sim chong tiong hong n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sim-chong tiong-hong 心臟 中風 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sim-chong tiong-hong 心臟 中風

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Sim-chong tiong-hong 心臟 中風 - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Sim-chong tiong-hong 心臟 中風. 第十五組 98026028 蔡思亮 99026035 傅若君. Sim-chōng kái-phòa. Sim-chōng hū-chek kā hueh phah-khì seng-khu so-ū ê khì-koan. Sī chit-chióng tek-sû-hòa ê kin-bah, ē-tàng pháng kui-sì-lâng bián hioh-khùn. Sim-chōng hun chòe chó-iū nng-pêng.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sim-chong tiong-hong 心臟 中風' - katen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sim chong tiong hong

Sim-chongtiong-hong心臟中風

第十五組

98026028蔡思亮

99026035 傅若君

sim ch ng k i ph a
Sim-chōngkái-phòa
 • Sim-chōng hū-chek kā hueh phah-khì seng-khu so-ū ê khì-koan.
 • Sī chit-chióng tek-sû-hòa ê kin-bah, ē-tàng pháng kui-sì-lâng bián hioh-khùn.
slide3

Sim-chōng hun chòe chó-iū nng-pêng.

 • Múi chit-pêng lóng keh chò nng keng: sim-pông kap sim-sek.
 • Koh ū moh-á ī-hông sim-pông kap sim-sek hueh tò-lâu.
slide4

Sàng-sȯh pá-tīⁿ ê hueh tùi hì-pȱ tńg-lâi tò-pêng ê sim-pông .

 • Hueh thêng-liû tī sim-pông lāi, tit-kàu cheng-bō-piān (mitral valve) phah-khui koh sim-pông siu-sok.
slide5

Án-ne hoeh lâu jip tò-pêng ê sim-sek .

 • Jiân-āu chiah-ê hueh thong-kòe

chú-tōng-meh-piān (aortic valve) lâu-khì siōng tōa-tiâu ê hueh-kin, chú-tōng-meh, lâu kàu kui sin-khu.

slide6

Tng hueh thong-kòe seng-khu ê sûn-khoân tò--tńg-lâi liáu-āu, i ē lâu-jip-khì chiàⁿ-pêng ê sim-pông .

 • Tùi hia , hueh ē thong-khòe saⁿ-chiam-piān (tricuspid) lâu-jip-khì chiàⁿ-pêng ê sim-sek , jiân- āu koh thong-kòe hì-tōng-meh-piān lâu-khì hì-pȱ .
slide7

Tī hì-pȱ khip-siu sng-so koh lâu tńg-khì tò-sim-pông , kàu-chia chôan-pȱ ê sûn-khoân koh-chài têng khái-sí.

 • Sim-chōng su-iàu chhî-siok put-tōan ê sng-so kap thng-hūn ê kióng-kip, chiah

ē-tit-thang hoat-hui i ê kong-lêng.

slide8

Sàng-sȯh pá-tiⁿ ê hueh thong-kòe koan-chōng tōng-meh (Coronary artery) sàng-kàu sim-chōng. Koan-chōng tōng-meh tùi chú-tōng-meh hun--chhut-khì .

 • Sim-chōng tī chit-chióng siong-tong hiap-tiau ê chêng-hêng hā, chū-tōng teh siu-sok.
slide9

Tīsim-pông ê so-chāi ū tek-sû ê sè-pau , ē sek-hòng chhut ín-khí sim-pông siu-sok ê tiān-liû.

 • Tiān-liû thong-kòe tek-sû ê sè-pau thôan-kàu sim-sek. Sim-pông siu-sok liáu-āu, koh-âi sī sim-sek siu-sok .
sim chong tiong hong e goan in
sim-chongtiong-hong egoan-in
 • Lán ê hoeh nā lô, chiū-sī hoeh lāi-bīn ê iû-chit siūⁿ-chē, iû-tái chiū ē khah tī hoeh-kńg-piah , kiò-chò iû-chí-kak .
 • Iû-chí-kak lú chek lú chē, hoeh-kńg chiū piàn khah eh, che chiū-sī tōng-meh ngē-hòa.
slide11

Sim-chōng pún-sin khò koan-chōng tōng-meh thê-kiong sng-so lâi î-chhî chèng-siông ê ūn-chok .

 • Nā-sī iû-tái khah-tī koan-chōng tōng-meh lú lâi lú chē , chiong kî-bóe koan-chōng tōng-meh ē that-sí--khì . Án-ne hoeh lâu bē kàu sim-chōng ê kin-bah.
slide12

Sim-chōng ê ki-bah chiū in-ūi bô hoeh, bô sng-so tì-sú hoāi-sí, chō-sêng heng-khám būn-thiàⁿ. Che chiū-sī sim-ká-thiàⁿ.

