1 / 8

Az Európai Unió támogatási alapjai, a 2007-2013-as időszak újdonságai

Az Európai Unió támogatási alapjai, a 2007-2013-as időszak újdonságai. Jövedelemtermelő projektek. A Tanács 1083/2006/EK rendelete szerint: „[...]olyan infrastrukturális beruházást magában foglaló művelet, amelynek igénybevétele közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakkal jár, [...]”

kasia
Download Presentation

Az Európai Unió támogatási alapjai, a 2007-2013-as időszak újdonságai

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Az Európai Unió támogatási alapjai, a 2007-2013-as időszak újdonságai

  2. Jövedelemtermelő projektek • A Tanács 1083/2006/EK rendelete szerint: „[...]olyan infrastrukturális beruházást magában foglaló művelet, amelynek igénybevétele közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakkal jár, [...]” • Víziközmű projektek • Hulladékgazdálkodási projektek • Energetikai projektek • Kivétel: ha állami támogatásra vonatkozó (STATE AID) szabályok vonatkoznak a projektre

  3. A támogatás számításának módszere • A projekt költség-haszon elemzése alapján • A számítás lépései: • finanszírozási rés megállapítása • döntési összeg, azaz a beruházás meg nem térülő részének meghatározása (régen: GRANT) ____________ÚJ LÉPÉS!_____________ • maximális EU hozzájárulás kiszámítása

  4. Az önerőt befolyásoló tényezők • EU támogatás mértéke • A KEOP-ban szereplő 15% hazai forrás megbontása a központi költségvetés és a Kedvezményezett között • Támogatható intézkedések akciótervekben meghatározott EU támogatási aránya (Hulladék: ~60-70%, Víz: ~80-90%, Energia: ~40-50%) • Maximális támogatási arány jövedelemtermelő projekteknél 100%-os finanszírozási rés esetén érhető el  ebben az esetben a projekt fenntarthatósága megkérdőjelezhető

  5. Költség-haszonelemzés • Szektorokra lebontott, egységes útmutató készül (CBA, változatelemzés, pénzügyi elemzés) • EU-szigor – ellenőrzés jóváhagyáskor és projekt-zárás után is! • Az önerő finanszírozásának módja, finanszírozási változatok, döntéshozatal segítése

  6. Finanszírozási lehetőségek, mérlegelésiszempontok • Hitelfelvétel és kötvénykibocsátás • Magántőke bevonása • PPP (Build, Operate and Transfer) • Vagyonkezelés (ÖTV szerint) • Koncesszió (Koncessziós tv. szerint) • Háromoldalú finanszírozási modell • Részletes módszertan kidolgozás alatt

  7. Mérlegelési szempontok a KSZ és IH – döntéshozó szemszögéből • Elsődleges mérlegelési szempont az érintett lakosság érdekeinek érvényesülése • A legjobb, legújabb műszaki megoldások mellett egyre több szerep az üzemeltetés biztonságának és a gazdasági szempontoknak • Hatékonyan működtethető, hosszútávon fenntartható projektek • Az előkészítés alatt álló projektek átvilágítása üzemeltetési és finanszírozási szempontból- az átvilágítás lehetséges konzekvenciái (EU-támogatás csökkentése, stb.)

  8. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

More Related