Knowledge Management
Download
1 / 18

Knowledge Management - PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on

Knowledge Management. การจัดการความรู้ โรงเรียนนายเรือ. นาย ณัฐ วุฒิ ฉายศิริ รหัสนิสิต 54160374 นางสาวชา ริณี กึมขุนทด รหัสนิสิต 54660170 นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา. หัวข้อที่นำเสนอ. การดำเนินงานการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ของ โรงเรียนนายเรือ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Knowledge Management' - justina-perkins


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Knowledge Management

การจัดการความรู้ โรงเรียนนายเรือ


นายณัฐวุฒิ ฉายศิริรหัสนิสิต54160374

นางสาวชาริณีกึมขุนทด รหัสนิสิต 54660170

นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยบูรพา


 • การดำเนินงานการจัดการความรู้

 • การจัดการความรู้ของ โรงเรียนนายเรือ

 • แผนบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • แผนการจัดการความรู้

 • กิจกรรม KM

 • ข่าวประชาสัมพันธ์คณะกรรมการการจัดการความรู้โรงเรียนนายเรือ


การดำเนินงานการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ของโรงเรียนนายเรือกำหนดเป็นแผนรายปี (KM Action Plan) ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ มีความต่อเนื่องกัน ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๒ ส่วน

 • แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)

 • แผนการจัดการความรู้ในส่วนของกระบวนการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)


การดำเนินงานการจัดการความรู้

ซึ่งทั้ง ๒ ส่วน จะมีความสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้บรรลุผล ขณะเดียวกันในแต่ละส่วนก็จะมีโครงการและกิจกรรมรองรับ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์จึงเป็นงานที่มีความสำคัญ อีกงานหนึ่งที่ต้องการพลังของการมีส่วนร่วมของกำลังพลทุกระดับ ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ และเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญในการที่จะก่อเกิดการรวบรวมสะสมองค์ความรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ และพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานแขนงต่าง ๆ


การจัดการความรู้ของ โรงเรียนนายเรือ

 • นโยบาย ทหารเรือและแผนยุทธศาสตร์ของ โรงเรียนนายเรือโดย ทหารเรือได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

 • แนวทางที่ ๑   นำการบริหารเชิงกลยุทธ์ในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ลงสู่ระดับบุคคลในทุกหน่วย มีระบบตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีผู้รับผิดชอบตามลำดับชั้นที่ชัดเจน

 • แนวทางที่ ๒  เสริมสร้างขีดสมรรถนะด้านการนำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้แก่ผู้นำการจัดการความรู้

 • แนวทางที่ ๓  เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และให้กำลังพลนำองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานโดยเน้นการสร้างแรงจูงใจทางบวกและลบ


การจัดการความรู้ของ โรงเรียนนายเรือ

 • แนวทางที่ ๔  สร้างฐานความรู้ในด้านการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

 • แนวทางที่ ๕  การเพิ่มอำนาจในการตัดสินใจตามลำดับชั้นตามหลักการมอบอำนาจความรับผิดชอบ และมีระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจดังกล่าวที่ชัดเจน

 • แนวทางที่ ๖  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการจัดการความรู้

 • แนวทางที่ ๗  สร้างประชาคม/เครือข่ายความรู้ในด้านการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล


แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง

จากแนวทางการจัดการความรู้ของ ทหารเรือประจำปี งบประมาณ.๕๓ ทั้ง ๗ แนวทาง โรงเรียนนายเรือได้นำมาเป็นแนวทางการกำหนดแผนงานการจัดการความรู้ของ โรงเรียนนายเรือดังนี้

มีกิจกรรมทั้งหมด ๙ กิจกรรม ได้แก่

๑. การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการนำ KM ไปสู่ LO (Learning Organization ) กิจกรรมคือการประชุมเพื่อคัดเลือกองค์ความรู้ในแต่ละกลุ่มภารกิจ ( 4 Ks )

๒. การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ความตระหนักรู้ในความสำคัญ ประโยชน์ และการมีส่วนร่วม กิจกรรมคือการทำ KM Team สัญจร ไปตามหน่วยต่าง ๆ ใน โรงเรียนนายเรือ


แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง

การแสวงหาช่องทางอื่น ๆ ในการชี้แจง/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Story Telling and Note Taking" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังพลในการถ่ายทอดความรู้และการปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือ

๕. การบรรยายพิเศษเรื่อง "KM เพื่อพัฒนาคน พัฒนาหน่วยงาน และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้"


แผนจัดการความรู้แผนบริหารการเปลี่ยนแปลง

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้าง Weblog เพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังพลในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุนการจัดการความรู้

๗. การศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๘. การจัดงาน "RTNA Show and Share Y'2010"

๙. การบรรจุหัวข้อเรื่อง "การจัดการความรู้"ในหลักสูตร ป.บัณฑิต โรงเรียนนายเรือ


แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • มีกิจกรรมตามกระบวนการขั้นตอนของการจัดการความรู้ ๗ ขั้นตอน ดังนี้

 • การบ่งชี้ความรู้ - การประชุม/สัมมนากำหนดองค์ความรู้ตามกลุ่มความรู้หลักที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

 • การสร้างและแสวงหาความรู้ – สรรหาและแต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัตินำร่อง เพื่อดำเนินการสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

 • ประมวลและกลั่นกรองความรู้ - ประมวล/กลั่นกรองความรู้

 • การจัดความรู้ให้เป็นระบบ - จัดองค์ความรู้ตามหมวดหมู่ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมจัดเก็บในคลังความรู้


แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • การเข้าถึงความรู้ - พัฒนาช่องทาง/Website เพื่อการเข้าถึงองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 • การแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - จัดเวทีสัมมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์ระหว่างบุคลากรภายใน/ภายนอก

 • การเรียนรู้ – ติดตามประเมินผลเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนำความรู้ไประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง


สรุปแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง

จากผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ที่ผ่านมา โรงเรียนนายเรือ มีการใช้การจัดการความรู้ในเชิงการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมในแง่ของการใช้การจัดการความรู้เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนา โรงเรียนนายเรือไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นการจัดการความรู้จึงมีการผลักดันให้เกิดการปฏิบัติในองค์กรทั้งในระดับ โรงเรียนนายเรือและหน่วยงานต่าง ๆ


กิจกรรม แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงKM


กิจกรรม แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงKM


กิจกรรม แผนบริหารการเปลี่ยนแปลงKM


ขอบคุณ ครับแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง/คะ


ad