slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Plan prezentacji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Plan prezentacji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18
kellie-cotton

Plan prezentacji - PowerPoint PPT Presentation

157 Views
Download Presentation
Plan prezentacji
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SPOTKANIE INFORMACYJNE dla kandydatów na wyjazd na praktykiw ramach Programu ErasmusBeata OgrodowczykBiuro Międzynarodowej Wymiany Studenckiej08.04.2010

 2. Plan prezentacji Zasady wyjazdowe Dofinansowanie do wyjazdu Kwalifikacja na wyjazd Dokumenty aplikacyjne Organizacja wyjazdu Realizacja wyjazdu / Przedłużenie pobytu Rozliczenie wyjazdu/ Uznanie okresu praktyk

 3. Zasady ogólne Wyjazdy studentów: • student zarejestrowany w PŁ na kierunku studiów I, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich • student po drugim roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, z zamkniętym semestrem poprzedzającym wyjazd • obywatel kraju uczestniczącego w programie, stypendysta Rządu Polskiego, uchodźca, student z kartą stałego pobytu • student nie będący na „urlopie”

 4. Zasady ogólne • Wyjazdy studentów: • w celu zrealizowania stażu/praktyki w przedsiębiorstwie, organizacji, uczelni wyższej, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie • Wyjazdy w czasie wakacji (3 miesiące) i semestralne • uznanie okresu praktyk • student wyjeżdżający nie traci praw studenta w Polsce

 5. Zasady ogólne • Wyjazdy studentów: • pobyt od 3 do 12 miesięcy zgodnie z zaproszeniem z instytucji przyjmującej • pobyt w przedziale czasowym od 1 czerwca 2010 do 30 września 2011 • wyjazd na praktykę Erasmusa możliwy RAZ W ŻYCIU

 6. Podział na 3 grupy państw w zależności od kosztów utrzymania: 1 grupa– Dania, Finlandia, Francja, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania – ok.400 euro 2 grupa– Austria, Belgia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia, Włochy – ok.350 euro 3 grupa - Czechy, Rumunia, Słowacja,Turcja – ok.300 euro Grant Erasmus - prognozy

 7. Grant wypłacany maksymalnie na 6 miesięcy Grant dla studentów IFE wypłacany na 3 miesiące Grant jest przelewany na konto w dwóch ratach, jeśli wyjazd trwa dłużej niż 4 miesiące Decyzja o wysokości grantu – lipiec 2010 Grant Erasmus - prognozy

 8. Dofinansowanie do kosztów podróży z PŁ Kwota ryczałtowa – 1000 PLN Wypłata z Funduszu Centralnego Dofinansowanie dla studentów niepełnosprawnych Wniosek do Agencji Narodowej Pomoc ze strony PŁ w aplikacji o dodatkowe fundusze dla osób niepełnosprawnych Dodatkowe dofinansowanierok akademicki 2010/2011

 9. Protokół kwalifikacyjny podpisują Prodziekan ds. Studenckich i Wydziałowy Koordynator Erasmusa ds. Praktyk Średnia ocen Potwierdzenie znajomości języka obcego – poziom B1 List intencyjny z instytucji przyjmującej Ostateczna lista osób zakwalifikowanych zatwierdzona przez Uczelnianego Koordynatora Erasmusa – lipiec 2010 Kwalifikacja na wyjazd

 10. DOKUMENTY Dostępne na stronie ERASMUS.P.LODZ.PL/wyjazdy studentów na praktykę/ dokumenty Termin składania dokumentów - MIESIĄC przed wyjazdem na praktykę: Podanie studenta o zgodę na wyjazd Porozumienie o programie praktyki i Karta Jakości Formularz aplikacyjny Oświadczenie finansowe

