slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gweithdu ATM Workshop PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gweithdu ATM Workshop

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Gweithdu ATM Workshop - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Gweithdu ATM Workshop. Cyllidir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) trwy Raglen Gydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd a weinyddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gweithdu ATM Workshop' - kavindra-gaurhari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Gweithdu ATM Workshop

Cyllidir yn rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) trwy Raglen Gydgyfeirio’r Undeb Ewropeaidd a weinyddir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

Part-funded by the European Social Fund (ESF) through the Welsh Government’s Convergence Programme for West Wales and the Valleys.

mynediad i radd meistr access to masters atm
Mynediad i Radd Meistr / Access to Masters (ATM)

Dan arweiniad Prifysgol Abertawe, wedi ei gyllido’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy raglen Gydgyfeiriant yr Undeb Erwopeaidd a weinyddir gan Lywodraeth Cymru.

Led by Swansea University, Part-funded by the European Social Fund (ESF) through the European Union’s Convergence programme administered by the Welsh Government.

cronfeydd strwythurol yr undeb ewropeaidd 2007 2013 european union structural funds 2007 2013
CronfeyddStrwythurol yr UndebEwropeaidd 2007 – 2013European Union Structural funds 2007 – 2013
sectorau blaenoriaeth llywodraeth cymru welsh government priority economic sectors
sectorau blaenoriaeth Llywodraeth Cymru Welsh Government Priority economic Sectors

Mae ATM yncefnogilleoeddargyrsiauMeistrHyfforddedig, sy’ngysylltiedigâsectoraublaenoriaethLlywodraethCymru.

 • Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)
 • Ynnia’rAmgylchedd
 • Deunyddiau a GweithgynhyrchuUwch
 • DiwydiannauCreadigol
 • GwyddorauBywyd
 • GwasanaethauAriannol a Phroffesiynol
 • Adeiladu
 • Twristiaeth

ATM supports Taught Masters places on courses, which are linked to the Welsh Government’s priority sectors:

 • ICT
 • Energy and Environment
 • Advanced Materials and Manufacturing
 • Creative Industries
 • Life Sciences
 • Financial and Professional Services
 • Construction
 • Tourism
cymhwyster eligibility
Cymhwyster - Eligibility

Ermwyngallucymrydrhanyn ATM rhaid bod darparfyfyrwyrynbyw (neu'ngweithio) ynyrArdalCydgyfeiriant (GorllewinCymrua'rCymoedd) pan maentyngwneudcais, ac yngallugweithioynyrArdalCydgyfeiriantarôlcwblhaueuhysgoloriaeth.

Suitable for students living in the

convergence area and who are

eligible to work in the area after their

study period.

gofynion myfyrwyr student requirements
Gofynion Myfyrwyr / studentRequirements
 • Gofynion mynediad 2:1 mewn ymchwil
 • Cyfrannu at werthuso’r project
 • Adroddiad terfynol i’r Cwmni Partner (Cyflwyniad neu Adroddiad)
 • Cwblhau/Ennill Gradd Meistr
 • Cyflwyno traethawd hir erbyn y dyddiad cau a roddwyd ac ennill cymhwyster Gradd Meistr
 • Entry requirements 2:1 in research
 • Participate in project evaluation
 • Final report to Company Partner (Presentation or Report)
 • Complete/Achieve Masters Degree
 • Submit dissertation by given deadlines and achieve Masters Degree qualification
gofynion myfyrwyr student requirements1
Gofynion Myfyrwyr / studentRequirements
 • Lleoliad 4 wythnos yn y cwmni
 • Gwblhau portffolio
 • Llenwi taflenni amser
 • Trefnu cyfarfod chwarterol rhwng y cwmni, goruchwyliwr academaidd ar myfyriwr
 • Y Prifysgolion sy’n cadw’r Hawliau Eiddo Deallusol
 • 4 week placement within the company
 • Complete a portfolio
 • Submit timesheets
 • Arrange quarterly meetings between the company, academic supervisor and student
 • Ownership of IPR is retained by the Universities
proses process
Proses - Process
 • Mae galwad derfynol ATM yn awr yn agored
 • Mae manylion y cyrsiau rydym wedi derbyn ar y gwefan
 • Dyddiad cau 4yp Dydd Gwener 14 Mehefin
 • Cewch gwybod am eich cymhwyster erbyn diwedd mis Mehefin
 • Allech chi wedyn cyflwyno’ch cais i’r gofrestrfa academaidd
 • Bydd y ceisiadau yn mynd i’r ysgolion i wneud ei penderfyniad (diwedd mis Mehefin – canol mis Awst
 • Os ydych yn llwyddiannus byddech yn derbyn llythyr wrth y tîm ATM erbyn diwedd mis Awst
 • Cewch gwahoddiad i sesiwn sefydlu gorfodol yn canol mis Medi
 • The final ATM call is now open
 • See the website for details of the courses that we have received
 • Applications closing date 4pm Friday 14th June
 • You will be informed of eligibility by the end of June
 • You can then submit your application to the academic registry
 • Applications are passed to the schools who will decide on the places (Mid June – Mid August
 • If successful you will receive an offer letter from the ATM team by the end of August
 • Attend compulsory induction Mid September
ysgoloriaethau sgiliau economi gwybodaeth kess knowledge economy skills scholarship kess
YsgoloriaethauSgiliauEconomiGwybodaeth KESSKnowledge Economy skills scholarship (KESS)
 • Mae KESS yn project cydweithredolymchwilblwyddynyngysylltiedig â chymhwysterMeistrdrwyYmchwil
 • Am fwy o wybodaethcysylltwchagaelod y tîm

