3 tema audito procesas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
3 tema. Audito procesas PowerPoint Presentation
Download Presentation
3 tema. Audito procesas

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

3 tema. Audito procesas - PowerPoint PPT Presentation


 • 225 Views
 • Uploaded on

3 tema. Audito procesas. I. Audito problemos Problemų formulavimas Auditas gali būti vidaus ir išorės. Formuluojant vidaus audito problemas siekiama: išvardinti visas ar bent jau didžiąją tų problemų dalį; aprėpti kuo daugiau organizacijos veiklos sričių;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '3 tema. Audito procesas' - justin-kaufman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3 tema audito procesas

3 tema. Audito procesas

I. Audito problemos

Problemų formulavimas

Auditas gali būti vidaus ir išorės.

Formuluojant vidaus audito problemas siekiama:

išvardinti visas ar bent jau didžiąją

tų problemų dalį;

aprėpti kuo daugiau organizacijos

veiklos sričių;

pasitelkti kuo platesnį įvairių organizacijos specialistų bei vadovų ratą;

formuluojant vidaus audito problemas siekiama
Formuluojant vidaus audito problemas siekiama:
 • paskirstyti išryškintas problemas pagal jų prioritetus;
 • įvertinti vidaus auditorių ir ekspertų galimybes atlikti norimą patikrinimą
 • numatyti laiką, lėšas ir kitus resursus, būtinus norint atlikti kiekvienos veiklos rūšies auditą.
formuojant i or s audito problemas tikslinga
Formuojant išorės audito problemas tikslinga:
 • sudaryti įvairių ministerijų, departamentų, sistemų veiklos spragų sąrašą;
 • aprėpti svarbiausias veiklos rūšis,

kurios kelia abejonių dėl jų skaidrumo, ekonomiškumo, efektyvumo, veiksmingumo;

 • pasitelkti nepriklausomus ekspertus bei užsienio specialistus;
i skiriamos ypa aktualios problemos
Išskiriamos ypač aktualios problemos:
 • atsižvelgus į jų svarbą,
 • valstybės prestižą, tarptautinius įsipareigojimus,
 • laukiamą efektą;
 • įvertinus išorės auditorių, nepriklausomų ekspertų bei užsienio šalių specialistų galimybes atlikti pageidaujamą auditą;
 • Numačius kiekvienos ministerijos, departamento, sistemos veiklos audito trukmę, terminus, lėšas, resursus.
vidaus audito problem i ry kinimas lengvinan ios aplinkyb s
Vidaus audito problemų išryškinimasLengvinančios aplinkybės:
 • daugmaž apibrėžtas objektas, vykdantis tą ar kitą funkciją,
 • ganėtinai aiškios sąsajos tarp įvairių sistemos dalių,
 • lengvai nustatomos atsakomybės, atskaitomybės bei funkcijų paskirstymas nagrinėjamoje organizacijoje ar sistemoje,
vidaus audito problem i ry kinimas lengvinan ios aplinkyb s1
Vidaus audito problemų išryškinimasLengvinančios aplinkybės:
 • dažnai žinomi organizacijos ar sistemos veiklos trūkumai,
 • vadovai supranta sistemos vizijos, misijos, strateginio planavimo svarbą ir stengiasi jais vadovautis.
tikslinant preliminariai suformuluot problem b tina
Tikslinant preliminariai suformuluotą problemą būtina:
 • išnagrinėti tos problemos esmę, paskirstant ją į dalines problemas ar uždavinius;
 • nustatyti sąsajas tarp apibrėžtų dalinių problemų ir uždavinių;
 • išskirti funkcijas, atliekant kurias turėtų būti realizuoti norimi tikslai ir uždaviniai;
tikslinant preliminariai suformuluot problem b tina1
Tikslinant preliminariai suformuluotą problemą būtina:
 • atrinkti padalinius ar sistemos dalis, kurios vykdo šias funkcijas;
 • suformuluoti preliminarias hipotezes, paaiškinančias nepatenkinamus nagrinėjamos veiklos rezultatus;
 • apibendrinus iškeltas hipotezes apibrėžti audito problemą.
tiksl medis
Tikslų medis
 • grafiniu būdu interpretuojami visi daliniai tikslai ar uždaviniai, įtakojantys nagrinėjamos veiklos efektyvumą;
 • sudarant šį medį būtina pasikviesti suinteresuotų struktūrinių padalinių vadovus bei kitus specialistus, gerai suvokiančius nagrinėjamos veiklos ypatumus.
 • šis tikslų medis nuolat tobulinamas, kol nebus galiausiai suformuluota audito problema.
nagrin jant organizacijos funkcijas reik t
Nagrinėjant organizacijos funkcijas, reikėtų:
 • išvardinti visas numatytas funkcijas, įtakojančias nagrinėjamos veiklos efektyvumą;
 • apsvarstyti, ar jos teisingai paskirstytos tarp įvairių organizacijos padalinių bei valdymo lygmenų;
 • išskirti dubliuojančias ar nereikalingas funkcijas;
 • nustatyti, kokios papildomos funkcijos turėtų būti vykdomos ir preliminariai, kas jas turėtų vykdyti;
nagrin jant organizacijos funkcijas reik t1
Nagrinėjant organizacijos funkcijas, reikėtų:
 • išnagrinėti atsakomybės ir atskaitomybės paskirstymo aspektus;
 • jei numatoma steigti papildomus struktūrinius padalinius, kokias funkcijas jiems priskirti ir už ką jie atsakys.
hipotezi formulavimas
Hipotezių formulavimas
 • Iškelti kuo daugiau priežasčių ar hipotezių, nusakančių veiklos trūkumų šaltinius.
 • sudaryti tų hipotezių struktūrinę schemą:
 • tai palengvintų jų atranką,
 • leistų išbraukti dubliuojančias ar artimas viena kitai hipotezes,
 • paskirstyti jas pagal įvairius požymius,
 • palengvintų audito problemos formulavimo procedūrą.
vidaus audito atlikimo galimybi vertinimas
Vidaus audito atlikimo galimybių įvertinimas:
 • įvertinti iškeltų problemų kiekį,
 • palyginti jį su vidaus auditorių skaičiumi,
 • įvertinti tokių auditorių kvalifikaciją,
 • nustatyti kiekvienos veiklos analizės trukmę,
 • jų eiliškumą,
 • turimus resursus
 • ir kitus veiksnius.
etatini vidaus auditori funkcijos
Etatinių vidaus auditorių funkcijos:
 • specialių savianalizės metodikų rengimas,
 • jų platinimas, aiškinimas,
 • surinktų duomenų apibendrinimas ir analizė,
 • išvadų, rekomendacijų, pasiūlymų ir ataskaitų rengimas.
i or s audito problem formulavimas
Išorės audito problemų formulavimas:
 • audito objektas gali būti labai didelis ir sudėtingas,
 • ypatingą reikšmę įgyja tarpusavio ryšių tarp įvairių to objekto sudėtinių dalių nustatymas,
 • nelengva išsiaiškinti atsakomybės ir atskaitomybės paskirstymo problemas,
 • sunku nustatyti, kokios funkcijos yra priskirtinos konkrečiam struktūriniam vienetui ar valdymo lygmeniui,
 • kas ir kaip turėtų koordinuoti bendrą struktūrinių padalinių veiklą ir t.t.
preliminarus i or s audito problem formulavimo procesas apima
Preliminarus išorės audito problemų formulavimo procesas apima:
 • valstybės, ministerijų, departamentų ar kitų svarbių valstybės mastu sistemų veiklos trūkumų identifikavimą;
 • minėtų objektų identifikuotų veiklos trūkumų sąrašo sudarymą;
 • preliminarus kiekvienos nepatenkinamos veiklos problemos formulavimą
preliminarus i or s audito problem formulavimo procesas apima1
Preliminarus išorės audito problemų formulavimo procesas apima:
 • atrinktų problemų prioritetų nustatymą;
 • preliminarų būtinų kiekvienai problemai spręsti laiko, lėšų ir kitų resursų įvertinimą;
 • AAI ir kitų institucijų, galinčių dalyvauti atliekant išorės auditą, galimybių įvertinimą;
 • išorės audito veiklos plano kitiems metams ir strateginio plano ilgesniam laikotarpiui sudarymą.
identifikuojant audito problemas reikia
Identifikuojant audito problemas reikia:
 • Išnagrinėti svarbiausius ir patikimus informacijos šaltinius, kuriuose pateiktos išvados dėl valstybės ar kokios nors jos sistemos veiklos ekonomiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo;
 • Išnagrinėti panašias situacijas kitose šalyse, kur toks darbas buvo atliktas, ir kritiškai įvertinti ten aptiktas problemas.
identifikuojant audito problemas reikia1
Identifikuojant audito problemas reikia:
 • Atsižvelgti, kad veiklos ekonomiškumas, efektyvumas ir veiksmingumas įvairiuose šaltiniuose gali būti. vertinamas skirtingai:
  • kuo daugiau šaltinių paremia kokią nors išvadą, tuo ši išvada patikimesnė;
  • jei šaltiniai ženkliai skiriasi patikimumo laipsniu, reikėtų vadovautis tik patikimų šaltinių duomenimis;
  • jei skirtingų šaltinių duomenys maždaug vienodai patvirtina ir paneigia kokią nors išvadą, reikėtų formuluoti dvi hipotezes ir tikrinti jas audito metu.
identifikuojant audito problemas reikia2
Identifikuojant audito problemas reikia:
 • būtina išnagrinėti preliminarių audito problemų visumą:
 • pažiūrėti, kaip jos atrodo kartu,
 • sudaryti visų identifikuotų problemų sąrašą,
 • nustatyti tarp jų įvairias sąsajas,
 • pavaizduoti jas bendroje schemoje.
audito planas
Audito planas
 • įvertinus audito institucijų galimybės sudaromas iškeltų problemų audito planas.
 • Numatomi konkretūs audito terminai bei kas jį atliks.
 • Tokie planai turėtų būti žinomi visoms institucijoms, tiesiogiai vykdančioms ar dalyvaujančioms realizuojant šią veiklą.
audito problemos apra as memorandumas
Audito problemos aprašas (memorandumas)

