Download
basala hygienrutiner n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Basala hygienrutiner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner

1550 Views Download Presentation
Download Presentation

Basala hygienrutiner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Basala hygienrutiner VARFÖR???

 2. Socialstyrelsens föreskrift • Föreskrift - bindande regler • 2§ ”…vid undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med patienter iaktta följande för att begränsa risken för vårdrelaterade infektioner”

 3. Vårdrelaterade infektioner • VRI – ”infektionstillstånd som drabbar patienter till följd av sjukhusvistelse eller behandling i öppen vård, oavsett om det sjukdomsframkallande ämnet tillförts i samband med vården eller härrör från patienten själv, samt oavsett om infektionstillståndet yppas under eller efter vården. Med vårdrelaterad infektion avses även infektionstillstånd som personal ådragit sig till följd av arbetet.” Socialstyrelsen 1979

 4. VRI – vårdrelaterade infektioner • Drygt var 10e patient i slutenvården drabbas av en VRI De vanligaste är: • Urinvägsinfektion • Hud och sårinfektion • Lunginflammation

 5. VRI – vem drabbas? • Nedsatt immunförsvar • För tidigt födda barn & åldringar • Underliggande sjukdom, trauma • Medicinsk behandling

 6. VRI • Ökat lidande för patienten • Förlänger vårdtiden • Fördyrar vården • Dödsfall

 7. Basala hygienrutiner ”Att tillämpa basala hygienrutiner är den viktigaste åtgärden för att förebygga smittspridning i vården” Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag. Socialstyrelsen 2006

 8. Ren vård på UMAS - för patienternas skull ”…basala vårdhygienrutiner som alltid gäller på UMAS. Rutinerna ska följas av ALLA som arbetar i den patientnära vården!”

 9. Basala hygienrutiner • Handhygien • Handskar • Plastförkläde Goda kunskaper leder inte alltid till korrekt beteende!

 10. Handhygien • Händer och underarmar ska vara fria från armbandsur och smycken • Påbyggnadsnaglar och nagellack ska inte användas

 11. Handhygien • Tvätta händerna med tvål och vatten när de känns eller är synligt smutsiga. Torka torrt! • Vid caliciutbrott ska händerna alltid tvättas • Gör alltid handdesinfektion efter tvåltvätt

 12. Handhygien Händerna ska desinfekteras med handsprit • före patientkontakt • före användning av handskar • före rent arbete, t. ex. • Urplockning av diskdesinfektor • Läkemedel • Livsmedel

 13. Handhygien 37 kolonier 70 kolonier

 14. Handhygien Händerna ska desinfekteras med handsprit • efter patientkontakt • efter smutsigt arbete • efter användning av handskar.

 15. 142 kolonier

 16. Rätt handdesinfektion • Ta rikligt med handsprit 3-4 ml (två tryckningar). • Gnid in spriten noggrant mellan fingrarna. • Gnid in spriten noggrant på fingertoppar och naglar. • Desinfektera tummarna med roterande rörelser. • Avsluta med handlederna.

 17. Handhygien Denna bild illustrerar var vi ofta slarvar då händerna desinfekteras. Den mörkaste färgen visar var vi missarmest. Var extra noga med de färgade områdena!

 18. Handskar • Använd alltid handskar vid kontakt med blod, sekret, urin och avföring. • Kasta alltid handskarna direkt efter användning .Risk för handsk-spridd smitta!

 19. Handskar • Byte av handskar mellan rent och orent arbete • Byte av handskar mellan olika arbetsmoment hos samma patient • Byte av handskar mellan patienter • Använd inte handsken för länge! • Får ej desinficeras!

 20. Plastförkläde • Kroppskontakt med patient eller säng • Kontakt med kroppsvätskor/utsöndringar • Våta arbetsmoment • Plastförklädet är patientbundet och ska slängas direkt efter användandet • Skyddsrocken är patientbunden och ska bytas dagligen och då den blivit smutsig eller fuktig.

 21. Rätt klädd?

 22. Basala hygienrutiner VARFÖR???