penyembelihan halal by mohd jabal b abdul rahim n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Penyembelihan Halal By: Mohd Jabal B Abdul Rahim PowerPoint Presentation
Download Presentation
Penyembelihan Halal By: Mohd Jabal B Abdul Rahim

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

Penyembelihan Halal By: Mohd Jabal B Abdul Rahim - PowerPoint PPT Presentation


 • 539 Views
 • Uploaded on

Penyembelihan Halal By: Mohd Jabal B Abdul Rahim. OBJEKTIF. Melalui program ini , peserta dapat : Memahami Konsep Penyembelihan Halal dalam Islam. Dapat membezakan antara sembelihan yang Halal dan yang tidak Halal. PENGENALAN.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Penyembelihan Halal By: Mohd Jabal B Abdul Rahim' - july


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
objektif
OBJEKTIF

Melalui program ini, pesertadapat :

MemahamiKonsep Penyembelihan Halal dalam Islam.

Dapatmembezakanantarasembelihan yang Halal dan yang tidak Halal

pengenalan
PENGENALAN

“Diharamkankepadakamu (memakan) bangkai (binatang yang tidak disembelih), dan darah (yang keluarmengalir), dan dagingbabi (termasuksemuanya), dan binatang-binatang yang disembelihkerana yang lain dari Allah, dan yang matitercekik, dan yang matidipukul, dan yang matijatuhdaritempat yang tinggi, dan yang matiditanduk, dan yang matidimakanbinatangbuas, kecuali yang sempatkamusembelih (sebelumhabisnyawanya), dan yang disembelihatasnamaberhala..”

(Surah Al-Ma’idah 5:3)

hukum menyembelih
HUKUM MENYEMBELIH
 • Hukumnyawajibdilakukan ke atashaiwan halal (untukdimakandagingnya)
 • Haiwan yang tidak disembelihmengikuthukum Islam diistilahkansebagaibangkai dan najis.
rukun sembelihan
RUKUN SEMBELIHAN

Penyembelih

AlatUntukMenyembelih

Cara Penyembelihan

4. Binatang Yang Disembelih

1 penyembelih
1-PENYEMBELIH
 • Muslim
 • Berakal
 • Niat menyembelih, tidak sahsembelihan yang tidak disengajakan
 • Tidak beradadidalam ihram
2 alat sembelihan
2- ALAT SEMBELIHAN

Sembelihanbolehdilakukandengansebarangalattajamyang bolehmengalirkandarah, kecuali yang diperbuatdaritulang, kukudangigi.

slide8

Maknanya:

Sembelihlahdengansesuatu yang dapatmengalirkandarah, sebutlahnama Allahlalumakanlah, kecualidengangigi dan kuku. Akujelaskankepadakamusemua; gigiitusejenistulang, sedangkan kuku adalahalat yang biasadigunakanolehbangsaHabsyah (untukmenyembelih).

(Riwayat Muslim)

SabdaRasulullah yang direkodkandidalamSahih Muslim daripadaRafi’ Bin Khadij:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَأُحَدِّثُكَ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

3 proses penyembelihan definisi
3- PROSES PENYEMBELIHAN - DEFINISI

Bahasa - pembersihandarisebarangkekotoran dan najis

Syarak - menyembelihbinatang yang mampudikuasaidanharusdimakandenganmemutuskanurathalkum (penafasan), uratmari’ (saluranmakanan) danduauratdarahdikiridankananleherbinatang(uratkarotiddan jugular (wadajain) denganmenggunakanalatantertentu yang tajamdenganniatkerana Allah s.w.t

slide13

النحر

Sembelihlah saya di sini, barulah darah keluar dengan sempurna dan saya lekas mati

How about me?

syarat sembelihan proses
SYARAT SEMBELIHAN (PROSES)
 • Niatpenyembelihanhanyakerana Allah
 • Sembelihanhendaklahdileher, keranadisitulahurat-uratberkumpul.
 • Hendaklahbinatangitumatisemata-matadisebabkanolehpenyembelihan
 • Hendaklahmenyembelihdengansegeradanbersungguh-sungguh
slide16

