Plan prezentacji
Download
1 / 13

PLAN PREZENTACJI - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

PLAN PREZENTACJI. Przyczyny podjęcia prac Etapy i harmonogram prac Badania i analizy przeprowadzone dla celów OSR – metodologia i wyniki Inne dane służące do przeprowadzenia OSR Struktura OSR Wstępne wyniki OSR. PRZYCZYNY PODJĘCIA PRAC.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PLAN PREZENTACJI' - teddy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Plan prezentacji
PLAN PREZENTACJI

 • Przyczyny podjęcia prac

 • Etapy i harmonogram prac

 • Badania i analizy przeprowadzone dla celów OSR – metodologia i wyniki

 • Inne dane służące do przeprowadzenia OSR

 • Struktura OSR

 • Wstępne wyniki OSR


Przyczyny podj cia prac
PRZYCZYNY PODJĘCIA PRAC

 • Zmiana warunków i otoczenia gospodarczego od czasu wejścia w życie obowiązującej ustawy (1993 rok)

 • Nowe uwarunkowania międzynarodowe – akcesja do UE oraz ratyfikacja Konwencji Wiedeńskiej o Kontroli i Cechowaniu Wyrobów z Metali Szlachetnych

 • Wady obecnego systemu sygnalizowane przez przedsiębiorców, organizacje branżowe i administrację probierczą* :

  • niewystarczająca ochrona rynku,

  • duży zakres nielegalnego obrotu,

  • niska jakość polskiego wytwórstwa i wzornictwa,

  • upadek prestiżu i etosu zawodowego w jubilerstwie,

  • wadliwe funkcjonowanie administracji probierczej

   *projekt ustawy przygotowany przez GUM w lipcu 2006


Cele interwencji w obszarze z otnictwa i jubilerstwa
CELE INTERWENCJI W OBSZARZE ZŁOTNICTWA I JUBILERSTWA

 • Stworzenie otoczenia instytucjonalnego i prawnego przyjaznego dla przedsiębiorców

 • Ograniczenie nielegalnego obrotu i nieuczciwej konkurencji

 • Zwiększenie konkurencyjności polskiego wytwórstwa

 • Skuteczna ochrona konsumenta

 • Dostosowanie do przepisów prawa międzynarodowego i zasad funkcjonowania wspólnego rynku UE


Etapy i harmonogram prac

PRACE

ANALITYCZNO –

BADAWCZE

PRACE I

KONSULTACJE OSR

PRACE

LEGISLACYJNE

XII 2006 badanie społeczne (wywiady z przedsiębiorcami)

I 2007 badanie konsumenckie

II 2007

III 2007 badanie ankietowe przedsiębiorców

IV 2007

V 2007 analiza problemów branży (wstępny OSR)

Założenia do ustawy (projekt)

VI 2007 konsultacje społeczne i międzyresortowe

VII 2007 Założenia do ustawy (Rada Ministrów)

Koniec 2007 ustawa Prawo Probiercze (przyjęcie przez RM)

ETAPY I HARMONOGRAM PRAC


Badania i analizy przeprowadzone w ramach osr
BADANIA I ANALIZY PRZEPROWADZONE W RAMACH OSR

 • Jakościowe badanie społeczne – problemy rynku

 • Badanie konsumentów

 • Badanie ankietowe na reprezentatywnej próbie

 • Inne dane statystyczne (GUS, ZRP, UP)


Plan prezentacji

BADANIE SPOŁECZNE – PROBLEMY RYNKU

CELE:

 • identyfikacja problemów branży złotniczej natury administracyjnej, prawnej i ekonomicznej

 • diagnoza potrzeby zmian ustawy

  METODOLOGIA: 18 pogłębionych wywiadów indywidualnych (właściciele firm jubilerskich, przedstawiciele ZRP, pracownicy urzędów probierczych)

  WYNIKI:

 • niski prestiż i etos zawodu złotnika,

 • niska jakość wzornictwa,

 • znaczny rozmiar szarej strefy i nieuczciwej konkurencji,

 • długi czas oczekiwania na badanie i cechowanie,

 • niewystarczająca ilość urzędów probierczych,

 • niszczenie wyrobów w trakcie cechowania,

 • niewielka wiedza o Konwencji Wiedeńskiej i obowiązkach z niej wynikających,

 • niski poziom kwalifikacji rzeczoznawców kamieni szlachetnych


Badanie konsumenckie
BADANIE KONSUMENCKIE

CELE: analiza postaw konsumenckich w zakresie rynku jubilerskiego

METODOLOGIA: badanie ilościowe - ankieta

WYNIKI:

 • niska popularność metali szlachetnych i biżuterii jako formy lokowania oszczędności,

 • grupy społeczno-zawodowe najczęściej dokonujące zakupuwyrobów złotniczych: osoby pracujące na własny rachunek, studenci oraz kadra kierownicza, inteligencja, osoby w wieku 18-44 lata,

 • miejsce zakupu wyrobu: sklep jubilerski (85%),

 • najwyższe znaczenie dla konsumentów ma oznaczenie próby stopu metalu, następnie cecha, najmniejsze – znak wytwórcy


Badanie ankietowe przedsi biorc w
BADANIE ANKIETOWE PRZEDSIĘBIORCÓW

CELE: rozpoznanie realnej sytuacji branży i opinii przedsiębiorców nt. problemów i utrudnień na jakie napotykają w prowadzeniu działalności

