju u l-poplu kollhu [ie ]dejh”.

slide4

Il-Fari\ej jipprovokaw lil {esu’: “]adulu quddiemu wa]da mara li kienet inqabdet fl-adultarju”.

{w 8, 3.

“Il-bniedem li ji\ni ma’ mart g]ajru jag]tuhom il-mewt, li\-\ieni u li\-\ienja.”

Lv 20, 10.

slide5

“Int, imma, xi tg]id?”

“Applikaw il-Li[i”

Mhux tajjeb daqs kemm jidher g]ax qed jg]idilna biex noqtlu din il-mara.

“}alluha ]a tg]ix”

Mhux tajjeb daqs kemm jidher g]ax qed jg]idilna biex niksru l-Li[i ta’ Mose.

slide6

“{esu’ beda jikteb b’sebg]u fit-trab”

Minkejja kollox {esu’ jibqa kalm... Ma waqax g]all-provokazzjoni tag]hom.

X’kien ifisser li ni\el jikteb fl-art?

Id-dnubiet ta’ dawk li kienu qed jakku\aw il-mara.

Azzjoni simbolika

slide7

{esu’ mhux biss baqa’ kalm, imma bil-kalma tieg]u ]awwad aktar lil Fari\ej...

“... Min fostkom hu bla dnub jitfg]alha hu l-ewwel [ebla...”

“... Dawk baqg]u jistaqsuh...”

slide8

{esu’ ma jitkellimx fuq il-li[i miktuba...

...imma jikkundanna l-a[ir ta’ dawk in-nies li jinqdew bil-persuni u bil-li[i biex jiddefendu l-interessi tag]hom.

{esu’ jistieden biex kul]add jag]mel e\ami tal-kuxjenza qabel jakku\a o]rajn.

slide9

Dan wassal biex: “qabdu u telqu wie]ed wara l-ie]or”, [ara bil-maqlub ta’ dak li ]asbu.

Il-persuna li [iet ikkundanata bil-li[i mhix il-mara, imma l-fari\ej li [ew quddiem {esu’.

slide10

“Kif tista’ tg]idlu lil ]uk, ‘}i, ejja nne]]ilek it-tibna li g]andek f’g]ajnejk’, meta m’intx tara t-travu li g]andek f’g]ajnejk int?” Lq 6, 42.

“Mela lanqas jien ma nikkundannak, mur, u mil-llum ‘il quddiem tidnibx i\jed.”

{esu’ ma jrid li ]add ju\a’ l-li[i ta’ Alla biex jikkundanna persuna o]ra.

slide11

{esu’ jikkundanna d-dnub tal-Fari\ej...

Jikkundanna d-dnub ta’ l-adultera...

... imma ma’ jikkundannax il-persuna

“anqas jien ma nikkundannak”.

slide12

Dan l-episodju juri kif {esu’ huwa:

“d-dawl tad-dinja” {w 8, 12.

Dawl li juri l-verita’, juri dak li hemm mo]bi fil-bniedem.

Il-]a\en tal-Fari\ej u l-indiema tal-mara adultera.

slide13

“U l-[udizzju huwa dan: li d-dawl [ie fid-dinja, imma l-bnedmin ]abbew id-dlam aktar mid-dawl, g]ax l-g]emil tag]hom kien ]a\in. G]ax kull min jag]mel il-]a\en jobg]od id-dawl, u ma jersqax lejn id-dawl, biex g]emilu ma jinkixifx. Imma min jag]mel is-sewwa jersaq lejn id-dawl, biex juri li hemm Alla f’g]emilu.” {w 3, 19-21.

slide14

It-Tlieta tal-Ġimgħa Mqaddsa huwa jum iddedikat lis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni, nimpenja ru]i biex ni``elebra kif jixraq dan is-Sagrament.

Issir penitenza volontarja bħala tħejjija għall-Ġimgħa Mqaddsa.

Il-komunità parrokkjali hija mistiedna biex telimina preġudizzji fil-konfront ta’ sitwazzjonijiet irregolari ta’ membri minn ħdan l-istess komunità.