www.higherskillswales.co.uk/kess

 • KESS is a collaborative research project linked to a Research Masters qualification;
 • For more information please speak to a team member
gofynion goruchwyliwr academaidd requirements academic supervisor
Gofynion (Goruchwyliwr Academaidd)Requirements (Academic Supervisor)

Byddgofyniaelodau staff academaiddwneud y canlynol:

 • Goruchwylio’rrhaisy’ncymrydrhan
 • Mynychucyfarfodyddchwarterolgydagoruchwyliwr y cwmnia’rmyfyriwr
 • Llenwitaflenniigofnodiamser a neilltuwydi'r project.
 • Adolygu a gweithreduargyfriflenniariannolchwarterol
 • Cyfrifoldeb am y gyllideb
 • AdroddiadCharterol / FfurflenniMonitroi’wgwblhau

Academic Staff will be required to:

 • Supervise participants
 • Attend Quarterly meetings with company supervisor and student
 • Complete timesheets for match funding
 • Review and act upon quarterly financial budget statements
 • Budget responsibility
 • Quarterly record of review / monitoring form to be completed
gofynion y cwmni partner requirements company partner
Gofynion (y Cwmni Partner)Requirements (company partner)

Bydd gofyn i’r cwmni wneud y canlynol:

 • Derbyn y myfyriwr yn ystod cyfnod y project:
 • Mynychu cyfarfodydd chwarterol gyda’r goruchwyliwr academaidd a’r myfyriwr
 • Darparu goruchwyliwr penodol ar gyfer y myfyriwr tra bydd gyda'r cwmni
 • Llenwi taflenni amser ar gyfer arian cyfatebol
 • Os bydd diffyg yng nghyfraniadau anariannol y cwmni byddwn yn anfonebu ar ffurf ARIAN PAROD
 • Adroddiad Charterol / Ffurflenni monitro i’w gwblhau

The Company will be required to:

 • “host” student during project period
 • Attend Quarterly meetings with academic supervisor and student
 • Provide named supervisor for participants whilst on company premises
 • Complete timesheets to record match funding
 • Any balance of company in-kind contributions will be bill as CASH
 • Quarterly record of review / monitoring form to be completed
manylion cyswllt atm contact details
ManylionCyswllt ATM Contact Details

Os mae gennech unrhyw ymholiadau academaidd cysylltwch â

Ifyouhaveanyacademicqueriespleasecontact:

Penny Dowdney

Rheolwr Prosiect/ Project Manager

Ffon/ Tel: 01248 382266 E-bost/ Emailsp.j.dowdney@bangor.ac.uk

Os mae gennech unrhyw ymholiadau busnes neu sector blaenoriaeth cysylltwch â

Ifyouhaveanybusinessorpriority sector queriespleasecontact:

Laura TelleriStafford

Swyddog Cyswllt Busnes/ BusinessLiaisonOfficer

Ffon/ Tel: 01248 365928 E-bost/ Email: l.t.stafford@bangor.ac.uk

Os mae gennech unrhyw ymholiadau ynglŷn â chyllid neu gymhwyster cysylltwch a

Ifyouhaveanyfinanceoreligibilityqueriespleasecontact:

Brian Murcutt

Swyddog Cyllid/ Finance Officer

Ffon/ Tel: 01248 382162 Ebost/ Email: b.murcutt@bangor.ac.uk