Info
Download
1 / 56

PLAN RADA - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Info rmativni sastanak EU CIVIL SOCIETY FACILITY SERBIA PROGRAMME PROGRAM EU ZA PODRŠKU CIVILNOM DRUŠTVU. PLAN RADA. Vlada Republike Srbije Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom. Projekat sprovodi SIPU. Projekat je finansiran od strane Evropske unije. SADRŽAJ PREZENTACIJE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PLAN RADA' - keena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

InformativnisastanakEU CIVIL SOCIETY FACILITY SERBIA PROGRAMMEPROGRAM EU ZA PODRŠKU CIVILNOM DRUŠTVU


Plan rada
PLAN RADA

Vlada Republike Srbije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Projekat sprovodi SIPU

Projekat je finansiran od strane Evropske unije


SADRŽAJ PREZENTACIJE

 • Ciljevi konkursa

 • Finansijski okvir

 • Pravila konkursa

Vlada Republike Srbije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Projekat sprovodi SIPU

Projekat je finansiran od strane Evropske unije


Op ti cilj
OPŠTI CILJ

 • Doprineti demokratiji, ljudskim pravima, socijalnoj inkluziji i vladavini prava kroz efikasnije učešće građana u formulaciji politika, u procesima i praksama donošenja odluka na svim nivoima upravljanja.

Vlada Republike Srbije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Projekat sprovodi SIPU

Projekat je finansiran od strane Evropske unije


Specifi ni ciljevi
SPECIFIČNI CILJEVI

 • Jačati učešće organizacija civilnog društva (OCD) u reformi javne uprave u Srbiji na svim nivoima.

 • Ohrabriti OCD inicijative koje promovišu kulturnu različitost i pomirenje u regionu.

 • Jačati građanske inicijative i kapacitete organizacija sa ciljem osnaživanja uloge civilnog društva u razvoju lokalne zajednice.

Vlada Republike Srbije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Projekat sprovodi SIPU

Projekat je finansiran od strane Evropske unije


O ekivani rezultati
OČEKIVANI REZULTATI

 • Poboljšano učešće civilnog društva u osiguranju transparentnosti i odgovornosti javne administracije na svim nivoima.

 • Kulturna raznolikost i tolerancija promovisana na lokalnom, nacionalnom i među-regionalnom nivou.

 • Ojačani kapaciteti organizacija koje deluju na lokalu za sprovođenje građanskih akcija i učestvovanje u razvoju zajednica.

Vlada Republike Srbije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Projekat sprovodi SIPU

Projekat je finansiran od strane Evropske unije


Finansijski okvir
FINANSIJSKI OKVIR

 • Ukupno dostupno u okviru konkursa: 2.000,000 evra.

 • Veličina grantova:

  • Min: 50,000 evra

  • Max: 100,00 evra

 • Procenat sufinansiranja:

  • Min: 50% ukupnih troškova projekta

  • Max: 90% ukupnih troškova projekta

Vlada Republike Srbije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Projekat sprovodi SIPU

Projekat je finansiran od strane Evropske unije


Ko mo e da u estvuje
KO MOŽE DA UČESTVUJE

 • Glavni akteri koji mogu da učestvuju u konkursu su:

  • Aplikant(eng. applicant) – podnosilac predloga

  • Ko-aplikant(eng. co-applicant/s)

  • Pridruženo lice (eng. affiliatedentity/ies)

Vlada Republike Srbije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Projekat sprovodi SIPU

Projekat je finansiran od strane Evropske unije


Aplikant
APLIKANT

 • Da bi ispunio uslove za prijavu, mora da bude:

  • Pravno lice,

  • Neprofitnog karaktera,

  • Organizacija civilnog društva,

  • Osnovana u jednoj od zemalja članica EU ili jednoj od zemalja IPA-e,

  • Biti direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom zajedno sa ko-aplikantom i pridruženim licem; aplikant ne može da deluje kao posrednik ,

  • U slučaju da aplikant nije OCD osnovan/registrovan u Srbiji, mora da se prijavi sa najmanje jednim ko-aplikantom osnovanim u Srbiji.

