Download
th n kinh chi tr n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
THẦN KINH CHI TRÊN PowerPoint Presentation
Download Presentation
THẦN KINH CHI TRÊN

THẦN KINH CHI TRÊN

1031 Views Download Presentation
Download Presentation

THẦN KINH CHI TRÊN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. THẦN KINHCHI TRÊN BS. LÊ QUANG TUYỀN BỘ MÔN GIẢI PHẪU

 2. THẦN KINH CHI TRÊN

 3. THẦN KINH CHI TRÊN 1- ĐÁM RỐI CÁNH TAY: C 4 C 5 C 6 TRÊN C 7 TRƯỚC SAU GIỮA C 8 TRƯỚC SAU D 1 NGOÀI DƯỚI SAU SAU TRƯỚC TRONG BÓ NGÀNH THÂN

 4. THẦN KINH CHI TRÊN 1- ĐÁM RỐI CÁNH TAY: RỄ NGOÀI TK GIỮA TK CƠ BÌ TK QUAY RỄ TRONG TK GIỮA TK NÁCH BÓ NGOÀI BÓ SAU BÓ TRONG TK BÌ CẲNG TAY TRONG TK BÌ CÁNH TAY TRONG TK TRỤ

 5. THẦN KINH CHI TRÊN HỘI CHỨNG KLUMPKLE

 6. THẦN KINH CHI TRÊN HỘI CHỨNG ERB

 7. THẦN KINH CHI TRÊN 2- BÓ NGOÀI: 2.1- TK CƠ BÌ: TK CƠ BÌ CƠ QỤA- CÁNH TAY TK BÌ CẲNG TAY NGOÀI

 8. THẦN KINH CHI TRÊN 2- BÓ NGOÀI: 2.1- TK CƠ BÌ: TK CƠ BÌ CƠ QUẠ CÁNH TAY NHÀNH TK VẬN ĐỘNG TK BÌ CẲNG TAY NGOÀI TẤT CẢ CƠ VÙNG CÁNH TAY TRƯỚC

 9. THẦN KINH CHI TRÊN 2- BÓ NGOÀI: 2.2- TK GIỮA: 2.2.1- VÙNG CÁNH TAY: RỄ NGOÀI TK GIỮA RỄ TRONG TK GIỮA TK GIỮA ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY ỐNG CÁNH TAY

 10. THẦN KINH CHI TRÊN TRẼ CÂN CƠ NHỊ ĐẦU 2- BÓ NGOÀI: 2.2- TK GIỮA: 2.2.2-VÙNG KHUỶU: TK GIỮA ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY BÓ NÔNG CƠ SẤP TRÒN CƠ GẤP CHUNG CÁC NGÓN NÔNG BÓ SÂU CƠ SẤP TRÒN

 11. THẦN KINH CHI TRÊN 2- BÓ NGOÀI: 2.2- TK GIỮA: 2.2.3- VÙNG CẲNG TAY: THẦN KINH GIỮA THẦN KINH GIAN CỐT TRƯỚC • VẬN ĐỘNG TẤT CẢ CÁC CƠ • VÙNG CẲNG TAY TRƯỚC • NGOẠI TRỪ CƠ: • GẤP CỒ TAY TRỤ • ½ TRONG CƠ GẤP CHUNG • CÁC NGÓN SÂU VẬN ĐỘNG CƠ SẤP VUÔNG

 12. THẦN KINH CHI TRÊN 2- BÓ NGOÀI: 2.2- TK GIỮA: 2.2.4- BÀN TAY: NHÁNH NÔNG THẦN KINH GIỮA CẢM GIÁC 3 NGÓN RƯỠI NGOÀI THẦN KINH TRỤ THẦN KINH GIỮA

 13. THẦN KINH CHI TRÊN 2- BÓ NGOÀI: 2.2- TK GIỮA: 2.2.4- BÀN TAY: THẦN KINH TRỤ NHÁNH SÂU THẦN KINH GIỮA • VẬN ĐỘNG 5 CƠ: • DẠNG NGÓN CÁI NGẮN • ĐỐI NGÓN CÁI • GẤP NGÓN CÁI • CƠ GIUN 1, 2

 14. THẦN KINH CHI TRÊN TỔN THUƠNG THẦN KINH GIỮA

 15. THẦN KINH CHI TRÊN TỔN THUƠNG THẦN KINH GIỮA

 16. THẦN KINH CHI TRÊN 3- BÓ SAU: 3.1- TK NÁCH: CƠ TRÒN BÉ TK NÁCH- ĐM MŨ CÁNH TAY SAU TK- ĐM VAI TRÊN CƠ TRÒN LỚN MẶT SAU MẶT TRƯỚC ĐẦU DÀI CƠ TAM ĐẦU ĐẦU NGOÀI CƠ TAM ĐẦU

