1 / 29

Potilaiden aktiivinen rooli potilasturvallisuuden varmistamisessa

Potilaiden aktiivinen rooli potilasturvallisuuden varmistamisessa. SISÄLTÖ. P otilasturvallisuus Haasteita Ratkaisuja Mitä potilas voi tehdä? Yhdessä eteenpäin Toisen asemaan asettuminen. POTILASTURVALLISUUS.

joy
Download Presentation

Potilaiden aktiivinen rooli potilasturvallisuuden varmistamisessa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Potilaiden aktiivinen rooli potilasturvallisuuden varmistamisessa

 2. SISÄLTÖ • Potilasturvallisuus • Haasteita • Ratkaisuja • Mitä potilas voi tehdä? • Yhdessä eteenpäin • Toisen asemaan asettuminen

 3. POTILASTURVALLISUUS Terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaation periaatteet ja toiminnot, joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata potilasta vahingoittumasta. Potilaan näkökulmasta sitä, että potilas saa tarvitsemansa ja oikean hoidon, josta aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

 4. KOHDISTETAAN HUOMIO YKSILÖN SIJAAN SYSTEEMIIN Systeemi lähestyminen Keskitytään olosuhteisiin ja ympäristöön, jossa yksilöt työskentelevät Kysytään miksi? Rakennetaan suojajärjestelmiä, jotta virheiden seurauksia pystytään rajoittamaan Hyväksytään, että kaikki tekevät virheitä, koska inhimilliseen toimintaan liittyy aina erehtymisen mahdollisuus Vaaratapahtumat tuodaan esiin, tietoa käytetään tarkoituksenmukaisesti toiminnan kehittämiseen Työntekijöillä on rohkeutta ilmaista pelkoa ja epävarmuutta • Yksilö lähestyminen • Keskitytään yksittäisiin ihmisiin • Kysytään kuka? • Syytetään ihmisiä unohtamisesta, tarkkaamattomuudesta, huolimattomuudesta • Ajatellaan että “parhaansa tekeminen” riittää • Vaaratapahtumia salaillaan ja niistä saatua tietoa käytetään syyllisten etsimiseen • Ei uskalleta kyseenalaistaa toisten toimintaa tai tuoda esiin omaa epävarmuuttaan

 5. POTILAAT AKTIIVISESSA ROOLISSA

 6. Potilaan osallistaminen Omaan hoitoon • Kommunikaatio • Molemminsuuntaistajaymmärrettävää • “The main barrier to effective • communication was the time available for doctors to spend with patients. • Both patients and practitioners described how doctors had insufficient time to • explain treatment options.” • (Eurobarometer 2012, PATIENT INVOLVEMENT)

 7. MILLAISTA ON POTILASKESKEINEN HOITO?

 8. Laki potilaan asemasta ja oikeudesta • Säädökset, ohjelmat ja strategiat tuovat esiin potilaan osallistamista tärkeänä arvona ja toimintaa ohjaavana linjauksena • Potilaslähtöisyydestä ja osallistamisesta löytyy tavoitteita jo kymmeniä vuosia sitten ?

 9. Suomalainen potilasturvallisuusstrategia 2009 –2013 TAVOITTEET Potilas osallistuu potilasturvallisuuden parantamiseen Potilasturvallisuutta hallitaan ennakoivasti ja oppimalla Vaaratapahtumat raportoidaan, niistä opitaan Potilasturvallisuutta edistetään suunnitelmallisesti ja riittävin voimavaroin Potilasturvallisuus huomioidaan terveydenhuollon tutkimuksessa ja opetuksessa

 10. Potilaan osallistaminenOman hoidon turvallisuuden varmistamiseen/ kehittämiseen • Potilaan muistilistat (miten potilas voi varmistaa oman hoidon turvallisuutta)

