slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Åke Svensson, CSN PowerPoint Presentation
Download Presentation
Åke Svensson, CSN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 125

Åke Svensson, CSN - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Åke Svensson, CSN. Inledning och presentation. Syfte och mål med utbildningen Vad är Myndighetsnätverket Varför gör vi det här tillsammans? Kort presentation runt bordet Presentationerna är publicerade som en pdf på www.myndighetsnatverket.se. Myndighetsnätverket .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Åke Svensson, CSN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
inledning och presentation
Inledning och presentation

Syfte och mål med utbildningen

Vad är Myndighetsnätverket

Varför gör vi det här tillsammans?

Kort presentation runt bordet

Presentationerna är publicerade som en pdf på www.myndighetsnatverket.se

slide4

Myndighetsnätverket

Nio olika myndigheter. Nio olika uppdrag. Med gemensamma krafter når vi bättre resultat och skapar ökade förutsättningar för utveckling inom respektive myndighet.

Vi samordnar utbildning, säkerställer kompetensförsörjning och delar på administration. Vi leder även utvecklingen inom it, e-arkiv och tjänstepension. Det gör staten till en attraktiv arbetsgivare i Sundsvallsregionen. Och det här är bara början …

nio myndigheter samverkar
Nio myndigheter samverkar

Bolagsverket

Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Försäkringskassan

Statens tjänstepensionsverk (SPV)

Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Mittuniversitetet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Tullverket

och dessa r ocks med
… och dessa är också med
 • Folke Bernadotteakademin
 • Kriminalvården region Nord
 • Förvaltningsrätten i Härnösand
 • Ångermanlands tingsrätt
 • Sundsvalls tingsrätt
 • Rättshjälpsmyndigheten
 • Överklagandenämnden för studiestöd
projektfinansiering
Projektfinansiering

Projekt Myndighetsnätverket - innovativ samverkan, forskning och utveckling i Sundsvallsregionen

Bolagsverket, CSN, Försäkringskassan, Mittuniversitetet och SPV bidrar med 200 000 kr var

Länsstyrelsen Västernorrland 1 399 000 kr

Medfinansiering i tid 399 000

Projektbudget (fram till 31 december 2012): 2 798 000 kr

tillsammans vill vi
Tillsammans vill vi

Skapa attraktionskraft för regionen

Bidra till regionens utveckling

Utveckla de egna verksamheterna genom samverkan

v r m lbild
Vår målbild

Långsiktig kompetensförsörjning

Etablering av statlig verksamhet

Kostnadseffektiv utveckling av befintlig verksamhet

v rdeord
Värdeord
 • Offensiva, hjälpsamma, pålitliga
 • Öppenhet, resultat, ansvar
 • Engagerade, tillgängliga, effektiva
 • Tydlighet, samverkan, mod
 • Tillitsfulla, öppna, ansvarstagande, förändringsvilliga
 • Kompetens, engagemang, kundnytta
 • Bolagsverket
 • SPV
 • Kronofogden
 • Försvaret
 • Polisen
 • CSN
v rdeord1
Värdeord
 • Offensiva, hjälpsamma, pålitliga
 • Öppenhet, resultat, ansvar
 • Engagerade, tillgängliga, effektiva
 • Tydlighet, samverkan, mod
 • Tillitsfulla, öppna, ansvarstagande, förändringsvilliga
 • Kompetens, engagemang, kundnytta
 • Kronofogden
 • Försvaret
 • Polisen
 • SPV
 • CSN
 • Bolagsverket
grundlagarna
Grundlagarna
 • Regeringsformen
 • Successionsordningen
 • Tryckfrihetsförordningen
 • Yttrandefrihetsgrundlagen
 • (Riksdagsordningen)
regeringsformen
Regeringsformen

Maktfördelningen mellan

riksdagen

regeringen

kommunerna

landstingen

domstolarna

riksdagen
Riksdagen

”All offentlig makt utgår från folket”

Riksdagen är folkets företrädare

349 riksdagsledamöter väljs vart 4:e år

Riksdagen utser statsminister

regeringen
Regeringen

Statsministern utser ministrar

Regeringen styr (föreslår)

Riksdagen beslutar

Lagar beslutas av riksdagen

Förordningar beslutas av regeringen

myndigheterna
Myndigheterna

Finns ca: 330 myndigheter

Myndigheterna ska se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs

myndigheterna forts
Myndigheterna (forts)

