slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wybrane narzędzia wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej 50 lat PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wybrane narzędzia wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej 50 lat

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Wybrane narzędzia wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej 50 lat - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Wybrane narzędzia wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej 50 lat. dr Radosław Mącik. Szkolenia zawodowe. Potrzeba szkoleń zawodowych dla osób 50+. We współczesnej gospodarce wiedza profesjonalna dezaktualizuje się szybko, co powoduje konieczność jej aktualizacji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Wybrane narzędzia wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej 50 lat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wybrane narz dzia wyd u ania aktywno ci zawodowej os b w wieku powy ej 50 lat

Wybrane narzędzia wydłużania aktywności zawodowej osób w wieku powyżej 50 lat

dr Radosław Mącik

potrzeba szkole zawodowych dla os b 50
Potrzeba szkoleń zawodowych dla osób 50+
 • We współczesnej gospodarce wiedza profesjonalna dezaktualizuje się szybko, co powoduje konieczność jej aktualizacji.
 • Tymczasem wg danych Diagnozy Społecznej 2011 ponad 90% pracowników w wieku 50+ nie uczestniczyło w żadnej aktywności tego typu, co łącznie z innymi badaniami prowadzi do wniosku że pracodawcy nie chcą na ogół szkolić starszych pracowników.
 • Uczestnictwo w jakiejkolwiek formie doskonalenia zawodowego wg wieku:

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Rada Monitoringu Społecznego (2009). Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych. www.diagnoza.com [21-02-2011]

proponowane w podr czniku typy szkole zawodowych dla os b 50
Proponowane w podręczniku typy szkoleń zawodowych dla osób 50+

TESTOWANE

 • Doskonalenie posiadanych umiejętności zawodowych i pogłębianie wiedzy profesjonalnej (często do poziomu wysokospecjalistycznego),
 • Uaktualnianie wiedzy profesjonalnej i uzupełnianie umiejętności ze względu na ich nieaktualność we współczesnej gospodarce (np. przez szkolenia krótkie/intensywne),
 • Nabywanie nowych umiejętności i wiedzy (wcześniej nieposiadanych) o charakterze komplementarnym do obecnie posiadanych.
 • Przeszkolenie do wykonywania nowego zawodu, powiązanego z dotychczas wykonywanym (podobne umiejętności, ta sama branża itd.) – zwykle z powodu restrukturyzacji firm i sektorów gospodarki,
 • Przeszkolenie do wykonywania nowego zawodu, wcale niezwiązanego z dotychczas wykonywanym – zwykle z powodu restrukturyzacji przedsiębiorstw i sektorów gospodarki (często - mało efektywne),
 • Przeszkolenie umożliwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej osobie dotychczas zatrudnionej, bezrobotnej lub nieaktywnej na rynku pracy.

