teorie v robn ch faktor a rozd lov n n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Teorie výrobních faktorů a rozdělování

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Teorie výrobních faktorů a rozdělování - PowerPoint PPT Presentation


  • 93 Views
  • Uploaded on

Teorie výrobních faktorů a rozdělování. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz , www.median-os.cz, 2010. Téma 8. Obsah A. Podstata výrobních faktorů Poptávka po výrobních faktorech Nabídka výrobních faktorů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Teorie výrobních faktorů a rozdělování' - kalb


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
teorie v robn ch faktor a rozd lov n

Teorie výrobních faktorů a rozdělování

Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS

Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz , www.median-os.cz, 2010

Téma 8

obsah a

Obsah A.

Podstata výrobních faktorů

Poptávka po výrobních faktorech

Nabídka výrobních faktorů

Rovnováha a nerovnováha na trhu výrobních faktorů

Trh práce

podstata v robn ch faktor

Podstata výrobních faktorů

Výrobním faktorem je vše, co slouží k produkci finálních statků.

podstata vf

Výrobní faktory vlastní různé subjekty.

Podstata VF

Někdo je třeba vlastníkem půdy, jiný kapitálových statků.

Naprostá většina lidí disponuje obecnou schopností pracovat a jsou proto vlastníky VF práce.

podstata v robn ch faktor1

Podstata výrobních faktorů

Příjmy každého z nás tedy pocházejí z toho, co vlastníme.

Na trhu VF se tedy setkáváme jak s poptávkou po VF tak s jejich nabídkou

podstata v robn ch faktor2

Podstata výrobních faktorů

Tradičně se výrobní faktory dělí na:

práci;

půdu;

kapitál

v robn faktory lze d lit na

Výrobní faktory lze dělit na:

prvotní výrobní faktory dané přírodou, kterými jsou půda a práce (zde schopnost pracovat).

druhotné výrobní faktory, kterými je fyzický kapitál a lidský kapitál.

fyzick kapit l

Fyzický kapitál

Fyzickým kapitálem se rozumí nejrůznější kapitálové statky v podobě budov, strojů, technologií apod.

Kapitálové statky je třeba nejprve vyprodukovat, teprve potom mohou sloužit k produkci dalších statků, jedná se tedy o druhotný VF.

lidsk kapit l

Lidský kapitál

Lidský kapitál je označení pro schopnosti, znalosti, dovednosti lidí využívat VF.

Práce je tedy obecným VF, lidský kapitál je speciální VF.

Díky vzdělání, schopnostem a dovednostem, jsou lidé schopni vykonávat nejrůznější kvalifikované činnosti.

lidsk a soci ln kapit l

Lidský a sociální kapitál

Sociální kapitál je schopnost uplatnit jednotlivé schopnosti člověka ve společnosti. V praxi si lze sociální kapitál představit jako sociální kontakty, vztahy i prostředí, které obklopují jednotlivé lidi.

Lidský i sociální kapitál musí jejich nositelé nejprve získat, opět se tedy jedná o druhotný VF.

sm na v robn ch faktor

Směna výrobních faktorů

Aby mohlo dojít k výrobnímu procesu produkujícímu nějaké statky, musejí se jednotlivé VF spojit.

V tržním prostředí k tomuto spojení dochází prostřednictvím tržního mechanismu.

popt vka po v robn ch faktorech

Poptávka po výrobních faktorech

Platí, že VF poptává ten, kdo jej nevlastní.

Např. práci poptávají firmy (zaměstnavatelé), protože firmy nejsou vlastníkem VF práce.

zvl tnosti p i ur en ceny vf

Zvláštnosti při určení ceny VF

Výrobní faktory jsou vzácné. V každé situaci existuje určitá celková zásoba každého z VF.

Zásoba VF se obvykle mění pomalu např. zásoba zemědělské půdy je vždy omezená, zásoba práce souvisí s populačním vývojem, v krátkém období nelze výrazně zvýšit ani zásobu kapitálových statků. Nabídka řady VF je v krátkém období neelastická.

Každý VF vytváří příležitost pro použití jiného VF. Poptávka po VF je vyvolána potřebou kombinovat různé VF.

z kladn sch ma rozd lov n p jm jednotliv m vlastn k m vf je d no clarkov m grafem

Základní schéma rozdělování, příjmů jednotlivým vlastníkům VF, je dáno Clarkovým grafem

P0 = cena, za kterou budou všechny jednotky druhého výrobního faktoru poptávány,důchod I = důchod majitele prvního výrobního faktoru, důchod II = důchod majitele druhého výrobního faktoru

clark v graf

Clarkův graf.