Vlada Republike Srbije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Projekat sprovodi SIPU

Projekat je finansiran od strane Evropske unije


Aplikant1
APLIKANT

 • Potencijalni aplikant ne može da učestvuje u konkursu ukoliko se nalazi u jednoj od situacija koje su navedene u Odeljku 2.3.3. PRAG-a.

 • U Delu A, sekcija 3, formulara za prijavu (eng. Applicationform) nalazi se Izjava aplikanta (eng. Declarationby the applicant) kojom se potvrđuje da se niti on, niti ostali učesnici (ko-aplikant, pridružena lica) nalaze u jednoj od navedenih situacija.

Vlada Republike Srbije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Projekat sprovodi SIPU

Projekat je finansiran od strane Evropske unije


Aplikant2
APLIKANT

 • Može da učestvuje individualno ili sa ko-aplikantima.

 • Ukoliko mu se odobri grant, aplikant i (ako postoje) ko-aplikanti postaju korisnici projekta.

 • Aplikant postaje korisnik identifikovan kao koordinator. Koordinator je glavni sagovornik sa ugovornim telom. On predstavlja i deluje u ime svih korisnika (ukoliko postoje) i koordinira dizajn i sprovođenje projekta.

Vlada Republike Srbije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Projekat sprovodi SIPU

Projekat je finansiran od strane Evropske unije


Ko aplikanti
KO-APLIKANTI

 • Učestvuju u pripremi i sprovođenju projekta, a njihovi troškovi se ostvaruju pod jednakim uslovima kao i oni na koje prava ima aplikant.

 • Mora da zadovolji iste kriterijume prijave kao i aplikant.

 • Mora da potpiše dokument „Mandat“ (eng. Mandate), koji se nalazi u Delu B, sekcija 4 formulara za prijavu.

Vlada Republike Srbije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Projekat sprovodi SIPU

Projekat je finansiran od strane Evropske unije


Ko aplikanti1
KO-APLIKANTI

 • Uz već navedene uslove, ko-aplikanti još mogu da budu i:

  • Obrazovne, kulturne, socijalne, zdravstvene i druge institucije koje rade u oblastima relevantnim za ovaj Konkurs,

  • Pokrajinske i lokalne samouprave.

 • Za projekte koji se sprovode pod temom 3, ko-aplikanti moraju da budu organizacije iz geografskog područja u kojem se sprovodi akcija.

Vlada Republike Srbije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Projekat sprovodi SIPU

Projekat je finansiran od strane Evropske unije


Pridru eno lice
PRIDRUŽENO LICE

 • Aplikant i ko-aplikant mogu da sprovode projekat sa pridruženim licem(ima).

 • Isključivo sledeća tela mogu da budu uzeta u obzir kao pridružena lica:

  • Pravna lica koja zajedno formiraju jedno lice/telo, uključujući i ako su specifično osnovana u svrhu sprovođenja projekta. U tom slučaju, to lice/telo može da učestvuje kao aplikant ili ko-aplikant bez obzira na to da li učestvuje kao drugo lice/telo ili kao pridruženo lice/telo.

Vlada Republike Srbije

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

Projekat sprovodi SIPU

Projekat je finansiran od strane Evropske unije


Pridru eno lice nastavak
PRIDRUŽENO LICE nastavak

 • Pravna lica/tela koja imaju povezanost sa aplikantom, kao npr. pravnu ili kapitalnu povezanost, a koja nije ograničena na projekat niti formirana u specifičnu svrhu sprovođenja projekta pod uslovima da odgovaraju zahtevima i kriterijumima za prihvatljivost aplikanta.

 • Ukoliko se aplikantu odobri grant, pridruženo lice(a) neće postati korisnik(ci) granta niti potpisnik(ci) ugovora. Međutim, oni učestvuju u dizajnu i sprovođenju projekta i troškovi koje imaju mogu da budu prihvaćeni ko dopušteni troškovi (pod istim uslovima kao za aplikanta i ko-aplikanta).

 • Pridruženo lice mora da zadovolji uslove prijave kao i aplikant i ko-aplikant.

