1 / 14

Verkostoituminen oppisopimuskoulutuksessa

Verkostoituminen oppisopimuskoulutuksessa. Oppisopimuksen tulevaisuus -seminaari Järvenpää-talo 28.10.2009 KTT Mikko Luoma, JTO. Eli oppisopimustoiminnan tarkastelua johtamiskoulutuksen näkökulmasta. JTO lyhyesti. Perustettu v. 1946 Valtakunnallinen erikoisoppilaitos vuodesta 1996

kalyca
Download Presentation

Verkostoituminen oppisopimuskoulutuksessa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Verkostoituminen oppisopimuskoulutuksessa Oppisopimuksen tulevaisuus -seminaariJärvenpää-talo28.10.2009KTT Mikko Luoma, JTO

 2. Eli oppisopimustoiminnan tarkastelua johtamiskoulutuksen näkökulmasta Mikko Luoma, JTO 2009

 3. JTO lyhyesti • Perustettu v. 1946 • Valtakunnallinen erikoisoppilaitos vuodesta 1996 • Osaamisalueet • Johtajuus • Strategia ja liikkeenjohto • Tuottavuus • PK-yritystoiminta • Lähes 30 000 osallistujaa vuosittain yli 2200:sta organisaatiosta (teollisuus, palvelut, julkinen sektori) • Liikevaihto yli 10 milj. € vuodessa • 100 hlöä työsuhteessa, näistä 60 kehittämisasiantuntijoita, lisäksi yli 200 verkostoasiantuntijaa eri osaamisalueilta • Viisi toimipistettä Suomessa (Kirkkonummi, Jyväskylä, Tampere, Vaasa, Oulu) • Erilaistavia tekijöitä: • Monipuolisuus • Henkilöstön ammattitaito • Oma tutkimus- ja julkaisutoiminta • Oppimismenetelmät • Käytännöllisyys Mikko Luoma, JTO 2009

 4. Johtamisosaamisen ulottuvuudet • Johtajan yleissivistys, peruskoulutustaso • Johtajuuskäyttäytyminen, leadership • Johtamisfunktioiden osaaminen • Kyky kasvaa ja luoda uutta liiketoimintaa ++ + +/- - Suomalaisen johtamisosaamisen hyvyys tai huonous riippuu tarkastelunäkökulmasta! Mikko Luoma, JTO 2009

 5. Johtamiskoulutuksen erityispiirteitä • Johtamista opitaan vasta ammatissa toimimisen kautta • Johtamiskoulutus on aina aikuiskoulutusta • Johtamiskoulutuksen käynnistäminen ei vaadi suuria aineellisia investointeja • Sen sijaan sitäkin enemmän henkisiä resursseja • Johtamiskoulutus edellyttää monimenetelmällisyyttä • Vaikuttavuus syntyy yhdistämällä eri metodeja (luennointi, prosessikonsultointi, coaching…) • Johtamisosaaminen on universaalia, vaikka sitä harjoitettaisiinkin alueellisesti • Johtamisteoria ei tunne alueellisia (eikä edes kansallisia) eroja • Johtamiskoulutuksella on aina seurausvaikutuksia • Hyvä johtaminen kertautuu organisaatiossa, samoin huono Mikko Luoma, JTO 2009

 6. Faktoja johtamisosaamisen kehittämisestä • Suomalaiset työnantajat käyttävät vuosittain noin 100 milj. € johtamisen kehittämiseen, tämä on noin kymmenesosa kaikesta koulutuspanostuksesta • Johtavassa asemassa olevista henkilöistä noin 90 % on säännöllisten kehittämistoimenpiteiden piirissä (koko henkilöstöstä noin 50 %) • Järjestelmällinen panostaminen johtamisen kehittämiseen näyttää olevan yhteydessä organisaation pitkän aikavälin menestymiseen • Muutamilla kehittämismenetelmillä on erityisiä korrelaatioita taloudellisen menestymisen kanssa: • Ns. yksilöllisten menetelmien (coaching, mentorointi, työnohjaus) painottaminen on yhteydessä hyvään kannattavuuteen • Lyhytkestoisten koulutustilaisuuksien painottaminen on yhteydessä heikkoon kannattavuuteen • Pitkäkestoisten koulutusohjelmien painottaminen on yhteydessä korkeaan omavaraisuuteen • Johtamiskoulutukseen osallistuvat kokevat laajat opintokokonaisuudet (esim. tutkinto-ohjelmat) ja yksilölliset menetelmät (esim. coaching) vaikuttavimmiksi Mikko Luoma, JTO 2009

