slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hvad skal vi snakke om ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hvad skal vi snakke om ?

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
kane-burton

Hvad skal vi snakke om ? - PowerPoint PPT Presentation

131 Views
Download Presentation
Hvad skal vi snakke om ?
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ”Fokus på e-læring” mandag den 19. april 2004Introduktion til EU-programmerne eTEN& e-Learning v/EU-konsulent Birgitte Brange, EuroCenter

 2. Hvad skal vi snakke om? • Kort om EuroCenter • Introduktion til eTEN-programmet • Introduktion til eLearning-programmet

 3. Om EuroCenter Ministeriet for Videnskab,Teknologi og Udvikling(bevilgende myndighed, der udstikker rammerne for EuroCenter) EuroCenter Teknologisk Institut(daglig driftsoperatør) Europa-Kommissionen(netværk og kontrakter)

 4. EuroCenters opgave og fokusområder OPGAVE • Informere og rådgive virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner om udvalgte EU-emner FOKUSOMRÅDER • National Contact Point (NCP)– funktion for: • eTEN og eContent programmerne • 6. Rammeprogram for Forskning og Teknologisk Udvikling • EU’s øvrige tilskudsordninger • Partnersøgning og teknologioverførsel på BtB-markedet • Offentlige udbud og produktdirektiver

 5. eTEN - Formål • Understøtter EU’s eEurope 2005 initiativ for bedre udnyttelse af informationssamfundet • Forbereder og etablerer en europæiske version af IT-baserede informationstjenester f.eks. websites, portaler og mobil kommunika-tion • eTen fokuserer på at få informationstjenester på markedet og støtter derfor ikke forskning, udvikling eller infrastruktur

 6. eTEN - Fakta • eTEN har eksisteret siden 1997 og udløber ved udgang af 2005 • Ansøgningsfrist: 9. juni 2004 + primo 2005 • Budget for 2004-puljen: 43 mio. euro (320 mio. kr.) • Siden 1997 har omkring 200 eTEN-projekter fået støtte, heraf 8 projekter med dansk deltagelse bl.a. Patent- og varemærkestyrelsen, Næstved Kommune og Hjælpemiddelinstituttet

 7. eTEN – Hvilke emner støttes? • e-forvaltning inden for den offentlige sektor • e-sundhed, f.eks. elektroniske recepter • e-inddragelse af alle samfundsgrupper i informationssamfundet, f.eks. ældre og handicappede • e-undervisning, f.eks. til hjemmeuddannelse • e-sikkerhed og -tillid, f.eks. elektronisk signatur • tilgængelighed til e-applikationer og e-services for små og mellemstore virksomheder

 8. eTEN – hvem kan deltage? • Offentlige og private virksomheder, organisa-tioner og institutioner • Krav til antal projektdeltagere: • Formelt: minimum 2 deltagere fra 2 forskellige lande • I praksis: flere end 2 deltagere, da projektet helst skal repræsentere hele ”værdikæden” med deltagere fra såvel informationsleverandør, systemudvikler til brugerne, både fra den offentlige og private sektor.

 9. Phase.II Phase.IV Phase.I Phase.III Trans-European Market Validation (local)(regional) (national) Initial MarketDeployment Sustainable Deployment RTD Pilot Services to be tested Business anddeployment plan Sustainable deployment plan

 10. eTEN - Projekttyper • Market validation projekter (<18 måneder)Forberedelse af informationstjenester, f.eks. forretnings-plan og markedsmæssige/tekniske forundersøgelser • Støtten: 50% af støtteberettigede omkostninger Typisk 0,5 - 1,5 mio. euro • Initial deployment projekter (<36 måneder) Etablering og udrulning af informationstjenester • Støtten: 10% (måske 30%) af støtteberettigede omkostninger Typisk 2 – 3 mio. euro • LedsageforanstaltningerInformationsprojekter om eTEN-programmet eller projekter om rammebetingelser, metoder eller værktøjer for at fuldføre eTEN-projekter