 • Takođe, mora da potpiše Izjavu pridruženog lica koja se nalazi u Delu B, sekcija 5 prijavnog formulara.

 • Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Saradnici
  SARADNICI

  • Saradnici (eng. Associates) – druge organizacije koje mogu biti uključene u akciju, ali ne mogu da prime sredstva iz granta, osim troškova putovanja i dnevnica.

  • Ne moraju da zadovolje kriterijume za prijavu, ali moraju da budu predstavljeni u Delu B, sekcija 6 formulara za prijavu.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Izvo a i
  IZVOĐAČI

  • Korisnici granta, kao i njihova pridružena lica mogu da dodeljuju ugovore za radove, robu i usluge izvođačima (eng. Contractors) pod uslovima za nabavku propisanim u Dodatku IV grant ugovora.

  • Saradnici i pridružena lica NE mogu da budu i izvođači u okviru projekta.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Dozvoljene akcije
  DOZVOLJENE AKCIJE

  • Akcija se sastoji od skupa aktivnosti i mora se sprovesti u Republici Srbiji.

  • Dozvoljeno trajanje akcije:

   • min. 12 – max 24 meseci.

  • Specifične teme na koje se akcije moraju odnositi:

   • Reforma javne uprave

   • Kulturna različitost

   • Razvoj OCD na lokalu

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Reforma dr avne uprave
  REFORMA DRŽAVNE UPRAVE

  TEME:

  • Poboljšati transparentnost, efikasnost i uslužnu orjentaciju državne uprave sa posebnim fokusom na potrošnju javnih sredstva;

  • Promovisati visoke standarde i efikasno sprovođenje zakonodavnog okvira za prevenciju sukoba interesa izabranih državnih funkcionera i službenika;

  • Promovisati efikasnu, servisno orijentisanu saradnju između republičke, pokrajinske i lokalne administracije;

  • Poboljšati informacije o službama državne uprave.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Reforma dr avne uprave1
  REFORMA DRŽAVNE UPRAVE

  INDIKATORI:

  • Broj građana na koje je pozitivno uticalo unapređeno pružanje javnih usluga i konkretno unapređenje kapaciteta usluga državne uprave kroz praćenje i ocenu javnih politika (sektorski ciljevi, javna nabavka i finansijske alokacije za pružanje usluga);

  • Nove inicijative lobiranja, javnog zagovaranja i aktivnog građanstva koje podržavaju prevenciju konflikta interesa u državnoj upravi;

  • Broj građana koji imaju koristi od unapređenja tematske saradnje u okviru državne uprave na svim nivoima vezanim uz specifične potrebe građana i krajnjih korisnika usluga;

  • Dodatne održive e-usluge ustanovljene sa ciljem da povećaju efikasnost javnih servisa.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Kulturna raznolikost
  KULTURNA RAZNOLIKOST

  TEME:

  • Podrška kulturnim inicijativama koje promovišu jednakost, ne-nasilje i ne-diskriminaciju;

  • Promovisanje kulturne raznolikosti u oblasti kulture i obrazovanja;

  • Povećanje među-kulturalnog dijaloga među različitim etničkim i religijskim zajednicama;

  • Doprinos regionalnom pomirenju kroz istraživanje zajedničkih vrednosti i pitanja od zajedničkog značaja.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Kulturna raznolikost1
  KULTURNA RAZNOLIKOST

  INDIKATORI:

  • Broj inovativnih kulturnih proizvoda koji promovišu toleranciju i razvijeni su i razdeljeni široj publici;

  • Broj osoba na koje su pozitivno uticale inkluzivne kulturne i obrazovne inicijative u odnosu na kulturnu raznolikost;

  • Broj osoba na koje je su pozitivno uticale građanske akcije koje promovišu među-etničku i među-religijsku toleranciju;

  • Broj osoba na koje su pozitivno uticale inicijative regionalne i kulturne raznolikosti, zajedničkog kulturnog nasleđa, istorije, jezika, pomirenja, rešavanja konflikata.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Razvoj ocd na lokalu
  RAZVOJ OCD NA LOKALU

  TEME:

  • Kapaciteti organizacija koje deluju u lokalnoj zajednici da pruže usluge građanima na lokalu;