 17. THẦN KINH CHI TRÊN 3- BÓ SAU: 3.2- TK QUAY: TK NÁCH- ĐM MŨ CÁNH TAY SAU TK QUAY- ĐM CÁNH TAY SÂU LỖ TAM GIÁC CÁNH TAY- TAM ĐẦU CƠ TRÒN LỚN ĐẦU DÀI CƠ TAM ĐẦU NHÁNH BÌ CẲNG TAY SAU NHÁNH CHO CƠ KHUỶU ĐẦU DÀI CƠ TAM ĐẦU

 18. THẦN KINH CHI TRÊN 3- BÓ SAU: 3.2- TK QUAY: 3.2.1- TK QUAY NÔNG: TK QUAY ĐỘNG MẠCH CÁNH TAY TK QUAY SÂU TK QUAY NÔNG ĐỘNG MẠCH TRỤ CƠ CÁNH TAY QUAYQUAY ĐỘNG MẠCH QUAY BẮT MẠCH QUAY

 19. THẦN KINH CHI TRÊN 3- BÓ SAU: 3.2- TK QUAY: 3.2.1- TK QUAY NÔNG: TK QUAY NÔNG HỐ LÀO CẢM GIÁC 3NGÓN ½ NGOÀI MU TAY

 20. THẦN KINH CHI TRÊN TK QUAY 3- BÓ SAU: 3.2- TK QUAY: 3.2.2- TK QUAY SÂU: TK QUAY NÔNG TK QUAY SÂU CƠ NGỮA TK QUAY NÔNG NHÁNH GIAN CỐT SAU TK QUAY NÔNG: CẢM GIÁC 3NGÓN RƯỠI NGOÀI MU TAY VẬN ĐỘNG NHÓM CƠ DUỖI- NGỮA, NGOẠI TRỪ CƠ CÁNH TAY QUAYVÀ CƠ DUỖI CỔ TAY QUAY DÀI

 21. THẦN KINH CHI TRÊN TỔN THUƠNG THẦN KINH QUAY

 22. THẦN KINH CHI TRÊN TỔN THUƠNG THẦN KINH QUAY

 23. THẦN KINH CHI TRÊN 4- BÓ TRONG: 4.1- TK TRỤ: 4.1.1- VÙNG CÁNH TAY: THẦN KINH TRỤ VÁCH GIAN CƠ RÃNH THẦN KINH TRỤ

 24. THẦN KINH CHI TRÊN 4- BÓ TRONG: 4.1- TK TRỤ: 4.1.2- VÙNG CẲNG TAY: THẦN KINH TRỤ • VẬN ĐỘNG: • CƠ GẦP CỔ TAY TRỤ • ½ TRONG CƠ GẤP CHUNG • CÁC NGÓN SÂU CƠ GẤP CỔ TAY TRỤ

 25. THẦN KINH CHI TRÊN 4- BÓ TRONG: 4.1- TK TRỤ: 4.1.3- VÙNG BÀN TAY: CẢM GIÁC 1 NGÓN RƯỠI TRONG NHÁNH NÔNG THẦN KINH TRỤ THẦN KINH TRỤ THẦN KINH GIỮA

 26. THẦN KINH CHI TRÊN 4- BÓ TRONG: 4.1- TK TRỤ: 4.1.3- VÙNG BÀN TAY: NHÁNH SÂU THẦN KINH GIỮA THẦN KINH TRỤ NHÀNH NÔNG THẦN KINH TRỤ NHÁNH SÂU THẦN KINH TRỤ • VẬN ĐỘNG TẤT CẢ CÁC • CƠ GAN TAY, NGOẠI TRỪ: • DẠNG NGÓN CÁI NGẮN • ĐỐI NGÓN CÁI • GẤP NGÓN CÁI • CƠ GIUN 1, 2

 27. THẦN KINH CHI TRÊN TỔN THUƠNG THẦN KINH TRỤ

 28. THẦN KINH CHI TRÊN ? ? ? ?

 29. THẦN KINH CHI TRÊN 4- BÓ TRONG: 4.1- TK BÌ CÁNH- BÌ CẲNG TAY TRONG: TK BÌ CÁNH TAY TRONG TK BÌ CẲNG TAY TRONG

 30. THẦN KINH CHI TRÊN

 31. THẦN KINH CHI TRÊN