Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb - PowerPoint PPT Presentation

statistiske v rkt jer til kvalificering af bibliotekernes licensindk b n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb PowerPoint Presentation
Download Presentation
Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb

play fullscreen
1 / 13
Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb
105 Views
Download Presentation
kayo
Download Presentation

Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Temadag: Sikker adgang til e-ressourcerne, 4. marts 2010, Middelfart forfatter

 2. Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb • Formål: • At skabe et endnu bedre beslutningsgrundlag for tidsskriftsaccession til støtte for forskning og udvikling ved de danske universiteter: • Ved at undersøge forskernes publicerings-, citations- og referencemønstre i videnskabelige tidsskrifter og derved afdække om materialevalget er fyldestgørende i forhold til forskernes adfærd • Ved at skabe dokumentation for anvendelsen af de midler, som universitetsbibliotekerne bruger på licenskøb til gavn for universiteterne

 3. Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb • Eksisterende statistik (download/brugsstatistik) giver bagudrettet viden om benyttelsen af allerede anskaffet materiale (belyser dermed også evt. fejlanskaffelser). • Der mangler solidt statistisk grundlag for lokalisering af de tidsskrifter og licenser, som biblioteket fremadrettet bør anskaffe. • Dette projekt vil se på forskernes publicerings- og citeringsadfærd samt forskellige nationale og internationale rankings af tidsskrifterne. • Analyse af de indhentede data vil kunne medvirke til at skabe klarhed over, hvilke tidsskrifter og licenser bibliotekerne faktisk bør prioritere højest. Projektets resultater vil kunne bruges i sammenhæng med Den bibliometriske Forskningsindikator og kobles til fremtidige analyser af særlige og ”hotte” forskningsområder og –indsatser. + Databrønd, ERMS, Link resolver/Knowledge base projekter

 4. Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb • Afdækning af behov per bibliotek • Grundlæggende database etableres: • BFI hjælpedatabase for tidsskrifter • Publiceringsaktivitet på de enkelte universiteter (fra BFI pipeline) • Udtræk fra Web of Knowledge/Scopus: 1) alle tidsskrifter, hvor forskere/publikationer citeres, 2) alle tidsskrifter, som forskere refererer til i egne referencelister

 5. Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb • Tidsskrifternes faglige betydning • Den grundlæggende database udvides med ranking information: • JIF (Journal Impact Factors – fra Journal Citation Reports) • SIF (Scopus Impact Factors – fra Scopus) • BFI (Den Bibliometriske Forskningsindikators niveauinddeling) • MIF (MESUR Usage Impact Factors)

 6. Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb Bibliotekernes licenser og abonnementer • Udgangspunkt i DEFF-licenser • Kortlægning af bibliotekernes løbende tidsskrifthold • Flettes med de øvrige oplysninger, samt OA indikatorer • Giver mulighed for udtræk, der viser sammenhæng mellem tidsskrifthold/licensportefølje og institutionens behov og/eller nationale/internationale vurderinger af kvalitet/betydning.

 7. Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb

 8. Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb • Status pr 1. marts 2010 • Licensforhold er (næsten) på plads • Web of Knowledge, Journal Citation Reports, Scopus inkl. Scopus Impact Factors, BFI inkl. Ulrich’s Data • Samarbejde med MESUR endnu ikke etableret • Definition af løbende tidsskrifthold er fastlagt: • Abonnementer på trykte og elektroniske tidsskrifter uden slutår • Autoritetsliste over tidsskriftspakker er endnu ikke udarbejdet • Men forventes udarbejdet v. udtræk fra SFX (på DTIC) med efterfølgende markeringer fra deltagerne • Liste over 2009-indhold i tidsskriftspakker forventes udarbejdet i DEFF-Sekretariatet snarest

 9. Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb • Databaseudvikling • Grunddatabase • Subset af BFI Ulrich’sdataset • Centralt udvidet database • BFI niveau 2 • BFI niveau 1 • Tidsskrifter med JIF højere end … • Tidsskrifter med SIF højere end … • Tidsskrifter med MIF højere end … • Lokalt udvidet database • Obligatorisk: Løbende tidsskriftshold • Valgfrit: Tidsskrifter, man publicerer i • Valgfrit: Tidsskrifter, man citeres i • Valgfrit: Tidsskrifter, man referer til • Valgfrit: Tidsskrifter, man hjemlåner/kopibestiller fra • Valgfrit: Lokalt defineret liste

 10. Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb • Mock-up • Forslag til grænseflade: • Login RUb: • Sammenkør: • □ RUC har licens til • □ RUC citerer i • □ RUC publicerer i • □ RUC refererer til • □ RUC har hjemlånt/kopibestilt fra eksterne kilder • □ BFI niveau 2 • □ BFI niveau 1 • □ JIF > ? • □ SIF > ? • □ MIF > ?

 11. Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb • Mock-up • Brugergrænseflade og funktionalitet for tidsskriftpakker: • Login RUb: • Tidsskriftspakke og inkluderede tidsskrifter • Vælg en service: • Find pakker, som indeholder et specifikt ISSN • Eller • Download liste over tidsskrifter indeholdt i bestemt pakke

 12. Statistiske værktøjer til kvalificering af bibliotekernes licensindkøb • Præcisering af produktet • Dette er kun ét blandt andre værktøjer, som kan anvendes til at betragte, analysere og evt. flytte publiceringsmønstre. Resultaterne er derfor et supplement til den øvrige viden og ikke noget unikt redskab. Projektet er designet til at kunne hjælpe ud fra minimale ressourcemæssige omkostninger. • Liste over citerede tidsskrifter er blot en liste over citerede, ikke antal eller rankingorienteret. • Ved anvendelsen af citationer gives et retrospektivt vue, ikke et fremadskuende • Citationsdata er ikke dækkende, men vi ved hvilke fagområder, der ikke er dækket i tilstrækkelig grad og vi kan derfor anvende disse data som delelementer i projektet. • På længere sigt bør vi kunne bidrage til at afhjælpe problemerne med de manglende citationsdata for bestemte fagområder. • Fx ved hjælp af forskningsregistreringen og evt. OA-fokus • MESUR-data kan måske også hjælpe os • Dette projekt kan ikke bidrage til løsningen af problemstillingen med ansættelsesforholdene på universiteterne (BFI: eksterne og interne forfattere).

 13. TAK FOR ORDET forfatter