html5-img
1 / 18

Dalykas, ugdymo sritis: Tema: Klasė: Priemonės paskirtis:

Plokštumos figūros. Dalykas, ugdymo sritis: Tema: Klasė: Priemonės paskirtis: Ugdomi gebėjimai pagal Bendrąsias programas : Autorius: Mokykla:. Matematika. Geometrija Plokštumos figūrų pažinimas ir jų savybių taikymas 3 klasė

Download Presentation

Dalykas, ugdymo sritis: Tema: Klasė: Priemonės paskirtis:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Plokštumos figūros Dalykas, ugdymo sritis: Tema: Klasė: Priemonės paskirtis: Ugdomi gebėjimai pagal Bendrąsias programas : Autorius: Mokykla: Matematika. Geometrija Plokštumos figūrų pažinimas ir jų savybių taikymas 3 klasė Įtvirtinti geometrijos žinias ir gebėjimus apie plokštumos figūras. 3.1. Atpažinti ir pavaizduoti tašką, atkarpą, trikampį, stačiakampį, kvadratą, skritulį, apskritimą. Modelyje ir brėžinyje parodyti trikampio ir stačiakampio elementus (kraštinė, kampas, viršūnė), brėžinyje – apskritimo spindulį. Jūratė Gužauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Tauragės rajono Skaudvilės gimnazija

 2. Plokštumos figūrų pažinimas ir jų savybių taikymas

 3. Susitarkime: Perskaityk Apgalvok Atsakyk Arpasiruošę?

 4. 1. Kokiu žodžiu galima pavadinti nubraižytas figūras? Trikampiai Keturkampiai Penkiakampiai

 5. 2. Kuris daiktas savo forma primena kvadratą?

 6. 3. Kuris daiktas savo forma primena trikampį?

 7. 4. Kiekkampų turi trikampis? 4 2 3

 8. 5. Kaip vadinasi pažymėtas kampas? Statusis Bukasis Smailusis

 9. 6. Argalitrikampisturėti du stačiuosius kampus? Gali Negali

 10. 7. Kiekviršūnių turi trikampis? 3 2

 11. 8. Kaip vadinasi šis keturkampis? Kvadratas Stačiakampis

 12. 9. Kiek matote kvadratų? 5 4 2

 13. 10. Kuri figūra yra apskritimas?

 14. 11. Kaipvadinasiatkarpa CB? Apskritimoskersmuo Apskritimospindulys

 15. 12. Kiek skritulių matote? 4 6 8

 16. 13. Kurigeometrinė figūra nėra simetriška?

 17. Kaip sekėsi?

 18. Naudoti šaltiniai: http://www.misles.lt http://www.mainyk.lt

More Related