Z klady marketingu
Download
1 / 28

Základy marketingu - PowerPoint PPT Presentation


 • 320 Views
 • Uploaded on

Základy marketingu. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. MBA Ing. Iveta Šebeščáková. PODMIENKY ZÍSKANIA KLASIFIKOVANÉHO ZÁPOČTU. Povinná účasť na cvičeniach Predn ášky nepovinné - 25.03. 2014 – zápočtová písomka 15b - 06.05. 2014 – zápočtový test 70b

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Základy marketingu' - keanu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Z klady marketingu

Základy marketingu

doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. MBA

Ing. Iveta Šebeščáková


Podmienky z skania klasifikovan ho z po tu
PODMIENKY ZÍSKANIA KLASIFIKOVANÉHO ZÁPOČTU

 • Povinná účasť na cvičeniach

 • Prednášky nepovinné

  - 25.03. 2014 – zápočtová písomka 15b

  - 06.05. 2014 – zápočtový test 70b

  - Spracovanie zápočtovej práce 15b

  Na úspešné ukončenie predmetu min. 51b


Spracovanie z po tovej pr ce
SPRACOVANIE ZÁPOČTOVEJ PRÁCE

 • Spracovanie = dvojice

 • Rozsah = 10 – 15 strán

 • Prezentácia – cca 10 minút

 • Prezentovanie práce na cvičeniach

 • Termín odovzdania zápočtovej práce do 29.4.2014


Odpor an literat ra
ODPORÚČANÁ LITERATÚRA

 • KOTLER, P. – KELLER, K. L.: Marketing. Management: Grada Publishing, 2007, s. 788. ISBN 978-80-247-1359-5

 • KOTLER, P. – ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-015-3.

 • CIBÁKOVÁ, V. – BARTÁKOVÁ, G.: Základy marketingu. Bratislava: Ekonóm, 2007, s. 222. ISBN 978-80-8078-156-9

 • Prednášky


ZÁKLADY MARKETINGU

1. PrednáškaVymedzenie pojmu marketing, podstata marketingu, vznik, etapy a druhy marketingu, marketingová koncepcia podniku, trh


Vymedzenie pojmu marketing podstata marketingu
Vymedzenie pojmu marketing, podstata marketingu

Pôvod slova

Marketing – z anglického market

Market – trh, obchod

ing – touto koncovkou sa vyjadruje určitá činnosť, alebo dej

MARKETING

Marketing je proces riadenia, ktorého výsledkom je poznanie, predvídanie, ovplyvňovanie a v konečnej fáze aj uspokojovanie potrieb a želaní zákazníka efektívnym a výhodným spôsobom, ktorý zaisťuje plnenie cieľov organizácie.

P. Kotler definuje marketing ako:

Spoločenský a riadiaci proces v ktorom jednotlivci a skupiny dosahujú, získavajú prostredníctvom výmeny produktov a hodnôt čo potrebujú a chcú.


Vymedzenie pojmu marketing podstata marketingu1
Vymedzenie pojmu marketing, podstata marketingu

Komodita – obecné označenie výsledkov výrobných činností ľudí. Všetky komodity sú ponúkané na trhu k predaju. Rozdeľujeme ich na tovary a služby.

PODSTATA MARKETINGU

Pomocou nástrojov marketingu ( produkt cena, miesto, propagácia) nájsť skupinu zákazníkov, ktorí majú určitú potrebu, vyrábať produkt, ktorý uspokojuje ich potrebu, predať ho a dosiahnuť zisk. Podstatu marketingu tvorí orientácia na zákazníka a jeho potreby.


Cie marketingu
Cieľ marketingu

 • Cieľom marketingu je poznať zákazníka a rozumieť mu tak dobre, že mu ponúkané produkty budú vyhovovať a bude ich akceptovať a požadovať na uspokojenie svojich vlastných potrieb.

 • Predávajúci uspokojovať požiadavky zákazníka a preto si musia zodpovedať celú radu otázok, ku ktorým patria tieto:

 • Na aké skupiny spotrebiteľov je potrebné sa zamerať?

 • Aké výrobky zákazníci požadujú a akú cenu sú ochotní za nich zaplatiť?

 • Aká je spolupráca podniku s inými organizáciami?

 • Aký personál je najvhodnejší k predaju určitého typu výrobkov?

 • Akým spôsobom je potrebné spotrebiteľov informovať o užitočných vlastnostiach výrobkov a aké prostriedky je potrebné na toto informovanie vynaložiť?


V voj marketingu
Vývoj marketingu

1. Obdobie jednoduchého obchodu ( do 1850)

 • Siaha do úplného začiatku ľudstva.

 • Neskôr deľba práce a výmena prebytkov medzi rodinami, dala impulz na vznik výmenného obchodu.

 • Vznikol postupne výmenný obchod cez sprostredkovateľov, dochádza k vzniku peňazí

 • V 15. stor. prvé príznaky propagácie, prvé plagáty.