1. Bendroji dalis:

 • preliminarios analizės pagrindiniai teiginiai,
 • jos planas,
 • audito objektas,
 • preliminarios analizės rezultatai,

2. Atrinktos bei suformuluotos audito problemos

strateginis planavimas
Strateginis planavimas
 • Ypatumai:
 • tikrinamų objektų įvairovė,
 • jų dydis,
 • veiklos rūšių aibė,
 • nagrinėjamos veiklos periodas,
 • atliktų auditų išvadų, pasiūlymų ir rekomendacijų įgyvendinimo kontrolė
 • šio proceso sudėtingumas.
strateginiame plane reikia numatyti
Strateginiame plane reikia numatyti:
 • kokios organizacijos ar sistemos bus tikrinamos ilgalaikėje perspektyvoje,
 • kada tokius tikrinimus planuojama atlikti.
 • kiekvieno audito tikslus ir uždavinius;
 • bendrą visų auditų misiją;
 • audito institucijų viziją;
 • atliktų auditų rekomendacijų įgyvendinimo strategiją;
strateginiame plane reikia numatyti1
Strateginiame plane reikia numatyti:
 • auditorių atrankos ir kvalifikacijos kėlimo strategiją;
 • audito standartų rengimo bei jų tobulinimo uždavinius;
 • audito vadovų, instrukcijų ir kitos medžiagos, reikalingos norint kokybiškai atlikti auditą, rengimo uždavinius;
 • audito sistemos reformos misiją, tikslus ir uždavinius.
sudarant audito institucij strateginius planus b tina
Sudarant audito institucijų strateginius planus būtina:
 • išnagrinėti tikrinamas veiklas reglamentuojančias koncepcijas ,
 • susijusias su tomis veiklomis programas,
 • atsižvelgti į pokyčius.
valstyb s ilgalaik s raidos strategijos tikslai
Valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslai:
 • valstybės valdymo sistemą pertvarkyti remiantis sisteminiu požiūriu ir vadybos pagrindais;
 • optimizuoti viešojo administravimo institucijų funkcijas ir jų skaičių;
 • standartizuoti vidinę struktūrą;
 • sukurti valstybės valdymo organizavimo ir veiklos priežiūros sistemą;
 • suvienodinti centrinės viešojo administravimo sistemos institucijų sąrangą;
valstyb s ilgalaik s raidos strategijos tikslai1
Valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslai:
 • aiškiai nustatyti kiekvienos viešojo administravimo institucijos kompetencijos sritis,
 • glaudžiai susijusius klausimus pavesti tvarkyti vienai valstybės institucijai;
 • suformuoti valstybinio valdymo organizavimo ir veiklos priežiūros mechanizmą;
 • sumažinti valstybės valdymui skirtas lėšas, pirmiausia mažinant valstybės institucijų ir tarnautojų skaičių;
valstyb s ilgalaik s raidos strategijos tikslai2
Valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslai:
 • nustatyti paprastas ir skaidrias vykdomosios valdžios įvairių institucijų sprendimų priėmimo procedūras;
 • aiškiai apibrėžti valdžios funkcijas;
 • atskirti centrinės, regioninės ir vietinės valdžios funkcijas, o jų įgaliojimų padalijimą grįsti racionaliu interesų ir savivaldos principų derinimu;
 • decentralizuoti ir dekoncentruoti valstybės valdymą, išplėsti savivaldybių teises sumažinant jų pavaldumą centrinei valdžiai;
 • sukurti optimalią teritorinio valdymo sistemą;
valstyb s ilgalaik s raidos strategijos tikslai3
Valstybės ilgalaikės raidos strategijos tikslai:
 • nustatyti optimalius centrinio valdymo institucijų, aukštesniųjų administracinių vienetų ir savivaldos institucijų ryšius;
 • įgyvendinti teritorinio valdymo reformą;
 • vietinę valdžią priartinti prie žmonių, nustatant optimalų savivaldybių skaičių;
 • sukurti sąlygas sudaryti profesionalių valstybės tarnautojų korpusą;
 • nustatyti valstybės institucijų ir pareigūnų veiklos ribas;
 • nustatyti valstybės institucijų ir valstybės tarnautojų individualią atsakomybę už jų padarytus pažeidimus;
 • užtikrinti valstybės tarnautojų pastovumą ir profesionalumą;
 • užtikrinti tinkamą Lietuvos interesų atstovavimą ES institucijose narystės ES sąlygomis
nvv principai
NVV principai
 • pagrindinis dėmesys skiriamas rezultatams ir asmeniniai vadybininko atsakomybei;
 • kuriamos lankstesnės valdymo struktūros;
 • keičiami reikalavimai personalui;
 • priėmimo į darbą terminai ir sąlygos;
 • aiškiai apibrėžiami organizaciniai ir personalo komplektavimo klausimai;
 • nustatomi darbų atlikimo rodikliai;
nvv principai1
NVV principai
 • aukštieji valstybės tarnautojai yra daugiau politizuoti, negu neutralūs;
 • viešojo sektoriaus institucijos siekia plačiau panaudoti privataus sektoriaus metodus;
 • siekiama mažinti valstybės vaidmenį gaminant prekes ir teikiant visuomenei paslaugas, plečiant privatizacijos procesą ir taikant kitus rinkos veiksnius;
nvv principai2
NVV principai
 • depolitizuoti daugelį viešojo sektoriaus, ypač ekonominių sprendimų priėmimo, procedūrų ir pavesti jas profesionaliems ekspertams;
 • įgyvendinti tikslius standartus ir vykdymo vertinimus;
 • skirti daugiau dėmesio ne procesui, o rezultatų kontrolei;
 • naikinti didelius padalinius ir kurti mažus savarankiškus padalinius;
 • plėtoti viešajame sektoriuje konkurencines tendencijas [16; 29; 30].
ypatingas d mesys strateginiuose audito institucij planuose skiriamas
Ypatingas dėmesys strateginiuose audito institucijų planuose skiriamas
 • atliktų patikrinimų:išvadų,
 • pasiūlymų
 • bei rekomendacijų įgyvendinimo strategijoms.
 • intensyviai stebimas pokyčių procesas,
 • aprėpiamas ilgas laikotarpis,
 • siekiama pašalinti nukrypimus nuo generalinės reformų strategijos
 • priversti patikrintas institucijas padaryti reikalingus pokyčius.
audito ataskaita
Audito ataskaita

