1 / 9

Gebruik van bibliotheek en bestanden bij scriptie-opzet English Linguistics

Gebruik van bibliotheek en bestanden bij scriptie-opzet English Linguistics. t.b.v . studenten Engels (doc. A. van Hout ) door Michiel Thomas, 13 februari 2013. Zoeken: Boeken en tijdschriften <versus> tijdschriftartikelen.

kagami
Download Presentation

Gebruik van bibliotheek en bestanden bij scriptie-opzet English Linguistics

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Gebruik van bibliotheek en bestandenbijscriptie-opzetEnglish Linguistics t.b.v. studentenEngels (doc. A. van Hout) door Michiel Thomas, 13 februari 2013

  2. Zoeken: Boeken en tijdschriften <versus> tijdschriftartikelen • De Catalogus van Groningen bevat géén artikelen, alléén boek- en tijdschrifttitels! • Wél artikelen in Picarta, Google Scholar. • Er zijn Trainingsmodules voor de Catalogus RUG en voor Picarta t.b.v. optimaal gebruik. • Beste ingang: Bibliografieën op het vakgebied. • Libguides van de RUG geven die bibliografieën. • Zoeken kan ook in de kasten.

  3. Kasten • Kastinhoud op website (!) is aanklikbaar, en zit in blauwe mappen de de LB. • Rubrieken bestaan uit nummers: • 36(Engels).007(historische taalkunde) • en vormletters H(Handboek), G.(Encyclopedie) • Je kunt dus thuis ‘in de kast kijken’ en door vormletter te kiezen kun je b.v. de handboeken vinden. • PS: Elektronische boeken / Ts. vind je zo niet!

  4. Bibliografieën • Geven beschrijvingen van wetenschappelijke artikelen uit tijdschriften op specifieke vakgebieden. • Zijn niet plaatsgebonden (zoals een catalogus). • Hebben de pretentie uitputtend/alomvattend te zijn en verzamelen wereldwijd. • Worden gemaakt door vakgenoten. Beschrijvingen worden voorzien van abstracts en trefwoorden.

  5. Bibliografieën (vervolg) • Elektronische bibliografieën linken door naar de eigen catalogus indien de bron beschikbaar is. • Tegenwoordig is er al veel content meteen full- text beschikbaar door de koppeling van elektronische tijdschriften met die bibliografieën. • Je hoeft dus niet meer één tijdschrift te doorvlooien op artikelen, je pakt alle tijdschriften in één keer door in bibliografieën te kijken.

  6. Libguides • Libguidesgeven eerste ingangen voor het zoeken naar literatuur op het vakgebied. • Gebruik die van Linguistics, Communication andInformation sciences, eventueel die van Psychology, Pedagogy of welke je het best geëigend lijkt. • Libguides geven de bibliografieën die je kunt gebruiken op hun gebied.

  7. Engels in bibliografieën • Wetenschappelijk Engels is moeilijk en beknopt. Is veelal jargon. • Oriënteer je op de juiste zoekwoorden in het Engels in handboeken/encyclopedieën op het vakgebied. Zoek synoniemen en denk narrower of broader aan mogelijkheden. • Resultaten kun je elektronisch wegschrijven naar onze elektronische kaartenbak, RefWorks. • Maak een Refworks-account aan.

  8. Hulpmiddelen: • (Van Dale) woordenboeken online. • Encyclopediën, handboeken op vakgebied. • Internet/Wiki’s (maar pas op!). • Krantenbank Lexis/Nexis voor recente ontwikkelingen. • RefWorks: elektronische kaartenbak, met style-maker, citeermogelijkheid, notenapparaat-maker en ‘createyourownbibliography’.

  9. Instructiepagina LB • TIP: Gebruik de instructiepagina van de Letterenbibliotheek! • Daarop vind je Powerpoints en Libguides voor de diverse vakgebieden. • Ze zijn 24 uur per dag te raadplegen om je weer even op het juiste spoor te helpen. • Bij ‘Moderne Talen en CIW’ staat een powerpoint over ‘Literatuuronderzoek doen’. • Bekijk die.

More Related