NIETESTOWANE

szkolenia zawodowe podnosz ce kwalifikacje testowane w projekcie
Szkolenia zawodowe/podnoszące kwalifikacje testowane w projekcie
 • Celem szkoleń zawodowych była poprawa funkcjonowania osób 50+ w obecnym miejscu pracy i ogólnie na rynku pracy poprzez aktualizację i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności zawodowych, a także takich, które umożliwiają przekwalifikowanie pracowników w razie potrzeby.
 • Szkolenia przygotowane zostały w taki sposób, aby uwzględnić potrzeby osób w wieku 50+. Trenerzy prowadzący szkolenia zostali przygotowani do pracy z osobami 50+ podczas 6-godzinnych warsztatów lub otrzymali instrukcję
 • Szkolenia zawodowe/podnoszące kwalifikacje dobrane zostały indywidualnie do potrzeb każdego uczestnika projektu. Odbiorcy uczestniczyli w następujących szkoleniach:
  • Kadry i płace (30 h)
  • Obsługa komputera od podstaw (20 h)
  • Umiejętności interpersonalne w pracy zawodowej (20 h)
  • Język angielski od podstaw (35 h)
  • Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV (15 godz.)
 • Wymiar testowania: szkolenia dobierane indywidualnie i organizowane przez cały okres testowania (lipiec 2011 – kwiecień 2012).
szkolenia zawodowe osi gni te rezultaty
Szkolenia zawodowe - osiągnięte rezultaty
 • Stopień przydatności szkoleń do zwiększenia aktywności zawodowej i chęci dalszej pracy odbiorców oceniony został na poziomie 7,90 na 9-stopniowej skali.
 • Stopień zadowolenia z wzięcia udziału w szkoleniach odbiorcy ocenili na poziomie 7,23 na 9-stopniowej skali.
 • Przydatność oferowanych szkoleń oceniona przez pracodawców na poziomie 8,30 na 9-stopniowej skali.
 • Nastąpił silniejszy wzrost kompetencji wśród pracowników fizycznych (prawie 2 punkty na 9-stopniowej skali):
szkolenia ict dla os b 50
Szkolenia ICT dla osób 50+
 • Główny cel:
  • Zapobieżenie postępującemu wykluczeniu cyfrowemu (dotyczy nowych usług i zastosowań ICT, a nie korzystania ogółem)
  • Nawet 30% więcej osób 50+ ma dostęp do Internetu niż z niego korzysta
 • Sytuacja:
  • Osoby 50+ często korzystają z ICT w niewielkim stopniu, co warunkowane jest często deklarowanym brakiem potrzeb, który maskuje niewielkie umiejętności lub ich brak
  • Osoby 50+ rzadko uczestniczą w formalnych szkoleniach z zakresu ICT
  • Samodzielne nabywanie umiejętności w tym zakresie prowadzi często do wyrobienia nieefektywnych nawyków lub „skryptowego” wykonywania zadań – wg notatek!
 • Pracodawcy vs. Pracownicy
  • 85% badanych pracodawców uznaje szkolenia ICT za potrzebne swoim pracownikom 50+, a jedynie ok. 18% pracowników uważa za potrzebne im samym
szkolenia ict
Szkolenia ICT
 • Szkolenie z zakresu ICT przygotowane zostało specjalnie dla osób 50+ i poświęcone było przede wszystkim praktycznemu wykorzystaniu komputera oraz internetu.
 • Celem szkolenia z zakresu ICT była poprawa funkcjonowania osób 50+ w społeczeństwie, życiu osobistym i pracy zawodowej dzięki nabywaniu/uzupełnieniu kompetencji w zakresie posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi oraz ich aplikacjami.
 • Wymiar testowania: zajęcia prowadzone przez 2 trenerów – w tym jeden w wieku 50+:
  • 3 grupy szkoleniowe zorganizowane według stopnia zaawansowania obsługi komputera
  • 30 godzin szkolenia dla każdej grupy
szkolenia ict osi gni te rezultaty
Szkolenia ICT – osiągnięte rezultaty
 • Stopień przydatności szkolenia z zakresu ICT do zwiększenia aktywności zawodowej i chęci dalszej pracy został oceniony przez odbiorców na poziomie 7,57 na 9-stopniowej skali.
 • Stopień zadowolenia z wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu ICT odbiorcy ocenili na poziomie 7,37 na 9-stopniowej skali.
 • 20% odbiorców wskazało, że szkolenie z zakresu ICT było jedną z tych form wsparcia, która w największym stopniu odpowiedziała na ich potrzeby.
 • Średnia ocena stopnia, w jakim udział w projekcie podniósł umiejętności posługiwania się internetem – 6,23 na 9-stopniowej skali.
szkolenia ict kluczowe wnioski metodyczne
Szkolenia ICT – kluczowe wnioski metodyczne
 • starszy instruktor, najlepiej w wieku 50+ (lepiej rozumie problemy i ewentualne ograniczenia osób starszych, jego rytm pracy bardziej pasuje do takich grup);