 • Okolo r. 1840 sa začínajú objavovať prví špecializovaní pracovníci propagujúci určitý produkt.

  2. VÝROBNÁ ÉRA ( 1850 - 1920)

 • vznik okolo roku 1850 – priemyselná revolúcia v USA

 • kladú dôraz na výrobu

 • primitívny spôsob myslenia výrobcov – „ Ak to dokážem vyrobiť, bude sa to predávať.“


V voj marketingu1
Vývoj marketingu

3. PREDAJNÁ ÉRA ( 1920 - 1940)

 • zmena v myslení firiem, dôraz sa začína klásť na predaj.

 • Odstavovanie konkurencie, boj o zákazníka.

 • Začína sa už v plnej miere uplatňovať marketing na trhu.

  4. ÉRA ODDELENIA MARKETINGU (1950 - 1960)

 • Podniky sa snažia prepájať jednotlivé svoje činnosti navzájom. (výskum, výroba, predaj...)

 • V podnikoch tak vznikali oddelenia marketingu, ktoré mali za úlohu zabezpečiť toto prepojenie podnikových činností.


V voj marketingu2
Vývoj marketingu

5. INTEGROVANÝ MARKETING (1960-1980)

 • využívajú sa najnovšie poznatky vedy a techniky; predáva sa úžitková hodnota výrobku vrátane služieb; marketing zjednocuje rôzne vedecké odbory, metódy a postupy

  6. MEDZINÁRODNÝ MARKETING (od r. 1980)

 • Platia určité zásady, ktorým sa podriaďuje každé podnikateľské rozhodnutie a zvolené stratégie sa uplatňujú pri predaji vo všetkých častiach sveta


V voj marketingu3
Vývoj marketingu

7. MARKETING BUDÚCNOSTI (cielený marketing)

 • Predvídanie a vytváranie nových úžitkových hodnôt výrobkov, vytváranie nových funkcií a nových vlastností výrobkov. Výrobca musí neustále sledovať trh s cieľom naučiť sa chápať spotrebiteľa.

  8. OBDOBIE MARKETINGOVEJ SPOLOČNOSTI (súčasnosť)

 • Všetko úsilie podniku je zamerané na dosahovanie spokojnosti zákazníka a zisku

 • Významnú úlohu začína mať marketingová koncepcia.

 • Podniky začínajú uplatňovať dlhodobé plánovanie na 10 a viac rokov.


Druhy marketingu
DRUHY MARKETINGU

1. Podľa predmetu

 • Výrobne orientovaný

 • Orientovaný na predaj

 • Absolútny marketing

  2. Podľa oblasti, v ktorej pôsobí

 • Komunálny

 • Priemyselný

 • Obchodný

 • Finančný

 • Politický

  3. Podľa produktu, ktorý propaguje

 • Marketing výrobkov

 • Marketing služieb


Druhy marketingu1
DRUHY MARKETINGU

4. Podľa druhu marketingových služieb

 • Makro marketing – rieši problém realizácie tovarov a služieb na úrovni národného hospodárstva

 • Mikro marketing – rieši problém realizácie tovarov a služieb na úrovni podnik – spotrebiteľ.

  5. Podľa charakteru dopytu po tovare

 • Konzervný marketing - spotrebitelia z rôznych príčin odmietajú produkt – upraví sa cena, zmení sa reklama alebo podnik zmení sortiment ponúkaných výrobkov v danej oblasti

 • Rozvojový marketing – úlohou je vyvolať záujem u spotrebiteľov o taký tovar, ktorý nie je ešte na trhu.


Druhy marketingu2
DRUHY MARKETINGU

 • Stimulujúci marketing – používa sa u tovarov a služieb, o ktoré je menší záujem.

 • Synchromarketing– zaoberá sa kolísaním dopytu v určitom sezónnom dopyte v určitej sezóne.

 • Udržiavací marketing– keď sa dobre predáva, tak sa robí všetko preto, aby sa udržala predajnosť.

 • Demarketing – keď dopyt prevyšuje ponuku

 • Protipôsobiaci marketing – používa sa hlavne pri zdraviu škodlivých produktoch.(alkohol, drogy).


Z kladn z sady marketingu
Základné zásady marketingu

 • Vyrábať výrobky, ktoré žiada trh

 • Nevyrábať prepadáky

 • Využívanie vedecko-technických prostriedkov

 • Zvyšovanie a využívanie duševného vlastníctva

 • Diverzifikácia výrobného programu


Marketingov koncepcia podniku
MARKETINGOVÁ KONCEPCIA PODNIKU

Kľúčovými marketingovými pojmami (7 kľúčových pojmov)

 • potreba

 • želanie

 • dopyt

 • produkt

 • výmena

 • transakcia

 • trh


Marketingov koncepcia podniku1
MARKETINGOVÁ KONCEPCIA PODNIKU

POTREBA

 • je najzákladnejším pojmom marketingu. Je to stav pociťovania nedostatku.