  • Podrška lokalnim inicijativama malih OCD-a sa fokusom na specifične lokalne potrebe u oblastima kao što su upravljanje i tolerantnost kroz operativne i akcijske grantove;

  • Promovisanje znanja i razumevanja opšte javnosti o građanskim inicijativama kroz javna događanja i komunikacione grantove OCD-a;

  • Unapređenje umrežavanja OCD-a na lokalnom i regionalnom nivou.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Razvoj ocd na lokalu1
  RAZVOJ OCD NA LOKALU

  INDIKATORI:

  • Kapaciteti organizacija koje deluju u lokalnoj zajednici su merljivo uvećani dopuštajući njihovo povećano učestvovanje u razvoju zajednice;

  • Broj efikasnih i održivih novih mera uvedenih za pružanje usluga na lokalu i usmerenih na najranjivije grupe i manjine;

  • Broj građana koji učestvuju u građanskim akcijama u oblasti reforme državne uprave i kulturne raznolikosti na lokalu;

  • Broj uspostavljenih održivih građanskih platformi koje se efikasno bave specifičnim potrebama velikih grupa građana na lokalnom i regionalnom nivou;

  • Dodatna sredstva javnog i privatnog sektora obezbeđena u svrhu podrške civilnom sektoru.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Dozvoljeni tipovi aktivnosti
  DOZVOLJENI TIPOVI AKTIVNOSTI

  • Sprovođenje istraživanja

  • Praćenje javnih politika i javnih servisa

  • Lobiranje i zagovaranje

  • Organizacija javnih skupova, debata i javnih slušanja

  • Obrazovanje i izgradnja kapaciteta

  • Pružanje usluga na lokalu

  • Specifične mere i socijalna podrška ugroženim grupama i manjinama

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Dozvoljeni tipovi aktivnosti1
  DOZVOLJENI TIPOVI AKTIVNOSTI

  • Kreiranje i promovisanje umetničkih i kulturnih proizvoda

  • Kulturne i omladinske razmene u kontekstu regionalnog pomirenja

  • Organizacija inovativnih kulturnih događanja, performansa, izložbi i takmičenja

  • Umrežavanje i izgradnja partnerstva

  • Druge aktivnosti u kontekstu opšte svrhe Programa

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Nedozvoljeni tipovi aktivnosti
  NEDOZVOLJENI TIPOVI AKTIVNOSTI

  • Akcije koje se sastoje samo ili pretežno od individualnog sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima.

  • Akcije koje se sastoje samo ili pretežno od individualnih stipendija za studiranje ili kurseve.

  • Akcije primarno usmerene na aktivnosti izgradnje objekata, nabavku opreme, nabavku i/ili renovaciju zgrada i kancelarija.

  • Akcije usmerene primarno na davanja i donacije, kao i one profitnog usmerenja.

  • Akcije koje su već financirane iz drugih EU programa i one čije je sprovođenje započelo pre potpisivanja ugovora.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Grantovi tre im stranama
  GRANTOVI TREĆIM STRANAMA

  • Aplikant može da predloži davanje grantova trećim stranama, ali isključivo u okviru Teme 3 i u svrhu postizanja ciljeva projekta.

  • Grantovi trećim stranama ne mogu da budu jedina svrha projekta!

  • Maksimalno dozvoljeni iznos jednog grantatrećoj strani iznosi: 10.000,00 evra.

  • Maksimalno dozvoljeni iznos za grantove trećim stranama iznosi 60.000,00 evra.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Grantovi tre im stranama1
  GRANTOVI TREĆIM STRANAMA

  • Specifični uslovi za dodelu granta trećim stranama:

   • Aplikant mora da ima godišnji promet od 10.000,00 evra ili manje.

   • Aplikant nikada nije bio korisnik EU granta.

   • Aktivnosti predviđene za finansiranje ne mogu da se sprovode duže od 6 meseci.

  • Aplikant treba da uzme u obzir mogućnost objave konkursa za grantove trećim stranama više od jednog puta (u zavisnosti od kapaciteta za podnošenje projekata treće strane).