 11. Karta Jakości Praktyk Firma zobowiązuje się: Przydzielić studentom zadania i obowiązki (jak wyszczególniono w Porozumieniu o programie praktyki) Zapewnić im dostęp do odpowiedniego wyposażenia i materiałów Sporządzić umowę lub równorzędny dokument dot. praktyki zgodnie z wymogami prawa krajowego Wyznaczyć mentora (opiekuna) Zapewnić wsparcie praktyczne, o ile zajdzie taka potrzeba Sprawdzać czy studenci posiadają odpowiednie polisy ubezpieczeniowe oraz ułatwiać im zrozumienie kultury kraju goszczącego

 12. Karta Jakości Praktyk Student zobowiązuje się: Przestrzegać ustaleń wynegocjowanych w związku z daną praktyką i dołożyć wszelkich starań, aby pomyślnie ukończyć praktykę Stosować się do zasad i przepisów instytucji przyjmującej, obowiązujących w niej godzin pracy, kodeksu postępowania oraz zasad zachowania poufności Kontaktować się z uczelnią macierzystą w przypadku wszelkich problemów lub zmian dotyczących praktyki Po zakończeniu praktyki przedłożyć sprawozdanie wraz z wszelką wymaganą dokumentacją

 13. Oświadczenie o numerze konta: wypełnić na formularzu dostępnym na stronie erasmus.p.lodz.pl podać numer rachunku, nazwę banku, adres, walutę dostarczyć podstemplowane i podpisane przez pracownika banku w przypadku konta internetowego - załączyć kopię strony umowy z numerem konta ustanowić Pełnomocnika do konta, który pozostaje w kraju w trakcie pobytu na stypendium Oświadczenie o numerze konta

 14. Organizacja wyjazdu Student podpisuje umowę wyjazdową, na podstawie której otrzymuje grant Grant jest przelewany na konto Student przedstawia umowę w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdzie otrzymuje Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego Student ubezpiecza się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i od odpowiedzialności cywilnej na czas podróży i pobytu w firmie

 15. realizacja programu praktyki zgodnie z zapisami z TA ewentualne zmiany – przesłanie formularza Changes to TA w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia praktyki przelewy kolejnych rat należnego grantu kontynuacja wypłat należnych stypendiów krajowych możliwe przedłużenie za zgodą Wydziału – bez gwarancji otrzymania grantu na dodatkowy okres (pobyt na praktyce nie dłużej niż do 30.09.2011) Realizacja wyjazdu

 16. DOKUMENTY PO POWROCIE Student dostarcza do BMWS w terminie do 30 dni od zakończenia praktyki (zgodnie z umową wyjazdową): Zaświadczenie o odbyciu praktyki – work confirmation Sprawozdanie – zadania i umiejętności Ankieta stypendysty Student dostarcza do Wydziałowego Koordynatora Erasmusa ds. Praktyk: Sprawozdanie merytoryczne

 17. Uznanie okresu pobytu za granicą • Decyzja o uznaniu – Prodziekan ds. Studenckich • Praktyka jako dodatkowe osiągnięcie – Suplement do Dyplomu • 1,5 pkt. za każdy tydzień pobytu, o ile Prodziekan ds. Studenckich nie uzna części praktyki za równoważną przedmiotom/ zaliczeniom/ egzaminom • Jeśli warunki z TA nie zostaną spełnione, Prorektor ds. Studenckich wraz z Uczelnianym Koordynatorem mogą zdecydować o konieczności zwrotu części lub całości grantu

 18. KONTAKTERASMUS@P.LODZ.PL Biuro Międzynarodowej Wymiany StudenckiejGodziny przyjęć studentów: ul. Skorupki 10/12 pon-śr 9.00-12.00 I piętro, pok. 104czw-pt 12.00-15.00 tel. 42 631 28 89 Uczelniany Koordynator Programu Erasmus Doc dr Tomasz Saryusz-Wolski Kierownik BMWS – Małgorzata Świt Administracyjni Koordynatorzy Programu Erasmus Beata Ogrodowczyk – beata.ogrodowczyk@p.lodz.pl Bożena Owczarek