slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rola prac dyplomowych w rozwoju gospodarki województwa małopolskiego Komponent I: Realizacja prac dyplomowych we współp PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rola prac dyplomowych w rozwoju gospodarki województwa małopolskiego Komponent I: Realizacja prac dyplomowych we współp

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Rola prac dyplomowych w rozwoju gospodarki województwa małopolskiego Komponent I: Realizacja prac dyplomowych we współp - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 38B, tel. 12 6375438 http://www.cem.pl, email: cem@cem.pl. Rola prac dyplomowych w rozwoju gospodarki województwa małopolskiego Komponent I: Realizacja prac dyplomowych we współpracy z przemysłem. Szymon Beźnic

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rola prac dyplomowych w rozwoju gospodarki województwa małopolskiego Komponent I: Realizacja prac dyplomowych we współp' - karli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej30-134 Kraków, ul. Zarzecze 38B, tel. 12 6375438http://www.cem.pl, email: cem@cem.pl

Rola prac dyplomowych w rozwoju gospodarki województwa małopolskiegoKomponent I: Realizacja prac dyplomowych we współpracy z przemysłem

Szymon Beźnic

Łukasz Pytliński

Wyniki badań zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Kraków, XII 2010 r.

metodologia bada
Metodologia badań
 • Cel badań: diagnoza stanu aktualnego, a także gotowości przedsiębiorstw do zamawiania w szkołach wyższych tematów, które mogą zostać zrealizowane w ramach prac dyplomowych przez studentów i doktorantów oraz gotowości szkół wyższych do szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami w tym zakresie.
 • Badane grupy: Publiczne szkoły wyższe z terenu województwa małopolskiego, których program nauczania odnosi się do obszarów strategicznych rozwoju z punktu widzenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na 2008-2013 (Środowisko, Przemysł, Zdrowie i żywność, Wiedza i komunikacja); średnie i duże przedsiębiorstwa zlokalizowane w województwie małopolskim.
 • Zastosowane techniki badań:
 • Analiza desk research
 • Badanie Diagnostyczne Uczelni
 • Badania ilościowe wśród przedstawicieli uczelni
 • Badania jakościowe wśród przedstawicieli uczelni, instytucji pośredniczących i przedsiębiorstw

2

badanie diagnostyczne uczelni wsp praca nauka biznes
Badanie Diagnostyczne Uczelni – współpraca nauka-biznes
 • Próba: Do badania wytypowano 51 wydziałów oraz 358 jednostek uczelnianych na poziomie katedr/instytutów małopolskich uczelni publicznych. Dobór jednostek odbył się w oparciu o analizę oferty naukowej i dydaktycznej wydziałów oraz instytutów i katedr na etapie desk research. Zebrano 13 ankiet z wydziałów oraz 159 ankiet z instytutów/katedr.
 • Technika badań: W badaniu wykorzystano technikę ankiety internetowej, technikę ankiety przesyłanej pocztą elektroniczną oraz technikę wywiadu telefonicznego.
 • Cel badań: Identyfikacja tych katedr/zakładów, które współpracują z sektorem przedsiębiorstw w zakresie zamawiania prac dyplomowych oraz realizacji projektów badawczych i wdrożeniowych realizowanych na zamówienie sektora przedsiębiorstw.

3

badanie przedsi biorstw wsp praca nauka biznes
Badanie przedsiębiorstw – współpraca nauka-biznes

Cel badań: Oszacowanie skali współ z uczelniami pracy dużych i średnich małopolskich przedsiębiorstw w zakresie realizacji prac dyplomowych.

Próba: 100 średnich i dużych przedsiębiorstw dobrane losowo bazy REGON.

Technika realizacji wywiadów: CATI

6

badania jako ciowe charakterystyka procesu badawczego
Badania jakościowe - charakterystyka procesu badawczego
 • Próba
  • przedstawiciele uczelni wyższych – 15 respondentów.
  • przedstawiciele instytucji wspierających procesy współpracy pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami – 5 respondentów.
  • przedstawiciele przedsiębiorstw współpracujących z uczelniami – 10 respondentów.
 • Technika badawcza
  • bezpośredni indywidualny wywiad pogłębiony

8

badania jako ciowe r ne formy wsp pracy
Badania jakościowe – różne formy współpracy

Formy współpracy w zakresie zamawiania prac dyplomowych

Płatne zamawianie pracy dyplomowej przez przedsiębiorstwo – bezpośrednie finansowanie.