Myndigheterna

- lyder under regeringen

- ligger under olika departement

- är självständiga

lagar
Lagar
 • Direktiv till utredning från regeringen
 • Utredning
 • Betänkande (SOU)
 • Remissbehandlingar
lagar forts
Lagar (forts)
 • Hearing
 • Delning
 • Lagrådsremiss
 • Proposition
lagar forts1
Lagar (forts)
 • Utskottsbehandling Finns 15 utskott 17 ledamöter (riksdagsmän) i varje utskott
 • Motionstid
 • Utskottet tar ställning
 • Riksdagen beslutar
lagar forts2
Lagar (forts)
 • Delning förordningstexter
 • Myndighetens föreskrifter
 • Svensk författningssamling (SFS)
styrning i statlig verksamhet1

Hur styrs myndigheternas verksamhet?

Hur finansieras myndigheternas verksamhet?

Vilka olika dokument förekommer?

Hur ser processen ut?

Styrning i statlig verksamhet

styrdokument

Myndighetsförordningen

Förordning med instruktion för myndigheten

Regleringsbrev (www.esv.se)

Övriga lagar och förordningar

Styrdokument

resultatstyrning finansiell styrning

Resultatstyrning & finansiell styrning

Resultatstyrning – verksamhetsmål och återrapporteringskrav i regleringsbrev

Finansiell styrning – anslagstilldelning och avgiftsuttag enligt regleringsbrev/förordning

finansiering

Finansiering

Anslag

Avgifter

Bidrag

statliga budgetprocessen

Myndigheternas årsredovisningar

Myndigheternas budgetunderlag

Vårpropositionen

Budgetpropositionen

Regleringsbrev

Statliga budgetprocessen

myndighetens planering och uppf ljning

Framtagande av Verksamhetsplan, (VP)

VP-uppföljning, månads-, kvartals-, tertialvis

Årsredovisning

Myndighetens planering och uppföljning

sammanfattning

Instruktion – myndigheternas uppgifter

Regleringsbrevet – RK:s årliga styrning

Verksamhetsplan – myndigheternas interna styrdokument

VP-uppföljning – myndigheternas interna uppföljning

Årsredovisning – extern redovisning/uppföljning

Sammanfattning

statlig f rvaltning och statstj nstemannarollen

Statlig förvaltning och statstjänstemannarollen

Linn Kempe, Bolagsverket Johan Lindeberg, CSNAlexandra Wiklund, LänsstyrelsenPetra Dalman, SPV

uppl gg
Upplägg
 • Presentation
 • Programmet
  • Statstjänstemannarollen
  • Att handlägga ett ärende
  • Diskussionsuppgift
  • Offentlighet och sekretess
gemensam v rdegrund f r statstj nstem n
Gemensam värdegrund för statstjänstemän
 • Demokrati
 • Legalitet
 • Objektivitet, saklighet och likabehandling
 • Fri åsiktsbildning
 • Respekt
 • Effektivitet och service
regler f r statstj nstem n
Regler för statstjänstemän
 • Ärendehandläggning m.m.
 • Offentlighet och sekretess
 • Offentlig anställning
 • Skadeståndsskyldighet
 • Straffrättligt ansvar
 • Granskning
vad g ller f r g vor till anst llda
Vad gäller för gåvor till anställda?
 • Spelar det någon roll vad som erbjuds?
 • Har det någon betydelse vem som är mottagare?
 • Är tidpunkten för erbjudandet avgörande?
att t nka p
Att tänka på!
 • Gör en samlad bedömning av alla omständigheter som kan vara av betydelse, exempelvis:
  • gåvans art och värde
  • din relation till gåvogivaren
  • din roll och ditt inflytande på myndighetens tjänsteutövning
slide40
Jäv
 • Rubbar förtroendet för anställds opartiskhet
 • Gäller all ärendehantering
 • Den som påverkar ärendets utgång
 • Ska anmälas självmant
bisysslor
Bisysslor
 • Tillfälligt eller permanent
 • Privatlivet är inte bisyssla

Tillåtna √

 • Politiska uppdrag
 • Fackliga uppdrag
 • Statliga uppdrag
 • Kommunala uppdrag
 • Förtroendeuppdrag

