The Special Senses حواس مخصوصه - PowerPoint PPT Presentation

karim
the special senses n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
The Special Senses حواس مخصوصه PowerPoint Presentation
Download Presentation
The Special Senses حواس مخصوصه

play fullscreen
1 / 41
Download Presentation
The Special Senses حواس مخصوصه
255 Views
Download Presentation

The Special Senses حواس مخصوصه

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. The Special Sensesحواس مخصوصه EO 003.01 Part

 2. Lesson Overview (Insert Dari) • حس بویایی • حس ذایقه • حس بصری • حس شنوایی و تعادل • (Insert Dari) • Sense of olfaction. • Sense of gustation. • Sense of vision. • Sense of hearing and equilibrium. • Disorders associated with sense organs.

 3. The Special Sensesحواس مخصوصه • Smell, taste, vision, hearing and equilibrium • Housed in complex sensory organs • بوی، ذایقه (مزه)، دید، شنوایی و تعادل • در اعضای حسی مغلق جا بجا شده اند

 4. Chemical Sensesحواس کمیاوی • Interaction of molecules with receptor cells • Olfaction (smell) and gustation (taste) • عمل متقابل مالیکول ها با آخذه های حجروی • حس شامه (بویایی) و ذایقه (مزه)

 5. Sense of smell: Olfaction بوی: حس بویایی

 6. Olfactory Epithelium اپیتل بویایی • یک انچ مکعب این غشا در حدود 10-100 میلیون آخذه را در بر دارد • 1 square inch of membrane holding 10-100 million receptors

 7. Mechanism (Insert Dari) • مواد دارای بوی به آخذه ها وصل می شود • سیاله های عصبی تولید میشود • (Insert Dari) • Odors bind to receptors • Nerve impulse is triggered • Nerve impulse is sent to the brain and a conscious awareness of smell begins.

 8. Gustatory Sensation: Tasteحس ذایقی: طعم (مزه)

 9. ذایقه (مزه) مواد مستلزم حل شدن آنها می باشد • چهار گروپ از منبهات – ترش، تلخ، شیرین و شور • در حدود 10000 پندک ذایقی در سطح زبان، حنک نرم و بلعوم دریافت می شود • Taste requires dissolving of substances • Four classes of stimuli--sour, bitter, sweet, and salty • 10,000 taste buds found on tongue, soft palate & larynx

 10. Anatomy of Taste Budsاناتومی غنچه های ذایقوی • یک جسم بیضوی متشکل از 50 حجرۀ آخذوی که توسط حجرات تقویتی احاطه شده است • یک مویک واحد ذایقوی از راس منفذ ذایقوی خارج می شود • Receptor cells surrounded by supporting cells • A single gustatory hair projects upward through the taste pore

 11. Gustatory Pathwayطرق ذایقی • Mechanism • dissolved substance contacts gustatory hairs • results in formation of nervous impulse • Gustatory fibers in cranial nerves • Gustatory fibers extend to the brain providing conscious perception of taste

 12. Gustatory Pathwayطرق ذایقی • میخانیکیت • مواد حل شده به تماس مویک های ذایقی قرار گرفته • پوتانسیل آخذوی منتج به آزاد شدن نیوروترانسمتر می گردد • سیاله عصبی (nerve impulse) در نیورون ابتدایی تولید می شود • الیاف اولی عصبی در ازواج قحفی ذیل دریافت می گردد • زگنال های عصبی به تلاموس و یا سیستم لمبیک و هایپوتلاموس میرود • بعداً الیاف ذایقی از تلاموس به مرکزابتدایی ذایقی در فص جداری (parietal) قشر دماغ می رسد • درک شعوری ذایقه را فراهم می کند

 13. Sense of Vision(Insert Dari)

 14. Anatomy of the Eye(Insert Dari) Pupil – the structure through which light enters the eye Iris – adjusts the size of the pupil to regulate how much light enters the eye Lens - Is the transparent, curved front of the eye which helps to focus light rays on the retina. Cornea – clear outer surface of the eye which allows light to enter. Ciliary body – changes lens shape. Sclera – protective outer structure Retina - the screen on which an image is formed from light the enters the eye. Vitreous humor- jelly like substance. Optic Nerve – nerve which carries visual information to the brain.