Współfinansowanie przygotowania pracy – finansowanie kosztów przygotowania pracy (badań, udziału w konferencjach, publikacji, częściowe lub całkowite opłacenie kosztów studiów doktoranckich

Realizacja pracy dyplomowej na potrzeby przedsiębiorstwa w ramach praktyki, stażu lub zatrudnienia – pośrednie finansowanie: bezpłatne udostępnienie danych firmy, materiałów niezbędnych do prowadzonych badań, laboratoriów, czasu poświęcanego przez pracownika oddelegowanego do opieki.

Przedsiębiorstwo proponuje zakres tematyczny prac dyplomowych –listy tematów, ogłoszenie konkursu na pracę dyplomową, nagrody (np. ABB, ASTOR, Budimex, Celsa Huta Ostrowiec, FANUC Robotics Polska, Geo-komp).

Praca powstaje w wyniku podpisanego porozumienia uczelni i przedsiębiorstwa precyzującego warunki praktyki – instytucjonalizacja współpracy przedsiębiorstwa z uczelnią w zakresie praktyk.

Powstawanie prac dyplomowych w ramach większego projektu wykonywanego przez uczelnię na zlecenie przedsiębiorstwa bądź realizowanego z grantów.

Pracownik uczelni określa temat pracy dyplomowej powiązany z działaniem przedsiębiorstwa.

9

badania jako ciowe bariery wsp pracy
Badania jakościowe – bariery współpracy

Bariery informacyjne

Brak znajomości oferty badawczej uczelni (brak promocji i reklamy).(„Uczelnia wiele może, ale czy może to, czego ja potrzebuję? I z kim mam konkretnie porozmawiać o tym?”).

Trudności w dotarciu do właściwego pracownika naukowego, z którym można nawiązać współpracę zinstytucjonalizowaną. Szybszym sposobem jest zwrócenie się do zaprzyjaźnionej osoby.

Trudności w ustaleniu z kim należy się kontaktować w sprawie współpracy w przedsiębiorstwie.

Niedrożna komunikacja (różnice w zakresie komunikacji – język nauki versus język biznesu).

Kto pierwszy przedstawi ofertę współpracy? – sprzeczne oczekiwania.

Poufność i własność – brak uregulowania kwestii poufności, praw autorskich, ochrony własności intelektualnej, upubliczniania wyników badań, możliwości opatentowania pomysłu – stanowią istotne przeszkody w nawiązywaniu współpracy w zakresie prac dyplomowych.

badania jako ciowe bariery wsp pracy11
Badania jakościowe - bariery współpracy

Bariery organizacyjne

Różnice w dynamice funkcjonowania uczelni i przedsiębiorstw (Firmy wymagają działań szybkich i elastycznych, podczas gdy uczelnie często działają w sposób powolny i pasywny).

Różne cykle czasowe funkcjonowania uczelni i przedsiębiorstw (semestr, sesja, wakacje).

Rozbieżne cele działania (cele dydaktyczne, nowe idee, publikacje – zysk, pozycja rynkowa).

Bariery biurokratyczne – wydłużony czas realizacji (procedury przetargowe, procedury obiegu dokumentów). Współpraca niezinstytucjonalizowana to odpowiedź na zbiurokratyzowanie procesu nawiązywania i realizacji współpracy z uczelnią. Przedsiębiorcy próbują ominąć procedury (jeżeli one istnieją) i korzystają z kanałów nieformalnych.

„Rozmycie”, rozłożenie odpowiedzialności na uczelni.

Ograniczenia kadrowe na uczelni (konflikt z obowiązkami dydaktycznymi).

badania jako ciowe bariery wsp pracy12
Badania jakościowe - bariery współpracy

Stereotypizacja postrzegania studentów i naukowców

Niski poziomkompetencji merytorycznych studentów i absolwentów.

Niesumienność – studenci nie wywiązują się z zobowiązań, nie oddają pożyczonych materiałów, nie zgłaszają się na organizowane spotkania.

Rozbieżności w zakresie wymagań czasowych – rytm uczelni versus rytm firmy (planowanie pracy, prowadzenie badań i pisanie pracy ujęte są w ramy czasowe – z perspektywy firmy te ramy mogą okazać się za długie).