METODOLOGIA: specjalistyczna i rozbudowana ankieta przesłana do 1500 przedsiębiorców (299 zwrotów) i udostępniona na stornie internetowej MG

WYNIKI:

 • Prawie 80% ankietowanych sprzedaje swe wyroby wyłącznie w Polsce,

 • Ponad 60% ankietowanych prowadzi działalność od ponad 10 lat

 • Prawie 90% ankietowanych to mikroprzedsiębiorcy

 • Połowa ankietowanych korzysta z urzędów probierczych co najmniej kilka razy w miesiącu

 • Ocena urzędów probierczych: najwyżej oceniane są uprzejmość pracowników i gotowość do udzielania informacji, najniżej – odległość od urzędów probierczych i czas oczekiwania na cechowanie


Badanie ankietowe przedsi biorc w cd
BADANIE ANKIETOWE PRZEDSIĘBIORCÓW cd.

 • Ocena urzędów probierczych cd.: najlepiej oceniane są przez największych przedsiębiorców (pow. 50 zatrudnionych), najgorzej przez zatrudniających 10-49 osób,

 • System fakultatywny ma nieco więcej zwolenników niż system obligatoryjny,

 • Ponad połowa ankietowanych uważa, że znak imienny powinien być wystarczającą gwarancją jakości wyrobu,

 • Wysoki prestiż egzaminów i tytułów czeladniczych i mistrzowskich

 • Najczęstszymi przejawami nieuczciwej konkurencji są wprowadzanie do obrotu wyrobów niecechowanych i zaniżanie cen

 • Największymi barierami dla rozwoju branży są: wysokie koszty pracy, podatki, bariery administracyjne i nieterminowe płatności


Inne dane s u ce do przygotowania wst pnej osr
INNE DANE SŁUŻĄCE DO PRZYGOTOWANIA WSTĘPNEJ OSR

 • Analiza wielkości i struktury rynku – dane GUS, urzędów probierczych, szacunki pism branżowych

 • Obroty handlu zagranicznego metalami szlachetnymi

 • Kształtowanie cen metali szlachetnych

 • Funkcjonowanie administracji probierczej:

 • ilości i wyniki kontroli probierczych

 • ilość zbadanych i ocechowanych wyrobów (z uwzględnieniem rodzajów stopów, rodzaju cechy)

 • analiza finansowa administracji probierczej – budżety urzędów probierczych (analiza możliwości inwestycyjnych, kadrowych)

 • Rynek pracy w jubilerstwie (dane ZRP na temat egzaminów mistrzowskich i czeladniczych)

 • Analiza porównawcza systemów prawa probierczego w krajach UE i EOG


Przyk adowe problemy i propozycje rozwi za

PROBLEMY

Długi czas oczekiwania na badanie i cechowanie

Częste przypadki fałszowania cech lub obrotu wyrobami niecechowanymi

Niewystarczająca ilość urzędów probierczych

Niszczenie wyrobów w trakcie cechowania

Niewielka wiedza o Konwencji Wiedeńskiej i obowiązkach z niej wynikających

Znacząca nadwyżka finansowa urzędów probierczych (przewaga wpływów nad wydatkami)

ROZWIĄZANIA NIELEGISLACYJNE

Powołanie nowych urzędów lub punktów probierczych

Wydłużenie czasu pracy urzędów probierczych

Zwiększenie zatrudnienia w urzędach probierczych

Zwiększenie ilości kontroli probierczych

Inwestycje w przyrządy do cechowania laserowego

Akcja informacyjna dot. Konwencji Wiedeńskiej

Wprowadzenie nowych prób metali szlachetnych

Obniżenie opłat za cechowanie laserowe

Zwiększenie funkcji kontrolnych urzędów probierczych i sankcji za nieprzestrzeganie przepisów

Zwolnienie dyplomowanych złotników z obowiązku cechowania

Objęcie zakresem przedmiotowym prawa probierczego rynku kamieni jubilerskich i bursztynu

PRZYKŁADOWE PROBLEMY I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ


Przyk adowe problemy i propozycje rozwi za1

PROBLEMY

Niedostosowanie ustawy do zmian technologicznych (nowe stopy)

Przekonanie znacznej części przedsiębiorców, że znak imienny powinien być wystarczającą gwarancją jakości wyrobu,

Mały odsetek przedsiębiorców z tytułami czeladniczymi i mistrzowskimi

Niski poziom wzornictwa

Częste przypadki uszkodzenia wyrobów podczas tradycyjnego cechowania

Częste przypadki fałszowania cech lub obrotu wyrobami niecechowanymi

Niewystarczająca ochrona konsumentów na rynku kamieni szlachetnych – brak jednolitych egzaminów dla rzeczoznawców

Znacząca nadwyżka finansowa urzędów probierczych (przewaga wpływów nad wydatkami)

ROZWIĄZANIA LEGISLACYJNE

Wprowadzenie nowych prób metali szlachetnych

Obniżenie opłat za cechowanie laserowe

Zwiększenie funkcji kontrolnych urzędów probierczych i sankcji za nieprzestrzeganie przepisów

Ograniczenie obligatoryjnego charakteru systemu probierczego (np. zwolnienie dyplomowanych złotników z obowiązku cechowania)

Objęcie zakresem przedmiotowym prawa probierczego rynku kamieni jubilerskich i bursztynu

PRZYKŁADOWE PROBLEMY I PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