 • Hioh-khùn 10 hun-cheng āu, á-sī chiah ioh-á , sim-ká-thiàⁿ chèng-chōng chiū ē bô--khì.
slide13

Iû-chí-kak lú lâi lú tōa-tè, koān-chōng tōng-meh chiū lú lâi lú eh. Siong bóe-á kā koān-chōng tōng-meh oân-choân that-sí .

 • Mā ū khó-lêng hoeh-kńg lāi sán-seng hoeh-chhoan , kā í-keng piàn eh ê koān-chōng tōng-meh oân-choân that--tioh.
slide14

Hoeh-chhoan hoat-seng liáu-āu, hoeh lâu bē kòe.

 • Bô hoeh ê sim-chōng kin-bah chiū éng-kiú siū-siong bē-tàng hôe-hok.
 • Chechiū-si sim-chōng tiòng-hong.
sim k thi vs sim ch ng ti ng hong
Sim-ká-thiàⁿ vs. Sim-chōngTiòng-hong
 • Sim-chōng tiòng-hong ê tiāu-thâu kap sim-ká-thiàⁿ saⁿ chhin-chhiūⁿ, in tiong-kan chú-iàu ū saⁿ-hāng bô kāng:
 • 1. Thàng-thiàⁿ khah giâm-tiōng.
 • 2. Thàng-thiàⁿ thong-siông ē chhiau-kòe gȱ hun-cheng.
 • 3. Naitororin á-sī hioh-khùn bô-hoat-tȱ kiám-khin thàng-thiàⁿ.
slide16

Nā koan-chōng tōng-meh piàn siuⁿ-eh, chiū ē chhut-hiān sim-ká-thiàⁿ.

 • Nā-sī koan-chōng tōng-meh ê būn-tê bô khòng-chè hó-sè, ē lú lâi lú giâm-tiōng.
 • Khòng-chè chiū-sī seng-oah hong-sek ài kái-piàn chò kiān-khong--ê.
 • Kàu lȱ-bóe, ū-ê koan-chōng tōng-meh ē oân-choân cho-that, chō-sêng sim-chōng

tiòng-hong.

slide17

Lí teh chò ūn-tōng ê sî nā kam-kak heng-khám thiàⁿ, hioh-khùn chit--ê chiū bē thiàⁿ, che chiū-sī sim-ká-thiàⁿ. Kín chhōe i-seng thó-lūn.

slide18

Nā-sī ū the chiah sim-ká-thiàⁿ ê ioh-á, koh lí put-tān bô hioh-khùn, iā bô hok-ioh kiám-khin thàng-thiàⁿ, lí kiám-chhái ē sim-chōng tiòng-hong, kóaⁿ-kín thó kiù-peng.

sim chong tiong hong e i hong
sim-chongtiong-hong e i-hong
 • Beh kin-pún ī-hông koān-chōng tōng-meh ngē-hòa ê būn-tê, m-sī chiah ioh-á, mā m-sī chhiú-sut.
 • Siōng ū-hāu ê pān-hoat sī kiān-khong ê seng-oah hong-sek.
slide20

Chiū-sī ē-bīn 9 hāng.

 • 1. Mài pok-hun.
 • 2. Chiàu i-seng ê kiàn-gī chò ūn-tōng.
 • 3. Kiān-khong ê chiah-sit, pêng-kin ê êng-ióng. Ū si ê chhài-se, iû-hun mài siuⁿ-chē.
slide21

4. Kiám-cha táⁿ-ko-sûn, nā siuⁿ koân, tioh ài khòng-chè.

 • 5. Tiāⁿ-tiāⁿ pōng hoeh-ap. Nā siuⁿ koân, tioh ài khòng-chè.
slide22

6. Thé-tāng nā chhiau-kòe, tioh ài kiám-pûi.

 • 7. Kiám-cha hoeh-thng. Nā siuⁿ koân, tioh ài khòng-chè.
 • 8. Àm-sî ài ū chhiong-chiok ê khùn-bîn.
 • 9. Seng-oah ap-lek ê koán-lí.
slide23

Nā-sī lí ū sim-ká-thiàⁿ, á-sī kî-thaⁿ sim-chōng hong-bīn ê chek-pēⁿ, tī lí beh khai-sí chìn-hêng ūn-tōng, á-sī kiám-pûi kè-ek ê chin-chêng, ài kap lí-ê i-seng thó-lūn.