1 / 12

Roční výkaz o knihovně za rok 2007

Roční výkaz o knihovně za rok 2007. Vyplněný výkaz laskavě doručte do 23. ledna 2008 Knihovně Karla Dvořáčka, Nádražní 4, 682 01 Vyškov. Identifikační údaje. Název zpravodajské jednotky Místní knihovna IČO Evid. č. knihovny 2077/2002

katoka
Download Presentation

Roční výkaz o knihovně za rok 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Roční výkaz o knihovně za rok 2007 Vyplněný výkaz laskavě doručte do 23. ledna 2008 Knihovně Karla Dvořáčka, Nádražní 4, 682 01 Vyškov

 2. Identifikační údaje • Název zpravodajské jednotky Místní knihovna • IČO Evid. č. knihovny 2077/2002 • Adresa Náves 291, 683 55 Bošovice • Telefon • Kraj Jihomoravský • Vlastní www stránky ano ne X • www stránky zpravodajské jednotky • Zřizovatel / zakladatel Obec Bošovice(vyplní se slovně) • Velikost obsluhované populace1050

 3. Identifikační údaje • Právní forma zpravodajské jednotky (zakroužkuje se odpovídající právní forma) • Organizační složka státu dle zák. č. 218/2000 Sb. * 11 • Organizační složka kraje dle zák. č. 250/2000 Sb. * 12 • Organizační složka obce dle zák. č. 250/2000 Sb. * 13 • Státní příspěvková organizace dle zák. č. 218/2000 Sb. * 21 • Příspěvková organizace kraje dle zák. č. 250/2000 Sb. * 22 • Příspěvková organizace obce dle zák. č. 250/2000 Sb. * 23 • Státní podnik dle zák. č. 77/1997 Sb. * 30 • Občanské sdružení dle zák. č. 83/1990 Sb. * 40 • Obecně prospěšná společnost dle zák. č. 248/1995 Sb. * 50 • Nadace nebo nadační fond dle zák. č. 227/1997 Sb. * 60 • Jiná (uvést jmenovitě) samospráva 90

 4. I. KNIHOVNÍ FOND 1. část č. ř. Celkem 1 2 • Stav knihovního fondu celkem k 31. 12. min. roku 0101 3 186 • Knihovní jednotky celkem k 31. 12. sled. roku 0102 3 225 • v tom • naučná literatura (celkem mládež a dospělá) 0103 504 • krásná literatura (celkem mládež a dospělá) 0104 2721 • ostatní dokumenty 0105 0 • v tom • rukopisy 0106 • mikrografické dokumenty 0107 • kartografické dokumenty 0108 • tištěné hudebniny 0109 • audiovizuální dokumenty • v tom • Zvukové 0110 • zvukově obrazové 0111 • Obrazové 0112 • elektronické dokumenty 0113 • Jiné 0114

 5. I. KNIHOVNÍ FOND 2. část č. ř. Celkem 1 2 • Počet exemplářů docházejících periodik 0115 1 • Počet knihovních jednotek ve volném výběru 0116 3 225 • Přírůstky knihovních jednotek ve svazcích 0117 39 • Úbytky knihovních jednotek ve svazcích 0118 0 • Převod knihovního fondu z jiné knihovny při organizační změně [1] 0119 • Převod knihovního fondu do jiné knihovny při organizační změně [2] 0120 • Kontrolní součet (ř. 0101 – 0120) 0139 nevyplňujte, sečte počítač • [1] nezapočítává se do přírůstků ř. 0117 • [2] nezapočítává se do úbytků ř. 0118

 6. II. ČTENÁŘI Č.ř. Celkem 1 2 • Registrovaní čtenáři k 31. 12. 0201 188 • z toho čtenáři do 15 let 0202 87 • Návštěvníci v knihovně celkem 0203 306 • Virtuální návštěvy webové stránky 0204 0 • Kontrolní součet (ř. 0201 – 0204) 0239 nevyplňujte, sečte počítač • (řádek 0203 = součet půjčujících uživatelů a uživatelů internetu).

