Spôsoby záznamu textu
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on

Spôsoby záznamu textu Dôležitou zručnosťou pri štúdiu je, dokázať spracovať dlhší odborný text do jednoduchej podoby. Tieto skrátené záznamy kníh, textov z tlače či učebnej látky nám umožnia ľahší pochopiť text, trvalejšie si uchovať poznatky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - base


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sp soby z znamu textu

Spôsoby záznamu textu

Dôležitou zručnosťou pri štúdiu je, dokázať spracovať dlhší odborný text do jednoduchej podoby. Tieto skrátené záznamy kníh, textov z tlače či učebnej látky nám umožnia ľahší pochopiť text, trvalejšie si uchovať poznatky.

Pri spracovaní cudzieho textu alebo pri tvorbe vlastného textu využívame:

konspekt, osnovu, tézu:

Moderné postupy tvorivého myslenia – napríklad mapu mysle, brainstorming atď.


Konspekt v ah z textu
Konspekt (výťah z textu)

- je záznam základných údajov, hlavných myšlienok, príkladov, dôkazov i doslovných citátov z počutého alebo prečítaného odborného textu.

- je to zhustený obsah textu sledujúci jeho štruktúru.

- zachytáva obsah všetkých časti textu podrobnejšie než osnova

- forma konspektu závisí od prijímateľa textu

- býva prehľadná (s využitým farieb, podčiarkovania, číslovania jednotlivých bodov a pod.)


Sp soby z znamu textu
Téza

 • stručne zhrnutá myšlienka, z textu vyplývajúca zásada vyjadrená ucelenou vetou.

 • od osnovy a konspektu sa odlišuje tým, že nemusí komplexnosťou ani poradím vystihovať stavbu textu a viac sa zhoduje s výrazmi a formuláciami v texte

  Voľná citácia

 • využíva sa v rečníckych a publicistických textoch, pri ktorých sa neuvádza autor či dielo, z ktorého citovaný text pochádza.


Sp soby z znamu textu

Doslovná citácia

 • Citácia je doslovný prepis z časti iného textu alebo knihy, ktorý sa osobitne vyčleňuje úvodzovkami. Za citáciu sa štandardne uvádza

  v zátvorke priezvisko citovaného autora, rok vydania citovanej publikácie a strana. Od ostatného textu ju odčleňujeme aj pomocou šikmého písma.

 • „Jazyk slúži človeku, ktorý hľadá a vyslovuje pravdu, ako aj človeku, ktorý vedome odovzdáva lož ako zaručenú pravdu.“ (Findra, 1998, s. 8)

  Do použitej literatúry potom napíšeme zdroj, odkiaľ sme citovali.

  FINDRA,J.: Jazyk, reč, človek. Bratislava: Q 111, 1998, 256 s. ISBN 80-8540-169-X


Parafr za
Parafráza

Ak citovaný text štylisticky upravujeme alebo inak voľne spracúvame,

hovoríme o parafrázovaní. Nevyčleňujeme ju úvodzovkami, ani ju

nepíšeme šikmým písmom.

Príklad:

Podľa R. Marsinu (1995, s. 107) dnes už nemožno určiť, či Pribina bol

kniežaťom jedného kmeňa alebo naopak viacerých.


Sp soby z znamu textu

Rozdiel medzi osnovou a konspektom

Osnova:

1. Začiatky rímskeho divadla

2. Kamenné divadlo

3. Obecenstvo

Konspekt:

Začiatky rímskeho divadla a) drevené (364 pred n. l.)

b) kamenné (56 pred n. l.)

Časti kamenného divadla: - hľadisko

- orchestra

- javisko

Obecenstvo: a) nedisciplinované

b) spontánne


Mapa mysle
Mapa mysle

z angl. Mind Map – pojmové mapovanie

Pri grafickom spracovaní hlavných, najdôležitejších myšlienok cudzieho textu alebo pri príprave na tvorbu vlastného textu možno efektívne využiť tzv. mapu mysle (z angl. Mind Map – pojmové mapovanie). Má veľmi praktické zameranie, prezentuje výsledok uvažovania jednej osoby.


Brainstorming
Brainstorming

z angl. búrka nápadov, „mozgov“

 • je metóda skupinovej práce – tvorivej diskusie.

 • skupina ľudí produkuje nápady, riešenia, námety.

  Prebieha v niekoľkých krokov:

 • formulácia problému

 • tvorba, produkcia nápadov, riešení – jednotlivo všetci členovia skupiny,

 • záznam spoločného riešenia

 • prestávka,

 • vyhodnotenie návrhov, riešení.


Sp soby z znamu textu

Dôležité je dodržiavať tieto zásady:

* počas tvorby nápadov zakázať ostatné nápady hodnotiť

či kritizovať.

* produkovať množstvo nápadov; čím je nápadov viac, tým

väčšia pravdepodobnosť, že sa nájde najlepšie reálne

riešenie.

* uplatňovať fantáziu, slobodnú hru myšlienok (aj zdanlivo

absurdný návrh môže byť neraz najlepší).


Na o mi to je
Načo mi to je?

Mapa mysle, brainstorming mi pomôže:

 • pri prehľadnom spracovaní textu,

 • pri tvorbe textu: nápady, námety na istú tému, podklady z rozličných zdrojov,

 • pri riešení projektovej úlohy: zhromažďovanie nápadov.


Sp soby z znamu textu

Použitá literatúra:

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk 1. Učebnica pre stredné školy. Bratislava: Orbitus Pictus Istropolitana, 2008. 96 s. ISBN 978-80-7158-910-5

HLADKÝ, J. – MACULÁK, J. – RENDÁR, Ľ. – VESELSKÁ, E.: Pravopisno-gramatická príručka s cvičebnicou. Ed. J. Hladký. Žilina – Trnava : Vydavateľstvo Mozaika v spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a literatúry PdF TU, 2006. 178 s. ISBN 80-969475-6-7

Odporúčaná literatúra:

OLOŠTIAK, M. – OLOŠTIAKOVÁ, L.: Slovenský jazyk. Bratislava: Fragment, 2007, 191 s. ISBN 978-80-8089-0667

Spracoval: Mgr. Peter Beňo

www.maturitavpohode.webnode.sk