1 / 15

Comité Bossenwaard

Comité Bossenwaard. = 1 vereniging. Comité vertegenwoordigt in volmacht : Bewonerscommissie Vloedmonde VvEigenaren Vloedmonde VvEigenaren Lekboulevard VvEigenaren Middelmonde Bewonersvereniging Dijkrandwoningen Kribbemonde Bewonerscomité Bossenwaard/Pontshoeve

judith
Download Presentation

Comité Bossenwaard

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Comité Bossenwaard = 1 vereniging Comité vertegenwoordigt in volmacht : Bewonerscommissie Vloedmonde VvEigenaren Vloedmonde VvEigenaren Lekboulevard VvEigenaren Middelmonde Bewonersvereniging Dijkrandwoningen Kribbemonde Bewonerscomité Bossenwaard/Pontshoeve en er sluiten er meer aan…. Nuintotaal zo’n 1000 bewoners Bossenwaard

 2. Wij zijn vóór • Doelstellingen Project Ruimte voor de Lek • Vergroten veiligheid • Verbeteren ruimtelijke kwaliteit • Ontwikkelen Extensieve recreatie • Ontwikkelen EHS doelen voor de Nieuwegeiners

 3. Bestendig Beleid • Ga door met realiseren bestaand beleid • Ecologische Hoofdstructuur en Beleidsnota Grote Rivieren • Programma Beheer • Experiment Met Aangepast Bouwen • Natuurgebiedsplan Uiterwaarden NederRijn & Lek • Regionaal Structuurplan 2005-2015 • Sein op Groen, Watervisie 2004, Bouwstenennota

 4. Bouwen mag niet • Bossenwaard is onderdeel EHS • Bossenwaard niet bij de 15 locatiesExperiment Met Aangepast Bouwen (VROM) • Stuurgroep RvdL zegt zelf : bouwen is geen algemeen belang (blz 48 Variantenstudie) • EHS saldo benadering kan niet: geen combi van projecten

 5. Visie Comité Bossenwaard Ruimtelijke kwaliteit is ecologische en landschappelijke kwaliteit Hoogwaterbescherming ook op langere termijn Veiligheid, luchtkwaliteit en rust voor bewoners Uitvoeren EHS

 6. Visie Comité Bossenwaard in beelden Inspiratie EHS nieuwe natuur in Ooijpolder, Nijmegen Inspiratie nieuwe natuur in Blauwe Kamer, Rhenen Inspiratie EHS nieuwe natuur in Golbedingerwaard, Culemborg

 7. Invulling visie Comité Bossenwaard Doordenken op variant 2 Dat is • 20 cm waterstandsdaling • Garanderen veiligheid • Versterken ruimtelijke kwaliteit • Realiseren natuurdoelen in Bossenwaard • Gescheiden (extensieve) recreatie

 8. Instrument visie Comité Bossenwaard Onze visie is verder uitgewerkt in onze uitbreiding op bestaande variant 2

 9. Een uitbreiding op variant 2 Variant 2 (+)

 10. Variant 2(+) voorheen variant 4 Scheidingfuncties Ecologische Hoofd Structuur Recreatie

 11. Wat levert variant 2(+) op • Minder euro’s • Meer veiligheid toekomst • Geen onomkeerbare ingrepen in landschap • Logische lijn EHS: met verbindingszones • Flexibiliteit naar de toekomst

 12. Variant 2(+) EHS Nieuwe natuur EHS Nieuwe natuur

 13. Variant 2(+) (Voorheen variant 4) Versterking EHS Recreatie Recreatie Versterking EHS Recreatie

 14. Winst voor Nieuwegein • Geen kosten, wel gratis extra natuur • Behoud en uitbouw unieke locatie (EHS voor Nieuwegein) • Ook in de toekomst veiligheid • Geen kosten voor planschade • Géén reputatieschade bij Raad van State

 15. Advies aan raad • Zorg dat er niet gebouwd wordt • Vraag om uitwerking variant 2(+)

More Related