gyermek s ifj s gv delmi alapismeretek n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek. A gyermekvédelem alapfogalmai A pedagógusok szerepe és felelőssége az iskola gyermekvédelmi munkájában Gyermekek ellen elkövetett erőszak családban, közoktatási intézményben. TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 1991. évi LXIV. Törvény a gyermeki jogokról

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek' - keith


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
A gyermekvédelem alapfogalmai
 • A pedagógusok szerepe és felelőssége az iskola gyermekvédelmi munkájában
 • Gyermekek ellen elkövetett erőszak családban, közoktatási intézményben
t rv nyi h tt r
TÖRVÉNYI HÁTTÉR
 • 1991. évi LXIV. Törvény a gyermeki jogokról
 • 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 2002. évi IX. törvény az 1997-es törvény módosítása
 • 1952. évi IV. törvény A házasságról, a családról és a gyámságról
 • 15/1998. számú NM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 1993. évi LXXIX. törvény - közoktatási törvény és módosításai
 • 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről
 • A mindenkori költségvetési törvény
ltal nos gyermekv delem
Általános gyermekvédelem
 • A gyermek születését megelőző gyermekvédelem
 • A gyermekek lelki gondozásának ellátása
 • A gyermeknevelés, az iskoláztatás és az otthonteremtés kedvező anyagi feltételeinek biztosítása
 • A gyermeki jogok biztosítása
gyermeki jogok
Gyermeki jogok
 • Minden emberre érvényes jogok
 • Speciális szabályozást adó jogok
 • Kizárólag vagy főleg gyerekekre vonatkozó jogok
 • Politikai jogok
 • Gazdasági jogok
 • Kulturális jogok
 • Szociális jogok
kik k
Kik ők?
 • Hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek – DE KIK ŐK?
  • Ktv. 121. § 14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította.
  • Gyvtv. 5. § n) veszélyeztetettség: olyan - magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult - állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.
  • HHH – halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
h tr nyos helyzet
Hátrányos helyzet
 • Rosszabb életkörülmények
 • Művelődési hátrányok
 • Szülők alacsonyabb iskolázottsága
 • Egészségügyi okok
 • Család szerkezete, működése

Az átlagostól eltérő támogatásra szorulnak, de megfelelően működő prevenció esetén a családjukban hosszú távon megtarthatók.

a vesz lyeztetett gyermek g ti ferenc gyermekv delem az iskol ban
A veszélyeztetett gyermek(Gáti Ferenc: Gyermekvédelem az iskolában)

személyiségfejlődésétnagy valószínűséggel fenyegeti valamilyen károsodás:

 • az énfejlődésben,
 • a szocializációban,
 • a magatartásban,
 • az értékorientációkban,
 • az igényszintben,
 • az aktivitás vonatkozásában.
a vesz lyeztetetts g okair l makai va
A veszélyeztetettség okairól /Makai Éva/
 • Környezeti ok
  • Család – Családszerkezet
  • Nevelési hiányosság
  • Erkölcsi fejlődést veszélyeztető környezet
  • Lakásviszonyok
  • Családon kívüli negatív hatás
 • A gyermek személyiségében mutatkozó ok
 • Anyagi ok
 • Egészségügyi ok
 • Egyéb ok
a probl m s csal d ism rvei rutter 1975
A problémás család ismérvei (Rutter, 1975.)
 • Érzelmi kötelékek hiánya.
 • Zavarok a család biztonságos érzelmi bázisként való működésében.
 • Szülői modellek hiánya, vagy súlyos torzulása.
 • Feszültségek leküzdésének, kezelésének zavarai.
 • A szülők közötti interakció hiánya, vagy torzulása.
 • Hiányos vagy eltorzult kommunikációs háló a családon belül.
 • Nevelési eljárások hiánya vagy éppen túlzott alkalmazása.
a gyermekv delmi rendszer
A gyermekvédelmi rendszer

