Inicjatywa JEREMIE Produkt finansowy: Poręczenie Portfelowe - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Inicjatywa JEREMIE Produkt finansowy: Poręczenie Portfelowe PowerPoint Presentation
Download Presentation
Inicjatywa JEREMIE Produkt finansowy: Poręczenie Portfelowe

play fullscreen
1 / 22
Inicjatywa JEREMIE Produkt finansowy: Poręczenie Portfelowe
156 Views
Download Presentation
kacy
Download Presentation

Inicjatywa JEREMIE Produkt finansowy: Poręczenie Portfelowe

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Inicjatywa JEREMIE Produkt finansowy: Poręczenie Portfelowe dla Banków i innych instytucji finansowych Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 23 maja 2011

 2. Harmonogram prezentacji Zagadnienia ogólne: Inicjatywa JEREMIE w Polsce i w Europie Warunki produktu finansowego: Poręczenie Portfelowe Dokumentacja konkursowa oraz warunki konkursu Etapy planowanego konkursu Terminy i alokacje Warszawa, 23 maja 2011 1

 3. Część I – Zagadnienia ogólne: inicjatywa JEREMIE w Polsce i w Europie Warszawa, 23 maja 2011 2

 4. Inicjatywa JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne europejskie zasoby dla MŚP Inicjatywa jest nowy mechanizm pozadotacyjnego wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych ustanowionych przez Komisję Europejską Warszawa, 23 maja 2011 3

 5. Fundusze Powiernicze zarządzane przez BGK • Dolnośląski Fundusz Powierniczy • 405, 73 mln zł • Łódzki Regionalny Fundusz Powierniczy • 188,63 mln zł • Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Pomorskiego • 287,39 mln zł • Fundusz Powierniczy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego • 501,30 mln zł • Zachodniopomorski Fundusz Powierniczy JEREMIE • 280,00 mln zł Łącznie: 1 666 050 mln zł Warszawa, 23 maja 2011 4

 6. Realizacja inicjatywy w Polsce Warszawa, 23 maja 2011 5

 7. Realizacja JEREMIE na terenie Unii Europejskiej Utworzonych zostało 30 Funduszy Powierniczych (stan na koniec listopada 2010r.) Inicjatywa realizowana jest w 15 krajach członkowskich UE 13 Funduszy realizuje inicjatywę na poziomie krajowym 17 Funduszy realizuje inicjatywę na poziomie regionalnym Menadżerem 11 funduszy jest Europejski Fundusz Inwestycyjny Łączna pula środków przeznaczona na inicjatywę to ponad 3,5 miliarda € Warszawa, 23 maja 2011 6

 8. Część II – Warunki produktu finansowego: Poręczenie Portfelowe Warszawa, 23 maja 2011 7

 9. Poręczenie Portfelowe – Poręczenie Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE (BGK) ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz instytucji finansowych, w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców – udostępniane przez BGK w przypadku wpisania poręczenia do rejestru poręczeń portfelowych. Warszawa, 23 maja 2011 8

 10. Warszawa, 23 maja 2011 9

 11. Warszawa, 23 maja 2011 10

 12. Warszawa, 23 maja 2011 11

 13. Warszawa, 23 maja 2011 12

 14. Warszawa, 23 maja 2011 13

 15. Część III – Dokumentacja konkursowa oraz warunki konkursu Warszawa, 23 maja 2011 14

 16. Dokumentacja konkursowa składa się z następujących elementów: Regulamin konkursu Biznes plan Wniosek o dopuszczenie do konkursu Kryteria Konkursowe Metryka produktu: Poręczenie Portfelowe Wzór Umowy operacyjnej wraz z załącznikami Biznes plan oraz Wniosek o dopuszczenie do konkursu zostaną opublikowane w formie edytowalnej w celu wypełnienia przez uczestników konkursu pozostałe dokumenty będą opublikowane w formie nieedytowalnej. Warszawa, 23 maja 2011 15

 17. Część IV – Etapy planowanego konkursu Warszawa, 23 maja 2011 16

 18. Termin składania wniosków wynosi 60 dni od ogłoszenia konkursu Po upływie terminu składania wniosków zostanie przeprowadzona ocena formalna i merytoryczna Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.jeremie.com.pl Warszawa, 23 maja 2011 17

 19. Ocena Formalna • Kryteria formalne dopuszczające • możliwe odpowiedzi Tak/ Nie/ Nie Dotyczy • niespełnienie jednego (lub więcej) kryterium skutkuje negatywną oceną formalną Wniosku • Ocena Merytoryczna • Kryteria merytoryczne dopuszczające • możliwe odpowiedzi Tak/ Nie/ Nie Dotyczy • niespełnienie jednego (lub więcej) kryterium skutkuje negatywną oceną formalną Wniosku • Kryteria merytoryczne punktowe ( 2 kryteria oceny) • wysokość prowizji za udzielenie limitu Poręczenia Portfelowego • poziom kosztów zarządzania Warszawa, 23 maja 2011 18

 20. Część V – Terminy i Alokacje Warszawa, 23 maja 2011 19

 21. Wielkość alokacji w poszczególnych województwach Warszawa, 23 maja 2011 20

 22. Dziękuję za uwagę. Kontakt: www.jeremie.com.pl Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Al. Jerozolimskie 7 tel. /22/ 599-81-00 Warszawa, 23 maja 2011 21