1 / 4

VY_32_INOVACE_Čj.3.16_Vyjmenovaná slova po s_ prezentace

VY_32_INOVACE_Čj.3.16_Vyjmenovaná slova po s_ prezentace. Vyjmenovaná slova po s. sýkora. sýček. Pamatuj si !. Pozor !. Pozor !. Ola sípe. Síra má žlutou barvu. s íra ( nerost) sípe ( chraptí ). Ola sype ptáčkům. Sýr je na talíři. s ýr ( potrava )

kellan
Download Presentation

VY_32_INOVACE_Čj.3.16_Vyjmenovaná slova po s_ prezentace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. VY_32_INOVACE_Čj.3.16_Vyjmenovaná slova po s_ prezentace

  2. Vyjmenovaná slova po s sýkora sýček

  3. Pamatuj si ! Pozor ! Pozor ! Ola sípe. Síra má žlutou barvu. síra ( nerost) sípe ( chraptí ) Ola sype ptáčkům. Sýr je na talíři. sýr ( potrava ) Sype ( semínka ) sysel

  4. Doplňte s_rové ovoce, s_čís_sel, spravit s_tě, s_korka, s_pký sníh, s_dliště, zás_lka, vys_lačka, nenas_ta, syrové maso. s_nek, s_lák, předs_ň, s_rky, zas_čet, s_dlo, krm_tko, s_korka, Pepa s_pe, s_ra je žlutá, s_r Společná kontrola syrové, syčí, sysel, sítě, sýkorka, sypký, sídliště, zásilka, vysílačka, nenasyta. synek, silák, předsíň, sirky, zasyčet, sídlo, krmítko, sýkorka, sípe, síra, sýr. Obrázky použity z www.wikipedie.cz otevřená encyklopedie .Vloženo dne 2O.12. 2011

More Related