 7. III. VÝPŮJČKY I. část • Č.ř. Celkem 1 2 • Výpůjčky celkem 0301 627 • v tom • naučná literatura dospělým čtenářům 0302 262 • krásná literatura dospělým čtenářům 0303 174 • naučná literatura dětem 0304 10 • krásná literatura dětem 0305 181 • ostatní dokumenty 0306 0 • Rukopisy 0307 0 • v tom • mikrografické dokumenty 0308 0 • kartografické dokumenty 0309 0 • tištěné hudebniny 0310 0

 8. III. VÝPŮJČKY (dokončení) • v tom (z ř. 0301) • v tom audiovizuální dokumenty • tom • Zvukové 0311 • zvukově obrazové 0312 • obrazové 0313 • elektronické dokumenty 0314 • Jiné 0315 • Výpůjčky periodik z ř. 0301 0316 260 • Kontrolní součet (ř. 0301 – 0316)0339 nevyplňujte, sečte počítač • Výpůjčky periodik z ř. 0301 (doplní se údaj celkem půjčených periodik, které jsou již započítány v rozpisu výpůjček naučná a krásná pro dospělé a děti ř. 0302 - 0305 a tím jsou zahrnuty ve výpůjčkách celkem (ř. 0301).Proto se údaj z řádku 0316 nezapočítává do ř. 0301.

 9. IV. DALŠÍ ÚDAJE Č.ř Celkem 1 2 • Meziknihovní výpůjční služba v rámci státu obdržené požadavky z jiných knihoven • počet požadavků 0401 • počet kladně vyřízených požadavků 0402 zaslané požadavky jiným knihovnám • počet požadavků 0403 • počet kladně vyřízených požadavků 0404 • Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba požadavky z jiných zemí • počet požadavků 0405 • počet kladně vyřízených požadavků 0406 • požadavky do jiných zemí • počet požadavků 0407 • počet kladně vyřízených požadavků 0408 • Výměnné fondy • půjčené jiným knihovnám • počet souborů 0409 • počet svazků 0410 půjčené od jiných knihoven • počet souborů 0411 • počet svazků 0412

 10. IV. DALŠÍ ÚDAJE (dokončení) • Kulturní akce (besedy, výstavy, aj.) 0413 5 • Vzdělávací akce (semináře, kurzy, aj.) 0414 • Počet titulů vydaných neperiodických publikací dle zák. č. 37/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0415 • Počet titulů vydaného periodického tiskudle zák. č. 46/2000 Sb. , ve znění pozdějších předpisů 0416 • Počet titulů vydaných audiovizuálních děl dle zák. č. 273/1993 Sb. , ve znění pozdějších předpisů 0417 • Počet studijních míst k 31. 12. 0418 1 • Počet počítačů pro uživatele k 31. 12. 0419 1 • z toho napojených na Internet 0420 1 • Počet čtenářů využívajících Internet v knihovně 0421 120 • Plocha knihovny pro uživatele v m2 0422 40 • Počet hodin pro veřejnost týdně [1] 0423 2 • Kontrolní součet (ř. 0401 – 0423) 0439[1] Vyplňujívšechny knihovny. Uvede se týdenní počet hodin u ZKNP, ostatní knihovny s více útvary pro veřejnost uvedou týdenní počet hodin u nejdéle otevřeného útvaru. Nesčítají provozní doby jednotlivých útvarů. Údaj se nesumarizuje.

 11. VI. NÁKLADY NA POŘÍZENÍ KNIHOVNÍHO FONDU Č. ř Celkem • Náklady na pořízení knihovního fondu v Kč 0601 2 196

 12. VII. INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE • Má knihovna elektronický katalog knih na internetu 0701 ANO NE • Poskytuje knihovna vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií 0702 ANO NE

More Related