1 / 15

ESF projectadministratie

ESF projectadministratie. Rode draad. Inventarisatie opleidingen Aanvragen ESF subsidie Aanbesteding opleidingen Opleidingsinstituten Projectadministratie a cursistenadministratie b financiële administratie c medewerkers urenadministratie PR Archivering.

karis
Download Presentation

ESF projectadministratie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ESF projectadministratie

 2. Rode draad • Inventarisatie opleidingen • Aanvragen ESF subsidie • Aanbesteding opleidingen • Opleidingsinstituten • Projectadministratie • a cursistenadministratie • b financiële administratie • c medewerkers urenadministratie • PR • Archivering

 3. Inventarisatie opleidingen • Inventariseren alle te volgen opleidingen. • Splitsen in opleidingen die voor ESF subsidie in aanmerking en overige. • ESF-proof - opleidingen met crebonr of KCE erkend.

 4. Aanvragen ESF subsidie • Alle geïnventariseerde ESF-proof cursussen aanvragen • Bij toekenning - zekerheid van subsidie • Gevolg ; per saldo te hoog beslag op de financiële middelen.

 5. Aanbesteding • Aanbesteding in percelen – groepen van bij elkaar horende cursussen. • Opnemen in voorwaarden dat bij uitvoering cursussen aan ESF voorschriften moet worden voldaan. • Ook aanbesteding van cursussen die niet ESF proof zijn - gemeentelijke regeling.

 6. Opleidingsinstituten • Afspraken; • Per cursus aparte factuur • Per factuur specificatie cursisten • Per factuur vermelding perceelnr.- cursusnr. • Presentielijsten • Diploma’s – getuigschriften.

 7. Projectadministratie DCW • Projectteam samengesteld. • plv. Directeur • Coördinator opleidingen • Subsidie coördinator – financiën • manager inkoop - aanbesteding • Aandachtfunctionarissen binnen de verschillende bedrijven. • Centraal Bureau opleidingen opgericht. • SW–medewerker - 0,5 fte.

 8. Projectadministratie. • Excel bestand waar alle mogelijke informatie in wordt opgeslagen. • Cursistgegevens • cursusgegevens • Opleidingsinstituut • Financiële gegevens

 9. cursistenadministratie • Naw gegevens etc. • Eventueel afd. nummer voor kostenverdeling. • inventarisatie niveau van opleidingen met handtekening van cursist. • Diploma registratie.

 10. Cursusgegevens. • Naam cursus • Relatie Crebonummer of KCE erkend. • Relatie met perceelnummer –volgnummer registreren • Relatie met opleidingsinstituut

 11. Financiële gegevens • Per cursus aparte factuur. • Per factuur specificatie cursisten. • Per factuur vermelding perceelnr.- cursusnr. • Aparte kostensoort – opl. Met ESF subs

 12. Financiële administratie • Crediteurennummer in financiële administratie en Excel projectadm. • Eigen factuurnummer in financiële en Excel projectadm. • Crediteur factuurnummer in Excelprojectadm. • Aansluiting tussen beide financiele adm.

 13. Medewerkers urenadministratie Apart formulier urenregistratie • Per week volledig invullen. • Belangrijk; 2-2-2 • 2 handtekeningen, 2 datums ,2 weken. • Werkelijke calculatie uurtarief.

 14. Public relations • Op alle mogelijke manieren tot uiting brengen dat ; • Het ESF investeert in jouw toekomst en is medefinancier van bovenstaande activiteiten. • Alle publicaties wat met ESF subsidie te maken heeft archiveren.

 15. Archivering • Alle informatiedragers dienen minimaal 7 jaar na 2013, dus tot en met 2020 bewaard te worden. • Alle informatiedragers dienen , ook in 2020 geraadpleegd te kunnen worden. • Garantie - alles uitprinten en ook bewaren.

More Related