 15. Anatomy of the Eye(Insert Dari) (Insert Dari) Insert Dari Insert Dari Insert Dari Insert Dari Insert Dari Insert Dari Insert Dari

 16. Structures of Eyeملحقات ساختمانی چشم • پلک ها (اجفان) • کره چشم را مرطوب ساخته و آن را محافظه می کند • منضمه • به دو بخش تقسیم شده جفنی و پیازی • در کنار ها قرنیه خاتمه می یابد • پلک ها و ابرو ها چشم را در مقابل اجسام اجنبی، عرق و شعاع آفتاب محافظه می نماید • غدوات دهنیه (چربی) در قاعده اجفان دریافت میشود (التهاب آن را به نام گل مژه یاد می کنند) • Eyelids or palpebrae - protect & lubricate • Conjunctiva –outer most layer of the eye. • Eyelashes & eyebrows help protect from foreign objects, perspiration & sunlight • Sebaceous glands are found at base of eyelashes

 17. Lacrimal Apparatusجهاز اشکیه • تقریباً یک ملی لیتر اشک روزانه تولید می شود. اشک در اثر پلک زدن بروی چشم انتشار می نماید. اشک حاوی یک انزایم باکتریسیدل موسوم به لایزوزایم می باشد • ~ 1 ml of tears produced/day • Spread over eye by blinking • Contains bactericidal enzyme

 18. Extraocular Musclesعضلات اطراف کره چشم • شش عضله که در سطح خارجی کره چشم جابجا شده است • Six muscles that insert on the exterior surface of the eyeball

 19. Sense of Hearing حس شنوایی و تعادل

 20. Anatomy of the Ear Regionاناتومی گوش Outer Ear Insert Dari Insert Dari Insert Dari Insert Dari Insert Dari Insert Dari Insert Dari

 21. Outer Earگوش خارجی • وظیفه: صوت (صدا ها) را جمع می نماید • ساختمان ها • پکه گوش • غضروف الاستیک که توسط جلد پوشانیده شده • کانال سمع خارجی • غدوات سیرومینی ماده را موسوم به سیرومن یا واکس گوش (چرک گوش)تولید می نمایند • غشای طبل یا پرده گوش • Function = collect sounds • Structures • pinna • elastic cartilage covered with skin • external auditory canal • ceruminous glands produce cerumen = ear wax • tympanic membrane or “eardrum”

 22. Middle Ear Cavityجوف گوش متوسط Insert Dari

 23. Middle Ear Cavityجوف گوش متوسط • Air filled cavity in the temporal bone • Separated from external ear by eardrum, and from internal ear by oval & round windows • 3 ear ossicles (bones) : • Malleus • Incus • Stapes • جوف مملو از هوا در داخل استخوان صدغی • از گوش خارجی توسط پرده گوش و از گوش داخلی توسط دو روزنه یعنی روزنه بیضوی و مدور جدا شده است • سه استخوان کوچک که باهم توسط مفاصل سینوویل وصل شده اند • استخوان چکش با پرده گوش وصل شده در حالیکه استخوان ها سندان و رکاب توسط فوت پلیت خویش با غشای روزنه مدور وصل شده است • عضلات تنسور تمپنی و ستپیدیوس به این استخوان ها وصل می شود

 24. Inner Ear گوش داخلی Insert Dari

 25. Inner Earگوش داخلی • لابیرانت استخوانی: مجموعه از اجواف تیوب مانند در استخوان صدغی • لابیرانت غشایی: مجموعۀ از تیوب های غشایی که حاوی آخذه های حسی برای شنوایی و توازن بوده و توسط اندولمف مملو شده است • Membranous labyrinth = set of membranous tubes containing sensory receptors for hearing & balance,filled with endolymph • سه کانال مملو از مایع در داخل کوکلی • اهتزاز استخوان رکاب بروی روزنه بیضوی سبب فرستادن اهتزازات مایع scalavestibuli می گردد • 3 fluid filled channels found in the cochlea • Vibration of the stapes upon the oval window sends vibrations into the fluid of the cochlea • Bony labyrinth = set of tube-like cavities in temporal bone