Nierespektowanie terminów (system pracy na uczelniach dopuszcza przedłużanie ustalonych terminów, w firmach dzień opóźnienia realizacji zamówienia generuje koszty).

Negatywny stereotyp naukowca - „oderwany od rzeczywistości”.

Rozbieżne cele– uczelnie generują teorie, a przedsiębiorstwa zyski (przedsiębiorstwa wymagają rozwiązań szybkich, skutecznych i aplikowalnych, uczelnie dopuszczają rozważania bardziej teoretyczne, niekoniecznie możliwe do zastosowania).

Niska innowacyjność prac dyplomowych.

badania jako ciowe bariery wsp pracy13
Badania jakościowe – bariery współpracy

Bariery ze strony przedsiębiorstw

Brak zainteresowania współpracą ze strony przedsiębiorstw;

Większa gotowość do kupowania technologii za granicą, niż tworzenia nowych rozwiązań w Polsce;

Przedsiębiorstwa są bardziej innowacyjne niż uczelnie.

Bariery finansowe

Zbyt wysokie koszty współpracy dla firm.Współpraca niezinstytucjonalizowana to próba obniżenia kosztów współpracy przy zachowaniu zalet korzystania z logo uczelni.

Zbyt małe środki przeznaczone na badania na uczelniach – ograniczone budżety badawcze (Uczelnie chcąc współpracować z przedsiębiorcami muszą w danej dziedzinie prowadzić prace badawcze. Utrudniają to niskie nakłady na naukę).

Wdrażanie

Brak jednostek wdrożeniowych na uczelniach – brakuje osób, które mogłyby zająć się wdrażaniem rozwiązań powstających na uczelniach w firmach.

Hamowanie wdrażania prac dyplomowych przez uczelnie – nie informują zainteresowanych przedsiębiorstw o przeprowadzeniu badań i wykonaniu prac dyplomowych.

badania jako ciowe mechanizmy nawi zywania wsp pracy
Badania jakościowe – mechanizmy nawiązywania współpracy

Wybrane mechanizmy stosowane przez uczelnie

Możliwość zagospodarowania części marży uczelni przez tę jednostkę uczelnianą, która prowadziła projekt. Tym sposobem aktywność poszczególnych jednostek uczelnianych podejmujących trud współpracy z przedsiębiorstwami jest lepiej nagradzana.

Uhonorowanie firm współpracujących z uczelnią (oficjalne podziękowanie, dyplom, medal okolicznościowy, honorowe członkostwo).

Staż traktowany jako element procesu edukacji („semestr za staż w firmie”).

Podtrzymywanie kontaktów z absolwentami (np. zjazdy absolwentów).

Wymogi wobec prac (np. aktualność, „osadzenie w praktyce”) – stawianie przez promotorów konkretnych wymogów, które praca powinna spełniać, np. przeprowadzenie badań w firmie lub poruszanie w pracy tematów ważnych z perspektywy przedsiębiorców.

Upraszczanie przepisów regulujących współpracę uczelni z przedsiębiorstwem (niwelowanie nadmiernej biurokratyzacji) (np. Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych funkcjonujące przy Instytucie Socjologii UJ).

Działania instytucji pośredniczących – tworzenie centrów transferu technologii.

14

badania jako ciowe promowanie i wspieranie wsp pracy
Badania jakościowe – promowanie i wspieranie współpracy

Wybrane działania instytucji wspierającej kontakty uczelni i przedsiębiorstw (Centrum transferu technologii, Inkubator przedsiębiorczości, Centrum innowacji, Biuro karier):

Inicjowanie spotkań nauki i biznesu (inicjowanie spotkań bezpośrednich, sesje i konferencje).

Internetowy newsletter dla przedsiębiorców (CTT AGH).

„Ścieżki edukacyjne” – tworzenie programu nauczania we współpracy z firmą, dopasowanie profilu studiów do potrzeb biznesu, przedsiębiorcy są zapraszani na wybrane zajęcia (cel : podniesienie atrakcyjności i praktyczności zajęć) (CITTRU).

Klub biznesu – nieformalne spotkania przedsiębiorców z naukowcami. Każde spotkanie Klubu poświęcone konkretnemu tematowi (CITTRU).

Bazy danych stworzone przez CITTRU –informacje na temat projektów badawczych realizowanych na uczelni i ekspertów (cel: inicjowanie współpracy przedsiębiorców z pracownikami uczelni).