Gyermekvédelmi

gondoskodás

keretébe tartozó

hatósági

intézkedések

Gyermekjóléti

alapellátások

Gyermekvédelmi

szakellátások

Személyes

gondoskodást

nyújtó

ellátások

Pénzbeli

ellátások

Természet-

beni

ellátások

Területi

gyermek-

védelmi

szak-

szolgáltatás

Otthont

nyújtó

ellátások

 • Védelembe vétel,
 • Családba fogadás
 • Ideiglenes hatályú
 • elhelyezés
 • Átmeneti és tartós
 • nevelésbe vétel,
 • nevelési felügyelet
 • Utógondozás,
 • Utógondozói ellátás,
 • örökbefogadás
1 1 p nzbeli s term szetbeni ell t sok
1.1.Pénzbeli és természetbeni ellátások
 • A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó ellátások:
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
  • rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
  • kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
  • egyéb, a települési önkormányzat rendeletében biztosított ellátás

A városi gyámhivatal hatáskörébe tartozó ellátások:

 • Gyermektartásdíj megelőlegezése
 • Otthonteremtési támogatás
term szetbeni ell t sok
Természetbeni ellátások
 • A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás is adható ebben a formában
 • Tankönyvtámogatás
 • Tandíj, eü. szolgáltatás, egyéb ellátás kifizetésének átvállalása stb.
1 2 szem lyes gondoskod st ny jt ell t sok
1.2.Személyes gondoskodást nyújtó ellátások
 • 1.2.1Gyermekjóléti alapellátások
  • Önkéntes, kivéve hatósági elrendelés
  • Szülői felügyeleti jog fennmarad
  • Típusai:
   • gyermekjóléti szolgáltatás
   • gyermekek napközbeni ellátása
   • gyermekek átmeneti gondozása
1 2 szem lyes gondoskod st ny jt ell t sok folytat s
1.2.Személyes gondoskodást nyújtó ellátások-folytatás

1.2.2. Gyermekvédelmi szakellátások

 • Nem önkéntes!!!
 • A szülő felügyeleti joga szünetel vagy megszűnik
 • Típusai:
  • otthont nyújtó ellátás,
  • utógondozói ellátás,
  • területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (TEGYESZ).
slide16

Gyermekvédelmi szakellátás

Területi

gyermekvédelmi

szakszolgáltatás

Otthont nyújtó ellátások

Gyermekotthon

Nevelőszülő

Speciális gyermekotthon

Hivatásos nevelőszülő

Különleges gyermekotthon

Lakásotthon

Speciális hivatásos nevelőszülő

Utógondozó otthon

ter leti gyermekv delmi szakszolg ltat s
Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
 • A gyermek személyiségvizsgálata, szakvélemény és elhelyezési javaslat készítése.
 • A gyermek egyéni elhelyezési tervének készítése.
 • A nevelőszülői hálózat szervezése, fenntartása és működtetése.
 • A gyermek örökbefogadhatóvá nyilvánításának és örökbe adásának szakmai előkészítése.
 • Az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek gyámja (hivatásos gyámja), gondozója.
 • Családgondozás, utógondozás.
 • Eseti gondnoki jogkörben ellátja a gyermek képviseletét, ha a gyám a gyermeket nem képviselheti
2 gyermekv delmi gondoskod s hat s gi int zked sek
2.Gyermekvédelmi gondoskodás( hatósági intézkedések)
 • Védelembe vétel
 • Ideiglenes hatályú elhelyezés
 • Családba fogadás
 • Átmeneti nevelésbe vétel
 • Tartós nevelésbe vétel
 • Utógondozás
 • Utógondozói ellátás
a gyermekv delem rendszer m k dtet se
A gyermekvédelem rendszer működtetése

állami és önkormányzati feladat

 • egészségügyi szolgáltatást nyújtók
 • személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók
 • közoktatási intézmények, nevelési tanácsadó
 • rendőrség, ügyészség, bíróság
 • menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,
 • társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok
 • gyermekjogi képviselő
 • 2006. január 1-jétől: Pártfogói felügyelői szolgálat, áldozatsegítő szolgálat, javítóintézet
eg szs g gyi szolg ltat k
Egészségügyi szolgáltatók
 • Védőnő
 • Háziorvos, gyermekorvos
 • Közoktatási intézmény orvosa
szem lyes gondoskod st ny jt szolg ltat k csal dseg t s gyermekj l ti szolg lat k zpont
Személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók - Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat/központ
 • Gyermek nevelésének elősegítése:
  • Támogatásokról való tájékoztatás
  • Tanácsadás, információadás
  • Várandós anya segítése
  • Szabadidős program
  • Hivatalos ügyek intézése
 • Veszélyeztetettség megelőzése:
  • Jelzőrendszer működtetése, együttműködés
  • Tájékoztatás
  • Okok feltárása, megoldási javaslatok
slide23
3. Veszélyeztetettség megszüntetése:
 • Családgondozás
 • Konfliktusmegoldásban segítésg
 • Hatósági beavatkozás kezdeményezése
 • Javaslatkészítés a gyermek családjából történő kiemelésre