 26. Physiology of Hearingفزیولوژی شنوایی • پکه گوش امواج صوتی را جمع می نماید • پرده گوش به اهتزاز می میاید • اهتزاز آهسته پرده گوش در پاسخ به آواز های با طنین پایین • اهتزاز سریع پرده گوش در پاسخ به آواز های با طنین بلند • عظام کوچک گوش متوسط به اهتزاز در میاید زیرا استخوان چکش به پرده گوش وصل می باشد • استخوان رکاب بر روی روزنه بیضوی فشار وارد نموده و امواج را در مایع که در بین scala vestibuli و scala tympani قرار دارد، تولید می کند • شدت اهتزاز ویندو بیضوی 20 مراتبه بیشتر از اهتزاز پرده گوش می باشد • تغیرات فشار در داخل قنات حلزونی حجرات موی مانند را درمقابل غشای تکتوریل به حرکت در میاورد • مایکروویلی ها خم شده و سیاله های عصبی را تولید می نمایند • Auricle collects sound waves • Eardrum vibrates • Ossicles vibrate (Malleus attached to eardrum) • Stapes pushes on oval window producing fluid pressure waves in cochlear fluid • Pressure fluctuations inside cochlea move hair cells, producing nervous impulses • Vestibulo-cochlear nerve sends impulses to auditory centers of the brain

 27. Physiology of Hearingفزیولوژی شنوایی

 28. Physiology of Equilibrium (Balance)فزیولوژی تعادل (توازن) • The inner ear is also responsible for balance, along with visual system, and joint and muscle tissue. • Movement of the head is detected by hair cells of the vestibular system • Results in the generation of a nerve impulses to the brain. • (Insert Dari)

 29. Disorders of the Sense Organs(insert dari)

 30. Disorders of the Eye (Insert Dari) • Glaucoma – increased intraocular pressure. This can permanently damage vision in the affected eye(s) and lead to blindness if left untreated. • (Insert Dari)

 31. Disorders of the Eye (Insert Dari) • (Insert Dari) • Conjunctivitis (Pink Eye) – Infection of the conjunctiva caused by bacteria, viruses or in rare cases fungi. • Blepharitis - inflammation of the eyelid, can be caused by bacteria. • Hordeolum (sty) - infection of an eyelash gland.

 32. Disorders of the Ear (Insert Dari) • Otitis Media – inflammation of the middle ear, usually as a result of blocked Eustachian tube, due to upper respiratory tract infections. Most commonly seen in children. • Otitis Externa - inflammation of the outer ear and ear canal (often occurs in swimmers). (Insert Dari)

 33. Disorders of the Ear (Insert Dari) • Tinnitus – perception of sound (ringing) in the ear when there is no sound. • Motion Sickness - a condition in where a disagreement exists between visually perceived movement and the inner ear’s sense of movement. (Insert Dari)

 34. Questions? (Insert Dari)

 35. In-class assignment(Insert Dari)

 36. 1. Name the four special senses(Insert Dari)

 37. 1. Name the four special senses(Insert Dari) Gustation Olfaction Vision Hearing (Insert Dari)

 38. 2. Match the organ/structure with the correct sense(Insert Dari) (Insert Dari) Ear Eye Tongue Nose Olfaction Gustation Vision Hearing/Balance

 39. 2. Answer: Match the organ/structure with the correct sense(Insert Dari) (Insert Dari) Ear (D – Hearing/Balance) Eye (C – Vision) Tongue (B – Gustation) Nose (A - Olfaction)

 40. 3. Match the following disorders with the correct description: (Insert Dari) • Conjunctivitis • Glaucoma • Tinnitus • Otitis Media • Inflammation of the middle ear • Increased pressure within the eye • Ringing in the ear • Inflammation of the conjunctiva • (Insert Dari)

 41. 3. Match the following disorders with the correct description: (Insert Dari) • Conjunctivitis (4) Inflammation of the conjunctiva • Glaucoma (2) Increased pressure within the eye • Tinnitus (3) Ringing in the ear • Otitis Media (1) Inflamation of the middle ear • (Insert Dari)