pr ca s tabu kami ms excel n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Práca s tabuľkami MS Excel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Práca s tabuľkami MS Excel

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 27
Download Presentation

Práca s tabuľkami MS Excel - PowerPoint PPT Presentation

josie
140 Views
Download Presentation

Práca s tabuľkami MS Excel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Práca s tabuľkamiMS Excel

 2. Obsah • MS Excel – využitie • Porovnanie Excel – Word • Definícia základných pojmov • Vkladanie a formátovanie údajov • Vzhľad tabuľky • Formát bunky • Funkcie a vzorce • Inteligentné vkladanie • Grafy

 3. MS Excel - využitie • Rozvrhy hodín • Zoznamy žiakov • Vedenie triednej agendy • Vyhodnotenia písomných prác a testov • Vyhodnotenia klasifikácie • Spracovanie výsledkov labor. úloh • Grafické spracovanie údajov

 4. WORD  Iba funkcia automatický súčet  Zmena údajov neaktualizuje výsledok súčtu  Lepšie možnosti spracovania vzhľadu tabuľky EXCEL  Veľký výber funkcií  Definovanie vlastných vzorcov  Zmena údajov aktualizuje výsledky funkcií  Nastavenie formátu (text, mena, číslo, zlomok...)  Menšie možnostispracovania vzhľadu tabuľky Porovnanie Excel - Word

 5. Definícia základných pojmov , riadok , stĺpec bunka , adresa bunky vstupný riadok – editačný riadok , záložky listov

 6. Dochádzka žiakov • Menný zoznam • Vymeškané hodiny v každom mesiaci • Súčet a priemer vymeškaných hodín žiaka • Súčet a priemer vymeškaných hodín triedy • Grafické porovnanie vymeškaných hodín jednotlivých žiakov triedy

 7. Vkladanie a editácia údajov • Vkladanie - označíme bunku – kliknutím a napíšeme potrebný údaj • Editovanie – v editačnom riadku (vo vzorcovom paneli, textovom riadku) Bunka – A1 Údaj –Meno Pre prechod na ďalšiu bunku používame klávesu TAB ¬, kurzorové klávesy( ß â áà ) alebo ENTER¬

 8. Myšou označíme oblasť A1:I1 Kliknutím na ikonu zvolíme tučné písmo Myšou označíme oblasť C2:G7 Kliknutím na ikonu zvolíme zarovnanie na stred Skúste si prepínať....... Skúste si prepínať....... Formátovanie textu

 9. Vzhľad tabuľky – šírka stĺpca • uchopením rozhrania buniek myšou natiahneme stĺpec na požadovanú šírku • cez ponuku Formát > Stĺpec > Šírka

 10. Ale na niečo sme zabudli... Vzhľad tabuľky – šírka stĺpca ...očíslovať riadky Potrebujeme nový voľný stĺpec pred stĺpec A Ponuka Vložiť > Stĺpec ...a je tam 

 11. Uložili ste si súbor ?!

 12. Číslovanie riadkov Do bunky A2 napíšme jednotku, klávesou Enter pokračujeme ďalej, dvojku atď.

 13. Kurzor musí byť umiestnený v riadku 1 a potom aplikujeme príkaz ! Dokážete vložiť riadok ? Chceme totiž vložiť nad tabuľku jej názov... Čo chceme robiť ? VLOŽIŤ > RIADOK Výsledné zobrazenie

 14. Tlačidlom na lište zlúčime bunky a zarovnáme na stred Umiestnenie názvu Označíme bunky A1:J1 Do bunky A1 vložíme názov.

 15. Výpočet súčtu Teraz vypočítame súčet vymeškaných hodín pre každého žiaka Rovnako postupujeme aj pri ostatných žiakoch Skúste meniť údaje v tabuľke !

 16. Výpočet priemeru V okne Argumenty funkcie sa vypíše oblasť, z ktorej sa má počítať priemer Funkciu priemer vložíme z ponuky Vložiť > Funkcia > Average (Priemer,Štatistická) V príslušnej bunke sa zobrazí vypočítaný priemer Zefektívnime si prácu – Inteligentným vkladaním POZOR – zmeniť rozsah (súčet) !

 17. Inteligentné vkladanie Na ňom sa kurzor myši zmení na malý krížik. Držíme stlačené ľavé tlačidlo a ťahom dolu označíme bunky. Zvýraznený pravý dolný roh bunky Automaticky vypočíta priemer všetkých žiakov Ak treba - Formát > Bunky > Číslo

 18. Úloha Doplňte súčty a priemery dochádzky za jednotlivé mesiace ! Výsledné zobrazenie

 19. Tlačidlom orámovanie rozbalíme celú ponuku Vzhľad tabuľky – orámovanie Označíme celú tabuľku

 20. Vzhľad tabuľky – orámovanie Výsledné zobrazenie

 21. Farba výplne a písma Zvýraznenie najdôležitejších údajov Označíme bunky Šípkou vedľa ikony rozbalíme farebnú paletu Klikneme na zvolenú farbu Opakujeme pre všetky bunky

 22. Graf Prehľadné a rýchle porovnanie hodnôt Ponuka Vložiť > Graf... Sprievodca grafom: Výber typu grafu

 23. Graf Sprievodca grafom: Údaje V tabuľke označíme požadované bunky kombináciou klávesy CTRL a ťahaním myši V riadku Rozsah údajov sa zobrazí výber buniek

 24. Graf Sprievodca grafom: Doplníme názov grafu Sprievodca grafom: Výber umiestnenia

 25. Graf Graf vložený do pracovného hárku

 26. Dôvod prečo sa učíme ovládať počítač ? Aby sme držali krok s mladou generáciou !

 27. Ale nie len pre to ! Lebo, nikdy nie je neskoro začať !