2014 07 31 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2014.07.31 íä Монгол улс òîîí ñèñòåìä øèëæèõýä òªð ба õóâèéí õýâøëèéí îðîëöîî PowerPoint Presentation
Download Presentation
2014.07.31 íä Монгол улс òîîí ñèñòåìä øèëæèõýä òªð ба õóâèéí õýâøëèéí îðîëöîî

play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

2014.07.31 íä Монгол улс òîîí ñèñòåìä øèëæèõýä òªð ба õóâèéí õýâøëèéí îðîëöîî - PowerPoint PPT Presentation

kasi
126 Views
Download Presentation

2014.07.31 íä Монгол улс òîîí ñèñòåìä øèëæèõýä òªð ба õóâèéí õýâøëèéí îðîëöîî

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2014.07.31 íäМонголулсòîîíñèñòåìäøèëæèõýäòªð баõóâèéíõýâøëèéíîðîëöîî

 2. Зорилго Монголын Кабелийн Телевизийн Үйлчилгээ Эрхлэгчдийн Холбоо /ÊàÒ¯ÝÕ/нь 2005 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулсан бөгөөд энэ хугацаанд Улаанбаатархот,18 аймаг,6 сум 2 дїїрэгт тоонîëîíñóâãèéãîëîíöýãòò¿ãýýõñèñòåìèéãòîîíòåõíîëîãèéíсүлжээнд øèëæ¿¿ëýýä байна. Өдрөөс өдөрт нэмэгдэж байгаа хэрэглэгчиддээìýäýýëëèéã чанарын өндөр түвшинд хүргэхийн тулд техник шинэчилэлтийг байнгахийсээр ирсэн. МУ-н Засгийн газраас хэрэгүүлж буй аймаг, сумуудад DVB-T2 модуляцийгашиглаж UHF системээр олон сувгийн телевизèéííýâòð¿¿ëýã үзүүлэх үйл ажиллгаа ¿å øàòòàéявагдаж байãàà. Энэхүү үйл ажиллагааг бидний 2000 îíîîñàøèãëàæèðñýíÎëîíñóâãèéãîëîíöýãòò¿ãýýõ системтэй хамтатган зөв зохистой зохион байгуулвал зардал хэмнэхÒºðõóâèéíõýâøèëõàìòðàí ажиллах болоìжáàéíà. Иймд бид дараах саналыг боловсруулан танилцуулж байна.

 3. Хувийн хэвшлүүд / КàТҮЭХ/-н өнөөгийн байдал Одоогоор манай холбоонд 40 гаруйгишүүнчлэлтэй хувийн хэвшлүүд ньÓëààíáààòàðõîò, 21 аймаг, 2 ä¿¿ðýã10 гаруйòîìîîõîíсумñóóðèíäòîîíáîëîíàíàëîãñèñòåìäýýðãàäààä, äîòîîäáîëîíòóõàéíîðîííóòагтíèéò 24-100 òåëåâèçèéííýâò¿¿ëãèéãäàìæóóëàõүйл ажиллагаа явуулж байна.ÌîíãîëÓëñûíçàñãèéíãàçàðûí 2010 îíû 276-ð òîãòîîëîîðáàòëàãäñàí “Òåëåâèç, Ðàäèîãèéíçîõèöóóëàëòûíòàëààðáàðèìòëàõ ÷èãëýë” æóðàìûã ¿íäýñëýíÎëîíñóâãèéãîëîíöýãòò¿ãýýõñèñòåìèéãòîîíñèñòåìäøèëæ¿¿ëñýíáàéäëûãàéìàãñóìäèéãàâч ¿çýâ.

 4. Тоонсистемäøèëæñýíаймаг,ñóìтусбїрèéí ªðõèéíэзлэххувь

 5. Аймгийн төвүүд суурилагдсантоон MMDS системийнерөнхийдиаграм MPEG-4 Satellite Receiver Mux DVB-C Modulator ASI output MMDS Transmitter Encoder Ороннутаг ТВ

 6. Аймгийн төвдсуурилагдах UHF тоонтелевизийн сүлжээнийерөнхийдиаграм UHF band MPEG-4 Satellite Receiver Mux DVB-T2 Modulator ASI output UHF Transmitter Encoder DVB-T2 MODULATOR Ороннутаг ТВ

 7. MMDS болон UHF зэрэгцэж ажиллах сүлжээнийерөнхийдиаграм ASI output DVB-T2 Modulator MPEG-4 Satellite Receiver Mux UHF Transmitter 100W DVB-C Modulator MMDS Transmitter Encoder 50W Ороннутаг ТВ

 8. АймгийнтєвдсуурилагдахтоонтелевизийнMMDSсистемийнтоног төхөөрөмжийнүнийнжагсаалт

 9. Улсынтєсвєєраймгийнтєвдсуурилагдахтоонтелевизийнтоног төхөөрөмжийнүнийнжагсаалт

 10. ÒªÑÂÈÉÍ ÕÀÐЬÖÓÓËÀËÒ

 11. Ãðàôèêààð

 12. САНАЛ • Одоо ажиллаж байгаа хувийнхэвшлийнтоон ММДС системийнстудийгашигланзєвøєєрєгдсєнòåëåâèçèéííýâòð¿¿ëãèéãялгажаваадDVB-T2-ийн ìîäóëÿöèàøèãëàæ UHF äàâòàìæèéíнэвòрүүлэх áàéãóóëàìæèäєгºõáîëîìæ. Энэтохиолдолдзасгийнгазраасхэрэгæїїлжбайгаанэгаймагтгарахзардлын 10 хувийгхэмнэхболомжтойюм. Тоон ñòóäèáîëîíäàìæóóëàõстанцийн ашиглалт үйлчилгээ, техникийнбайрболонбусад зардлыг кабелийн телевизүүд хариуцахболомжтойюм. /Õîëáîîíûãèø¿¿í êîìïàíè,õóâüõ¿ì¿¿ñ/. • Àéìãèéíòºâäîäîîàæèëëàæáàéãààòîîíñòóäèéãàøèãëàíòóõàéíîðîííóòãèéíòåëåâèçèéííýâòð¿¿ëãèéãэфирийн болон çºâøººðºãäñºíòåëåâèçèéííýâòð¿¿ëãèéíõàìòá¿õñóìäûí UHF äàâòàìæèéíäàìæóóëàõáàéãóóëàìæèä ºãºõáîëîìæ. ÝíýòîõèîëäîëäÑ¿ëæýýáîëîíÑêàéíåòêîìïàíèéøèëýíêàáåëèéãàøèãëàõòóëò¿ðýýñèéí ¿íèéãõÿìäðóóëæîëîíêîìïàíèäáàãàçàäëààðò¿ðýýñë¿¿ëæèõàøèããàðãàõáîëîìæáàéíà. • Åðíü ÎͯÒÂ-èéíòîîíäàìæóóëàëòûãòºðõàðèóöàæáóñàäá¿õàðèëæààíûòåëåâèçèéãõóâèéíõýâøèë ººðñ人 õàðèóöâàëòºðäýäèéíçàñãèéíäàðàìòáàãàáàéõáîëîìæáàéíàãýæ ¿çýæáàéíà.

 13. Анхаарал тавьсанд баярлалаа