Download
vod do studia chemie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Úvod do studia chemie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Úvod do studia chemie

Úvod do studia chemie

380 Views Download Presentation
Download Presentation

Úvod do studia chemie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_32_INOVACE_05-01 Úvod do studia chemie Vývoj chemie jako přírodní vědy, obory chemie, chemické látky a jejich dělení, vzorce v chemii

 2. Úvod do studia chemie • přírodní věda • vývoj chemie od starověku do dnešní doby (referát) • v rámci moderní chemie rozlišujeme tyto obory: • obecná chemie – vytváří základy pro další obory chemie • anorganická chemie – zkoumá vznik, složení a strukturu a chemické reakce prvků a sloučenin s výjimkou sloučenin uhlíku

 3. organická chemie – zabývá se vznikem, složením, strukturou a chemickými reakcemi sloučenin uhlíku • biochemie- zkoumá chemické složení organismů a jejich metabolismus • fyzikální chemie-zkoumá strukturu látek a kinetickou a energetickou stránku chemických reakcí a rovnováh • analytická chemie – zkoumá složení chemických látek • v rámci organické chemie a anorganické chemie se vyčlenila makromolekulární chemie a chemie koordinačních sloučenin

 4. Obecná chemie • chemické látky dělíme na chemické prvky a na chemické sloučeniny • chemický prvek - má chemickou značku (jednopísmennou nebo dvoupísmennou) a název (český nebo latinský) • příklady: • značka udává a) chem.prvek, b) 1 atom prvku, c) 1mol atomů prvku • kromě značky prvku může mít prvek i vzorec např.:

 5. chemická sloučenina má název a vzorec • vzorec chem. sloučeniny udává: a) chem. sloučeninu, b) 1molekulu chem. sloučeniny, c) 1 mol molekul chemické sloučeniny

 6. Vzorce chemických sloučenin • stechiometrický neboli empirický vzorec - udává vzájemný poměr atomů v molekule, zápis do závorek, atomy prvků se zapisují v abecedním pořadí • ethan - (CH3)2 • molekulový vzorec – udává druh a počet atomů prvků v molekule sloučeniny • ethan - C2H6

 7. funkční vzorec - je zápis vzorce molekulárního nebo stechiometrického, od nichž se liší tím, že pomocí symbolů prvků a číselných indexů jsou postupně zapisovány jednotlivé funkční skupiny (tj. skupiny atomů, které se v molekule projevují formou dolního indexu) • např.: ethanol - C2H5OH

 8. strukturní vzorec - zobrazuje kromě počtu atomů v molekule i jejich vzájemné propojování, případně do menší či větší míry i geometrické uspořádání molekuly • existuje proto řada různých druhů strukturních vzorců: • konstituční vzorec – je strukturní vzorec, zobrazuje v rovině papíru vazby mezi atomy • rozvinutý konstituční vzorec • elektronový vzorec • racionální konstituční vzorec • zjednodušený racionální konstituční vzorec

 9. CH3–CH2–CH2–CH3 racionální konstituční vzorec butanu

 10. název: Butan Lewis.svg, autor: Neurotiker, zdroj: vlastní dílo rozvinutý konstituční vzorec butanu

 11. název:Strukturní vzorec (racionální zjednodušený) butanu, zdroj: Transferred from cs.wikipedia; transfered to Commons by User:Sevela.pusing CommonsHelper, autor: NIH zjednodušený racionální konstituční vzorec

 12. geometrický vzorec – znázorňuje skutečnou prostorovou stavbu molekuly, obvykle se vazby směřující „před papír“ znázorňují zesilujícím úzkým klínem (viz příklad methanu), vazby ležící v rovině papíru normálními čarami a vazby směřující za papír se kreslí tečkovaně

 13. název: methane-2D.svg, autor: Benjah-bmm27, zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Methane-2D.svg geometrický vzorec butanu

 14. konfigurační vzorec - je speciální případ konstitučního vzorce, ve kterém je znázorněno specifické prostorové uspořádání molekul, které se neliší sledem propojení jednotlivých atomů, ale jejich prostorovým uspořádáním, přičemž jednu formu molekuly nelze převést ve druhou bez přerušení některé (některých) vazeb • např. : cis/trans izomery but – 2 - enu

 15. název: Cis-2-Buten.svg, autor: Neurotiker, zdroj: vlastní dílo konfigurační vzorec - cis – but – 2 –en

 16. název: Trans-2-Buten.svg, autor: Neurotiker, zdroj: vlastní dílo konfigurační vzorec - trans – but – 2 - en

 17. konformační vzorec - je typ geometrického vzorce, zachycuje jednotlivé možnosti prostorového uspořádání molekuly, mezi nimiž může molekula přecházet v důsledku možného otáčení jejích částí kolem jednoduchých vazeb mezi vzájemně vázanými atomy • např.: cyklohexan (vaničková/židličková konformace)

 18. název: Konformační vzorec cyklohexanu – vaničková forma , autor: Original uploader was Avitekat cs.wikipedia, zdroj: Transferred from cs.wikipedia, transfer was stated to be made by User:Jitka cyklohexan (vaničková konformace)

 19. název: Konformační vzorec cyklohexanu - židličková forma , autor: Original uploader was Avitekat cs.wikipedia, zdroj: Transferred from cs.wikipedia, transfer was stated to be made by User:Jitka cyklohexan (židličková konformace)

 20. Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová