slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Promjene MSFI u 2009. godini PowerPoint Presentation
Download Presentation
Promjene MSFI u 2009. godini

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Promjene MSFI u 2009. godini - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Promjene MSFI u 2009. godini. U posljednjih godinu dana IASB izmijenio je i pripremio nove standarde po čak dvadeset i osam pokrenutih projekata. Projekti su podijeljeni u tri skupine: projekti koji se odnose na financijsku krizu, projekti pokrenuti u okviru Memoranduma o

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Promjene MSFI u 2009. godini' - karsen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Promjene MSFI u 2009. godini

 • U posljednjih godinu dana IASB izmijenio je i pripremio nove standarde po čak dvadeset i osam pokrenutih projekata.
 • Projekti su podijeljeni u tri skupine:
 • projekti koji se odnose na financijsku krizu,
 • projekti pokrenuti u okviru Memoranduma o
 • razumijevanju, i
 • ostali projekti.
slide2

Projekti koji se odnose na financijsku krizu:

(devet projekata koji bi svi trebali biti dovršeni do konca 2010. godine),

Objavljena su tri amandmana, a do konca 2009. godine objavit će se još tri nova standarda i dva prijedloga standarda za raspravu.

slide3

Projekti iz okvira Memoranduma o razumijevanju (sporazum američkog FASB-a i IASB-a):

Pokrenuto je također devet projekata, a do sada je završen samo jedan projekt, Mjerenje fer vrijednosti, kojem je tekst standarda dostavljen FASB-u i za koji je zatraženo mišljenje.

Do konca godine trebala bi biti objavljena još dva standarda i jedan prijedlog standarda za raspravu.

slide4

Ostali standardi:

- pokrenuto je deset standarda, četiri je projekta dovršeno, a njihov su rezultat tri objavljena standarda,

Godišnja poboljšanja standarda 2007-2009,

Plaćanja na bazi dionica, grupa transakcija koje se podmiruju u novcu, i

MSFI za mala i srednje velika poduzeća,

te jedan amandman na postojeći standard.

Do konca 2009. godine trebala bi biti objavljena još dva standarda, dva amandmana na postojeće standarde i jedan prijedlog standarda za raspravu.

slide5

Izmjene standarda, amandmani na postojeće standarde te tumačenja standarda, usvojeni u ranijim razdobljima, a koji se primjenjuju od početka 2009. godine:

MSFI 3, Poslovne kombinacije, primjena od 1. srpnja 2009.,

MRS 1, Prezentiranje financijskih izvještaja, primjena od 1. siječnja 2009., i

MRS 23, Troškovi posudbe, primjena od 1. siječnja 2009.,

amandman na

MRS 27, Konsolidirani i pojedinačni financijski izvještaji, primjena od 1. srpnja 2009.

i dva nova tumačenja standarda:

IFRIC 13, Programi odanosti kupaca, i

IFRIC 14, Ograničenje određivanja povećanja imovine, minimalni zahtjevi za povećanjem (mirovinskih) fondova i njihova međuovisnost.

slide6

Mjerenje fer vrijednosti

 • Osnovno načelo:
 • Fer vrijednost jest vrijednost koja bi se primila za prodanu imovinu ili prihvatila kao obveza u uobičajenoj transakciji između učesnika na tržištu na dan mjerenja vrijednosti.
 • Zahtjevi:
 • Primjenjuje se za imovinu, obveze i glavnicu.
 • Procjenjuje se pri inicijalnom vrednovanju.
 • Tehnike vrednovanja
 • Ulazne vrijednosti u tehnici vrednovanja
 • Hijerarhija fer vrijednosti
slide7

Mjerenje fer vrijednosti

 • Objave
 • Hijerarhija fer vrijednosti
 • Tehnike vrednovanja
 • Ulazne veličine u tehnikama vrednovanja,
 • Preračun zbog mijenjanja fer vrijednosti ili između
 • hijerarhijskih razina ili između razdoblja,
 • Analiza osjetljivosti
 • Razina agregiranja.
slide8

Mjerenje fer vrijednosti

 • Fer vrijednost imovine:
 • Fer vrijednost imovine odraz je najčešće i najbolje uporabe imovine
 • fizički moguće,
 • zakonski dopuštene i
 • financijski izvedive.
 • Najčešća i najbolja uporaba podrazumijeva pretpostavku vrednovanja
 • u uporabi, ili
 • u razmjeni (prodaji).
slide9

Mjerenje fer vrijednosti

Fer vrijednost obveza određuje stablo odlučivanja:

 Je li raspoloživa tržišna cijena prihvaćanja obveze?

Da Ne

Fer vrijednost =

raspoloživoj tržišnoj cijeni Postoji li odgovarajuća imovina iza obveze

DaNe

Fer vrijednost je fer vrijednost Fer vrijednost izračunat

odgovarajuće imovine će se tehnikom vrednovanja

slide10

Mjerenje fer vrijednosti

Fer vrijednost pri inicijalnom vrednovanju

Ako transakcijska cijena pri inicijalnom vrednovanju nije jednaka fer vrijednosti

Da li neki od MSFI upućuje na priznavanje dobitaka ili gubitaka na dan nabave?

Da Ne

Priznaje se dobitak ili gubitak prema Priznaje se dobitak ili gubitak

tom MSFI kroz dobit ili gubitak

slide11

Mjerenje fer vrijednosti

Tehnike vrednovanja:

Tržišni pristup – uvažava prevladavajuće uvjete na najuređenijem ili najznačajnijem tržištu. --- koriste se kotirajuće, isklične cijene,

-koriste se isklične cijene za sličnu imovinu i korigiraju se za razliku između konkretne imovine i imovine na uređenom tržištu.

Utvrđena vrijednost odražava cijenu koja bi se primila za konkretnu imovinu na postojećoj lokaciji i stanju u kojem se nalazi.

Pristup zarade - upotrebljava pretpostavke vrednovanja za konverziju budućih iznosa (novčanog toka ili zarada) na sadašnju vrijednost

Troškovni pristup - primjenjuje procjenu svote koja bi bila potrebna za izgradnju zamjenske imovine sličnih osobina. Procjena uključuje postojeće stanje imovine te troškove dovođenja u radno stanje za namjeravanu uporabu.

slide12

Mjerenje fer vrijednosti

Razine hijerarhije:

Prva razina pretpostavlja kao fer vrijednost kotirane cijene na aktivnom tržištu koje postoji za određenu imovinu i obveze.

Druga razina utvrđuje se

kotiranim cijenama za sličnu imovinu ili obveze na aktivnom tržištu,

kotiranim cijene za istu ili sličnu imovinu na tržištu koje nije aktivno,

parametrima koji su različiti od kotiranih cijena (kamatne stope, kreditni rizik, i sl.),

parametrima izvedenim iz podataka uređenog tržišta određenim korelacijama i sličnim aproksimacijama.

Treća razina koriste se vrijednosti za koje ne postoje objektivni podaci.

slide13

da

da

Kotirajuće cijene na aktivnom tržištu

Istovrsna

imovina/

obveze

Razina 1

ne

ne

da

Kotirajuće cijene na manje aktivnom

ne

da

da

Slična

imovina/

obveze

Kotirajuće cijene na tržištu

Razina 2

ne

da

Vrijed. za koje ne postoje objektivni

ne

Shema 1: Hijerarhija inputa u modelu vrednovanja

Razina 3

slide14

Ulaganja u dužničke financijske instrumente

 • (Amandman na MSFI 7, Financijski instrumenti: Objave)
 • Amandman određuje:
 • Poduzeće će objaviti sljedeće informacije za sva ulaganja i dužničke financijske instrumente:
 • Dobit ili gubitak prije oporezivanja po instrumentima koji su:
 • klasificirani po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak, i
 • knjiženi po amortiziranim troškovima nabave.
 • Usporedne svote sljedećih pozicija:
 • knjigovodstvene vrijednosti u izvještaju o financijskom položaju,
 • fer vrijednosti, i
 • amortiziranim troškovima nabave.
 • Navedeni će se podaci objavljivati u tabličnom obliku.
slide15

MSFI 3, Poslovne kombinacije

Primjena od 1. srpnja 2009.

 • Revidirani MSFI 3 rezultat je usklađivanja MSFI 3, Poslovne kombinacije, objavljenog 2004. i FASB St. No. 141, Poslovne kombinacije.
 • Predviđena je samo jedna metoda konsolidacije, metoda akvizicije.
 • Regulira se priznavanje i mjerenje imovine koju je moguće identificirati, preuzete obveze i svih nekontrolirajućih udjela u pribavljenom poduzeću te:
 • priznavanje i mjerenje goodwilla ostvarenog u poslovnoj kombinaciji ili dobitak ostvaren kupnjom; i
 • informacije koje treba objaviti korisnicima financijskih izvještaja za procjenu vrste i financijskih učinaka poslovne kombinacije.
slide16

MSFI 3, Poslovne kombinacije

Osnovno načeloje da stjecatelj priznaje stečenu imovinu i obveze po fer vrijednosti na dan pribavljanja i da omogući korisnicima procjenu vrste akvizicije i njezina financijskog učinka.

Primjena metode akvizicije

Poslovna kombinacija mora se knjižiti primjenom metode akvizicije, osim kad su u kombinaciju uključena poduzeća pod zajedničkom kontrolom.

Jedna će strana u poslovnoj kombinaciji uvijek biti stjecatelj, i to poduzeće koje stjeće kontrolu nad drugim poduzećem.

Organiziranje zajedničkog poduhvata ili pribavljanje imovine ili grupe imovine koja ne konstituira poslovanje nije poslovna kombinacija.

Utvrđuje se stjecatelj, dan akvizicije, priznavanje i mjerenje pribavljene imovine, preuzetih obveza i nekontrolirajućih interesa, te priznavanje i mjerenje goodwilla ili dobiti ostvarene akvizicijom (kupnjom).

slide17

MSFI 3, Poslovne kombinacije

 • Svi oblici imovine i obveza na dan akvizicije mjere se po fer vrijednosti.
 • Svi nekontrolirajući udjeli u pribavljenom poslovanju mjere se po fer vrijednosti ili kao proporcionalni udio u neto imovini pribavljenog poduzeća.
 • Iznimke u načelima priznavanja i mjerenja:
 • ugovori o najmovima i osiguranju (vrednuju se prema odredbama
 • ugovora);
 • neizvjesne obveze uključuju se u poslovne kombinacije samo ako su
 • sadašnje obveze i ako se mogu pouzdano predvidjeti i izmjeriti;
 • neke pozicije aktive i pasive vrednuju se prema odredbama ostalih
 • standarda. To su porezne obveze (MRS 12), obveze prema
 • zaposlenicima (MRS 19), plaćanja na bazi dionica (MSFI 2) i
 • dugoročna imovina namijenjena prodaji i prekid poslovanja (MSFI 5);
 • posebni zahtjevi ponovnog pribavljanja u mjerenju novostečenih prava;
 • odštetni zahtjevi priznaju se i mjere prema predmetu za koji postoji
 • odštetni zahtjev.
slide18

MSFI 3, Poslovne kombinacije

 • Zahtijeva se da stjecatelj, kod priznavanja imovine, obveza i nekontrolirajućih udjela, utvrdi razliku između:
 • ukupno izvršenog transfera i nekontrolirajućih udjela u pribavljenom
 • poduzeću i, ako se akvizicija odvija u fazama, ranije ostvarenog udjela u
 • glavnici pribavljenog poduzeća po fer vrijednosti na dan akvizicije, i
 • neto vrijednosti pribavljene imovine.
 • Razlika će se priznati kao goodwill. Ako stjecatelj ostvari dobitak kupnjom udjela, dobitak će se priznati u izvještaju o dobiti.
 • U načelu, stjecatelj će mjeriti pribavljenu imovinu i preuzete obveze u poslovnim kombinacijama prema odredbama svih ostalih MSFI-a, a posebni se zahtjevi postavljaju za ponovno pribavljena prava, neizvjesne obveze, neizvjesne naknade i odštetne zahtjeve.
 • Moraju se objaviti sve korekcije vrijednosti priznate u tekućem razdoblju, a koje se odnose na poslovne kombinacije prethodnog izvještajnog razdoblja.
slide19

MRS 1, Prezentiranje financijskih izvještaja

primjena od 1. siječnja 2009. (u RH od 1. siječnja 2010. godine)

 • Izvještaj o financijskom položaju na kraju obračunskog razdoblja,
 • Izvještaj o svim priznatim dobicima i gubicima obračunskog razdoblja,
 • Izvještaj o promjenama kapitala u obračunskom razdoblju,
 • Izvještaj o novčanim tokovima u obračunskom razdoblju,
 • Bilješke, sa sažetkom značajnih računovodstvenih politika,
 • Izvještaj o financijskom položaju na početku najranijeg usporedivog obračunskog razdoblja kada društvo retroaktivno primjenjuje računovodstvenu politiku ili retroaktivno vrši promjenu stavki u financijskim izvještajima.

Napomena: Društvo može koristiti nazive izvještaja koji su različiti od onih propisanih MRS-om 1.

slide21
Nekretnine, postrojenja, oprema.

Investicijska imovina.

Nematerijalna imovina.

Financijska imovina (osim one pod 1., 2. i 3.).

Investicije koje se vode po metodi udjela.

Biološka imovina.

Zalihe.

Kupci i ostala potraživanja.

Novac i novčani ekvivalenti.

Ukupna imovina namijenjena prodaji prema MSFI 5.

Dobavljači i ostale obveze

Rezerviranja

Financijske obveze (osim onih pod 11. i 12.)

Obveze i potraživanja za poreze, prema MRS 12.

Odgođene porezne obveze i odgođena porezna imovina prema MRS 12.

Obveze sadržane u skupinama imovine namijenjene prodaji prema MSFI 5.

Manjinski udjeli koji se objavljuju kao dio ukupnog kapitala.

Izdani kapital i rezerve koji pripadaju većinskim vlasnicima.

Informacije koje obavezno moraju biti prikazane u izvještaju o financijskom položaju

slide22
Prihodi

Rashodi financiranja

Udio u dobiti i gubitku povezanih društava i zajedničkih poduhvata knjiženih metodom udjela

Porez

Jedinstveni iznos koji se sastoji od:

Dobiti ili gubitka ukinutog segmenta poslovanja

Fer vrijednost umanjena za troškove prodaje imovine namijenjene prodaji ili grupe namijenjene prodaji nakon oporezivanja

Dobit ili gubitak

Pojedinačne stavke ostalih dobitaka ili gubitaka klasificirane po prirodi (osim iznosa pod 8.)

Udio ostalih dobitaka ili gubitaka povezanih društava i zajedničkih poduhvata

Ukupni dobitak ili gubitak

Informacije koje obavezno moraju biti prikazane u izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti

slide23

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

 • Novčani tok se sastoji od priljeva i odljeva novcai novčanih ekvivalenata.
 • Iskazuje sposobnost poduzeća da svojim aktivnostima generira novac i potrebu poduzeća za novcem.

Koristi od informacija o novčanom toku

 • promjena neto imovine,
 • ocjena financijske strukture,
 • procjena ostvarenja novčanih tokova u budućnosti,
 • povećanje usporedivosti različitih subjekata eliminiranjem učinaka različitih računovodstvenih politika,
 • sposobnost poduzeća da generira novac.
izvje taj o nov an i m tok ovima
IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA

Priljevi i odljevi poslovnih aktivnosti

Priljevi i odljevi investicijskih aktivnosti

Priljevi i odljevi financijskih aktivnosti

izvje taj o promjen ama kapitala
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMAKAPITALA
 • Izvještaj o promjenama kapitala jedan je od temeljnih standardnih financijskih izvještaja i njegovo je sastavljanje obvezno (MRS 1) za sva poduzeća.
 • Njime se prikazuju sve promjene kapitala koje su se dogodile u obračunskom razdoblju nastale ulogom
 • vlasnika.
 • Podaci ovog izvještaja podižu kvalitetu informacija upućenih vlasnicima, ali i ostalim korisnicima.
sadr aj izvje taja o promjenama kapitala
Sadržaj izvještaja o promjenama kapitala

Neovisno o obliku izvještaja o promjeni glavnice, moguće ga je razvrstati u tri osnovna dijela:

Svi priznati dobici i gubici razdoblja, posebno svota koja pripada matičnom poduzeću a posebno svota koja pripada nekontrolirajućim ulagačima;

Za svaku komponentu glavnice, učinci preračunavanja;

Za svaku komponentu glavnice, učinci promjena kao razlike između knjigovodstvene svote na početku i na koncu razdoblja, s posebnom objavom promjena koje su rezultat:

dobiti ili gubitka;

ostalih dobitaka ili gubitaka po stavkama;

transakcije između poduzeća i vlasnika, posebno ulozi i povlačenja i promjene udjela u subsidijarima zbog kojih nije izgubljena kontrola.

slide30

MRS 23, Troškovi posudbe, primjena od 1. siječnja 2009.

Osnovno načelo jest da su troškovi posudbe koji se izravno mogu pripisati akviziciji, izgradnji ili proizvodnji kvalificirane imovine dio troškova nabave te imovine. Ostali troškovi posudbe priznaju se kao rashodi.

Kvalificirana imovina jest imovina kojoj je potrebno značajno dugačko razdoblje da bi postala spremna za namjeravanu uporabu ili prodaju.

slide31

Troškovi posudbe uključuju:

 • bankarske kamate po dugoročnim i kratkoročnim posudbama,
 • amortizaciju premije ili diskonta po dužničkim vrijednosnicama,
 • amortizaciju općih troškova nastalih u vezi s ugovorom o posudbi,
 • financijske rashode po ugovorima o financijskim najmovima, priznatim u skladu s MRS-om 17
 • tečajne razlike posudbi u stranim valutama u dijelu koji se može smatrati usklađivanjem troškova kamata.

Svota troškova posudbe koju treba kapitalizirati umanjuje se za sve prihode ostvarene temeljem privremenog ulaganja posuđene svote.

mrs 27 konsolidirani i pojedina ni financijski izvje taji
MRS 27, Konsolidirani i pojedinačni financijski izvještaji
 • Osnovne razlike u odnosu na prethodni tekst standarda:
 • termin manjinski interes zamijenjen je terminom nekontrolirajući udjel;
 • izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti mora se podijeliti na dio koji pripada matičnom poduzeću i dio koji pripada nekontrolirajućim udjelima i ako rezultat koji pripada nekontrolirajućim udjelima ima negativno stanje. U prethodnoj verziji negativno se stanje alociralo na matično poduzeće, osim ako su vlasnici nekontrolirajućih udjela prihvatili obveze i ako su dodatnim ulaganjima mogli pokriti gubitak.
slide33

dodani su zahtjevi da se promjena vlasničkog udjela matičnog poduzeća u subsidijaru kojim se ne gubi kontrola mora prikazati kao transakcija glavnice.

dodani su zahtjevi da se prikaže način na koji je poduzeće mjerilo dobit ili gubitak nastao gubitkom kontrole subsidijara.

Preostalo ulaganje u bivši subsidijar mjeri se po fer vrijednosti na dan gubitka kontrole.

Po prethodnoj verziji standarda trebalo je preostalu vrijednost u bivšem subsidijaru prikazati po troškovima pri inicijalnom mjerenju financijske imovine, u skladu s MRS-om 39.

msfi za mala i srednje velika poduze a msp
MSFI za mala i srednje velika poduzeća (MSP)

Standard je rezultat petogodišnjih napora i procesa te širokih, sveobuhvatnih konzultacija širom svijeta.

MSFI za MSP je jedinstveni, poseban, samostojeći standard, opsega oko 230 stranica, primjeren potrebama i mogućnostima manjih poduzeća.

Načela postavljena u MSFI, koja se odnose na priznavanje i mjerenje imovine, obveza, prihoda i rashoda, pojednostavljena su, područja koja nisu značajna za MSP izostavljena su, a broj potrebnih objava uz financijske izvještaje značajno je smanjen.

Revizija i izmjena objavljenih standarda ograničena je na razdoblje od tri godine.

msfi za mala i srednje velika poduze a msp objavljen u srpnju 2009 stupa na snagu danom objave
MSFI za mala i srednje velika poduzeća (MSP)Objavljen u srpnju 2009., stupa na snagu danom objave

Ovim će se standardom posebno postići sljedeće:

unaprijediti usporedivost izvještaja za korisnike,

povećati opće povjerenje u izvještaje MSP, i

značajno smanjiti troškove povezane s razvojem nacionalnih standarda.

slide36

MSFI za MSP će, osim toga, biti i pouzdana osnovica rastućim poduzećima za prijelaz i uključivanje u javno tržište kapitala, što će tada zahtijevati primjenu MSFI u punom opsegu.