Otillåtna X

 • Förtroendeskadliga
 • Arbetshindrande
 • Konkurrerande
dataintr ng
Dataintrång
 • Ta bara del av uppgifter du behöver för utförandet av dina arbetsuppgifter!
 • Ansvar för dataintrång även om du har behörighet att ta del av en uppgift
 • Behandlingshistorik förs
diskussions vning j v och dataintr ng
Diskussionsövning jäv och dataintrång

Diskutera utdelade frågor i grupper om två eller tre.

serviceskyldighet
Serviceskyldighet
 • Hjälpa och svara på frågor
 • Ta emot besök och ha öppet
 • Lämna inte förhandsbesked!
 • Enkelt och begripligt språk
att handl gga ett rende
Att handlägga ett ärende

Arkivering

Registrering

Beslut och expediering

Ett ärende väcks

Granskning

Utredning

Överklagande

ett rende v cks
Ett ärende väcks
 • Serviceskyldighet
 • Ansökan, anmälan, ex officio, allmänna ärenden

Arkivering

Ett ärende väcks

Registrering

Granskning

Utredning

Beslut och expediering

Överklagande

registrering
Registrering
 • Posthantering
 • Tjänstepost
 • Inkommen handling – e-post, traditionell post och e-tjänst samma regelverk
 • Registrering/diarieföring

Arkivering

Ett ärende väcks

Registrering

Granskning

Utredning

Beslut och expediering

Överklagande

granskning
Granskning
 • Jäv
 • Tolk
 • Ombud och biträde
 • Förvaltare, god man och andra ställföreträdare

Arkivering

Ett ärende väcks

Registrering

Granskning

Utredning

Beslut och expediering

Överklagande

utredning
Utredning
 • Enkelt, snabbt och billigt
 • Muntlig handläggning
 • Tjänsteanteckning
 • Kommunikation

Arkivering

Ett ärende väcks

Registrering

Granskning

Utredning

Beslut och expediering

Överklagande

beslut och expediering
Beslut och expediering
 • Olika typer av beslut
 • Motivering av beslut
 • Underrättelse om beslut
 • Rättelse

Arkivering

Ett ärende väcks

Registrering

Granskning

Utredning

Beslut och expediering

Överklagande

verklagande
Överklagande
 • Omprövning
 • Överklagande

Arkivering

Ett ärende väcks

Registrering

Granskning

Utredning

Beslut och expediering

Överklagande

arkivering
Arkivering
 • Myndighetens arkiv
  • Allmänna handlingar
 • Arkivering tillgodoser
  • Rätt att ta del av allmänna handlingar
  • Rättskipningens och förvaltningens behov av information
  • Forskningens behov av information
 • Är en del av det nationella kulturarvet
 • Vårda, organisera, gallra

Arkivering

Ett ärende väcks

Registrering

Granskning

Utredning

Beslut och expediering

Överklagande

klarspr k med mottagaren i fokus

Klarspråk – med mottagaren i fokus

Kristin Aastrup, Bolagsverket

r det h r klarspr k
Är det här klarspråk?

Enligt Skollagen (1985:1100) 4 kap Grundskolan och 6 kap Särskolan är hemkommunen skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet.

(Exempel från Klarspråk lönar sig, 2013)

omskriven text
Omskriven text

Ditt barn kan ha rätt till gratis skolskjuts. Det gäller barn som går i kommunala grundskolor, barn som går i grundsärskola och även barn som går i förskoleklass. De kan ha rätt att åka gratis skolskjuts fram och tillbaka, mellan en plats i närheten av hemmet och skolan. Det står i skollagen.

(Infomix bearbetning, Klarspråk lönar sig, 2013)

klarspr k r att
Klarspråk är att
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk
 • sätta mottagaren i fokus och anpassa texten till honom eller henne

Ibland handlar klarspråk också om att

 • våga ifrågasätta
 • våga pröva något nytt
d rf r klarspr k
Därför klarspråk
 • Se till demokrati och rättssäkerhet
 • Vara effektiva och spara pengar
 • Öka förtroendet för myndigheten
 • Underlätta för personer med funktionsnedsättning och personer med annat modersmål
spr klagen
Språklagen
 • Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. (11 §)
 • Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. (12 §)
s skriver du klarspr k
Så skriver du klarspråk
 • Välj en lagom personlig ton
 • Välj relevant innehåll
 • Disponera texten på ett logiskt sätt
 • Förklara allt som behöver förklaras
 • Stryk sådant som inte behövs
 • Skriv informativa rubriker
 • Undvik långa och invecklade meningar
 • Använd begripliga ord och förklara facktermer
 • Sammanfatta det viktigaste
 • Välj en genomtänkt grafisk formgivning