 7. JTO:n tutkinto-ohjelmien osallistujat Vuosi 2009, oppisopimusrahoitteiset 137 299 18 97 160 37 187 6 153 59 91 142 2 5 101 82 14 125 57 470 Mikko Luoma, JTO 2009

 8. ELINKEINOELÄMÄ • tavoitteena Suomen tulevan taloudellisen menestymisen varmistaminen • yhteiskunnan eri sektoreita yhdistävä, talous- ja johtamisnäkökulmaa • painottava oppimis- ja kehittämisprosessi • auttaa määrittelemään elinkeinoelämän tahtotilaa ja viemään sitä käytäntöön • talouselämän avainhenkilöiden ja heidän organisaatioidensa kautta • intressitahoina ministeriöt, keskusjärjestöt, Sitra, SY, Tekes… • metodeina tulevaisuuden simuloiminen, kv-skenaariot, toimialojen ja sektoreiden väliset projektit Aikajänne vuosikymmeniä Kehityspotentiaali lähtökohtana • ALUE/KLUSTERI • tavoitteena alueen elinvoimaisuuden turvaaminen ja kehityksen edistäminen • täyttää avoimen koulutustarjonnan ulkopuolelle jääviä erityisiä koulutustarpeita • saa aikaan alueen sisällä avainhenkilöiden keskinäistä verkottumista • ylläpitää terveitä ja monipuolisia taloudellisia ekosysteemejä • keinoina kohdennettu koulutustarjonta, projektit, verkostokehittäminen • toimijoina alueen täydennyskouluttajat, korkeakoulut, maakuntaliitot, kauppakamarit, kehitysyhtiöt … • YRITYS • tavoitteena yrityksen strategian toteuttaminen ja tulevaisuuden johtamishaasteisiin vastaaminen • keinoina yrityskohtaisen ja avoimen koulutustarjonnan suunnitelmallinen hyödyntäminen, tehtäväkierto, coaching jne. • vastuutahoina ylin johto, henkilöstöjohto • YKSILÖ • tavoitteena parempi suoriutuminen • johtamistehtävästä • keinoina avoin koulutustarjonta, itseopiskelu, • informaali oppiminen Koulutustarve lähtökohtana Aikajänne vuosia Johtamisosaamisen kehittämisen tasot

 9. Oppisopimustoimen sidosryhmät Työnantajat Muut oppisopimus-toimijat Opiskelijat Oppi-sopimus-toimi Koulutuksen tarjoajat Opetushallinto Kunnat, kuntayhtymät Työ- ja elinkeino-hallinto Elinkeinoelämän järjestöt Mikko Luoma, JTO 2009

 10. Oppisopimustoimen sidosryhmät Työnantajat Muut oppisopimus-toimijat Opiskelijat Oppi-sopimus-toimi Koulutuksen tarjoajat Opetushallinto Kunnat, kuntayhtymät Työ- ja elinkeino-hallinto Elinkeinoelämän järjestöt Mikko Luoma, JTO 2009

 11. Oppisopimustoimen suhde kuntiin ja kuntayhtymiin • Kunta tai kuntayhtymä usein oppisopimustoimen kotiorganisaationa • Oleellisia kysymyksiä: • Mitä ”omistajaohjaus” tarkoittaa käytännössä? • Onko oppisopimustoimi • Keino viedä kunnallista tai alueellista kehittämis- ja osaamisstrategiaa tms. käytäntöön? • Keino hankkia omistajalle tuloja? • Kumpaakin tai jotain kokonaan muuta? • Alueen työpaikkojen vaikutuspiirit ja työssäkäyntialueet eivät kunnioita kuntien ja kuntayhtymien rajoja – tämän pitäisi pakottaa saman alueen oppisopimustoimistot kiinteään yhteistyöhön keskenään • Kunnan tai kuntayhtymän sisälläkin toimiessaan oppisopimuksen tulisi olla riittävän itsenäinen ja laaja-alainen alueen kokonaisedun palvelija; samalla se voi käytännön työelämätuntemuksensa avulla osallistua merkittävästi kunnallisten elinkeino- ja osaamisstrategioiden työstämiseen Mikko Luoma, JTO 2009

