Příklady citací v textu - PowerPoint PPT Presentation

p klady citac v textu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Příklady citací v textu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Příklady citací v textu

play fullscreen
1 / 14
Příklady citací v textu
144 Views
Download Presentation
kasen
Download Presentation

Příklady citací v textu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Příklady citací v textu Anna Vitásková

 2. Přímá citace • Přesné citování textu – uvádí se v uvozovkách nebo kurzívou v uvozovkách Např. Podle Kátkého (2011, s.12) „každý pacient má právo znát svůj zdravotní stav“. Nebo: „Ošetřovatelská praxe má svá úskalí“. (Dlouhý, 2010, s. 5) Nebo: „Ošetřovatelská praxe má svá úskalí“ (1)

 3. Přímá citace Možnost vynechání části textu … „Bublanina nemusí být jen s třešněmi či rybízem. … Jeho obvyklé množství klidně rovnou zdvojnásobte. Těsto ho unese opravdu spoustu.“ (Rettigová, 1840, s. 32) Nebo „Bublanina nemusí být jen s třešněmi či rybízem. … Jeho obvyklé množství klidně rovnou zdvojnásobte. Těsto ho unese opravdu spoustu.“(2)

 4. parafráze Volně přeformulované myšlenky Citace v textu musí být v celé práci jednotné – je nutné používat jen jeden druh odkazování (citování) v textu. Citace v textu klademe, jakmile je zmíněn poznatek uvedený v nějakém článku/monografii (nejpozději na konci věty).

 5. Odkazy na citace v textu • Metoda číselných odkazů • Metoda poznámek (pod čarou) • Harvardský systém - metoda prvku a data

 6. Metoda číselných odkazů Číslem v závorce nebo horním indexu (+ stránka) odkazujeme v textu na inf. zdroje v pořadí v jakém jsou citovány poprvé. Seznam bibliografických referencí potom není podle normy a nemůže být podle abecedy. Následující citace určitého zdroje dostane stejné číslo jako citace první. Viz článek.

 7. Metoda poznámek • Číselné odkazy v textu v závorkách nebo horním indexu (+ stránky), odkazují na poznámky číslované v pořadí v jakém se objeví v textu. Poznámky obsahují citace citovaných inf. zdrojů. Každá citace i stejného informačního zdroje obdrží zvláštní číslo.

 8. Seznam referencí • DVOŘÁK, Jan. Ošetřovatelství. Praha: Grada, 2002. s.120. ISBN 978-80-8736-1. • HOUSKA, Jiří, Petr KOS a Jan ZACH. Imunologie. Brno: Host, 2004. s. 147. ISBN 978-80-8425-X. • KRÁKORA, Jan, ed. Diabetologie. Praha: Grada, 2002. s.123. ISBN 978-80-8564-1. • KRÁKORA, Jan, ed. Ošetřovatelsví pro sestry. Praha: Neoluxor, 2002. s.136. ISBN 978-80-8745-3.

 9. Harvardský systém V textu za parafrází nebo za přímou citací uvedeme v závorce jméno autora, rok vydání a strany, na kterých se citovaný nebo parafrázovaný text nachází (Nováková, 2007, s. 25). nebo …podle Novákové (2007, s. 25) se jedná o … …někteří autoři (Hladil, 1999, s. 41; Nováková, 2007, s. 25) se zmiňují o tom, že… …proces je série činností vykonávaná sestrou... (Kvapilová et al., 1995, s. 121) „Komunita je souhrn osob, které žijí v …“. (Encyklopedický slovník, 2002, s. 52) …při dlouhém názvu díla bez autorů citujeme takto… (WHO checklist for …, 2005, s. 8) … přijímací zkoušky organizuje vysoká škola podle… (Zákon 111/1998, s. 10) Odkazujeme-li komplexně na webovou stránku nebo databázi, které nejsou článkem (nemají autora a název textu), použijeme tento způsob citování: …Cochrane collaboration se zabývá tvorbou systematických přehledů (www.cochrane.org).

 10. 1 autor … tyto knihy jsou zdrojem informací (Novák, 1998, s. 20). 2 autoři … tyto knihy jsou zdrojem informací (Novák a Dvořák, 2000, s. 25). 3 autoři … tyto knihy jsou zdrojem informací (Novák, Dvořák a Krátký, 2005, s. 30). víc než tři autoři tyto knihy jsou zdrojem informací (Novák et al., 2007, s. 3). bez autora … tyto knihy jsou zdrojem informací (Encyklopedie knihy, 2001, s. 36).

 11. více děl 1 autora vydaných ve stejném roce …tyto knihy jsou zdrojem informací (Novák, 1997a, s. 25-27; 1997b, s. 8-9). více děl 1 autora v jedné citaci …tyto knihy jsou zdrojem informací (Novák, 2002, s. 13; 2003, s. 27). dvě díla různých autorů v 1 citaci …tyto knihy jsou zdrojem informací (Novák, 2002, s. 3; Krátký, 2007, s. 3). korporace jako autor …tyto knihy jsou zdrojem informací (UNESCO, 2011). příspěvek na webové stránce …tyto knihy jsou zdrojem informací (Kos, 2011).

 12. Seznam referencí • DVOŘÁK, Jan, 2002. Ošetřovatelství. Praha: Grada, s.120. ISBN 978-80-8736-1. • HOUSKA, Jiří, Petr KOS a Jan ZACH, 2004. Imunologie. Brno: Host, s. 147. ISBN 978-80-8425-X. • KRÁKORA, Jan, ed., 2002a. Diabetologie. Praha: Grada, s.123. ISBN 978-80-8564-1. • KRÁKORA, Jan, ed., 2002b. Ošetřovatelsví pro sestry. Praha: Neoluxor, s.136. ISBN 978-80-8745-3.

 13. Seznam referencí • Záznamy jsou řazeny abecedně podle prvního prvku - nejčastěji autor • Na druhé úrovni podle roku • Na třetí úrovni podle názvu - čísla předcházejí abecedu

 14. Použité zdroje • ČSN ISO 690 • BRATKOVÁ, Eva. Citování informačních zdrojů a tvorba bibliografických referencí podle mezinárodní normy ISO 690:2010 nebo na: • http://texty.jinonice.cuni.cz/