(ur Språkrådets folder Klarspråk)

beh ver du hj lp
Behöver du hjälp?
 • Ta hjälp av en kollega
 • Fråga språkvårdaren
 • Webbutbildningen Att skriva bättre, sprakradet.se
 • Klarspråkstestet, sprakradet.se
 • Myndigheternas skrivregler, regeringen.se
 • Svenska Akademiens ordlista: app och webben
slide62

Frågor?

Kristin.aastrup@bolagsverket.se

diskutera 1
Diskutera 1
 • Vad innebär det i praktiken att vara statstjänsteman? Vad är skillnaderna mot att jobba privat?
  • Ge gärna exempel utifrån era olika yrkesroller
diskutera 2
Diskutera 2
 • Varför måste vi som är statstjänstermän kunna förvaltningsrätt (reglerna om hur man handlägger ett ärende)?
  • Fundera på syftet med reglerna i förvaltningslagen
diskutera 3
Diskutera 3
 • Beskriv för dina kollegor runt bordet vad du stöter på i ditt dagliga arbete med utgångspunkt från den information (om statstjänstemannarollen och förvaltningsrätt) som du fått idag?
 • Finns det likheter i era olika verksamheter?
diskutera
Diskutera

Har allmänheten rätt att ta del av följande handlingar?

 • En ansökan som kommit in elektroniskt via myndighetens e-tjänst kl. 23.30 en fredagskväll.
 • En sammanställning av information som kräver omfattande arbete för att myndigheten ska kunna få fram den.
 • Ett läkarintyg för en anställd som är sjukskriven som finns hos personalfunktionen.
 • Ett oläst e-postmeddelande som finns i GD:s/landshövdingens inkorg.
 • Anteckningar som en handläggare skrivit som stöd för att sammanfatta ett ärende.
offentlighetsprincipen
Offentlighetsprincipen
 • Allmänhetens rätt till insyn och kontroll
 • Gäller all verksamhet hos myndigheten
 • SYFTE: att stärka demokratin och garantera
  • rättsäkerheten
  • effektiviteten i förvaltningen
  • effektiviteten i folkstyret
slide70

Allmänna handlingars Yttrandefrihet för offentlighet tjänstemän m.fl.

Meddelarfrihet för Förhandlings-

tjänstemän m.fl. offentlighet

handling
Handling

Informationsbärare

Skrift, bild eller upptagning

som kan läsas, avläsas eller på annat sätt

uppfattas med tekniska hjälpmedel

allm n handling
Allmän handling

En handling som

förvaras hos en myndighet

och antingen är inkommen

dit eller

upprättad

där

handlingar
Handlingar

Allmänna

 • Förvarade
 • Inkomna
 • Upprättade

Inte allmänna

 • Privata brev och meddelanden
 • Anbud
 • Minnesanteckningar, utkast och koncept som inte expedierats eller lämnats för arkivering
 • Bibliotekssamlingar
 • Teknisk behandling etc. för annan
allm n handling1
Allmän handling

Offentlig

=

Insynsrätt

”Hemliga”uppgifter

Regleras i

Offentlighets- och sekretesslagen

=

Ingen insynsrätt

sekretessgrunder intresseomr den enligt tf
Sekretessgrunder – intresseområden enligt TF
 • Rikets säkerhet
 • Rikets centrala finanspolitik, penningpolitik och valutapolitik
 • Myndighets verksamhet för inspektion och kontroll
 • Intresset att förebygga eller beivra brott
 • Det allmännas ekonomiska intresse
 • Skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden
 • Intresset att bevara djur eller växtart
offentlighets och sekretesslagen
Offentlighets- och sekretesslagen

(SFS 2009:400)

Innehåller undantagen från

offentlighetsprincipen

egenskaper f r sekretess
”Egenskaper” för sekretess
 • Aktualiseras först vid begäran om handling
 • Myndigheten avgör om det är sekretess
 • Sekretessen kan även variera: från tid till tid,från myndighet till myndighet etc
uppgiften
Uppgiften