Spotkania „skrojone na miarę” (CITTRU) – adresowane do przedsiębiorców i naukowców (cel: zidentyfikowanie pól możliwej współpracy, określenie jej formy, znalezienie rozwiązań problemu gospodarczego przy wykorzystaniu wiedzy i aparatury naukowej uczelni).

„Zakładka dla przedsiębiorców” - Biuro Karier PK.

15

badania jako ciowe propozycje intensyfikacji wsp pracy
Badania jakościowe – propozycje intensyfikacji współpracy

Szkolenia biznesowe dla pracowników uczelni i studentów

Poważną barierą w nawiązywaniu współpracy jest brak kompetencji biznesowych pracowników naukowych, jak i studentów.

Szkolenia powinny dotyczyć wiedzy na temat podstaw przedsiębiorczości, marketingu – instrumentów pozwalających skutecznie docierać do przedsiębiorców, trafnie oceniać zapotrzebowanie rynku na określone tematy prac, dostarczać studentom wiedzy na temat mechanizmów zakładania własnych firm.

Budowanie więzi – wspieranie nawiązywania i pielęgnowania nieformalnych i formalnych kontaktów pomiędzy przedstawicielami uczelni, studentami i przedsiębiorcami. (Współpraca jest inicjowana dzięki nieformalnym kontaktom osobistym. Nieformalne kanały współpracy ułatwiają inicjowanie współpracy formalnej).

Uroczystości jubileuszowe, zjazdy absolwentów.

Wspieranie kontaktów nieformalnych (np. BarCamp).

Wspieranie stowarzyszeń skupiających przedstawicieli nauki i biznesu.

Targi pracy

badania jako ciowe propozycje intensyfikacji wsp pracy17
Badania jakościowe – propozycje intensyfikacji współpracy

Uregulowanie umowami problemu własności intelektualnej. W tym przypadku formalizacja współpracy okazała się czymś pożądanym – deklarowano potrzebę podpisywania szczegółowych umów dotyczących praw autorskich.

Obecność przedsiębiorstw w procesie edukacji na uczelniach.

Wycieczki edukacyjne do firm;

Praktyki, staże dla naukowców, doktorantów, studentów;

Formułowanie tematów prac dyplomowych – giełdy tematów, listy prac;

Konkursy, nagrody;

Konsultacje z przedsiębiorstwami w zakresie programu studiów - dostosowanie programu studiów do zapotrzebowania przedsiębiorców;

Włączenie przedsiębiorstw w proces edukacyjny (wspólne konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty, prowadzenie zajęć na uczelniach).

System odgórnego nadzoru nad stażami oraz system kojarzenia studentów zainteresowanych określoną problematyką z przedsiębiorcami (np. działalność Stowarzyszenia Producentów Materiałów Ogniotrwałych).

Reklama, promocja, informacja na temat zakresu badań oferowanych przez uczelnie i możliwej współpracy z firmami.

podstawowe za o enia modelu wsparcia zamawiania prac dyplomowych
Podstawowe założenia modelu wsparcia zamawiania prac dyplomowych

Przez model wsparcia procesu zamawiania prac dyplomowych rozumiemy:

Systemowe, instytucjonalne wsparcie procesu prac zamawianych na uczelniach oraz wśród przedsiębiorstw

Model zakłada również umożliwienie otrzymania pomocy przy uruchomieniu takiego mechanizmu na tych uczelniach, na których tego rodzaju działania nie są prowadzone

Systemowe działania mają zwiększyć transfer innowacji (głównie „względnych”) do małopolskich przedsiębiorstw za pomocą zamawianych prac dyplomowych

model wsparcia procesu zamawiania prac dyplomowych
Model wsparcia procesu zamawiania prac dyplomowych
 • Model wsparcia procesu zamawiania prac dyplomowych składa się z dwóch poziomów funkcjonowania:
  • Poziom regionalny, w ramach którego powinna funkcjonować centralna jednostka, zlokalizowana przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Do jej głównych zadań należy: promocja samej idei wśród wszystkich potencjalnie zainteresowanych podmiotów oraz wspomaganie w obsłudze procesu zamawiania prac na uczelniach
  • Poziom uczelni (wydziału), gdzie ma miejsce zasadniczy transfer wiedzy, technologii i innowacji za pomocą prac dyplomowych, na formalnie ustalonych zasadach, regulowanych umową między zainteresowanymi podmiotami
slide21
Schemat funkcji i zadań instytucji wsparcia systemu prac zamawianych na poziomie regionalnym (opracowanie własne)
system wsparcia proces w zamawiania prac dyplomowych na poziomie uczelni
System wsparcia procesów zamawiania prac dyplomowych na poziomie uczelni

