het platteland als speelgebied over ruimtelijke planning en leisure landscapes n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het platteland als speelgebied : over ruimtelijke planning en leisure landscapes PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het platteland als speelgebied : over ruimtelijke planning en leisure landscapes

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21
kale

Het platteland als speelgebied : over ruimtelijke planning en leisure landscapes - PowerPoint PPT Presentation

102 Views
Download Presentation
Het platteland als speelgebied : over ruimtelijke planning en leisure landscapes
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Het plattelandalsspeelgebied:over ruimtelijke planning en leisure landscapes Stefan Hartman Promovendus BasiseenheidPlanologie

 2. Plattelandalsleisure landscape? • Landschappen steeds meer in teken van leisure-doeleinden, vrijetijdsbesteding • Plattelandalsplekvoor: • toerisme, recreatie, leisure • suburbaan, exurbaanwonen • De ruimtelijkekwaliteitenvormen ‘assets’ voorontwikkeling

 3. Leisure in het landschap evenementen beleving eco & bio entertainment passief actief betekenisgeven spiritueel transformeren

 4. Transities Samenloop van economische, technologische,socio-culturele, ecologische, politiekeaspecten, wet- en regelgeving

 5. Land Stad 1 Landbouw Stadslandbouw 2 Industrie energielandschappen 3 Diensten Zorg, ‘cottage industries’ 4 4 Vrijetijdseconomie

 6. Stedelijke regio’s (Zandbelt, 2011)

 7. Leisure & ruimtelijke planning • Traditionele attitude: • Leisure veelalals ‘gebiedsvreemd’ • Een ‘landschapsconsument’, verrommelaar, concurrent, bedreiging • Aanpak: • Onthouden, voorkomen • Toedelen op functionelewijze • Ruimtelijkscheiden, voorkomeninteractie

 8. Natuur Ecologie Landschap Erfgoed Beschermen Leisure & vrijetijdslandschappen (Woon- werk-, energielandschappen) Risico’s mijden Kansen pakken Landbouw Woningbouw Industrie Energie Toerisme Ontwikkelen

 9. Eenomslag in doen en denken.. • Kritischemaatschappij • Nietverbruiken, maarversterken van kwaliteiten • Zoweleconomie, ecologie en socio-cultureel • Dynamiek: nieuweruimte claims en opstekendeurgenties • De experience economy • Beleving, identiteit, cultuur, authenticiteit • Multifunctionaliteit, verweving • Autonoom: naastfunctionaliteitookkwaliteit en beleving

 10. Leisure in het (platte)landschap? • Padafhankelijkheden – doorzettenlijnvanuitverleden • Behoudenkwaliteiten, karakteristieken, gebruiken, functies, economiën • Mate van robuustheidnodig: behouden en risico’smijden • Padcreatie – afwijkenlijnvanuitverleden • Nieuwewensen en eisentbvlandschapsgebruik • Urgenties die omreactievragen • Mate van flexibiliteitnodig: ontwikkelen en kansenpakken

 11. Inbedden: aanhaken op bestaandekwaliteiten • In gebouw: behoud en beheererfgoed, (agri)bedrijf, • In plek: behoud en beheervoorzieningen, natuurleefbaarheid •  Leisure alsmiddel (cf. ‘civic tourism’) Centraal: behouden bestaande kwaliteiten (path dependencies) Beschermen onthouden inbedden Risico’s mijden Kansen pakken Ontwikkelen

 12. Beschermen Risico’s mijden Kansen pakken herstructuren transformeren Centraal: toevoegen nieuwe kwaliteiten (path creation) Ontwikkelen

 13. Herstructureren

 14. Transformeren • Aansluitenbijgebiedsopgavenalsnatuur, water, klimaatadaptatie

 15. Leisure alsimpulsvoor (platte)landschap • Alsversterkingvoorbestaandekwaliteiten, activiteiten • Als (co)producent van nieuwekwaliteiten, landschappen • Van functioneeltoedelennaarkwalitatiefinbedden, verweven • Benut investeringen: verbindgebiedsopgaven, co-productie • Zoekproactief (stimuleer, faciliteer) nieuweontwikkelingen, verbindingen • Planning en ontwerpopgave: vormgeving en beleving  Keuzes: waar onthouden, hoe inbedden en wat herstructureren of transformeren  Verschillendemengvormenprotectie+productie+consumptie

 16. Leisure alsimpuls.. Afhankelijk van perspectieven op hoe eenregiois enzoumoetenzijn, en in hoeverre leisure daar in past Eengebiedsverhaalvan eenregiogeeftrichting – het maatschappelijkediscours en hoe leisure-ontwikkelingenworden ‘ge-framed’ door belanghebbendeactoren

 17. Leisure, landschap, planning • Maakexpliciet: verbindend en gedragen (informeel) gebiedsverhaaldatrichtinggevend is voor leisure-ontwikkeling, en daarmee (dus) de basis vormtvoor (formele) besluitvorming en planning • Houdgebiedsverhaalcontinu in ontwikkeling, omteblijvenanticiperen op veranderendeomstandigheden • monitoring urgenties, kansen - trendwatching, scenario’s • maaknieuwevoorstellen, ontwerpen, concepten – blijfherijken(‘re-framen’) • ..is zoektocht naar organiserend vermogen - ‘wie’ en ‘hoe’ • ..betekent steeds bijstellen en opnieuw keuzes maken – ‘wat’ en ‘waar’ • Op naareenadaptievevorm van planning: sleutelenaan het landschap

 18. Bedanktvooruwaandacht Stefan Hartman s.hartman@rug.nl

 19. “De boerderij wordt steeds meer een opslagplaats voor bejaarden, junks, kinderen die in de crèche zitten, gestreste managers, caravans en gestalde paarden” (bron: Metz, 2006)