Det är informationen som

sekretessbeläggs – inte handlingen

sekretesspr vning
Sekretessprövning
 • Finns någon tillämplig bestämmelse om sekretess i OSL?
 • Kan den som berörs lida skada eller men om uppgiften lämnas ut?
 • Är sekretess huvudregel eller undantag?
 • Tidsgräns för sekretess?
exempel rakt skaderekvisit
Exempel – rakt skaderekvisit
 • 28 kap. 1 § OSL

Sekretess gäller hos Försäkringskassan… för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende enligt lagstiftningen om allmän försäkring … osv.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

 • 28 kap. 9 § OSL

Sekretess gäller i ärende om studiestöd och i ärende hos Centrala studiestödsnämnden om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

I andra ärenden än sådana om studiestöd under sjukdom gäller sekretessen inte beslut i ärendet.

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

exempel omv nt skaderekvisit
Exempel omvänt skaderekvisit
 • 10 § offentlighets- och sekretessförordningen

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om en enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:

 • CSN
 • Försäkringskassan

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

sekretessmarkering
Sekretessmarkering
 • Hemligstämpling
 • Inte bindande, en självständig sekretessprövning ska alltid göras då en handling begärs ut.

2. Skyddade personuppgifter

 • Sekretess i folkbokföringen för personer som har en hotbild mot sig eller som annars kan riskera att drabbas negativt vid utlämnande av vissa uppgifter
 • Gäller i allmänhet uppgifter som kan ge ledning om var en person befinner sig eller hur denne kan kontaktas
vningsuppgiften
Övningsuppgiften
 • Handlingen har kommit in till myndigheten och är därför allmän. Uppgifterna i handlingen måste först prövas mot bestämmelserna om sekretess. Därefter kan den lämnas ut till allmänheten.
 • Allmänheten kan kräva en hel del ansträngningar från myndighetens sida. Myndigheten är bland annat skyldig att skapa en ny handling genom att sammanställa uppgifter, en s.k. potentiell handling, om den kan skapas utan större svårigheter.
 • Det beror på vad som framgår av läkarintyget! Se bestämmelserna om sekretess till skydd för enskild i personaladministrativ verksamhet i 39 kap. 2 § OSL.
 • Om e-postmeddelandet rör myndighetens verksamhet är den en allmän handling och ska lämnas ut efter sekretessprövning.
 • Minnesanteckningar/arbetsmaterial är inte en allmän handling, under förutsättning att de inte tillför ärendet någoting, och de behöver därför inte lämnas ut. Om de däremot arkiveras i ärendet blir de en allmän handling som ska lämnas ut efter sedvanlig sekretessprövning.
utl mnande av allm n handling
Utlämnande av allmän handling
 • Tryckfrihetsförordningen reglerar (endast kompletterande detaljer i OSL)
 • Inga formkrav för utlämnande
 • Muntligt eller skriftligt
 • Skyndsamt
 • Inte efterfråga vem eller varför
 • Den som ”har vården” prövar
att l mna ut eller inte l mna ut
Att lämna ut – eller inte lämna ut
 • Ingen sekretess = enkelt, formlöst, skyndsamt
 • Vid sekretess =
  • Formellt beslut om avslag
  • Skriftlig form
  • Överklagbart = besvärshänvisning
  • Skyndsamt
6 kap 3 osl
6 kap 3 § OSL

Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den anställde låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan onödigt dröjsmål.   Myndigheten ska pröva om handlingen ska lämnas ut om 1. den anställde vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen, och2. den enskilde begär myndighetens prövning.   Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas.

schematisk hantering
Schematisk hantering
 • Är den begärda handlingen allmän?
 • Finns uppgifter i handlingen som omfattas av sekretess?
 • Lämna ut
  • antingen formlöst
  • eller med avslagsbeslut
viktigt att k nna till
Viktigt att känna till!
 • Insyn och öppenhet är huvudregel
 • Sekretess – begränsning i insynsrätten (kräver stöd i lag)
 • Förbjudet att lämna ut sekretessbelagda uppgifter
 • Ett undantag – meddelarfriheten
trender inom statsf rvaltningen

Trender inom statsförvaltningen

Viktoria Hagelstedt, E-delegationen

slide91

E-förvaltning =

verksamhetsutveckling med stöd av it

vilka r med i e delegationen
Vilka är med i E-delegationen?

