Download
d ream h oliday n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
D REAM H OLIDAY PowerPoint Presentation
Download Presentation
D REAM H OLIDAY

D REAM H OLIDAY

114 Views Download Presentation
Download Presentation

D REAM H OLIDAY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DREAMHOLIDAY

  2. Структура на фирмата

  3. Предмет на дейност

  4. Мисия и цели на фирмата

  5. Сайт на фирмата

  6. Перспективи и очаквани резултати

  7. Приходи

  8. Конкуренция

  9. Клиенти на фирмата