 11. eTEN - Projekteksempler • Ernet: Market validation projekt (2000-2001)Netværk af regionale og nationale instanser som formidler information om mulighed for genbrug af materialer/produkter til aktører i affaldsbranchen. Deltagere fra Spanien, Belgien, Frankrig, Tyskland og Danmark (Københavns Amt) • Euro-Alert: Market validation projekt (2001-2002)Overvågnings- og rapporteringssystem for virksomheders miljøforhold for at overholde miljølovgivning bl.a. IPPC direktivet. Deltagere fra Spanien, Grækenland og Irland. • Bsole: Market validation projekt (2003-2004)eLearning redskaber for undervisere af voksenelever. Deltagere fra UK, Østrig, Letland og Italien

 12. Yderligere information og dokumentation eTENs hjemmeside: www.europa.eu.int/information_society/programmes/eten/index_en.htm EuroCenters hjemmeside: www.eurocenter.info

 13. eLearning-program – Formål & Fakta • Understøtter EU’s eEurope 2005 initiativ for bedre udnyttelse af informationssamfundet • Støtte og udvikle anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi inden for de europæiske uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer • Fokus på netværks-aktiviteter • Programmet løber i perioden 2004-2006 med et budget er 44 mio. euro • Første indkaldelse til projektforslag offentliggøres den 30. april 2004 (ansøgningsfrist ca. 3 mdr. efter)

 14. eLearning-program – Støtteområder • Udbredelse af digitale færdigheder • beskrive og formidle god praksis • Europæiske virtuelle universitetscampuses • understøtte den fysiske mobilitet • sikre læring på tværs af landegrænser • E-partnerskaber mellem europæiske skoler og fremme af lærernes uddannelse • erfaringsudveksling og nye samarbejdsmetoder

 15. eLearning-program – Støtteområder • Tværgående aktioner • Tilsyn med handlingsplanen om eLearningog de forskellige initiativer på eLearning-området • www.eLearningeuropa.info • Afholdelse af konferencer • Teknisk bistand • formidling og evaluering af programmet • strategiske undersøgelser mv.

 16. eLearning-program – Hvem kan deltage? • Uddannelsesinstitutioner og andre offentlige og private aktører inden for uddannelsessektoren • Krav til antal projektdeltagere: • Formelt: minimum 2 deltagere fra 2 forskellige lande • I praksis: flere end 2 deltagere, da de fleste støtteområder omhandler netværk.

 17. eLearning-program - Tilskud • Typisk 50% og højst 80% af de støtteberettigede omkostninger • 100% finansiering af støttestrukturer for e-partnerskaber mellem skoler samt opgaver i udbud • Projektstørrelse: 100.000 euro – 2 mio. euro

 18. eLearning – Yderligere information eLearning-programmet http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/index_en.html http://elearningeuropa.info/doc.php?lng=11&id=4552&doclng=11 EU’s uddannelsesprogrammereLearning-emner i f.eks. Leonardo og Sokrates http://www.ciriusonline.dk

 19. Adresse:Teknologisk Institut, Taastrup Telefon: 7220 2900 Fax: 7220 2979 e-mail: ec@eurocenter.info Netsteder: www.eurocenter.info, www.techmatch.dk og www.6rammeprogram.dkKontakt: EU-konsulent Birgitte Brange/Michel Honoré Telefon: 7220 2972e-mail: bib@eurocenter.info / mhe@eurocenter.info EU-emner: EU’s støtteordninger med fokus på eTEN, eContent og 6. rammeprogram for Forskning og teknologisk udvikling EuroCenterMinisteriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

 20. EuroCenters services INFORMATION • EU-Hotline • Foredrag • Informationsmøder • Kundebladet ’EU-INFORMATION’ og e-nyhedsbrevet ’EU-Nyt’ • www.eurocenter.info og www.techmatch.dk RÅDGIVNING, KURSER & PRODUKTER • Individuelle konsultationer • Større konsulentopgaver • Kurser • Messerepræsentation og partnersøgning • Overvågningsprodukter (udbud og direktiver)