16 myndigheter och SKL

vad g r e delegationen
Vad gör E-delegationen?

Utreder

 • Vidareutvecklar framtagen strategi
 • Förutsättningar för e-förvaltning 3.0
 • Följer upp effekter
 • Öppen data (PSI) och sociala medier

Samordnar/koordinerar

 • Samordnar strategiska utvecklingsprojekt
 • Koordinerar IT-standardiseringsfrågor
 • Bistår regeringen i internationellt arbete

Stödjer

 • Vägledningar och koncernstöd
slide109

Enklare

Öppnare

Effektivare

Förälder

Företagare

Sjuk

Nyanländ

Arbetslös

Student

Bostadslös

Efterlevande

Enskilt

Gemensamt

Näringslivet

Tjänster och information från en enskild organisation

Gemensamma tjänster och information

Tjänster och information från

privata sektorn

e-legitimation

Mina ärenden

E-arkiv och e-diarium

Mina fullmakter

Mina meddelanden

Effektivare informationsförs.

xx

xx

xx

Förutsättningar för samverkan

(vägledningar, standarder, arkitektur, informationsförsörjning)

slide110

Vägledningar

 • Digital samverkan
 • Nyttorealisering
 • Sociala medier
 • Effektiv it-försörjning
 • Direktåtkomst
 • Behovsdriven utveckling
 • Webbutveckling
 • Återanvändning av offentlig information (PSI)
 • m.m.
slide111

Vad har vi åstadkommit?

 • En strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning
 • Lämnat förslag på E-legitimationsnämnden, Statens servicecenter och Utvecklingsmyndigheter
 • Ett antal vägledningar och riktlinjer
 • Ett antal förstudier/projekt till förvaltningsgemensamma tjänster
 • Förstärkt samordning - inrättat ett programråd och programkontor
 • En nationell utvecklingsportfölj
 • Följer upp utvecklingen av myndigheters e-förvaltning
 • Driver nätverk och flera olika forum på sociala medier
 • Arrangerar seminarier och konferenser
olika perspektiv
Olika perspektiv
 • Medborgaren
 • Statsministern
 • Myndighetschef
 • Företagare
 • Forskare

Bild från www.eoe-glasses.com

nya tider st ller nya krav
Nya tider ställer nya krav
 • Jag och min livshändelse står i centrum
 • Samlade tjänster
 • Enkelhet, tillgänglighet och service
 • Rådgivning istället för information
 • Öppenhet och inflytande
gemensamma tj nster som r p g ng
Gemensamma tjänster som är på gång
 • Mina meddelanden
 • Min ärendeöversikt
 • Fullmaktstjänster
 • Effektivare informationsförsörjning
 • E-arkiv och e-diarium
 • Katalogtjänster över tjänster och information
nskade framtidsscenarier
Önskade framtidsscenarier
 • Utveckling utifrån livshändelser för medborgare och företag
 • Effektivt informationsutbyte på ”baksidan”
 • Möjligheter att anpassa ”min” dialog med myndigheter
 • Samverkande tjänster gör att ”jag” får en helhetsbild
 • Myndigheterna följs upp utifrån förmåga och nytta i samverkan inte enbart enskilt
vad vi tror beh vs
Vad vi tror behövs
 • Mer samverkan
 • Ökat fokus på medborgare och företag
 • Förvaltningsgemensam ”mjuk” infrastruktur
  • Stöd och vägledning
  • Riktlinjer
  • Forum
  • Lösningar
  • Återanvändning
 • Översyn av finansieringsformer
hur kan man g ra
Hur kan man göra?
 • Ta tillvara användarnas synpunkter och använd den interna förslagslådan!
 • Hur ser användarens process ut och hur ser myndighetens process ut?
 • Vilka myndigheter fler än vi har användaren med att göra i detta fall?
 • Vilka lösningar och data finns att återanvända?
 • Mät nyttan och satsa på projekt som är effektiva båda för myndigheten och användaren
 • Ställ frågan: Vad bör vi göra, vad kan någon annan göra?
tack f r mig
Tack för mig!
 • edelegationen.se
 • facebook.com/edelegationen
 • twitter.com/edelegationen
avslutande lunch tack f r ditt deltagande

Avslutande lunchTack för ditt deltagande!

Presentationerna är publicerade som en pdf på www.myndighetsnatverket.se