4. Visszahelyezés elősegítése - utógondozás

j feladatai
Új feladatai
 • utcai és lakótelepi szociális munka,
 • kapcsolattartási ügyelet,
 • kórházi szociális munka,
 • készenléti szolgálat.
k zoktat si int zm nyek nevel si tan csad
Közoktatási intézmények - Nevelési tanácsadó
 • nevelési, pszichológiai tanácsadás
 • viselkedészavarokkal, beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek problémáinak feltárása

http://www.2kerpszsz.hu/

1022 Marcibányi tér 1

gyermek s ifj s gv delmi felel s
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
 • segít;
 • tájékoztat;
 • családlátogatás;
 • felzárkóztatás biztosítása;
 • segít azoknak a családoknak, ahol anyagi okok vagy veszekedések miatt diszharmonikussá vált életvitelük;
 • rendszeres óralátogatások;
 • gyermekbántalmazás vélelme vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető veszélyeztető tényező megléte esetén az intézmény vezetője értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot;
slide27
A Gyermekjóléti Szolgálat felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken;
 • a gyermekvédelmi támogatások szükségességét jelzi;
 • jól látható helyen közzéteszi a gyermekvédelmi feladatot ellátó fontosabb intézmények elérhetőségét;
 • egészségnevelési, drog- és bűnmegelőzési program kidolgozásának segítése, végrehajtásának figyelemmel kísérése;
 • a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek felmérése az osztályfőnökök közreműködésével;
 • Gyakran ő a drogkoordinátor.
gyermekv delem a k zoktat si int zm nyekben
Gyermekvédelem a közoktatási intézményekben
 • A pedagógiai program része
 • Félállású gyermek- és ifjúságvédelmi felelős alkalmazása???
 • A pedagógusok gyermekvédelmi kultúrája
 • Dilemmák:
  • Felvállaljam?
  • Kihez forduljak?
  • Mi történik, ha nem tudom megoldani a problémát?
titoktart si k telezetts g
Titoktartási kötelezettség?

„A pedagógus, illetve a nevelő és oktató munkát segítő alkalmazott az óvoda vezetője, az iskola, kollégium igazgatója (vezetője) útján - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 17. §-ára is tekintettel - köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú tanuló - más vagy saját magatartása miatt - súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben az adattovábbításhoz az érintett, illetve az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges.” (Közoktatási törvény, 2. számú melléklet)