*Contohkalimahadalah

بِسْمِ اللهِ اَللهُ أَكْبَرُ

(BismillahiAllahuakbar)

yang bermaksud:

“Dengannama ALLAH, ALLAH yang MahaBesar”

slide17

Saluranpenafasan (halqum)

Karotid vena

Jugular Arteri

Saluranmakanan (mari’)

slide21

Trachea – respiratory tract (from the posterior oral cavity to the lungs)

Esophagus – a tube runs from the larynx via diaphragm and enter the stomach

Carotid arteries – O2 blood supply from the heart to the brain

Jugular veins – non O2 or CO2 blood supply from the brain to the heart

slide22

KeratanRentasLeherAyam

Atas

Tulangleher

Kulitleher

Saluran

makanan

Carotid

Artery

Jugular Vein

Salurnafas

Bawah

4 haiwan sembelihan
4- HAIWAN SEMBELIHAN

* Hayat al-Mustaqirrahbolehdikenalpastiapabiladarahterpancutsemasa penyembelihan dan adanyapergerakansetelahdisembelih

Haiwan yang halaldanmampudikuasai

Haiwantersebutmasihhidup dan berkeadaanHayatMustaqirrah*

WajibmemutuskanHalkum (saluranpernafasan) danMari’(saluranmakanandanminuman)

slide32

Sembelihandapatdilaksanakandalamduakeadaaniaitu :

Haiwan yang mampudikuasai: caranya - memutuskanhalqum (saluranpernafasan) dan mari’ (saluranmakanan dan minuman)

slide33

Haiwan yang tidak mampudikuasai :

Haiwan buruan (Kancil, Kijang), jugahaiwan yang asalnyajinaktelahmenjadi liar dan juga yang terperosokatautersepitdalamlurah dan sebagainya - dengan cara melukaipadamana-manabahagian yang bolehmenyebabkankematian.

situasi sembelihan
Situasisembelihan
 • Jikaditinggalkanhaiwan yang telahdisembelihmatidalamkeadaan tidak terputusdengansempurnauratmari’ dan halkum makahaiwantersebutadalahTidak Halal dimakan(Bangkai)
 • Jikatelahberhentigerakanhaiwan yang disembelihdalamkeadaanuratmari’ dan urathalkumnya tidak terputus, kemudiandipotongsemulabakiurattadi, makahaiwantersebutjugadikiraBangkaidan Tidak Halal
slide35

Kaedahmemeriksaayam yang hendakdisembelih:

Mengasingkan minima 10 ekorayam yang telahmelaluiproses ‘stunning’

Memeriksamataayamsamaadaiabergerakatautidakketikadisentuh

hikmah sembelihan
HIKMAH SEMBELIHAN
 • Melepaskannyawadenganmudah, tidakmenyakitkan & menyeksakan.
 • Dapatmengeluarkandarahdanmembersihkandagingdarinyabagimenghindarkanpenyakit
 • Memastikandagingdapatdisimpan lama danlebihbermutu
hikmah sembelihan1
HIKMAH SEMBELIHAN

Membezakanantaradaginghalaldanharamdanantarasembelihanorang Islam danbukan Islam

Ditegahmenggunakanalat yang diharamkansupayatidakmenyakitkanhaiwan

Melahirkan rasa ihsankeatasbinatang & memupukjiwa yang baik.

kajian sains
KAJIAN SAINS

Kajian Dr Hazim & Prof Wilhelm Schulze dariSekolahPerubatanVeterinar, Universiti Hannover, Jermanpadatahun 1978

Matlamatnyaialahuntukmencarikaedahterbaikmematikanhaiwanbagimendapatkandaging yang bersihdansegar

