vertyb mis paremta reforma n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vertybėmis paremta reforma PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vertybėmis paremta reforma

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 58
Download Presentation

Vertybėmis paremta reforma - PowerPoint PPT Presentation

kanan
133 Views
Download Presentation

Vertybėmis paremta reforma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Vertybėmis paremta reforma

 2. Lietuviškas modelis • Pagrįstas organine sinteze - lietuviškos medicinos patirtimi - australiškos medicinos patirtimi - angliškos medicinos patirtimi - amerikoniškos medicinos bei reformos analize • Organininė sintezė reiškia * kūrybiškai pritaikomi geriausi sistemų bruožai * kūrybiškai netaikomi blogiausi sistemų bruožai

 3. Lietuviška sistema • Centralizuota (vertikali) sistema gali suteikti patį pradinį reformos postūmį • Toliau reikia mokintis, kaip netaikyti šio principo

 4. Australiška sistema • Ypač geras gydytojų parengimas, nes egzistuoja gera stebėsenos ir vertinimo sistema • Labai gerai integruotos valstybinė ir privati medicinos • Labai uždara sistema, ypač ribojanti naujų žmonių įsiliejimą

 5. Angliška sistema • Geras specialisto kontraktas, atsižvelgiantis į šiuolaikines gydytojo darbo ypatybes. • Sveikatos apsaugos vadybininkai, tvarkantys visus administracinius departamentų reikalus, ligonių eiles. • Gerai išvystyta slaugytojų – specialisčių sistema, gerokai sumažinanti gydytojų apkrovimą • Gana biurokratinė sistema, dažnai paralyžiuojanti gydytojų kūrybingumą, ko pasekoje naujovės įdiegiamos gana lėtai ir gydytojai nėra suinteresuoti keisti ir toliau vystyti sistemą.

 6. Amerikoniška sistema • Itin greitas medicinos mokslinių naujovių įdiegimas • Valstybė sudariusi tokias sąlygas, kad sveikatos apsaugai skiriama net 17 proc. BVP. • Disproporcingas privačios medicinos vyravimas • 48 mln neapdraustų, tame tarpe net 10 proc. vaikų • Net ir tie, kurie apsidraudę nesijaučia saugūs, nes pasikeitus gyvenimo sąlygoms, gali pasikeisti ar net būti nutrauktas draudimas.

 7. Kas tai yra reforma ? • Iki krizės vyravo tokia filosofija Duokit pinigų – padarysime reformą • Kai atėjo krizė , pinigų sumažėjo Tuomet pradėta daryti reformą

 8. Kas tai yra reforma? • Visų pirma – tai yra mąstymo pokytis • Vertybėms sukurti pinigų nereikia • Reikalinga sukurti naujus paslaugų ir darbo organizavimo principus, paremtus naujomis vertybėmis • Finansai – tai šių procesų vanduo (kraujas) – be jų šios visos struktūros bus tarsi be gyvybės

 9. Vertybinis pokytis

 10. Reformos procesai

 11. Kaip vykdoma reforma • Pagal strateginio planavimo principus

 12. Strateginio planavimo principai • Kūrybiškumas • Atsiribojama nuo egzistuojančių trafaretų ir mąstymo stereotipų • Svarstyme dalyvauja visi ir visi turi galimybę pareikšti savo nuomonę • Svarstymas yra skaidrus, viešas, nėra jokių išankstinių nusistatymų ir jokių išankstinių sprendimų • Skiriama pakankamai laiko • Sukuriamas sprendimas, kuris iš esmės tenkina visus. Pralaimėjusių nėra, o galutiniame etape laimi visi.

 13. Reforma laiko plotmėje

 14. Pagrindinis tikslas • Paslaugų prieinamumas • Visi Lietuvos gyventojai turi vienodas galimybes gauti vienodą gydymą

 15. Ar tai yra įmanoma pagal dabartinę reformą? • Iš tikrųjų tai yra ne 5R, o 5R3R2V reforma • 5 Regionai • 3 lygių ligoninės • 2 valstybinio pavaldumo ligoninės

 16. 5R3R2V reforma • Ar įmanoma bus užtikrinti, kad Panevėžio, Šiaulių ir Vidurio Lietuvos gyventojai gaus tokią pačią pagalbą kaip Vilniaus ir Kauno? • Ar šiuose rajonuose dirbantys gydytojai turės vienodas galimybes tobulėjimui kaip Vilniaus ir Kauno gydytojai? • Kaip bus su gydytojų rengimu – ar jis ir vėl bus koncentruojamas tik Vilniaus ir Kauno ligoninėse? • Kaip bus sprendžiamas gydytojų trūkumo regionuose klausimas?