Na poziomie uczelni, model wsparcia procesu zamawianych prac zakłada powołanie Komórki do Spraw Zamawiania Prac Dyplomowych

Komórka do Spraw Zamawiania Prac Dyplomowych powinna być jednostką koordynującą proces zamawiania prac naukowych w obrębie jednej uczelni. Wsparcie powinna zapewnić tutaj Regionalna Instytucja Wsparcia ulokowana w Urzędzie Marszałkowskim

Do jej priorytetowych zadań należy promowanie systemu zamawianych prac naukowych wśród przedsiębiorców, studentów, pracowników naukowych i umożliwianie współpracy zainteresowanym podmiotom w ramach systemu, poprzez wykorzystanie różnego typu mechanizmów wsparcia

Komórka może powstać przy już istniejących jednostkach takich jak Biura Karier, Centra Transferu Technologii itp.

slide24
Najważniejsze korzyści, uzyskiwane przez podmioty w ramach systemu zamawianych prac dyplomowych (na podstawie dotychczasowych doświadczeń)
ukasz pytli ski

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej30-134 Kraków, ul. Zarzecze 38B, tel. 12 6375438http://www.cem.pl, email: cem@cem.pl

Rola prac dyplomowych w rozwoju gospodarki województwa małopolskiegoKomponent II: Przedsiębiorczość wśród studentów i doktorantów wybranych kierunków

Łukasz Pytliński

Wyniki badań zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Kraków, XII 2010 r.

metodologia bada26
Metodologia badań
 • Cel badań: Określenie potencjału tworzenia nowych firm, wykorzystujących wiedzę nabytą podczas przygotowania pracy dyplomowej związanej tematycznie z dziesięcioma zastosowaniami technologicznymi zidentyfikowanymi w ramach projektu „Perspektywa Technologiczna Kraków-Małopolska 2020”.
 • Badane grupy: Publiczne szkoły wyższe z terenu województwa małopolskiego, których program nauczania odnosi się do obszarów strategicznych rozwoju z punktu widzenia Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na 2008-2013 (Środowisko, Przemysł, Zdrowie i żywność, Wiedza i komunikacja); studenci i doktoranci z kierunków związanych z X Zastosowaniami Technologicznymi.
 • Zastosowane techniki badań:
 • Analiza desk research;
 • Badanie Diagnostyczne Uczelni;
 • Badania ilościowe wśród studentów i doktorantów;
 • Badania jakościowe wśród przedstawicieli uczelni i instytucji pośredniczących.
studenci i doktoranci preferencje co do los w zawodowych
Studenci i doktoranci – preferencje co do losów zawodowych

Cel badań: Ocena poziomu przedsiębiorczości i gotowości do zakładania własnych firm wśród studentów i doktorantów.

Próba: Zbadano 569 studentów i 128 doktorantów.

Technika realizacji wywiadów: Badanie wśród studentów prowadzone było techniką ankiety audytoryjnej realizowanej podczas zajęć, natomiast wśród doktorantów zastosowano technikę ankiety internetowej.

studenci i doktoranci dzia ania w kierunku za o enia firmy
Studenci i doktoranci – działania w kierunku założenia firmy

Odsetek wśród wszystkich badanych

5%

2%

5%

studenci i doktoranci gdzie zwr ci si po wsparcie w zak adaniu dzia alno ci gospodarczej
Studenci i doktoranci – gdzie zwrócić się po wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej
bariery w tworzeniu firm w oparciu o wyniki prac dyplomowych
Bariery w tworzeniu firm w oparciu o wyniki prac dyplomowych

Bariery mentalnościowe i społeczne

Bariery informacyjne

Bariery związane z charakterem realizowanych prac

Bariery finansowe i organizacyjne

Bariery prawne

model funkcjonowania wsparcia proces w tworzenia firm w oparciu o wyniki prac dyplomowych
Model funkcjonowania wsparcia procesów tworzenia firm w oparciu o wyniki prac dyplomowych

Uczelnia

Promotor

Jednostki pośredniczące

Instytucja wspierająca