 • dokładne sprawdzenie poziomu posiadanych umiejętności przy rekrutacji (by przydzielić osobę zainteresowaną do właściwej grupy ze względu na dotychczasowe umiejętności);
 • mniejszy zakres tematów szkolenia w jednym kursie/module (zmniejsza to chęć przerwania nauki, jeśli pojedynczy moduł trwa względnie krótko);
 • wolniejsze tempo wprowadzania nowego materiału;
 • więcej powtórek z poprzednich zajęć (w uzasadnionych przypadkach nawet do połowy czasu kolejnych zajęć);
 • korzystanie z najnowszych aplikacji/urządzeń (dla opóźnienia doszkalania po wprowadzeniu nowych wersji sprzętu i oprogramowania);
 • przygotowanie wizualnych podręczników/materiałów szkoleniowych w postaci opisanych zrzutów z ekranu i/lub materiałów wideo;
 • małe grupy (5-6 osób) lub w grupach większych dodatkowo pomocnik dla instruktora (lub indywidualny tutor dla każdego uczestnika).
szkolenia ict kluczowe rekomendacje
Szkolenia ICT – kluczowe rekomendacje
 • Rekomendujemy traktowanie szkoleń ICT jako środka zwiększającego ogólne kompetencje cywilizacyjne osób 50+.
 • Rekomendujemy stosowanie określonych w metodologii sugestii dotyczących organizowania szkoleń ICT dla osób w wieku 50+ przez instytucje rynku pracy i instytucje szkoleniowe.
 • Rekomendujemy, aby w ramach standardowych konkursów POKL (lub innych finansowanych ze środków publicznych) oraz w ramach wsparcia szkoleniowego z zakresu ICT dla osób 50+ wprowadzić przez projektodawców obowiązek stosowania metod pracy z osobami 50+.
 • Rekomendujemy, aby w ramach konkursów POKL (lub innych finansowanych ze środków publicznych) oraz w ramach działań szkoleniowych z zakresu ICT dla osób w wieku 50+ obejmować wsparciem również pracowników fizycznych (a nie tylko umysłowych).
wizerunek osobisty metamorfoza kompletna
Wizerunek osobisty – metamorfoza kompletna
 • Metamorfoza kompletna obejmowała poradę wizażysty i stylisty, usługę fryzjera oraz sesję fotograficzną.
 • Celem metamorfozy kompletnej było przekonanie osób w wieku 50+ o potrzebie i sensowności dbania o siebie i swój wizerunek na co dzień.
 • Wymiar testowania: dla każdego odbiorcy przewidziane było 8 godzin metamorfozy prowadzonej w okresie od 07-10.2011.
 • Rezultaty:
  • Stopień przydatności metamorfozy kompletnej do zwiększenia aktywności zawodowej i chęci dalszej pracy oceniony został na poziomie 6,04 na 9-stopniowej skali.
  • Stopień zadowolenia z wzięcia udziału w metamorfozie kompletnej odbiorcy ocenili na poziomie 6,12 na 9-stopniowej skali.
metamorfoza kompletna g wne rekomendacje
Metamorfoza kompletna– główne rekomendacje
 • Dla wydłużenia aktywności zawodowej osób 50+ przydatną formą wsparcia jest całodniowa sesja ze stylistą, która pozwala zmniejszyć negatywny wpływ wyglądu na sytuację w pracy, dzięki czemu poprawia się odbiór osób starszych objętych tego typu wsparciem przez osoby młodsze, a u samych osób starszych poprawia się samoocena, zwiększając pewność funkcjonowania w środowisku pracy.
 • Rekomendujemy wprowadzenie w zakładzie pracy tego typu spotkań ze stylistą dla osób w wieku 50+, szczególnie w przypadku osób będących na stanowiskach pracy związanych z kontaktem z klientem.
 • Sesja ze stylistą musi uwzględniać specyfikę osób 50+
 • Finansowanie takiej sesji częściowo może zostać przerzucone na centra handlowe oferujące bezpłatne usługi stylistów
zaj cia rekreacyjno sportowe cele i organizacja
Zajęcia rekreacyjno-sportowe – cele i organizacja
 • W fazie testowania metodologii zaproponowano uczestnikom kilka rodzajów takich aktywności. Po uwzględnieniu ich preferencji, uczestnicy projektu mieli do wyboru jeden z czterech rodzajów zajęć rekreacyjnych:
  • aqua aerobik,
  • basen, sauna, jacuzzi,
  • siłownia/aerobik,
  • joga.
 • Cel główny - podniesienie odczuwanej subiektywnie jakości życia poprzez poprawę wydolności fizycznej.
 • Cele szczegółowe
  • polepszenie kondycji fizycznej zwiększającej poczucie własnej siły, sprawności, motywację do działania i do pracy zawodowej;
  • zmniejszenie absencji w pracy poprzez zwiększenie wydolności i sprawności fizycznej zapewniającej większą odporność organizmu na choroby;
  • zwiększenie intrapsychicznego poczucia „bycia młodym” (poprzez odkrycie własnej sprawności i podejmowanie aktywności fizycznej, zwłaszcza typowo sportowej) zmniejszającego chęć przechodzenia na emeryturę/rentę.

