Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Järjestys, järjestys ja järjestys PowerPoint Presentation
Download Presentation
Järjestys, järjestys ja järjestys

Järjestys, järjestys ja järjestys

111 Views Download Presentation
Download Presentation

Järjestys, järjestys ja järjestys

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Järjestys, järjestys ja järjestys PSK-seminaari 24.4.2008 Juha Nieminen / Etteplan Oyj

 2. Esityksen sisältö • Johdanto • Miten luodaan onnistumisen edellytyksiä • Kansainväliset standardit ja arviointimallit • Miksi projektit onnistuvat? • Kolme näkökulmaa järjestykseen • Projektin hallinta • Vaatimusten hallinta • Suunnittelun hallinta • Kriittisiä menestystekijöitä

 3. Johdanto • Systemaattinen ja läpinäkyvä projektinhallinta on välttämätön työkalu hankkeen läpiviemiseksi yhteistyöverkostossa • Projekti on ainutkertainen hanke. Mutta riittääkö perinteinen ajattelu projektin onnistumisen kriteereistä ohjauskeinoksi? • Laatu (lopputuloksen laatu) • Aikataulu (pääaikataulu ja osaprojektit) • Budjetti (aika ja raha) • Projektinhallinta on johtamismalli joka perustuu asioiden ja tehtävien järjestykseen ja niiden organisoituun toteuttamiseen • Käsitys johtamismallista ohjauskeinona tulisi olla sama verkoston kaikilla toimijoilla • Projektitoiminta ja projektinhallinta ovat kaksi eri asiaa !

 4. Miten luodaan onnistumisen edellytyksiä? Kansainväliset standardit ja arviointimallit Empiiristen tutkimusten tuloksia

 5. Standardit ja arviointimallit

 6. Miksi projektit (epä)onnistuvat? Artikkeli: Project Perspectives 1/2006: Erwing Weitlander (Alkuperä Lechler, T. (2005))

 7. Lisää empiirisiä tutkimuksia • ”For large projects, the most critical success factor is the commitment of team members” • Project Management Quick Check • Communication • Documentation • ”I haven’t seen so far, in more than 20 years of experience, a single project, where these two aspects were excellently managed, but the project failed” Artikkeli: Project Perspectives 1/2006: 1) Belassi and Tukel 2) Erwing Weitlander

 8. Kolme näkökulmaa järjestykseen Projektinhallinta Vaatimusten hallinta Suunnittelun hallinta

 9. Kolme näkökulmaa järjestykseen • Projektin hallinta (Tehdään oikeita asioita) • Vaatimusten hallinta (Vaatimukset ohjaa suunnittelua) • Suunnittelun hallinta (Tehdään asioita oikein) • Projektiorganisaation alaisuuteen kuuluu periaatteessa kaikki projektin tehtävät. Projekti ei kuitenkaan välttämättä pysty luomaan edellytyksiä ja välineitä tehtävien tehokkaaseen ja laadukkaaseen toteutukseen. • Linjaorganisaation rooli korostuukin prosessien, menetelmien ja työkalujen kehittämisessä ja koulutuksessa sekä niiden käyttöönotossa. • Projekti- vai matriisiorganisaatio !

 10. Tehdään oikeita asioita Tehdään asioita oikein Laadunvarmistus

 11. Projektinhallinta • Projektin hallinta vaiheina • Projektin Asettaminen (Project Initiation) • Projektin Suunnittelu (Project Planning) • Projektin Ohjaus ja Valvonta (Project Execution & Control) • Projektin Päättäminen (Project Closing) • Lisäksi projektin hallintaan olennaisesti kuuluu • Viestintä • Projektitiimin ja sidosryhmien hallinta • Riskien hallinta ja laadun varmistus • Muutosten hallinta

 12. Vaatimusten hallinta • Vaatimusten hallinta • Asiakasvaatimukset • Tuote- tai prosessivaatimukset • Järjestelmätason tekniset vaatimukset • Tekniset vaatimukset alijärjestelmille • Vaatimusten hallinnan merkitys korostuu projekteissa joissa lopputulos on järjestelmä tai kokonaisuus koostuen useiden osaprojektien tuloksista • Vaatimukset ohjaa suunnittelua

 13. Suunnittelun hallinta • Suunittelun (toteutuksen) hallinta • Suunnittelun kolme tasoa • Konsepti (Concept), Ratkaisu (Solution), Suunnittelu (Design) • Todentaminen (Verification) • Kelpuuttaminen (Validation) • Tekniset riskit tulee ennaltaehkäistä tarkoituksen-mukaisella esisuunnittelulla. Toisaalta uuden konseptin ja ratkaisuvaihtoehtojen hakeminen voi olla projekti sinänsä. • Suunnitteluprosessin merkitys korostuu aina, mikäli suunnittelun (Design) lähtökohtana ei ole valittua ratkaisuvaihtoehtoa (Solution)

 14. - Viestintä • Projektitiimin hallinta • Sidosryhmien hallinta • - Riskien hallinta • Muutosten hallinta • Laadunvarmistus - Projektin vaiheiden mukaiset tehtävät Concept  Solution Solution  Design • Vaatimusten analysointi • Asiakasvaatimukset • Tuotevaatimukset • Järjestelmävaatimukset • Tekniset määrittelyt • Katselmointi • Suunnitteluprosessi • Tekninen määrittely • Suunnittelu • Valmistus • Todentaminen • Kelpuuttaminen

 15. Kriittisiä menestystekijöitä Perinteiset, Empiiriset ja Esitetyt

 16. Kriittisiä menestystekijöitä

 17. Projektin hallinta Sitoutuminen Tehdään oikeita asioita Tehdään asioita oikein Vaatimusten hallinta Suunnittelun hallinta Budjetti Aikataulu Laatu Dokumentaatio Laadunvarmistus Viestintä

 18. Yhteystiedot Juha Nieminen Etteplan Oyj Myllykatu 3, PL 1300 05801 Hyvinkää Puh: 010 307 1030 juha.nieminen@ette.com www.etteplan.com