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Grantovi tre im stranama2
  GRANTOVI TREĆIM STRANAMA

  • Aplikant koji planira dodeliti grantove trećim stranama treba da obavezno u sekciji 2.1.1. formulara za prijavu definiše i sledeće:

   • Ciljeve i rezultate koji će biti postignuti grantovima

   • Fiksnu listu različitih tipova aktivnosti koje treba da budu dozvoljene za grantove

   • Tipove ili kategorije lica koja mogu da prime grant

   • Kriterijume za selekciju aplikanata i davanje grantova

   • Kriterijume za utvrđivanje tačnog iznosa granta trećoj strani, i

   • Maksimalni iznos granta koji će se dodeliti.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Vidljivost
  VIDLJIVOST

  • Aplikanti moraju da vode računa o ispunjavanju zahteva za osiguranje vidljivosti EU finansiranja.

  • Više informacija o ovim zahtevima možete da potražite na: http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Dozvoljeni broj prijava
  DOZVOLJENI BROJ PRIJAVA

  • Jedan aplikantNE može da podnese više od jedne prijave u okviru ovog konkursa.

  • Jedan aplikant može da bude ko-aplikant ili pridruženo lice u drugoj prijavi u isto vreme.

  • Jedan ko-aplikant može da učestvuje u najviše 2 prijave u okviru ovog konkursa.

  • Jedan ko-aplikant može da bude pridruženo lice u drugoj prijavi u isto vreme.

  • Pridruženo lice(a) mogu da učestvuju u dve prijave u okviru ovog konkursa.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Dopu teni tro kovi
  DOPUŠTENI TROŠKOVI

  • Jedino dopušteni troškovi mogu da budu pokriveni grantom.

  • Dopušteni troškovi uključuju popis troškova navedenih u Opštim uslovima (Aneks G, član 14) i članu 7 grant ugovora.

  • Povraćaj dopuštenih troškova bazira se na jednoj ili kombinaciji više formi:

   • Stvarni troškovi nastali od strane korisnika i/ili pridruženog lica

   • Jedna ili više pojednostavljenih opcija troškova

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Pojednostavljene opcije tro kova
  POJEDNOSTAVLJENE OPCIJE TROŠKOVA

  U svrhu sprovođenja ovog konkursa ove opcije dozvoljene su isključivo za budžetske stavke 1.1 i 1.2 Plate.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Dopu teni tro kovi1
  DOPUŠTENI TROŠKOVI

  • U dopuštene troškove spadaju i sledeći:

   • Rezerva za nepredviđene situacije – najviše 5% od predviđenih direktnih dopuštenih troškova. Korišćenje ovih sredstava treba da bude odobreno od strane ugovornog tela.

   • Dopušteni indirektni troškovi – paušalni iznos od najviše 7% od predviđenih ukupnih dopuštenih direktnih troškova pod uslovom da isti troškovi već nisu navedeni u drugim kategorijama budžeta.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Nedopu teni tro kovi
  NEDOPUŠTENI TROŠKOVI

  • Porezi, uključujući porez na dodatu vrednost (PDV).

  • Carine i uvozne takse ili bilo kakve druge naknade.

  • Kupovina, najam ili zakup zemlje i postojećih zgrada.

  • Operativni troškovi

  • Polovna roba

  • Bankarski troškovi, trošak garancija i slični izdaci

  • Troškovi konverzije, naknade i gubici pri razmeni valuta povezani s bilo kojom komponentom određenih evro računa, kao i ostali isključivo finansijski troškovi.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Nedopu teni tro kovi1
  NEDOPUŠTENI TROŠKOVI

  • Doprinosi u naturi

  • Troškovi lizinga

  • Troškovi deprecijacije (pada vrednosti opreme, vozila)

  • Dugovi i povezani troškovi (kamate)

  • Pokrivanje gubitaka ili potencijalnih budućih obaveza

  • Troškovi prijavljeni od grant korisnika i finansirani kroz drugu akciju ili program koji je dobio EU grant

  • Krediti trećim stranama

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Procedura prijavljivanja
  PROCEDURA PRIJAVLJIVANJA

  • Obavezna registracija u PADOR sistem!