 17. Kodėl nėra lengva atsakyti į šiuos klausimus ? • Taikomi seni mąstymo ir problemų sprendimo trafaretai • Taikomi seni problemų sprendimo būdai • Jie anksčiau gal ir buvo veiksmingi, tačiau pasikeitė laikmetis, sąlygos , žmonių suvokimas

 18. Kodėl nėra lengva atsakyti į šiuos klausimus ? • 5 regionai – tai paprasčiausiai mechaniškai pritaikomas administracinis padalijimas. Ar jis būtinas? Kokią naudą jis duoda pacientui ir gydytojui? • 3R principas labai primena sovietų laikais egzistavusią sistemą. Kuo naujoji skiriasi nuo sovietinės? • 2V principas – ar tai nėra panašu į naują pastangą išlaikyti disproporcinį Vilniaus ir Kauno dominavimą?

 19. Koks galėtų būti padalijimas? • Tam, kad atsakyti į šį klausimą, reikia atsakyti į kitą. • Padalijimas yra tarsi namo pamatas. Ant to namo pamato dedamos plytos. O vėliau dengiamas stogas. • Pamatinė sveikatos apsaugos vertybė yra sistemos sugebėjimas atsinaujinti. • Savo esme reforma nėra vienkartinis dalykas – tai pastovus ištisinis atsinaujinimas, pastovus prisitaikymas prie vis kintančių tiek visuomenės, tiek medicinos bendruomenės sąlygų.

 20. Pamatinė reformos vertybė • Pamatinė reformos vertybė yra gydytojų rengimas, nes tik per žinių, patirties perdavimą jauniesiems gydytojams medikų visuomenė užtikrina sistemos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą • Nuo to priklausys ne tik šios reformos sėkmė, bet tolimesnis sveikatos apsaugos sistemos progresas.

 21. Naujas padalijimo principas

 22. Naujas pasiūlymas • Padalijimas pagal gydytojų rengimo principą • Išlaikyti 3R principą, tačiau šį principą taikyti podiplominiams gydytojų rengimui • 3 R – 3 regionai. • Sukurti 3 iš esmės lygiavertes ir vienodą finansavimą 100.000 gyventojų gaunančias zonas

 23. Trys lygiavertės zonos

 24. Kaip vykdoma 5R3R2V reforma? • Klasikinis ‘Iš viršaus’ variantas • Ligoninėms svarstymams buvo duota viena savaitė. • Ministerijos pareigūnai važinėja po rajonų administracija ir pristatinėja reformą. • Kodėl jie nevažinėja po ligonines ir nediskutuoja su ligoninėmis, specialistais, pacientais?

 25. Kas tai yra iš tikrųjų?

 26. Hierarchinis mąstymas

 27. 5R 3R 2V Reforma • Sumažėja (?) vyr. gydytojų skaičius • O kur jie eis? • Papildys bedarbių gretas?

 28. Hierarchinis mąstymas nepasikeičia

 29. Naujos vertybės • Kooperacija • Bendradarbiavimas • Informuota nuomonė • Profesionalais pagrįsta praktika

 30. Raktinis žodis • Profesionalais pagrįsta praktika

 31. Profesionalais pagrįsta praktika • Individualus lygmuo • Padalinių valdymas • Regionų valdymas

 32. Individualus lygmuo • Virš specialisto nėra jokio kito viršininko klinikiniams sprendimams priimti • Padalinio vadovai atlieka tik administracinį darbą • Profesionalas ir yra specialistas, kuris turi gerai žinoti savo ribas: situacijas, kuriose jis žino, kad jis gali priimti sprendimus (tuomet jam viršininko nereikia) ir situacijas, kai jis mano, kad vienam sprendimą priimti sunku (tada jie kviečiasi kolegas pasitarti).

