Download
ro n v kaz o knihovn za rok 2007 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Roční výkaz o knihovně za rok 2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Roční výkaz o knihovně za rok 2007

Roční výkaz o knihovně za rok 2007

109 Views Download Presentation
Download Presentation

Roční výkaz o knihovně za rok 2007

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Roční výkaz o knihovně za rok 2007 Vyplněný výkaz laskavě doručte do 23. ledna 2008 Knihovně Karla Dvořáčka, Nádražní 4, 682 01 Vyškov

 2. Identifikační údaje • Název zpravodajské jednotky Místní knihovna • IČO Evid. č. knihovny 2077/2002 • Adresa Náves 291, 683 55 Bošovice • Telefon • Kraj Jihomoravský • Vlastní www stránky ano ne X • www stránky zpravodajské jednotky • Zřizovatel / zakladatel Obec Bošovice(vyplní se slovně) • Velikost obsluhované populace1050

 3. Identifikační údaje • Právní forma zpravodajské jednotky (zakroužkuje se odpovídající právní forma) • Organizační složka státu dle zák. č. 218/2000 Sb. * 11 • Organizační složka kraje dle zák. č. 250/2000 Sb. * 12 • Organizační složka obce dle zák. č. 250/2000 Sb. * 13 • Státní příspěvková organizace dle zák. č. 218/2000 Sb. * 21 • Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 250/2000 Sb. * 22 • Příspěvková organizace obce dle zák. č. 250/2000 Sb. * 23 • Státní podnik dle zák. č. 77/1997 Sb. * 30 • Občanské sdružení dle zák. č. 83/1990 Sb. * 40 • Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 248/1995 Sb. * 50 • Nadace nebo nadační fond dle zák. č. 227/1997 Sb. * 60 • Jiná (uvést jmenovitě) samospráva 90

 4. I. KNIHOVNÍ FOND 1. část č. ř. Celkem 1 2 • Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. min. roku 0101 3 186 • Knihovní jednotky celkem k 31. 12. sled. roku 0102 3 225 • v tom • naučná literatura (celkem mládež a dospělá) 0103 504 • krásná literatura (celkem mládež a dospělá) 0104 2721 • ostatní dokumenty 0105 0 • v tom • rukopisy 0106 • mikrografické dokumenty 0107 • kartografické dokumenty 0108 • tištěné hudebniny 0109 • audiovizuální dokumenty • v tom • Zvukové 0110 • zvukově obrazové 0111 • Obrazové 0112 • elektronické dokumenty 0113 • Jiné 0114

 5. I. KNIHOVNÍ FOND 2. část č. ř. Celkem 1 2 • Počet exemplářů docházejících periodik 0115 1 • Počet knihovních jednotek ve volném výběru 0116 3 225 • Přírůstky knihovních jednotek ve svazcích 0117 39 • Úbytky knihovních jednotek ve svazcích 0118 0 • Převod knihovního fondu z jiné knihovny při organizační změně [1] 0119 • Převod knihovního fondu do jiné knihovny při organizační změně [2] 0120 • Kontrolní součet (ř. 0101 – 0120) 0139 nevyplňujte, sečte počítač • [1] nezapočítává se do přírůstků ř. 0117 • [2] nezapočítává se do úbytků ř. 0118

 6. II. ČTENÁŘI Č.ř. Celkem 1 2 • Registrovaní čtenáři k 31. 12. 0201 188 • z toho čtenáři do 15 let 0202 87 • Návštěvníci v knihovně celkem 0203 306 • Virtuální návštěvy webové stránky 0204 0 • Kontrolní součet (ř. 0201 – 0204) 0239 nevyplňujte, sečte počítač • (řádek 0203 = součet půjčujících uživatelů a uživatelů internetu).

 7. III. VÝPŮJČKY I. část • Č.ř. Celkem 1 2 • Výpůjčky celkem 0301 627 • v tom • naučná literatura dospělým čtenářům 0302 262 • krásná literatura dospělým čtenářům 0303 174 • naučná literatura dětem 0304 10 • krásná literatura dětem 0305 181 • ostatní dokumenty 0306 0 • Rukopisy 0307 0 • v tom • mikrografické dokumenty 0308 0 • kartografické dokumenty 0309 0 • tištěné hudebniny 0310 0

 8. III. VÝPŮJČKY (dokončení) • v tom (z ř. 0301) • v tom audiovizuální dokumenty • tom • Zvukové 0311 • zvukově obrazové 0312 • obrazové 0313 • elektronické dokumenty 0314 • Jiné 0315 • Výpůjčky periodik z ř. 0301 0316 260 • Kontrolní součet (ř. 0301 – 0316)0339 nevyplňujte, sečte počítač • Výpůjčky periodik z ř. 0301 (doplní se údaj celkem půjčených periodik, které jsou již započítány v rozpisu výpůjček naučná a krásná pro dospělé a děti ř. 0302 - 0305 a tím jsou zahrnuty ve výpůjčkách celkem (ř. 0301).Proto se údaj z řádku 0316 nezapočítává do ř. 0301.

 9. IV. DALŠÍ ÚDAJE Č.ř Celkem 1 2 • Meziknihovní výpůjční služba v rámci státu obdržené požadavky z jiných knihoven • počet požadavků 0401 • počet kladně vyřízených požadavků 0402 zaslané požadavky jiným knihovnám • počet požadavků 0403 • počet kladně vyřízených požadavků 0404 • Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba požadavky z jiných zemí • počet požadavků 0405 • počet kladně vyřízených požadavků 0406 • požadavky do jiných zemí • počet požadavků 0407 • počet kladně vyřízených požadavků 0408 • Výměnné fondy • půjčené jiným knihovnám • počet souborů 0409 • počet svazků 0410 půjčené od jiných knihoven • počet souborů 0411 • počet svazků 0412

 10. IV. DALŠÍ ÚDAJE (dokončení) • Kulturní akce (besedy, výstavy, aj.) 0413 5 • Vzdělávací akce (semináře, kurzy, aj.) 0414 • Počet titulů vydaných neperiodických publikací dle zák. č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0415 • Počet titulů vydaného periodického tiskudle zák. č. 46/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů 0416 • Počet titulů vydaných audiovizuálních děl dle zák. č. 273/1993 Sb. , ve znění pozdějších předpisů 0417 • Počet studijních míst k 31. 12. 0418 1 • Počet počítačů pro uživatele k 31. 12. 0419 1 • z toho napojených na Internet 0420 1 • Počet čtenářů využívajících Internet v knihovně 0421 120 • Plocha knihovny pro uživatele v m2 0422 40 • Počet hodin pro veřejnost týdně [1] 0423 2 • Kontrolní součet (ř. 0401 – 0423) 0439[1] Vyplňujívšechny knihovny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, ostatní knihovny s více útvary pro veřejnost uvedou týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvaru. Nesčítají provozní doby jednotlivých útvarů. Údaj se nesumarizuje.

 11. VI. NÁKLADY NA POŘÍZENÍ KNIHOVNÍHO FONDU Č. ř Celkem • Náklady na pořízení knihovního fondu v Kč 0601 2 196

 12. VII. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE • Má knihovna elektronický katalog knih na internetu 0701 ANO NE • Poskytuje knihovna vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií 0702 ANO NE