Największym zainteresowaniem cieszyła się siłownia, najmniejszym zaś – joga.

zaj cia rekreacyjno sportowe osi gni te efekty
Zajęcia rekreacyjno-sportowe - osiągnięte efekty
 • W ocenie przydatności zajęć rekreacyjno-sportowych do zwiększenia aktywności zawodowej i chęci dalszej pracy odbiorców ex post uzyskano średnią 8,40 w 9-stopniowej skali i jest to wzrost w stosunku do pomiaru ex ante o 1,30 punktu.
 • Odbiorcy projektu stan swojej kondycji fizycznej ex post ocenili przeciętnie na poziomie 6,77 w 9-stopniowej skali ocen, tj. dość wysoko. Pracownicy fizyczni ocenili swoją kondycję lepiej niż pracownicy umysłowi . Porównując te wyniki z tymi uzyskanymi w ankiecie ex ante, średnia ocena kondycji fizycznej dla obu grup pracowników zdecydowanie wzrosła.
zaj cia rekreacyjno sportowe g wne rekomendacje
Zajęcia rekreacyjno-sportowe – główne rekomendacje
 • Rekomendujemy wprowadzenie przez pracodawców pakietów na zajęcia rekreacyjno-sportowe dla swoich pracowników lub opłacenie sali gimnastycznej na zajęcia sportowe grupowe (np. piłka siatkowa czy gimnastyka). Można na ten cel wykorzystać fundusz socjalny – przez co nie powstają dodatkowe koszty dla pracodawcy.
 • Rekomendujemy wprowadzenie do konkursów standardowych POKL (lub innych finansowanych ze środków publicznych) działań z zakresu zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób pracujących w wieku 50+.
pakiet medyczny1
Pakiet medyczny
 • Celem zastosowania pakietu medycznego było utrzymanie i poprawa sytuacji zdrowotnej w aspekcie zdolności do przedłużenia aktywności zawodowej.
 • Wymiar testowania: dowolna liczba wizyt lekarskich, badań i innych zabiegów przez okres 10 miesięcy (lipiec 2011 – kwiecień 2012).
 • Platynowy pakiet medyczny LUXMED umożliwił odbiorcom bezpłatne korzystanie z zabiegów, w tym rehabilitacyjnych, badań diagnostycznych oraz usług lekarzy wszystkich specjalności.
pakiet medyczny z czego korzystano
Pakiet medyczny – z czego korzystano?

Wykonano:

 • 1265 badań diagnostycznych , w tym obrazowych (42,2 na 1 osobę)
 • 835 zabiegów rehabilitacyjnych (27,8 na 1 osobę)
 • 455 wizyt u lekarzy specjalistów (15,2 na 1 osobę)
pakiet medyczny osi gni te rezultaty
Pakiet medyczny-osiągnięte rezultaty
 • Stopień przydatności pakietu do zwiększenia aktywności zawodowej i chęci dalszej pracy odbiorcy ocenili na poziomie bardzo wysokim – ocena 8,83 na 9-stopniowej skali (czyli najwyżej w tej kategorii spośród wszystkich testowanych).
 • Stopień zadowolenia odbiorców z korzystania z pakietu medycznego oceniony został na poziomie 8,70 na 9-stopniowej skali.
 • 83% odbiorców uznało pakiet medyczny za jedną z tych form, która w największym stopniu odpowiedziała na ich potrzeby (pakiet medyczny był formą najczęściej wskazywaną przez odbiorców).
 • Uzyskano znaczący wzrost średniej oceny swojego stanu zdrowia przez odbiorców:
pakiet medyczny g wne rekomendacje
Pakiet medyczny– główne rekomendacje
 • Koszt zapewnienia usług medycznych własnym pracownikom (nawet włącznie z najbliższą rodziną) jest stosunkowo niski w porównaniu do innych świadczeń motywacyjnych.
 • Rekomendujemy, aby w ramach pakietu medycznego dla pracowników (jeśli zakład pracy stosuje) zapewnić dostępność zabiegów rehabilitacyjnych i terapii manualnej realizowanej w szerszym zakresie.
 • Rekomendujemy, by w ramach polityki krajowej zapewnić pracodawcom ulgi związane z obniżeniem poziomu opłat na ubezpieczenie zdrowotne pracowników 50+, którym pracodawca wykupi dodatkowe pakiety opieki medycznej.
terapia manualna1
Terapia manualna
 • W ramach terapii manualnej każdy odbiorca skorzystał z 20 godzin masażu według samodzielnie ustalonego harmonogramu.
 • Celem zastosowania terapii manualnej było zwiększenie chęci do pracy poprzez minimalizację dolegliwości bólowych doświadczanych przez pracowników w wieku 50+.
 • Cele szczegółowe:
  • Poprawa samopoczucia fizycznego, poprzez usunięcie napięcia mięśniowego, powodującego doświadczanie bólu czy dyskomfortu;
  • poprawa samopoczucia psychicznego, uzyskiwana zarówno poprzez masaż leczniczy, jak i relaksacyjny.
 • Wymiar testowania: 20 godzin masażu do wykorzystania przez okres 6 miesięcy (lipiec 2011 – grudzień 2011).
terapia manualna osi gni te rezultaty
Terapia manualna – osiągnięte rezultaty
 • Stopień przydatności terapii manualnej do zwiększenia aktywności zawodowej i chęci dalszej pracy odbiorców został oceniony na poziomie 8,77 na 9-stopniowej skali.
 • Stopień, w jakim terapia manualna poprawiła samopoczucie i stan zdrowia odbiorców, oceniony został na poziomie 8,53 na 9-stopniowej skali.
 • Stopień zadowolenia odbiorców ze skorzystania z terapii manualnej oceniony został na poziomie 8,83 na 9-stopniowej skali.
 • 53% odbiorców wskazało terapię manualną jako jedną z tych form wsparcia, która odpowiedziała na ich potrzeby w największym stopniu.
terapia manualna g wne rekomendacje
Terapia manualna – główne rekomendacje
 • Rekomendujemy wykupienie pakietów masażu relaksacyjnego dla pracowników w wieku 50+ w trybie Work Site. Nie byłyby to koszty wysokie, biorąc pod uwagę 1-2 masaże 10-minutowe tygodniowo. Cena terapii świadczonej kompleksowo na większej liczbie pracowników mogłaby być negocjowana z wykonawcą.
 • Rekomendujemy, aby w ramach pakietu medycznego dla pracowników (jeśli zakład pracy stosuje) zapewnić dostępność terapii manualnej realizowanej w szerszym zakresie.
zadowolenie odbiorc w z form wsparcia
Zadowolenie odbiorców z form wsparcia
 • Przeciętny poziom zadowolenia ze wsparcia (oceniany na skali dziewięciostopniowej) okazał się na ogół wysoki
formy wsparcia najbardziej odpowiadaj ce potrzebom
Formy wsparcia najbardziej odpowiadające potrzebom

* Uwaga: ponieważ uczestnicy mogli wskazać do 3 form wsparcia procenty nie sumują się do 100

** ogółem n=30, pracownicy umysłowi n=23, pracownicy fizyczni n=7

przydatno oferowanych form wsparcia samoocena uczestnik w
Przydatność oferowanych form wsparcia – samoocena uczestników
 • Średnie ocen ex ante i ex post
og lna ocena projektu przez odbiorc w
Ogólna ocena projektu przez odbiorców
 • Większość ocen odbiorców była zdecydowanie pozytywna
 • Żaden z nich nie ocenił proponowanej metodologii negatywnie
dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę!

Kontakt:

wizytówka w kodzie QR

 e-mail: radoslaw.macik@umcs.lublin.pl