hodnotenie parametrov v u bov ho cd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hodnotenie parametrov výučbového CD PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hodnotenie parametrov výučbového CD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5
keely-erickson

Hodnotenie parametrov výučbového CD - PowerPoint PPT Presentation

76 Views
Download Presentation
Hodnotenie parametrov výučbového CD
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Hodnotenie parametrov výučbového CD RealLifeactiveteachelementary

  2. Technické parametre • DVD-ROM je vhodné pre použitie v triede • Vyžaduje Windows Vista, príp. Linux • Vydavateľ poskytuje pomoc v prípade problémov • Rozsah úloh je vhodný na jednotlivé vyučovacie hodiny • Cvičenia a testy sa dajú vytlačiť

  3. Praktické parametre • DVD – ROM má časti pre učiteľa i žiakov, pre spoločnú prácu v triede • Grafika je prehľadne spracovaná • Obsahuje DVD s niekoľkými príbehmi, ktoré sú doplnené súvisiacimi cvičeniami • Inštalácia je jednoduchá

  4. Motivačné parametre • Obsahovo zaujme dospievajúcich • Aktuálne situácie • Reálne prostredie a príbeh • Možnosť okamžitého vyhodnotenia cvičení

  5. Vyučovacie parametre • DVD – ROM korešponduje s učebnicou • Obsah je v súlade so ŠVP, ŠKVP a TVVP • Zaujme dospievajúcich študentov • Obsahuje cvičenia rôznej náročnosti • Primerane pokrýva všetky štyri jazykové zručnosti