 33. Padalinių vadovai • Atlieka tik administracinį darbą • Jie yra specialistų atstovai bendraujant su administracija

 34. Regioninis lygmuo • Kiekvienoje iš zonų (Rytų, Vidurio ir Vakarų) įkuriamos asociacijos • Asociaciją sudaro visos ligoninės, kuriose vyksta gydytojų rengimas • Asociacijai vadovauja Asociacijos taryba • Į Tarybą įeina visi asociacijos ligoninių vyr.gydytojai ir ligoninėms atstovaujantys specialistai. Taryboje specialistai sudaro daugumą. • Tarybos pirmininku gali būti vienas iš vyr.gydytojų, tačiau jis turi įgaliojimus atstovauti Tarybos (ne asmeninę nuomonę).

 35. Asociacijos funkcijos • Priiminėja bendro pobūdžio sprendimus, kuriuos konkrečiai įgyvendina ligoninės • Asociacija atsakinga už gydytojų rengimą • Vykdo (arba yra atsakinga už) rezidentūros stebėsenos funkciją regione. • Atsakinga už ministerijos direktyvų vykdymą regione

 36. Asociacijos veikimo principai • Vertikalaus ir horizontalaus spredimų būdų harmonija • Interaktyvus menedžerių ir specialistų dialogas. • Sukuriamos realios prielaidos kitai vertybei – specialistais pagrįstai praktikai

 37. Vertikalaus ir horizontalaus sprendimo būdų harmonija • Vertikalus sprendimas – priimamas bendras sprendimas aukštesnėje institucijoje • Įgyvendinamas žemesnėje institucijoje. Aukštesnė institucija į patį įgyvendinimo procesą nesikiša.

 38. Interaktyvus menedžerių ir specialistų dialogas

 39. Asociacijos sudėtis • Visos regiono ligoninės, kuriose vyksta gydytojų rengimas. • Apmokėjimas yra už gerą kokybišką paslaugą. • Regiono apmokėjimo algorimus paruošia regioniniai specialistų tinklai bendradarbiaudami su ligonių kasa. • Reguliarus audito procesas, kurį atlieka regioniniai tinklai.

 40. Asociacijos sudėtis • Taip besielgiant labai greitai bus akivaizdu, kurios mažesnės ligoninės regione nereikalingos • Palaipsniui plėtojant dieninio stacionaro bei slaugytojų rolę, uždaromų ligoninių kolektyvas tiesiog bus palaipsniui integruojamas į naujas struktūras. • Pats svarbiausias dalykas, kad tai bus padaryta ne ‘iš viršaus, bet patiems suieškant optimalius sprendimus (savivaldos vertybė)

 41. TOLIMESNĖ EIGA - I

 42. REGIONINIAI KONTRAKTAI • Dauguma specialistų savo bazėse dirba didesnę laiko dalį • Dalį laiko konsultuoja kitose regiono ligoninėse

 43. TOLIMESNĖ EIGA- II

 44. BŪTINA REFORMOS SĄLYGA – VALSTYBĖS POŽIŪRIS Į MEDIKUS

 45. VALSTYBĖS POŽIŪRIS

 46. NAUJAS SPECIALISTO KONTRAKTAS • Apibrėžiama specialisto darbo laikas – 38 valandos • Valstybė įsipareigoja remti gydytojų tobulinimąsi • Apibrėžiamos sąlygos ir būdai kaip specialistas gali derinti valstybinę ir privačią praktiką

 47. DARBO LAIKAS • KLINIKINIS DARBAS • ADMINISTRACINIS DARBAS • ORGANIZACINIS DARBAS • DARBAS SU DOKUMENTACIJA • PROFESINIS TOBULĖJIMAS • AKADEMINIS DARBAS

 48. TOLIMESNĖ EIGA- II

 49. REGIONINIAI SPECIALISTŲ TINKLAI • Ruošia paslaugų teikimo algoritmus regione ir pateikia asociacijoms tvirtinti • Teikia rekomendacijas asociacijai dėl lovų mažinimo, specialistų poreikio regione, etc. • Glaudžiai bendradarbiauja su ligonių kasomis ir remiantis paslaugų teikimo algoritmais, sukuria apmokėjimo mechanizmus, kai apmokėjimo principe vyrauja ne kiekybė, o kokybė