Nuo ataskaitos kokybės ženkliai priklauso:

 • ar bus realizuotos audito išvados,
 • kaip jos bus įgyvendintos,
 • per kurį laikotarpį tai bus padaryta,
 • koks bus jų įdiegimo laipsnis.
audito ataskaita1
Audito ataskaita
 • Ataskaita faktiškai rašoma vos pradėjus konkretų patikrinimą:
 • surinktus duomenis bandoma tikslingai išdėstyti,
 • protokoluojami įvairūs audito veiksmai,
 • sudaromos lentelės,
 • braižomi brėžiniai,
 • formuluojamos įvairios tarpinės išvados, hipotezės,
 • aprašomi taikomi tyrimų metodai ir pan.
surinkt informacij b tina
Surinktą informaciją būtina:
 • tinkamai apdoroti,
 • logiškai išdėstyti,
 • iliustruoti
 • ir, svarbiausia, pagrįsti parengtas išvadas, rekomendacijas ir pasiūlymus.
 • Audito ataskaitos rengimą tikslinga pradėti nuo jos pabaigos,
audito i vados
Audito išvados
 • skirstomos pagal prioritetus,
 • nustatoma, kurias iš jų galima pagrįsti patikimai,
 • kurias – tik iš dalies,
 • kurių reikia atsisakyti, jei joms patvirtinti nerasta patikimos informacijos.
 • Auditorių išvados ir rekomendacijos turi būti susijusios su iškeltomis hipotezėmis.
 • Jei reikšmingos hipotezės nei patvirtintos, nei paneigtos, reikia tęsti patikrinimą.
audito i vados1
Audito išvados
 • Kiekvienai išvadai pagrįsti paskiriamas atsakingas auditorius. Jis:
 • Kruopščiai atrenka visą informaciją;
 • Vertina jos tikslumą ir patikimumą;
 • Vengia galimų informacijos apdorojimo trūkumų:
 • Subjektyvizmo;
 • Nekompetentingumo;
 • Arogancijos;
 • Korupcinių veiksnių.
audito i vados2
Audito išvados
 • Kiekviena auditorių išvada yra tarsi

teismo nuosprendis!