MSFI za MSP nije dio cjelovitih MSFI, i stoga se može primijeniti i u zemljama koje nisu prihvatile primjenu cjelovitih MSFI.

Također, nacionalnim zakonodavstvima moguće je odrediti koja će ga poduzeća primjenjivati. MSFI za MSP stupa na snagu već njegovom objavom.

msfi za mala i srednje velika poduze a msp1
MSFI za mala i srednje velika poduzeća (MSP)

Kratki prikaz MSFI za MSP

MSFI za MSP sadrži pet tipova pojednostavljenja u odnosu na cjelovite MSFI:

pojedina poglavlja (standardi cjelovitih MSFI) izostavljena su jer nisu značajni za MSP (zarada po dionici, periodični financijski izvještaji, izvještavanje po segmentima poslovanja i računovodstvo imovine namijenjene prodaji);

slide38

pojedine računovodstvene politike predviđene cjelovitim MSFI-ima nisu predviđene za MSP zbog pojednostavljenja metoda predviđenih za primjenu u MSP (npr, opcije financijskih instrumenata, kao što su financijski instrumenti raspoloživi za prodaju, oni koji se drže do dospijeća i opcije fer vrijednosti, zatim model revalorizacije za nekretnine postrojenja i opremu te nematerijalnu imovinu, proporcionalna konsolidacija za ulaganja u zajednički kontrolirana poduzeća i ostala pojednostavljenja);

msfi za mala i srednje velika poduze a msp2
MSFI za mala i srednje velika poduzeća (MSP)
 • Pojednostavljenja u pojedinačnim načelima priznavanja i mjerenja predviđenima cjelovitim MSFI-ima:
 • najznačajnija pojednostavljenja učinjena su u području priznavanja i mjerenja financijskih instrumenata, koji se, pod određenim uvjetima, mjere po troškovima nabave i amortiziranim troškovima nabave;
 • ostali instrumenti vrednuju se po fer vrijednosti, s učinkom kroz izvještaj o dobiti. Izbjegnuta je klasifikacija instrumenata u četiri kategorije koje ovise o namjerama menadžmenta i koje bi mogle ući u područje „nemoralnih rezerviranja“.
slide40

Postupak prestanka priznavanja također je značajno pojednostavljen, a također i računovodstvo instrumenata zaštite od rizika.

Goodwill i ostali oblici nematerijalne imovine umanjuju se amortizacijom u predviđenom vijeku trajanja od deset godina, ako se korisni vijek trajanja ne može pouzdano utvrditi.

msfi za mala i srednje velika poduze a msp3
MSFI za mala i srednje velika poduzeća (MSP)

Pojednostavljenja u pojedinačnim načelima priznavanja i mjerenja predviđenima cjelovitim MSFI-ima - nastavak:

Ulaganja u povezana društva i zajedničko poslovanje mjere se troškovima nabave, osim ako postoje kotacijske vrijednosti koje se tada priznaju kao fer vrijednosti.

Troškovi istraživanja i razvoja moraju se priznati kao rashodi razdoblja.

Troškovi posudbe također su troškovi razdoblja.

U obračunu amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme te nematerijalne imovine rezidualna vrijednost, vijek trajanja i metoda amortizacije mijenjaju se samo ako postoje indikatori da je došlo do njihove promjene nakon posljednjeg obračunskog razdoblja.

slide42

Sve promjene obveza prema zaposlenicima priznaju se odmah kroz izvještaj o dobiti.

Pojednostavljuje se priznavanje porezne imovine i odgođenih poreznih obveza.

Imovina namijenjena prodaji ne izdvaja se, ali se koristi kao indikator umanjenja vrijednosti.

Biološka imovina vrednuje se po fer vrijednosti samo ako njezino vrednovanje ne izaziva povećane troškove i napore, u protivnom primjenjuje se metoda troška – amortizacije - umanjenja vrijednosti.