  Človek má:

 • fyzické potreby

 • sociálne potreby

 • individuálne potreby


Marketingov koncepcia podniku2
MARKETINGOVÁ KONCEPCIA PODNIKU

ŽELANIE

 • je konkrétnou formou vyjadrenia potreby

  DOPYT

 • ak sú želania podložené kúpnou silou, stávajú sa dopytom

  PRODUKT

 • je čokoľvek, čo možno ponúknuť na trhu do pozornosti spotrebiteľa, na získanie, používanie alebo spotrebu. Má schopnosť uspokojiť potrebu alebo želanie


Marketingov koncepcia podniku3
MARKETINGOVÁ KONCEPCIA PODNIKU

VÝMENA

 • je kľúčovým prvkommarketingu – Je to získanie žiadaného objektu za poskytnutie náhrady.

  TRANSAKCIA

 • je jednotkou hodnotenia marketingu. Je to výmena hodnôt medzi 2 účastníkmi:

 • peňažná transakcia

 • barterová transakcia


Marketingov koncepcia podniku4
MARKETINGOVÁ KONCEPCIA PODNIKU

TRH

 • Je miesto, kde kupujúci a predavájúci určitého tovaru vstupujú do vzájomnej interakcie aby určili cenu tovaru a množstva, ktorý sa nakúpi a predá.

  CENA

 • je vyjadrením vzťahu medzi ponukou a dopytom a je možné ju definovať ako výmennú hodnotu určitej komodity, ktorá sa obvykle vyjadruje v peniazoch.


Koncepcie marketingov ch innost
KONCEPCIE MARKETINGOVÝCH ČINNOSTÍ

VÝROBNÁ

 • spotrebiteľ dáva prednosť tým výrobkom, ktoré sú bežne dostupné a lacné

  Výrobková

 • spotrebiteľ dá prednosť tomu výrobku, ktorý ponúka najvyššiu kvalitu.

  PREDAJNÁ

 • spotrebiteľ si sám daný výrobok nekúpi, musí ho k tomu priviesť cieľavedomá a niekedy až agresívna predajná politika výrobcu.


Koncepcie marketingov ch innost1
KONCEPCIE MARKETINGOVÝCH ČINNOSTÍ

MARKETINGOVÁ

 • Kľúčom k dosiahnutiu firemných cieľov je určenie potrieb a prianí cieľových trhov a ich uspokojovanie efektívnejšími metódami ako konkurencia.

  SOCIÁLNO-MARKETINGOVÁ

 • Úlohou výrobcu je určiť potreby, priania a záujmy cieľových trhov a poskytnúť požadované uspokojenie efektívnejšie ako to dokáže konkurencia.


Podstata a lenenie trhu
PODSTATA A ČLENENIE TRHU

Etapy vývoja trhu

 • Fáza prežitia:

 • Pre túto fázu je charakteristická prevaha dopytu nad ponukou

 • Produktívna éra

 • Naďalej prevyšuje dopyt nad ponukou

 • Spotrebiteľská éra

 • V tomto období sa mení trh producenta na trh spotrebiteľa


Podstata a lenenie trhu1
PODSTATA A ČLENENIE TRHU

Z územného hľadiska:

 • miestny trh, regionálny trh, národný trh, medzinárodný trh, trh integračných zoskupení, svetový trh

  Z hľadiska predmetu kúpy a predaja:

 • trh výrobkov a služieb, trh výrobných faktorov, finančný trh

  Podľa počtu tovarov:

 • Čiastkový, agregátny

  Podľa stupňa organizovanosti:

 • organizovaný trh, neorganizovaný trh


Podstata a lenenie trhu2
PODSTATA A ČLENENIE TRHU

Z hľadiska podmienok pre fungovanie komponentov trhu:

 • voľný trh, regulovaný trh

  Z hľadiska súladu s existujúcim zákonodarstvom:

 • legálny trh

 • nelegálny trh (čierny trh)

  Z hľadiska spotrebiteľa

 • Trhy spotrebiteľov

 • Trh výrobnej sféry.

 • Trhy sprostredkovateľov.

 • Vládne trhy


Lohy trhu
Úlohy trhu

Medzi základné úlohy trhu patrí riešenie triády základných ekonomických otázok. Trh plní tieto funkcie:

 • Prenos informácií

 • Poskytovanie podnetov pre správanie výrobcov a spotrebiteľov

 • Rozdeľovanie dôchodkov


Literatúra:

 • KOTLER, P. – ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha: GradaPublishing, 2004, s. 30. ISBN 80-247-015-3.

 • CIBÁKOVÁ, V. – BARTÁKOVÁ, G.: Základy marketingu. Bratislava: Ekonóm, 2007, s. 222. ISBN 978-80-8078-156-9

 • KOTLER, P. – KELLER, K. L.: Marketing. Management: Gradapublishing, 2007, s. 788. ISBN 978-80-247-1359-5


ad