Tajukkajianmerekaialah ‘Cubaanuntukmengesankesakitandan rasa sedarmengikutkaedahkonvensionaldan agama ketikamenyembelihlembudankambing’

kajian sains1
KAJIAN SAINS

Perbandinganantarapenggunaanpelalianjenis ‘electrical stunning’ danpenggunaanpisau yang tajam

Pembedahankecildilakukanuntukmemasukkan ‘electroencephaloga ph’(EEG) untukotakdan ‘electrocardiogram’untukjantung (ECG) yang berfungsimencatatkanbacaanotakdanjantungsewaktuujiandijalankan

kajian sains2
KAJIAN SAINS

Hasilujianhaiwan yang disembelihmenurutsyarak:

Tigasaatpertama, EEG tidak mencatatkansebarangperubahanpadagraf, samasepertisebelum penyembelihan.

Tigasaatkedua , EEG mencatatkankeadaantidur yang lenaatautidaksedarkandiri, inidisebabkanolehpendarahan yang berlaku

slide41

KAJIAN SAINS

Selepasenamsaat, EEG mencatatkanparassifar, menunjukkanhaiwanitutidaksakit, ketikamesejotakjatuhkeparassifar, jantungmasihmengepamdanbadanhaiwanmasihdapatbergerakhasiltindakbalassaraftunjang yang menyebabkansemuadarahkeluardaribadanhaiwan.

kajian sains3
KAJIAN SAINS

Hasilujianhaiwan yang disembelihmenggunakanpelalianjenis ‘electrical stunning’ :

Haiwantersebutpengsansetelahdikenakanpelalian

Selepaspelaliandikenakan EEG mencatatbacaanamatsakitpadaotakbinatang

Jantungbinatangberhentilebihawal, inimenyebabkandarahberkumpuldidalamdagingdantidakselamatuntukdimakan

ehsan dalam penyembelihan
EHSAN DALAM PENYEMBELIHAN

"Sesungguhnya Allah telahmewajibkanberbuatihsanke atastiap-tiapsesuatu, makaapabilakamumembunuhelokkanlahpembunuhanitu, dan apabilakamumenyembelihmakaelokkanlah penyembelihan itu, dan hendaklahsalahseorangkamumenajamkanpisaunya dan hendaklahdiamemberikeselesaankepadabinatangsembelihannya.”

(Haditsriwayat Muslim)

perkara sunat dalam sembelihan
Perkarasunatdalamsembelihan
 • Menyebutnama Allah
 • Menyembelihdisianghari
 • Mengadapkiblat
 • Membaringkanbinatangdiatasrusukkirinyadengancermatdandiangkatsedikitkepalahaiwantersebut
 • Mengendalikanhaiwantersebutdengancermat
perkara sunat dalam sembelihan1
Perkarasunatdalamsembelihan

Menajamkanmatapisau

Tidakmengasahpisaudihadapanbinatang yang hendakdisembelih

Tidak menyembelihdihadapanbinatang yang lain.

Memberiminumhaiwansebelumdisembelih

Selawat

Lelaki yang balighdanberakal

perkara makruh dalam sembelihan
Perkaramakruhdalamsembelihan

Tidakmenyebutnama ALLAH ketikasembelihan

Tidakmenghadapkiblat

Memperlakukanhaiwandengankekasaran yang tidakmunasabah

Mengasahpisaudanmenyembelihdihadapanhaiwan lain

perkara makruh dalam sembelihan1
Perkaramakruhdalamsembelihan

Melakukanprosesseterusnyasebelumhaiwanbenar-benarmati

Menyembelihsehinggaputuskepala

Penyembelihanorangbutakeatashaiwan yang mampudikuasai

Berhadasbesar, haidhataujunub

perkara haram dalam sembelihan
Perkara haram dalamsembelihan

Menyembelihuntukselaindaripadakerana ALLAH SWT

Bertujuanmenyekutukanselaindarinama Allah

Beradadalam Ihram

Pisau yang tumpul

sembelihan wanita menggunakan batu
Sembelihanwanitamenggunakanbatu

Di dalamsebuah hadith yang diriwayatkanolehUbaidullah, bahawaNaafi' telahmendengarKa'abIbnMalikmeriwayatkandaribapanya:

“Bahawamerekapernahmempunyaikambingdanbinatangtersebutdilepaskanmerayapdi Bukit Sila', dikotaMadinah. Salahseorangdarihambawanitamenyedaribahawaseekorkambingnyaberadadidalamkeadaankematian, laludiamemecahkanbatu dan menyembelihnya..”

sembelihan menggunakan batu
Sembelihanmenggunakanbatu

Katabeliau : 'JanganmakansehinggaakubertanyakankepadaNabiatauAkumenghantarseseoranguntukbertanyakepadabaginda.' MakadiabertanyakepadaNabi , ataumenghantarseseoranguntukbertanya, danbagindamemberitahunya agar memakandagingtersebut

Ubaidullahmenegaskanbahawasi-penyembelihmerupakanseoranghambawanitadandiaberupayamenyembelihnya.

hukum janin
HUKUM JANIN

Sabda Rasulullah SAW yang direkodkan di dalam Sunan Abu Dawud dari Abu Said Al-Khudri :

يَا رَسُولَ اللَّهِ نَنْحَرُ النَّاقَةَ وَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ فَنَجِدُ فِي بَطْنِهَا الْجَنِينَ أَنُلْقِيهِ أَمْ نَأْكُلُهُ قَالَ كُلُوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ

Jikaterdapatjanindalamkandunganhaiwan yang disembelihdaniamatisetelahibunyadisembelihmakajaninituhalaldimakankeranakematiannyaitudisebabkankematianibunya yang disembelih.

slide54

Yang bermaksud:

wahaiRasulullah, kamimenyembelihunta, lembudankambing, kemudiankamidapatijanindalamperutnya, apakahkamimembuangnyaataukamibolehmemakannya? Beliauberkata: "Makanlahjikakamumahu! Sesungguhnyapenyembelihannyaadalahdenganmenyembelihibunya“

(Abu Dawud)

hukum penggunaan stunning
HUKUM PENGGUNAAN STUNNING

KEPUTUSAN FATWA KEBANGSAAN

Bersidangpada 13 Mac 2006 danmemutuskanbahawa “Penggunaan Pneumatic Percussive Stunning dalampenyembelihanlembudanbinatanghalalseumpamanyaadalahdibenarkandengansyarattengkorakhaiwansembelihan yang dikenakan stunning dalamkeadaantidakretaktengkorakdanmatinyaadalahkeranasembelihan.

fatwa thoracic stiking
FATWA THORACIC STIKING

57

Prosedurtambahan yang digunakanselepassembelihanadalahdibenarkandandaginghaiwantersebutadalahhalaltertaklukkepadasyarat-saratberikut:

(i) Telahberlakusembelihan yang sempurna (iaitutelahputuskeempat-empaturat Mari', haklumdanwadajain);

(ii) Kaedahtersebutdijalankanselepasberlakupendarahansempurna(complete bleding) atauselepas 30 saatpenyembelihanberlaku;

fatwa thoracic stiking1
FATWA THORACIC STIKING

(iii) BinatangtersebutdisahkanmatiakibatsembelihandankaedahThacisStikinghanyasekadarmembantumempercepatkankematian; dan

(iv) Kaedahiniperludikawalseliaolehpetugasmuslim yang bertauliah.

kesimpulan
KESIMPULAN

Sembelihancara Islam adalah yang terbaikdanmerupakancara yang penuhpenghormatankepadahaiwandanihsandalampenyembelihan. Pengusaha-pengusaharumahsembelihperlulahmembangunkantatacarapengendalian yang sesuaidenganjumlahsembelihanhaiwandandalammasa yang samahendaklahmemastikansyarat-syaratdanadab-adabsembelihandipatuhi.