Plaćanja na bazi dionica vrednuju se prema najboljoj procjeni direktora ako nije poznata tržišna vrijednost).

msfi za mala i srednje velika poduze a msp4
MSFI za mala i srednje velika poduzeća (MSP)
 • Promjene u odnosu na prijedlog standarda (ED):
 • postavljanje standarda kao samostalnog dokumenta (isključene su sve mogućnosti povrata i primjene odredbi cjelovitih MSFI, osim, ako je nužno, povrata na primjenu MRS-a 39);
 • Eliminiranje složenijih postupaka i dodatna pojašnjenja uz složenije postupke koji su ostali (jer nema povrata na cjelovite MSFI-e);
 • Nemogućnost poziva na druge standarde;
slide44

Podjela sekcije o financijskim instrumentima u dvije sekcije (Sekcija 11: Osnovni financijski instrumenti i Sekcija 12: Ostali financijski instrumenti);

Izostanak mogućnosti primjene proporcionalne konsolidacije;

Ukidanje razlike između raspodjele prije akvizicije i poslije akvizicije kod primjene metode troška i priznavanje svih dividendi u izvještaju o dobiti;

Zahtijeva se da poduzeće odabere računovodstvenu politiku za ulaganje u nekretnine u ovisnosti o postojećim uvjetima, a ne slobodnim izborom opcije;

slide45

Promjene u odnosu na prijedlog standarda (ED)- nastavak:

 • Ne zahtijeva se godišnje preispitivanje rezidualne vrijednosti, vijeka trajanja i metode amortizacije;
 • Ne dopušta se revalorizacija nekretnina, postrojenja i opreme;
 • Ne dopušta se revalorizacija nematerijalne imovine;
 • Sva dugotrajna imovina, i materijalna i nematerijalna, amortizira se u predviđenom vijeku trajanja, uključujući i goodwill;
slide46

Svi troškovi istraživanja i razvoja priznaju se kao troškovi razdoblja;

Uključuje se „sadašnja vrijednost minimalnih plaćanja najma“ u mjerenje financijskog najma;

Dopuštaju se i ostale metode za poslovni najam osim linearne metode, ako su u minimalna plaćanja najma uključene i kompenzacije za očekivanu opću inflaciju;

U MSFI za SMEs uključuju se odredbe iz amandmana na MRS 39, Financijski instrumenti: Prezentiranje, i MRS 1, Prezentiranje financijskih izvještaja;

slide47

Promjene u odnosu na prijedlog standarda (ED - nastavak):

 • Za sve državne potpore primjenjuje se jedinstveni, pojednostavljeni model: prihod se priznaje ako su ispunjeni uvjeti (ili ranije ako i nisu ispunjeni uvjeti), a mjere se po fer vrijednosti imovine koja je primljena ili će se primiti;
 • Svi troškovi posudbe priznaju se kao rashodi;
 • Dodat će se pojednostavljenja za plaćanja na bazi dionica;
 • Dopušta se subsidijarima mjerenje obveza prema zaposlenicima i troškova opcijskih dionica;
slide48

Za mjerenje umanjenja vrijednosti dodaje se metoda vrijednosti u uporabi;

Dodaje se uvodna napomena za jedinice koje generiraju novac za test umanjenja vrijednosti;

Pojednostavljuje se uputa za izračun umanjenja vrijednosti goodwilla;

Pojednostavljuje se izračun obveza za mirovine;

Dopušta se priznavanje aktuarskih dobitaka ili gubitaka u izvještaju o svim priznatim dobicima i gubicima

slide49

Promjene u odnosu na prijedlog standarda (ED)- nastavak:

 • Eliminira se klasifikacija imovine namijenjene prodaji i posebni uvjeti njezina vrednovanja;
 • Dodaju se u sekciju 35, Prijelaz na MSFI za SMEs sva izuzeća u IFRS 1, Prva primjena MSFI;
 • Dodaju se zaključci sljedećih Tumačenja, za koje se smatra da će nastati u SMEs:
 • IFRIC 2, Udjeli članova u zadrugama i slični instrumenti;
 • IFRIC 4, Utvrđivanje sadrži li sporazum najam;
 • IFRIC 8, Obuhvat MSFI 2;
 • IFRIC 12, Sporazumi o koncesiji usluga;
 • IFRIC 13, Programi nagrađivanja (odanosti) kupaca;
 • IFRIC 15, Sporazumi o izgradnji nekretnina;
 • IFRIC 17, Raspodjela nenovčane imovine vlasnicima;
 • SIC 12 Konsolidacija – Poduzeća posebne namjene.