Klíčovým předpokladem je, že jednotlivé jednotky poptávaného VF jsou homogenní – čili jsou všechny stejné, respektive vzájemně zaměnitelné.

Proto je jedno, v jakém pořadí budou tyto VF využity (zaměstnány). Ocenění bude odpovídat meznímu.

specializovan faktory

Specializované faktory.

S rostoucí specializací roste potřeba specifických VF (např. lidé se specifickými schopnostmi). V takovém případě mohou být relativně podobné VF používány (zaměstnávány) k rozdílným účelům, a tedy i za rozdílné ceny.

mezn produkt v robn ho faktoru

Mezní produkt výrobního faktoru

Příjem z mezního produktu VF MRPVF říká, o kolik se firmě změní příjem, zvýší-li množství nějakého VF o jednotku.

Toto zvýšení VF vede ke změně celkového produktu.

mezn produkt v robn ho faktoru1

Mezní produkt výrobního faktoru

MRPVF = MQ´* P

kde:

MRPVF je příjem z mezního produktu dodatečné jednotky VF,

MQ´ je mezní produkt,

P je cena, za kterou je statek prodáván.

mezn produkt v robn ho faktoru3

Mezní produkt výrobního faktoru

Firma rozšiřuje produkci, pokud příjem z mezního produktu dodatečné jednotky VF je vyšší než mezní náklady spojené s použitím této dodatečné jednotky.

MRPVF = MCVF

MRPVFje příjem z mezního produktu dodatečné jednotky VF,

MCVFjsou mezní náklady spojené s použitím (např. zaměstnáním) VF.

ocen n v robn ch faktor

Ocenění výrobních faktorů

Pokud jsou všechny jednotky VF používány za stejnou cenu, a pokud s použitím dodatečné jednotky VF nejsou spojeny další náklady, jsou mezní náklady s použitím dodatečné jednotky rovny ceně tohoto VF:

MCVF = PVF

PVF je cena za jednotku VF,

MCVF jsou mezní náklady spojené s použitím VF

Pokud mezní náklady spojené s dodatečnou jednotkou VF zahrnují i další náklady než je cena VF platí:

MCVF = PVF + OMCVF

OMCVF jsou ostatní mezní náklady spojené se zaměstnáním dodatečné jednotky VF.

ocen n v robn ch faktor1

Ocenění výrobních faktorů

I pro nedokonalou konkurenci platí, že bude použito maximálně tolik jednotek VF, pro něž platí:

MRPVF = MCVF

MRPVFje příjem z mezního produktu dodatečné jednotky VF,

MCVFjsou mezní náklady spojené s použitím (např. zaměstnáním) VF.

ocen n v robn ch faktor2

Ocenění výrobních faktorů

V nedokonalé konkurenci je příjem z mezního produktu VF klesající ze dvou důvodů:

jednak klesá samotný mezní produkt z dodatečné jednotky VF;

jednak firmy, chtějí-li vyprodukovat více, a chtějí-li použít více VF, musí snížit cenu produkovaného statku.

ocen n v robn ch faktor3

Ocenění výrobních faktorů

VF poptávají ti, kdo jej nevlastní. Daná jednotka VF bude poptávána tehdy, pokud mezní náklady spojené s jejím použitím (ve výši ceny za danou jednotku a ostatních mezních nákladů) budou nižší nebo rovny příjmu (případně užitku) z mezního produktu této jednotky.

ocen n v robn ch faktor4

Ocenění výrobních faktorů

Křivka poptávky po VF je klesající. Pokud je cena za jednotku VF vysoká, tak jen málo jednotek ze svého mezního produktu zajistí tak vysoký příjem, aby poptávající mohli danou cenu zaplatit.

ocen n v robn ch faktor5

Ocenění výrobních faktorů

Tržní poptávkovou křivku po VF dostaneme jako součet jednotlivých individuálních poptávkových křivek. Při dané ceně VF sčítáme individuální poptávaná množství.

Pro individuální i tržní poptávkovou křivku po VF platí: Pokud se mění cena VF, pohybujeme se po poptávkové křivce. Mění-li se jiný faktor, posouvá se celá poptávková křivka.

d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.

Teoretický seminář VŠFS

Jiří Mihola

jiri.mihola@quick.cz www.median-os.cz