   • Faza 1, koncept projekta (eng. Concept note) –

    • Obavezno

     • za prijave iznad 60.000,00 evra

    • Nije obavezno

     • za prijave ispod 60.000,00 evra ili manje

     • za ko-aplikanta(e) i pridruženo lice(a)

   • Faza 2, finalni predlog (eng. Fullproposal)

    • Obavezno za sve aplikante, ko-aplikante i pridružena lica čiji su koncepti odobreni u prvoj fazi (eng. Pre-selected)

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Pador
  PADOR

  • Elektronska baza podataka organizacija koja treba redovno da se ažurira putem:

   http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm

  • Važno je da započnete proces registracije u PADOR sistem što pre, nikako ne čekajte rok za podnošenje prijave.

  • Kao rezultat prijave u PADOR sistem, dobićete identifikacioni broj koji treba da se koristi pri popunjavanju prijave projekta.

  • Sva dodatna pitanja uputite na: [email protected]

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Koncept projekta
  KONCEPT PROJEKTA

  • Pratiti uputstva za izradu iz prijavnog formulara.

  • Priprema se na engleskom jeziku i u elektronskom obliku.

  • Prijava se šalje poštom ili dostavlja na adresu:

   Delegation of the European Union to the Republic of Serbia

   ContractsandFinanceSection

   Vladimira Popovica 40/V

   11070 Belgrade, Serbia

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Koncept projekta1
  KONCEPT PROJEKTA

  • Šalju se jedan original i 2 kopije A4 veličine, svaka posebno uvezana. Uključuje:

   • Koncept projekta

   • Spisak za proveru (Deo A, sekcija 2 formulara za prijavu)

   • Izjavu aplikanta (Deo A, sekcija 3 formulara za prijavu)

  • Elektronska verzija sa svim materijalima, kao i štampana verzija.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Va no
  VAŽNO

  • Prijava treba da bude upakovana u koverat, zalepljena, a uz adresu Delegacije mora da stoji i sledeće:

   • Reference number: EuropeAid/134254/L/ACT/RS

   • Title of the Call for proposals: EU Civil SocietyFacilitySerbiaProgramme

   • Naziv i adresa aplikanta: ………………………….

   • „Not to be openedbefore the openingsession“/“Ne otvarati pre zvanične sednice otvaranja“

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Rok za prijavu
  ROK ZA PRIJAVU

  • 13. maj 2013.

   • Uključujući i datum otpreme, poštanski pečat ili datum na depozitu o uplati.

   • U slučaju lične dostave, rok je isti dan, ali do 15,00h, evidentirano potpisanom i datiranom potvrdom o prijemu prijave.

   • Iz razloga administrativne efikasnosti, ugovorno telo može da odbije sve prijave pristigle nakon datuma predviđenog za odobravanje ocene/evaluacije koncepta projekta

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Dodatna pitanja
  DODATNA PITANJA

  • Sva dodatna pitanja mogu da se šalju zaključno sa 21. danom do isteka roka za prijavu (22. april 2013. do 16,00h) na [email protected]

  • Odgovori na dodatna pitanja biće objavljeni do 11og dana pre isteka roka za prijavu (30. april 2013.) na

  • https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome i na

  • http://www.europa.rs

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Finalni predlog
  FINALNI PREDLOG

  • Podnose samo oni koji su pozvani da ih dostave nakon ocene/evaluacije koncepta projekta.

  • Aplikant mora striktno da se drži formulara za konkurs i ne sme da menja elemente projektnog koncepta, osim traženog iznosa EU granta u iznosu od 20% u okviru dopuštenog minimalnog i maksimalnog iznosa granta.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Finalni predlog1
  FINALNI PREDLOG

  • Prati se ista procedura prijave kao i kod projektnog koncepta, uključujući i slanje sledećih dokumenata:

   • Puna prijava (eng. FullApplicationForm)

   • Budžet (eng. Budget)

   • Logička matrica (eng. LogicalFramework) – opcionalna za predloge vrednosti manje od 100.000,00 evra

  • Elektronska verzija mora da sadrži iste dokumente.