lehet s gek
Lehetőségek
 • Kooperáció a gyermekvédelmi jelzőrendszerrel, civil szervezetekkel stb.
 • Gyermekvédelmi stratégia kidolgozása: ki miért felelős, rögzíteni pontosan a feladatokat és felelősöket.
 • Esetmegbeszélések: kivel, hogyan, miért, mikor?
gyermekjogi k pvisel
Gyermekjogi képviselő
 • segít a gyermeknek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását;
 • segíti a gyermeket az állapotának megfelelő ellátáshoz való hozzájutásban.
csal dseg t szolg lat
Családsegítő Szolgálat
 • 1022 Budapest, Fillér u. 50/B
 • tel./fax: 225-7956, 225-7957
 • E-mail: bp02css@freemail.hu
 • Ügyelet: hétfőtől csütörtökig: 14.00-18.00,
 • pénteken: 10.00-14.00
 • Pesthidegkúti ügyelet: minden pénteken 10.00-13.00 (Mária remetei út 37. Okmányiroda)
 • A családsegítő szolgáltatás célja az önkormányzat területén élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
slide34
A Családsegítő Szolgálat tevékenységei
 • Adósságkezelési tanácsadás
 • időpont: előzetes bejelentkezés alapján
 • Családi kapcsolati konzultáció
 • Családon belüli erőszak áldozatainak védelme
 • Elhelyezkedési esély javítás
 • Tanácsadás: előzetes bejelentkezés alapján minden
 • szerdán 10 -18-ig
 • Teaház: kedden:10.00- 13.00-ig
 • Fogyatékkal élők életét segítő információk
 • Idősek, tartós vagy időleges betegségből adódó anyagi, családi és mentális problémákban segítségnyújtás.
 • Jogi tanácsadás
 • – időpont: előzetes bejelentkezés alapján
 • Önkéntesek szervezése, foglalkoztatása
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Veszteséggel élők, gyászolók támogatása
 • Klubfoglalkozások:
 • 1. Angol, orosz nyelvi klub – Fillér u. 50/B, minden hétfőn heti váltásban passzív nyelvtudás felelevenítésére
 • „Internet kortalanul” –
 • Hidegkúti Közösségi Ház
 • (Mária remetei út 37. ) Minden kedden 10-12-ig
gyermekj l ti k zpont
Gyermekjóléti Központ
 • 1027 Budapest, Szász Károly u. 2. (bejárat: Erőd u. 11.)
 • tel.: 225-3864, 225-3865,
 • fax: 225-8156
 • E-mail: csgysz2@t-online.hu
 • Ügyelet: Hétfő, Csütörtök: 14.00-18.00,
 • Kedd, Szerda: 10.00-18.00, Péntek: 10.00-14.00
 • Gyermekjóléti Központ figyelemmel kíséri a kerületben élő gyermekek szociális helyzetét és segítő szolgáltatásokkal támogatja a gyermeki jogok érvényesülését, a családban nevelkedő gyermekek egészséges testi, szellemi, lelki fejlődését, érdekének védelmét.
 • A kerületi gyermekintézményekkel együttműködésben elősegíti a gyermeket veszélyeztető helyzetek feltárását és elhárítását, családgondozás keretében rendezi a veszélyeztetett gyermekek helyzetét
slide36
Gyermekjóléti Központ tevékenységei
 • Gyermeki jogok érvényesítésének elősegítése
 • Gyermek panaszának meghallgatása és érdekeinek védelme
 • Gyermekek esélyegyenlőségét támogató szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való hozzáférés elősegítése
 • Segítő kapcsolat kialakítása a gyermekkel és szülőjével a gyermek családi, kapcsolati, iskolai
 • beilleszkedési, tanulási problémáinak rendezése
 • érdekében
 • Családi konfliktusok rendezésének támogatása,
 • Családon belüli erőszak áldozatainak védelme
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Jogi tanácsadás
slide37
Telefonos-készenléti szolgálat
 • Gyermekjóléti Központ a nyitva tartáson túli időben telefonos ügyeleti szolgálatot működtet.
 • Ügyeleti idő:
 • H-P: este 20 – reggel 8 óra, Szo - V: 0-24 óra között
 • Telefonszám: 06-70- 455- 17- 76
 • A készenléti telefonon a segítséget kérő gyermek, szülő kapcsolatba léphet a gyermekjóléti szolgálat ügyeletet tartó munkatársával és támogatást, tanácsot kap aktuális problémái - krízishelyzet esetén azonnali - rendezéséhez.
slide38
Kapcsolattartási Ügyelet
 • minden pénteken 14-18 óra között
 • Gyermekjóléti Központ székhelyén helyben igénybe vehető speciális szolgáltatás
 • Kinek?
 • - elvált, külön élő szülők és gyermekeik
 • - nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek és szüleik részére,
 • Miért?
 • a külön élő szülővel illetve a vérszerinti szülővel, egyéb családtagjaikkal való kapcsolattartás
 • - rendszeres megvalósulásának támogatása
 • -a kapcsolattartás során előforduló szülői konfliktusok a gyermek érdekében történő rendezése
 • Hogyan?
 • - a gyermek semleges helyen történő átadása, átvétele
 • - a gyermek és a külön élő szülő, vérszerinti szülő kapcsolati problémái rendezése
 • - a gyermek érdekeinek megfelelő szülői együttműködések kialakításának segítése