 11. VUOTEEN 2013 MENNESSÄ Organisaatiossa on menettelytavat, joiden avulla potilaalla ja asiakkaalla on mahdollisuus kertoa havaitsemistaan turvallisuuspuutteista ja saada siitä palautetta. Organisaatiossa on toimintakäytännöt, joiden mukaisesti potilaille kerrotaan hoitoon liittyvistä riskeistä. Organisaatiolla on yhteisesti sovitut menettelytavat haittatapahtumien jälkihoitoon. Henkilöstö on perehdytetty potilasturvallisuuden menettelytapoihin ja käytäntöihin toimipaikkakoulutuksella. Potilaiden ja potilasjärjestöjen edustajat ovat mukana potilasturvallisuutta varmistavissa ryhmissä. Potilasturvallisuusstrategia

 12. linkki

 13. Potilasturvallisuus- ja laatuoppaat

 14. Potilaalle kerrotaan myös, kehen hän voi ottaa yhteyttä potilasturvallisuutta koskevissa asioissa. Haittatapahtuman sattuessa siitä kerrotaan avoimesti potilaalle ja hänen niin toivoessaan myös hänen läheiselleen. Tapahtuma ja mahdolliset seuraukset käydään läpi heidän kanssaan. Anteeksipyyntö tukee avoimuutta Luottamuksellisessa ilmapiirissä potilaat uskaltavat ja heillä on mahdollisuus ottaa esille turvallisuudessa havaitsemansa puutteet. Niihin puututaan nopeasti ja avoimesti. Yhtenäiset menettelytavat haittatapahtumien jälkihoidossa auttavat henkilöstöä toimimaan avoimesti. Haittatapahtumista saadun tiedon analysointi ja julkistaminen edistävät osaltaan avoimuutta. POTILAS OSALLISTUU POTILASTURVALLISUUDEN PARANTAMISEEN

 15. Potilaalle tulee kertoa totuus sellaisista poikkeamista, joista hänelle on haittaa. Potilaat arvostavat sitä, että sattuneesta haittatapahtumasta kerrotaan heille ja eivät useinkaan halua syyttää ketään Kertomisessa noudatetaan seuraavia periaatteita: Kerrotaan, että on tapahtunut haittatapahtuma. Kuvataan millainen haittatapahtuma sattui ja miten niiden uusiutumista jatkossa pyritään estämään. Pyydetään anteeksi. Luonteva kertoja potilaalle on henkilö, jolle haittatapahtuma on sattunut tai ollut osallisena siihen. Hänen tukenaan voi olla esimies tai kollega. On myös mahdollista, että kertojana on esimies tai kollega, jos näin yhdessä sovitaan. Potilaalle ja/tai hänen omaisilleen tarjotaan tarvittaessa ammatillista apua. POTILAALLE KERTOMINEN

 16. Potilaan osallistaminenOman hoidon turvallisuuden varmistamiseen/ kehittämiseen • Vakavien vaaratapahtumien käsittelyprosessissa mukana - avoimuus

 17. Potilaan osallistaminenOman hoidon turvallisuuden varmistamiseen/ kehittämiseen • Muut työkalut esimerkiksi lääkekortti yms. • www- sivuilla laajalti ohjeita omaisille/potilaille

 18. Potilaan osallistaminenOrganisaation kehittämiseen

 19. Mitä potilas haluaa?

 20. POTILASKESKEISYYS - ASIAKASRAATI • 12 vapaaehtoista sairaanhoitopiirin alueelta • Toiminnan kehittämistä positiivisessa hengessä • Esimerkiksi, kiinnittäneet henkilöstön huomion tervehtimiseen esittäytymiseen • tekeillä esitys, mitä on hyvä hoito • arvioineet erilaisia materiaaleja joita sairaalassa käytetään yms.

 21. Lean -Nykyinen toimintatapa

 22. Tavoitetila

 23. Toisen asemaan asettuminen

 24. Lopuksi • Yhdessä • Sanoista tekoihin • Ennakkoluulottomia

 25. Potilaslähtöistä Kiitos

More Related