 • Reikėtų maksimaliai išvengti nepakankamai pagrįstų teiginių:
 • Turi vyrauti maksimalus atvirumas ir geranoriškas bendradarbiavimas su tikrinamos organizacijos darbuotojais.
 • Pastarieji turi jaustis ne kontroliuojamaisiais, o kontrolės proceso dalyviais, siekiančiais bendro tikslo:
 • pagerinti organizacijos veiklą,
 • geriau panaudojant turimus resursus,
 • diegti įvairias inovacijas.
bendradarbiavimas
Bendradarbiavimas
 • aptarti galimų problemų sprendimo būdus,
 • numatyti naujus funkcijų bei atsakomybės paskirstymo variantus,
 • pokyčius valdymo struktūrose,
 • surasti sėkmingai dirbantiems tarnautojams atitinkamas pareigas.
bendradarbiavimo ypatumai
Bendradarbiavimo ypatumai
 • Išsakomi tik įvairių problemų sprendimo metmenis.
 • Vengiama pernelyg didelės jų detalizacijos.
 • Būtina suprasti institucijos problemas.
 • Atsižvelgti į tas pasekmes, kurios neišvengiamai palies tikrinamą organizaciją.
 • Objektyvumas - svarbiausias bet kokio audito kriterijus.
 • Surinkti duomenys yra išvadų pagrindas.
 • Tačiau jų interpretacija gali būti pakoreguota.
 • Pakoregavimas suprantamas kaip situacijos paaiškinimas ir galimų kliūčių panaikinimo būdų pateikimas.
tvarkant surinkt med iag
Tvarkant surinktą medžiagą,
 • reikia įvertinti:
 • ar gauti kiekvienai išvadai patvirtinti audito įrodymai,
 • kiek jie išsamūs ir patikimi,
 • ar su jais yra susipažinusi tikrinamos organizacijos vadovybė,
 • ar yra raštiškai įforminta jų nuomonė.
audito rodymai
Audito įrodymai:
 • juos būtina susieti su preliminariai iškeltomis audito problemomis,
 • pageidautina, kad audito įrodymai būtų susiję su skirtingų šaltinių duomenimis,
 • kad jie apibūdintų situaciją kokybiniais ir kiekybiniais kriterijais,
 • kad tie kriterijai būtų tinkamai atrinkti,
 • kad kriterijų taikymas būtų korektiškas.
audito rodymai1
Audito įrodymai:
 • turi būti pateikti suprantamai,
 • ypač gerai juos turi suprasti politikai,
 • politikai gali nesuvokti metodologinių audito subtilybių ir išnagrinėtų giluminių ryšių,
 • pateiktos išvados turi būti įtikinamos,
 • ataskaita negali būti rašoma abstrakčiai, nesirūpinant, kam ji yra skirta.
svarbus audito rodym pateikimo b das
Svarbus audito įrodymų pateikimo būdas:
 • nuo jo ženkliai priklauso, kaip bus realizuotos parengtos audito išvados.
 • kuo geriau bus suvoktas išvadų pagrįstumas, tuo didesnė tikimybė, kad į jas bus tinkamai sureaguota,
 • kartais jos pateikiamos pakopomis,
 • kitos organizacijos mokosi,
 • audito įrodymų pateikimo praktika – tai svarbus indėlis į audito teoriją,
 • ši praktika naudojama keliant auditorių kvalifikaciją,
 • pridedami panaudotų kriterijų paaiškinimai.
audito ataskait vertinimo kriterijai
Audito ataskaitų vertinimo kriterijai
 • audito turinio sąsajos laipsniu su nagrinėjama audito problema,
 • panaudotų duomenų patikimumu,
 • išvadų objektyvumu ir pagrįstumu,
 • informacinio aprūpinimo laipsniu,
 • galimybe palyginti duomenys įvairiuose laiko tarpsniuose,
 • suprantamumu.
audito ataskaitos turinys
Audito ataskaitos turinys:
 • anotacija,
 • įžanga,
 • pasirinktas audito modelis,
 • audito proceso gairės,
 • audito objekto aprašas,
 • kruopščiai parengti audito įrodymai,
 • išvados, rekomendacijos ir pasiūlymai,
 • priedai.
ataskaita pateikiama
Ataskaita pateikiama:
 • tikrinamai organizacijai,
 • politikams,
 • pareigūnams, kurie kuruoja tikrinamos organizacijos veiklą ar domisi jos veikla, atlikdami kitas jiems priskirtas funkcijas.
 • Audito ataskaita skelbiama organizacijos vadovybės susirinkime.
reikalavimai personalui
Reikalavimai personalui
 • Kiekvienas auditorius prižiūri jam priskirtą sritį:
 • Nagrinėja specialią literatūrą,
 • lankosi konferencijose bei seminaruose
 • diskutuoja su kolegomis bei įvairių sričių specialistais,
 • nustato galimas audito problemas,
 • sudaro “idėjų atsargų”banką.
siekiant efektyvaus bendradarbiavimo su tikrinama organizacija reikia
Siekiant efektyvaus bendradarbiavimo su tikrinama organizacija reikia:
 • išsiaiškinti, ar šiuo metu neatliekamas koks nors kitas patikrinimas;
 • sugebėti ir norėti paaiškinti organizacijos darbuotojams audito institucijos vaidmenį ir atsakomybę;
 • įtikinti darbuotojus, kad diskusijos vyksta atitinkamame ir atsakingame lygmenyje;
siekiant efektyvaus bendradarbiavimo su tikrinama organizacija reikia1
Siekiant efektyvaus bendradarbiavimo su tikrinama organizacija reikia:
 • planuoti įvairus susitikimus su tikrinamos organizacijos darbuotojais;
 • susitelkti prie organizacijos veiklos tobulinimo gairių perspektyvų, o ne koncentruotis prie pastebėtų trūkumų;
 • įtikinti darbuotojus, kad svarstomi audito uždaviniai išplaukia iš išorinių sąlygų ir būtinybės gerinti valdymą apskritai.
pirmojo susitikimo metu i sprend iama daug organizacini klausim
Pirmojo susitikimo metu išsprendžiama daug organizacinių klausimų:
 • auditoriai susipažįsta su vadovybe ir pagrindiniais specialistais,
 • nustatomos ryšių tarp auditorių ir įvairių organizacijos darbuotojų palaikymo formos,
 • supažindinimo su preliminariomis išvadomis būdai,
 • paaiškinami konfidencialumo išsaugojimo aspektai,
 • organizacijos darbuotojų atsakingumas teikiant informaciją,
 • pranešama, kur yra auditorių buveinė,
 • kokius padalinius, objektus ir kokia tvarka auditoriai gali lankyti,
 • kokia informacija jiems turi būti teikiama ir kiti nurodymai.
rekomendacijos didinti aai efektyvum
Rekomendacijos didinti AAI efektyvumą:
 • rinktis paprastas, ribotas audito problemas;
 • susitelkti prie problemos išryškinimo ir įvertinimo,
 • atlikti keletą panašių auditų ir pasinaudoti įgyta patirtimi;
 • efektyviau atlikti auditą, pav., sujungiant kelius patikrinimus į vieną;
 • efektyviau planuoti kasdieninę auditorių veiklą atsižvelgiant į aprūpinimo transportu galimybes;
 • rinkti mažiau duomenų;
 • dirbti kur galima po vieną, o ne poromis;
 • rašyti trumpesnes ataskaitas;
 • bendradarbiauti su finansų auditoriais .
rekomendacijos aai vadovams
Rekomendacijos AAI vadovams:

1. Veiklos audito institucijų įgaliojimų sferoje: ar parlamento priimti įstatymai sudaro palankias sąlygas atlikti auditą, ar juos reikėtų keisti?

2. Veiklos auditas išoriniu požiūriu:

 • Kas skaito audito ataskaitas?
 • Kas dar atlieka panašius tyrimus ir kaip reikėtų su jais suderinti vykdomus veiksmus?
 • Kaip audito institucija turėtų interpretuoti savo nepriklausomumo koncepciją?
 • Kaip pasiekti balansą tarp auditorių kontrolės ir patariamosios funkcijų?
 • Kokio tipo santykiai tarp auditorių ir tikrinamos organizacijos turėtų būti?
rekomendacijos aai vadovams1
Rekomendacijos AAI vadovams:
 • 3. Veiklos auditas vidiniu požiūriu: koks turėtų būti santykis tarp veiklos ir finansinio audito turinio bei procedūrų?

4. Veiklos audito turinio prasme:

 • Ar veiklos auditas nagrinėjamu laikotarpiu turėtų būti daugiau susietas kokiu nors sektoriumi (pav., žemės ūkio ir t.t.), ar vykdomų funkcijų problemomis?
 • Kaip tikrinti jautrias objektus (gynybą ir pan.)?
rekomendacijos aai vadovams2
Rekomendacijos AAI vadovams:

5. Naudojamų administracinių metodų srityje:

 • Kokia apimtimi turėtų būti naudojami planavimo, administravimo ir kiti veiklos audito standartai?
 • Ar turėtų būti parengtas audito vadovas ir jei taip, tai kas jame turi atsispindėti?