  • Lista za proveru (eng. Checklist, Sekcija 7, deo B) i Izjava aplikanta (Sekcija 8, deo B) moraju da budu posebno odštampane, uvezane i stavljene u isti koverat.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Proces evaluacije
  PROCES EVALUACIJE

  • Korak 1: Otvaranje i administrativna provera i evaluacija projektnih koncepata

  • Korak 2: Evaluacija pune prijave

  • Korak 3: Provera kvalifikovanostiaplikanata i pridruženih lica

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Korak 1
  Korak 1

  • Proces uključuje proveru:

   • Da li je projekat prijavljen na vreme

   • Da li su zadovoljeni svi kriterijumi navedeni u tačkama 1 – 5 Liste za proveru Sekcije 2, deo A

   • Evaluaciju koncepta projekta (relevantnost i dizajn akcije)

   • Detaljni formular za evaluaciju nalazi se u konkursnoj dokumentaciji

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Korak 11
  Korak 1

  • Projekti se rangiraju na bodovnoj listi od najbolje do najslabije ocenjenog.

  • Najviši bodovni prag je 50 bodova.

  • Projekti koji su dobili više od 30 bodova biće pozvani u drugi krug evaluacije ukoliko je njihovo mesto na listi iznad praga od duplo većeg iznosa predviđenog konkursom (u ovom slučaju 4.000,000,00 evra).

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Korak 2
  Korak 2

  • Procena pune prijave uključuje:

   • Da li je prijava primljena u roku

   • Da li prijava zadovoljava tražene zahteve iz Liste za proveru (sekcija 6, deo B pune prijave)

   • Evaluacija pune prijave, uključujući:

    • Kriterijume selekcije aplikanata i pridruženih lica - operativni i finansijski kapaciteti

    • Kriterijume za procenu kvaliteta prijave – delotvornost i izvodljivost akcije, održivost akcije te budžet i ekonomičnost akcije

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Korak 21
  Korak 2

  • Najviši mogući bodovni prag iznosi 80 bodova, a uključuje i prenos bodova iz koncepta projekta.

  • Priprema rang liste najbolje ocenjenih projekata u skladu sa dostupnim sredstvima, kao i rezervna lista.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Korak 3
  Korak 3

  • Provera kvalifikovanostiaplikanata i pridruženih lica na osnovu tražene dokumentacije koja treba da bude dostupna kroz PADOR:

   • Statut ili osnivački akt aplikanta, ko-aplikanta i pridruženih lica;

   • Kopija poslednjeg finansijskog izveštaja aplikanta (račun dobiti/gubitka i bilans stanja) za prethodnu financijsku godinu

   • Formular o pravnom statusu za aplikanta i ko-aplikante

   • Finansijski identifikacioni formular (FIF) za aplikanta

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Odluka o dodeli granta
  ODLUKA O DODELI GRANTA

  • Svi aplikanti će u pisanom obliku biti obavešteni o rezultatima konkursa.

  • Inidikativni raspored sprovođenja svih faza konkursa nalazi se u okviru Uputstva za aplikante.

  • Žalbe aplikanata na rezultate konkursa mogu da se podnesu prateći proceduru opisanu u okviru 2.4.15. PRAG-a.

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Lista aneksa konkursa
  Lista aneksa konkursa

  • Dokumenti koji treba da se popune

   • Aneks A: Formular za prijavu projekta

   • Aneks B: Budžet

   • Aneks C: Logička matrica

   • Aneks D: Formular o pravnom statusu

   • Aneks E: Finansijski identifikacioni formular

   • Aneks F: PADOR formular (eng. off Line Form)

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Lista aneksa konkursa1
  Lista aneksa konkursa

  • Dokumenti za informisanje:

   • Aneks G: Standardni grant ugovor sa aneksima

   • Aneks H: Iznosi dnevnica http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm

   • Aneks K: Uputstva i lista za proveru za procenu budžeta i opcije jednostavnih troškova

   • Uputstva za upravljanje projektnim ciklusom http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  Pitanja i odgovori

  Vlada Republike Srbije

  Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

  Projekat sprovodi SIPU

  Projekat je finansiran od strane Evropske unije


  ad