legetjenesten i sykehjem n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Legetjenesten i sykehjem PowerPoint Presentation
Download Presentation
Legetjenesten i sykehjem

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
keegan-rice

Legetjenesten i sykehjem - PowerPoint PPT Presentation

122 Views
Download Presentation
Legetjenesten i sykehjem
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Legetjenesten i sykehjem Anne Helen Hansen kommuneoverlege Tromsø kommune 18.02.04

 2. Legetjenesten i sykehjem • Medisinske behov hos pleietrengende eldre i dag • Medisinske tilbud til beboere i sykehjem i dag • Muligheter i framtida - kan tilbudet møte behovet?

 3. Medisinske behov Økte pasientrettigheter – gjelder også eldre • Rett til nødvendig helsehjelp • Rett til informasjon • Rett til individuell plan

 4. Medisinske behov øker Oppsummering: • Sykeligheten blant gamle har økt og vil fortsatt øke • Antall gamle har økt og vil fortsatt øke • Økte pasientrettigheter, også for gamle

 5. Behov er ikke lik etterspørsel

 6. Det medisinske tilbudet • En lege pr 170 pasienter i sykehjem (Norge og Tromsø) • En lege pr 135 pasienter i sykehjem (Tromsø 1992) • En lege pr 2,2 pasienter i sykehus (Norge)

 7. Det medisinske tilbudet • 15 fastleger har 4-6 timer hver uke på 5(6) sykehjem i Tromsø • Legene har ofte lite faglig fellesskap med hverandre • Legene har liten fast kontakt med øvrig helsepersonell på sykehjemmene • Tilsynsleger, ikke sykehjemsleger

 8. Det medisinske tilbudet • Små bistillinger gjør engasjement vanskelig • Små bistillinger gjør legen til en fjern konsulent i sykehjemmet • Små bistillinger gir sykepleieren vanskeligere arbeidsforhold • Små bistillinger signaliserer at gamle trenger pleie, ikke lege og et medisinsk tilbud

 9. Det medisinske tilbudet • Kommunalt ansatt lege koster penger for kommunen, det gjør ikke fastlegen • Legen tjener mer i praksisen enn på shj • Ingen bemanningsnormer for legetjenesten i sykehjem i Norge • Fragmentert organisering av legetjenesten • Legetjeneste i >50 % stilling i sykehjem gir ikke poeng til spesialisering som lege

 10. Det medisinske tilbudet • Utgiftsdrivende, genererer ikke inntekter • Undersøkelsesforhold dårlige • Utstyr gammelt og nedslitt • Utilfredsstillende journalsystem • Usikkerhet vedr. rettigheter og plikter • Usikkerhet vedr. pas. sykehistorie, observasjoner, grunnlagsdata • Usikkerhet vedr. samarbeid

 11. Kan tilbudet møte behovet? • Kvantitet • Organisering • Kvalitet

 12. Kan tilbudet møte behovet? • Fastlegen inn i sykehjemmet? • Kommunalt ansatte tilsynsleger? • Kommunalt ansatte sykehjemsleger? • Eldreoverlegen

 13. Fordeler Pas beholder sin lege fra tidligere Ikke særomsorg Fastlegen får et mer helhetlig ansvar Reduserte utgifter for kommunen Ulemper Geografiske avstander Ingen institusjonslege Sykepleieren må bruke mye tid på kommunikasjon med mange ulike leger Fastlegen inn i sykehjemmet

 14. Fordeler Mulig å få til innenfor eksisterende avtaler (7,5 timer tilplikting) En eller få leger sykehjemmet forholder seg til Ulemper Pas får ny lege når sykehjemsplass Ingen institusjonslege ”Doble” utgifter for kommunen Særomsorg Kommunale tilsynsleger som nå

 15. Fordeler Institusjonslege Kontinuitet og engasjement Mulighet for eget vaktsystem Ulemper Pas får ny lege når sykehjemsplass ”Doble” utgifter for kommunen Særomsorg Kommunale sykehjemsleger

 16. Eldreoverlegen • 50% samfunnsmedisin, 50% klinikk • Bidra til utvikling av forebyggende tiltak og helsetjenester til eldre, både i og utenfor institusjon • Lede og koordinere teamet av sykehjemsleger • Være medisinsk ekspertise i sentralt inntaksteam for tildeling av po-tjenester

 17. Kan tilbudet møte behovet? Det er spennende å leve, for da får man se hvordan det går