6. Reikalavimai audito ataskaitai:

 • Koks turėtų būti audito ataskaitos dydis ir jos struktūra?
 • Kokie turėtų būti audito ataskaitos vertinimo kokybiniai standartai?
rekomendacijos aai vadovams3
Rekomendacijos AAI vadovams:

7. Veiklos audito valdymo srityje:

 • Kokia turėtų būti standartinė veiklos audito trukmė?
 • Kaip turi būti organizuotas veiklos auditorių darbas?
 • Kaip turi būti paskirstyta atsakomybė tarp įvairių audito institucijos lygmenų skirtinguose veiklos audito etapuose?
 • Koks turėtų būti auditorių grupės vadovo vaidmuo?
 • Kaip turėtų būti mokomasi valdymo atliekant veiklos auditą?
rekomendacijos aai vadovams4
Rekomendacijos AAI vadovams:

8. Reikalavimai auditoriams:

 • Kokie kriterijai turėtų būti taikomi atrenkant veiklos auditorius?
 • Ar reikėtų vadovybę atrinkti iš išorės?
 • Kaip turi būti pakoreguota ilgalaikė auditorių apmokymo programa tiems veiklos auditoriams, kurie lankė specialius kursus?
rekomendacijos aai vadovams5
Rekomendacijos AAI vadovams:

9. Reikalavimai audito rezultatų skelbimui:

 • Kokia turėtų būti audito institucijos politika dėl audito ataskaitų paviešinimo (pareiškimų spaudai ir pan.)?
 • Kaip turėtų audito institucija platinti bendrąją informaciją apie veiklos audito rezultatus?

10. Bendradarbiavimas su kitomis audito institucijomis sferoje: kaip šis bendradarbiavimas turėtų būti plėtojamas?”

auditori kvalifikacijos k limas
Auditorių kvalifikacijos kėlimas:
 • naujiems darbuotojams paskiriamas mentorius,
 • projekto vadovas ir mentorius kartu moko audito gudrybių,
 • auditorių žinios plėtojamos įvairių kursų ir seminarų metu,
 • kursų programos numato pagrindinių žinių ir įgūdžių pirmųjų dviejų metų bėgyje plėtrą,
reikalavimai auditoriams vedija
Reikalavimai auditoriams (Švedija):
 • aukštasis išsilavinimą socialinių mokslų srityje, pageidautina magistro lygmens,
 • nauji darbuotojai turi turėti bent dviejų metų mokslinių tyrimų viešojo sektoriaus institucijose patirtį,
reikalavimai auditoriams vedija1
Reikalavimai auditoriams (Švedija):
 • vadovavimo sudėtingiems projektams patirtį, kurių metu buvo naudojami keletas mokslinių tyrimo metodų ir vertinamas užduočių įvykdymo efektyvumas ir veiksmingumas,
 • gebėjimas aprašyti sudėtingas užduotis gerai sutvarkytu struktūriniu požiūriu tekstu.
reikalavimai auditoriams vedija2
Reikalavimai auditoriams (Švedija):
 • sudaryti įvairias struktūrines schemas, atspindinčias problemos turinį, jos ryšius su kitomis problemomis, įtakojančių veiksnių sąveiką,
 • atlikti įvairią klasifikaciją,
 • kitaip vaizdingai išreikšti problemų sandarą.
asmenin s auditorio savyb s
Asmeninės auditorio savybės:
 • analitiniai gebėjimai
 • kūrybiškumas,
 • imlumas,
 • gebėjimas bendrauti,
 • sąžiningumas,
 • nepriklausomumas,
 • sveikas protas,
 • ištvermingumas,
 • gebėjimas apginti savo poziciją,
 • geri kalbos ir rašybos įgūdžiai,
 • gebėjimas dirbti komandoje
 • sąveikauti su išoriniais subjektais.
audito problemos apra as memorandumas1
Audito problemos aprašas (memorandumas)

3. Darbo planas:

 • fiksuojama konkreti audito problema,
 • audito apimtis,
 • iškeltos hipotezės,
 • duomenų atrankos metodai,
 • vertinimo kriterijai,
 • organizaciniai klausimai,
 • atliktinų darbų kalendorius,
 • finansavimo klausimai,
 • audito proceso priežiūros aspektai,
 • bendradarbiavimo su tikrinama organizacija klausimai ir galimi audito rezultatai .