 12. Oppisopimustoimen suhde koulutuksen tarjoajiin • Tietopuolinen koulutus ja arviointiprosessi ovat tutkintotavoitteisen koulutuksen välttämättömiä osatekijöitä • Koulutuksen tarjoajille (joukossa luvanvaraisia toimijoita ja muita) oppisopimusjärjestelmä on yksi markkina-alue • Ei-luvanvaraisten kouluttajien näkyvä mukanaolo tutkintoprosesseissa hämärtää kuvaa tutkinto- ja oppisopimusjärjestelmästä sekä työnantajien että opiskelijoiden suuntaan • Oppisopimustoimen mahdollinen riippuvuus (jopa alisteisuus!) paikalliseen koulutustahoon nähden tuottaa suuria ongelmia – suurin kärsijä ovat alueen työnantajat • Yksi oppisopimustoimen ammattitaidon osatekijä on hyvä tietoisuus tarjolla olevista koulutusmahdollisuuksista, niin oman alueen sisäisistä kuin muistakin; tärkeää on löytää se koulutustarjonnan yhdistelmä, joka parhaiten palvelee oman alueen työelämän tarpeita Mikko Luoma, JTO 2009

 13. Oppisopimustoimen suhde omiin kollegoihin • Alueellisten oppisopimustoimistojen verkosto muodostaa kattavan ja alueelliset erityispiirteet tuntevan toimijaryhmän, jolla voisi olla selvästi nykyistä asemaansa vahvempi rooli erityisesti alue- ja valtakunnantasoisessa kehittämisessä • Tämä edellyttää: • Rajoiltaan joustavia alueellisia klustereita, joiden jäsenet kehittävät yhteisiä toimintamalleja ja voivat käyttää resurssejaan yksin tai yhdessä koko alueen eduksi • Tällaisilta klustereilta halua ja kykyä osallistua oman vaikutuspiirinsä elinkeino- ja osaamisstrategioiden kehittämiseen ja toimeenpanoon • Valtakunnan laajuista, yhtenäistä strategiaa rakentavaa ja toteuttavaa verkostoa, jolla on tiivis yhteys muihin valtakunnan tasoisiin kehittäjätahoihin • Nykyisin oppisopimustoimistojen toimintamallit poikkeavat toisistaan paljon; suurempi yhtenäisyys olisi kokonaisuudelle eduksi etenkin seuraavilla alueilla: • Laadunvalvonta ja vaikuttavuuden seuranta • Yhteinen brändi, joka asemoi oppisopimuksen sekä alueelliseksi että valtakunnalliseksi kehittäjäksi • Toimintamallien ja käsitteiden ”selkokielistäminen” erityisesti työnantajien suuntaan Mikko Luoma, JTO 2009

 14. Eli yhteenvetona • Oppisopimusjärjestelmällä on merkittävä rooli suomalaisessa osaamisen kehittämisen kokonaisuudessa • Tämä rooli ilmenee nykyisellään yksilö- ja yritys(työpaikka)tasolla, kehittämisen varaa olisi alue- ja valtakunnan tasoisessa toiminnassa • Oppisopimuskoulutuksen hyvä hoitaminen edellyttää toimivaa ja monipuolista yhteistyöverkostoa • Erityisesti oppisopimuksen suhde kuntaorganisaatioihin, koulutuksen tarjoajiin ja kollegaverkostoon vaatii kriittistä tarkastelua ja edelleen kehittämistä • Oppisopimustoimen alisteisuus yksittäisille oppilaitoksille aiheuttaa ongelmia koko järjestelmän toimivuudelle ja uskottavuudelle • Nykyistä vaikuttavamman kehittäjäroolin saavuttaminen edellyttää oppisopimustoimelta yhtenäistä verkosto-ohjausta ja sitoutumista yhteiseen strategiaan Mikko Luoma, JTO 2009

More Related