Rotaryåret 2009 – 2010 Distrikt 2300 - PowerPoint PPT Presentation

rotary ret 2009 2010 distrikt 2300 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rotaryåret 2009 – 2010 Distrikt 2300 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rotaryåret 2009 – 2010 Distrikt 2300

play fullscreen
1 / 19
Rotaryåret 2009 – 2010 Distrikt 2300
117 Views
Download Presentation
kane
Download Presentation

Rotaryåret 2009 – 2010 Distrikt 2300

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Rotaryåret 2009 – 2010Distrikt 2300 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik

 2. Rotaryåret 2009 - 2010 Føringer fra RI….. PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik

 3. Fokus på klubbene Klubbene er autonome (DG er ikke “sjef”) Legger vekt på kontinuitet (“spisse” målene fra 2008-2009) Rotaryåret 2009-2010Føringer fra RI PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik

 4. Rotaryåret 2009-2010Føringer fra RI • Etter tilbakemeldinger fra rotarianere i hele verden har Rotary International satt opp en strategisk plan med syv prioriteringer som viser veien til en bedre fremtid. Det er nå vi skal ta initiativ og realisere planen. • Den strategiske planen er godkjent av RI styret, men gjennomføringen er avhengig av deg. PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik

 5. Rotaryåret 2009-2010Føringer fra RI • Utrydde polio • Fremme anerkjennelse for Rotarys innsats og forbedre Rotarys omdømme. • Øke Rotarys muligheter til å gjennomføre prosjekter for sikring av rent vann, bøte på sult og dårlig helse, samt bidra til senking av analfabetisme i verden. • Øke antall medlemmer globalt - både i antall og kvalitet • Betone Rotarys unike engasjement i yrkestjeneste, spesielt gjennom høy etisk standard • Utvikle ledertalenter innen Rotary • Gjennomføre en prosess i den strategiske planen for å sikre kontinuitet PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik

 6. Rotarys flaggsak Vi er ikke i mål før polio er 100% stoppet Det er ikke mulige å opprettholde dagens intense innsats over år: I dag under 1000/år I framtid: 0 eller 10.000-vis Bill Gates tar konse-kvensen av dette med nye 255 Mill US$ Rotaryåret 2009-2010Føringer fra RI PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik

 7. Rotaryåret 2009-2010Føringer fra RI • Bill Gates’ engasjement har utløst offentlig innsats: • UK 100 Mill £ • Tyskland 100 Mill € • Flere statlige bevilgninger ventet (US, Canada++) • The Rotary challenge er doblet: • 100 + 100 Millioner US$ (innen 30.6.2012) • Vår utfordring: Hvordan samle inn midler? - også utenfor våre egne rekker ? PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik

 8. Rotaryåret 2009-2010Føringer fra NORFO Norsk Rotary Forum (NORFO) har utviklet strategidokumentet ”Rotary Norge mot 2010”, og de viktigste målsetningene er; • Øke antall medlemmer til 15 000, en økning på ca 2000 medl. innen 2010 • En kvinneandel på 20 % • Videreføre og videreutvikle den nye lederskapsmodellen (CLP) PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik

 9. Rotaryåret 2009-2010Visjoner og mål for D2300 Målene for distriktet bør være høye og samtidig realistiske: • Medlemsutviklingen er fortsatt viktig, • Prosjekter det samme og • Innsamling av midler til de mange gode formål er i fokus. • Polio Plus er fortsatt på banen med en sterk prioritering. • Yrkestjeneste, med fokus på høy etisk standard, er også sentralt i organisasjonen. Klubbene bør derfor fokusere på følgende satsningsområder: PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik

 10. Rotaryåret 2009-2010Visjoner og mål for D2300 • Medlemsutvikling, inkl kvinner i alle klubber og etablering av minimum en ROTORACT klubb (- til pkt 4). Medlemsutviklingen har vært en gjenganger de siste årene. En oppdatert oversikt fra NORFO (pr 1. jan 2009) viser at distriktet har hatt en negativ utvikling på 16 medlemmer 1. halvår av dette rotaryåret. Medlemstallet var ved årsskiftet 1246. Pr 1. juli 2007 hadde distriktet 1280 medlemmer. ( NB:1254 pr. 31.1.09) Et mål er å komme tilbake til dette nivået snarest mulig – en økning på knapt 3 % eller i snitt 1 nytt medlem pr klubb. PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik

 11. Rotaryåret 2009-2010Visjoner og mål for D2300 • Økt bidrag til Rotary Fondet m/ Polio Plus fra alle klubbene (- til pkt. 1). • The Rotary Foundation (TRF) er Rotarys utviklingsbank. Gjennom midler fra dette fondet har vi muligheter til, på en effektiv måte, å få gjennomført våre prosjekter. • Målet er som beskrevet tidligere: Alle klubber bør bidra med minst US$ 100 pr medlem til TRF (- med skattefradrag er mulig!) • Alle klubber bør bidra med minst US $ 1 000 pr år over 3 år til Polio Plus (US $ 100 mill må samles inn i løpet av 3 år) • Punktet over dobles, og forlenges til 30.6.2012, som et resultat av Bill Gates nye engasjement i saken. Totalt skal US $ 200 mill samles inn før nevnte dato. Dette punktet utgjør ca 250 kr/medlem/år i perioden 1.1.2008 – 30.6.2012 eller ca 333 kr/medlem/år i kommende 3 års periode. PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik

 12. Rotaryåret 2009-2010Visjoner og mål for D2300 • (Minst -)Et prosjekt (nasjonalt/internasjonalt) pr klubb (- til pkt. 3). Med formålsparagraf og motto som bakgrunn, er dette et område som alltid er i fokus for Rotaryklubber. Nøkkelord for satsningsområder fra verdenspresidenten er Vann, Helse, Sult og Analfabetisme*. Muligheter for gode prosjekter ligger ofte i samarbeid med andre klubber. PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik

 13. Rotaryåret 2009-2010Visjoner og mål for D2300 • Ungdomsutveksling, GSE og RYLA (- til pkt. 2, 4 og 5). Dette er et viktige satsingsområder for Distriktet. • Ungdomsutveksling er et område hvor det er gjort et meget godt arbeid. D2300 har vært og er blant de ledende i landet på dette området. Dette må videreføres og - utvikles. Er det lenge siden din klubb hadde en utvekslingsstudent? • GSE – arbeidet har også vært drevet godt. På grunn av ressurssituasjonen har D2300 utveksling hvert annet år. Det er et aktivt år i 2008-09, og altså ikke i vårt år, 2009-10. Men planleggingen for 2010-11 må starte. • RYLA har i en årrekke vært gjennomført i regi av Hunn/Gjøvik Rotaryklubb på en meget god måte. En stor takk til klubben! Her er målet årlige seminar, og vi bør ”matche” fjoråret, da det var venteliste for å få delta. PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik

 14. Rotaryåret 2009-2010Visjoner og mål for D2300 • Rotarys unike engasjement i yrkestjeneste, spesielt gjennom høy etisk standard (- til pkt 5). Dette er et viktig område i en urolig verden. Og vi må ikke glemme grunnlaget for starten av Rotary. Alle kubber bør ha dette om tema, på en eller annen måte, i løpet av året. PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik

 15. Rotaryåret 2009-2010Visjoner og mål for D2300 • Informasjon (- til pkt. 2). Kommunikasjon og informasjon er viktig også for en frivillig organisasjon som Rotary. I vår tid har internett en viktig plass i denne sammenheng. RI har sin hjemmeside med adresse: https://www.rotary.org . NORFO har i disse dager lagt ut en ny, mer moderne hjemmeside som er i stil med RI sin. Adressen er: https://www.rotary.no. Distriktet har sin egen webside hvor medlemmene kan gå og hente opplysninger. Denne finnes under NORFO sin side eller direkte på http://www.d2300.rotary.no PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik

 16. Rotaryåret 2009-2010Visjoner og mål for D2300 Det er viktig at alle klubbene oppretter sin egne hjemmeside, som kan være både til nytte å glede for andre klubber og distriktet. Her kan gode ideer hentes, og ikke minst kan den enkelte hente inn opplysninger om program etc. dersom besøk planlegges. Klubbsidene finnes igjen under Distriktets side. Mål: Alle klubber med egen hjemmeside og med et medieoppslag /år. PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik

 17. Årsmøte? Når: Søndag 25. oktober 2009, kl. 10.00 – 11.30 Saker til behandling? • Årsberetning 2008-2009. • Regnskap 2008-2009 m/ revisors beretning. • Budsjett 2009-2010. • Lovforslag til behandling. • Innmeldte saker fra Distriktsrådet. • Presentasjon av DGN. PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik

 18. Rotaryåret 2009-2010Forberedelser? Klubborganisasjonen – styret og komiteene -må inn i arbeidet snarest mulig! Viktig frist: 1. mai 2009 ( - også gitt i brev av 18.11.08) Vedlegg 4 PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik

 19. Rotaryåret 2009-2010Hjelp/støtte til klubbene? • RI • Distrikt 2300 og NORFO • Nettverk/ samarbeid PETS 13.-14. mars 2009, Thon Hotel, Gjøvik