baggrund n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Baggrund PowerPoint Presentation
Download Presentation
Baggrund

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Baggrund - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Baggrund . Natura 2000: fuglebeskyttelsesdirektiv 1979 og habitatdirektiv 1992 Vandrammedirektiv Miljømålslov: Målsætning, Indsatsprogram & Køreplan. Vand- og naturplaner høringsfase. Natura 2000 – fugleområder. Vand- og naturplaner høringsfase. Natura 2000 - habitatområder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Baggrund


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Baggrund Natura 2000: fuglebeskyttelsesdirektiv 1979 og habitatdirektiv 1992 VandrammedirektivMiljømålslov: Målsætning, Indsatsprogram & Køreplan Vand- og naturplaner høringsfase

  2. Natura 2000 – fugleområder Vand- og naturplaner høringsfase

  3. Natura 2000 - habitatområder Vand- og naturplaner høringsfase

  4. Natura 2000 områder Vand- og naturplaner høringsfase

  5. Natura 2000 og vandoplande Vand- og naturplaner høringsfase

  6. Hvor er vi i processen? 1 * Udpegning af Natura 2000 områder på plads* Status quo beskyttelse er på plads * Fremadrettet beskyttelse skal nu planlægges og iværksættes: Miljømålsloven: * Natura 2000 plan & Indsatsprogram (staten ved MC) * Handleplan (kommunen) Vand- og naturplaner høringsfase

  7. Hvor er vi i processen? 2 Høring af ”Naturplan” frem til efteråretVedtagelse af endeligt ”Naturplan” ultimo 2010? Forslag til kommunal ”Handleplan” udarbejdet med udgangspunkt i Naturplanen, sendes i høring ? Kommunal ”Handleplan” vedtages ? Vand- og naturplaner høringsfase

  8. Høringsfasen • DNs Formål: • høringssvar til ALLE områder • fyldestgørende ”bevaringsmålsætninger”, herunder • den rette prioritering og afvejning i de respektive områder Vand- og naturplaner høringsfase

  9. Høringsfasen • DN opgaver og ”køreplan”: • Fordeling af områderne – ”hvem gør hvad”: På plads • Henning & Bo’s Road-show: datoer på plads • Vejledninger og skabeloner: Under udarbejdelse Vand- og naturplaner høringsfase

  10. Høringsfasen Planernes struktur Forord Natura 2000 planlægning Områdebeskrivelse Trusler mod områdets naturværdier Igangværende pleje og genopretning Tilstand og bevaringsstatus/prognose Vurdering af tilstand Vurdering af bevaringsstatus/prognose Målsætning Overordnet målsætning for natura 2000 området Konkrete målsætninger for naturtyper og arter Modstridende interesser Vand- og naturplaner høringsfase

  11. Høringsfasen Planernes struktur Indsatsprogram Generelle retningslinjer Konkrete retningslinjer Forslag til virkemidler Sammenhæng og synergi med vandplan Strategisk Miljøvurdering Bilag 1 kort Bilag 2 Opsummering af Natura 2000 planen og mulige virkemidler Bilag 3 Væsentlige naturforvaltningsmæssige opgaver Vand- og naturplaner høringsfase

  12. Værktøjerne Naturplanerne http://www.blst.dk/NATUREN/Natura_2000_planer/ DN vejledning og notat om Statens og DN’s prioriteringer: DN Nettet Skabelon for høringssvar: DN Nettet Basisanalysernehttp://www.vandognatur.dk/Emner/Naturplaner/Naturomraader/KGB Rapporten (Kriterier for ”Gunstig Bevaringsstatus”?)http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR457_2udg_www.pdf Vand- og naturplaner høringsfase

  13. Hvordan kunne man gribe det an?Udredning • Læs DN vejledning og skabelonen • Bidrag i ”Idéfasen”? • Læs resumé af basisanalysen • Kig bilag 2 ”Opsummering af Natura 2000 planen og mulige virkemidler” igennem: OVERBLIK over trusler, virkemidler og påtænkt indsats • Læs udkastet til naturplanen Vand- og naturplaner høringsfase

  14. Hvordan kunne man gribe det an?Tænkeboks 1 • Er der ud fra et nationalt perspektiv forekommende arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget, som der bør fokuseres på? Er det gjort tilfredsstillende?Er der ud fra et regionalt / lokalt perspektiv forekommende arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget, som der bør fokuseres på? Er det gjort tilfredsstillende? Er der potentielt modsat rettede naturinteresser, som skal afvejes? Er det gjort tilfredsstillende? Vand- og naturplaner Idéfase

  15. Hvordan kunne man gribe det an?Tænkeboks 2 • Tager planen fyldestgørende udgangspunkt i de nationale sigtelinjer, og hvordan med FU’s ønskeseddel? • Er der overensstemmelse mellem din vurdering af negative faktorer og trusler, og planens vurderinger og påtænkte indsats? Kan man ”løfte” et bredt udsnit af udpegningsgrundlaget ved at fokusere på f.eks. begrænsning af næringsstofbelastningen, øge vandstanden, fastsætte rammer for visse aktiviteter? Vand- og naturplaner Idéfase

  16. Hvordan kunne man gribe det an?Tænkeboks 3 • Hvordan vil sådanne overvejelser hænge sammen med ønskede tiltag i forhold til det pågældende vandopland? • Er indsatsen med i Vandplanen? Vand- og naturplaner Idéfase

  17. Hvordan kunne man gribe det an? skrivning Skriv i skabelonen husk at konkretisere forslag begrundelse ”hvordan” Vand- og naturplaner Idéfase

  18. Hvordan kunne man gribe det an? skrivning • HUSK • Bevaringsmålsætningerne er afgørende for den fremtidige konsekvensvurdering af projekter! • At viderebringe ”hængepartierne” fra natura 2000 planen, til vandplanen Vand- og naturplaner Idéfase

  19. Høringsfasen • Du kan trække på • DNs Vand- og naturnetværk • DNs ekspert panel • Sekretariatet Vand- og naturplaner høringsfase

  20. Høringsfasen - sammenfatning • Du kan i høringsfasen med fordel bruge • Naturplanen • Oversigt over områdernes fordeling (hvem er tovholder) • DN vejledning til arbejdet • Notat om DNs og Statens ”Sigtelinjer” • Skabelon DN høringssvar Vand- og naturplaner høringsfase

  21. Høringsfasen Vand- og naturplaner høringsfase

  22. Høringsfasen Vand- og naturplaner høringsfase

  23. Høringsfasen Vand- og naturplaner høringsfase