How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu
Download
1 / 37

How to f ill in the Full Application Form ? K? aizpild?t projekta iesnieguma veidlapu? - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

How to f ill in the Full Application Form ? Kā aizpildīt projekta iesnieguma veidlapu?. Apvienotais tehniskais sekretariāts. 2012.gada 16.augustā, Rīgā. Full Application Form (FAF). Follow instructions and guidance as they reflect the requirements to FAF; Complete and clear information

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'How to f ill in the Full Application Form ? K? aizpild?t projekta iesnieguma veidlapu?' - josiah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

How to fillin the Full Application Form?Kā aizpildīt projekta iesnieguma veidlapu?

Apvienotais tehniskais sekretariāts

2012.gada 16.augustā, Rīgā


How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

Full Application Form (FAF)

 • Follow instructions and guidance as they reflect the requirements to FAF;

 • Complete and clear information

 • FAF is locked – damaged file will be rejected;

 • Reliable contact details.


How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

Projekta iesnieguma veidlapa (PIV)

 • Sekojiet instrukcijām un ieteikumiem, tie norāda uz PIV aizpildīšanas prasībām;

 • Pilnīga un skaidra informācija;

 • PIV ir slēgta labošanai – bojāti dokumenti tiks noraidīti;

 • Precīza kontaktinformācija.


How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

Legend of fields

“ERROR!”appears if not filled

Before submission: ensure that there are no errors in the FAF


How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

Informācijas lauku norādes

“ERROR!”norāda, ka kāds lauks nav aizpildīts

Pirms iesniegšanas pārliecinieties, ka PIV nav norādes uz kļūdu
How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

Worksheet I – 1

1. Project description:

 • summary of the project

 • location

 • partnership (no partners can be added/dropped out)

 • associates (can be added the maximum of 5)

  2. Relevance of the Project:

 • Overall vs. Specific objectives

 • Final beneficiaries vs. Target Groups

 • capacity of partnership to manage the project

 • identification of actual cross-border component and justification a real need for cross-border cooperation

 • explanation of relevance to national/EC policies


How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

Worksheet I – 1

1. Projekta apraksts:

 • projekta kopsavilkums

 • īstenošanas vieta

 • partnerība (nedrīkst veikt izmaiņas)

 • asociētie partneri (ne vairāk kā 5 partneri)

  2. Projekta nozīmīgums:

 • vispārīgi / specifiski mērķi

 • gala labuma guvēji / mērķa grupas

 • partneru kapacitāte vadīt projektu

 • identificēta un pamatota aktuāla pārrobežu sadarbības nepieciešamība

 • skaidrota saistība ar nacionālo/ES politiku


How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

Worksheet I – 2

3. Methodology:

 • how the project will be implemented to hit the project objectives and achieve results

 • outline the advantages and relevance of operational and financial management

  4. Sustainability

 • Indication and brief analysis of risks

 • Sustainability and continuation of the initiatives/results after project lifetime

  Compliance with the Concept Note!


How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

Worksheet I – 2

3. Metodoloģija:

 • kā projekts tiks ieviests, lai sasniegtu izvirzītos projekta mērķus un rezultātus

 • izklāstīt projekta ieviešanas un finanšu vadības priekšrocības un atbilstību

  4. Ilgtspēja:

 • riski identificēti un veikta to īsa analīze

 • projekta pasākumu un rezultātu ilgtspēja un turpināšanas iespējas pēc projekta beigām

  Informācijai ir jāsaskan ar projekta idejas aprakstā norādīto!


How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

Worksheets II-VI – 1

Activity Packages

Thematical grouping

Activity Packages (AP) 1 and 2 are predefined!

 • AP1 -Management and coordination

 • AP2 information and visibility

  AP3, AP4, AP5grouped by content!

  (not by time or budget headings!)


How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

Worksheets II-VI – 1

Aktivitāšu kopas

Tematiskās grupas

Aktivitāšu kopas (AK) 1 un 2 ir iepriekš noteiktas!

 • AK1 –vadība un koordinācija

 • AK2 - informācija un publicitāte

  AK3, AK4, AK5jāveido atbilstoši saturam!

  (ne laika grafikam un budžeta līnijām!)
How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

Worksheet VII

Indicative project implementing

TIME PLAN

 • All activities should be listed in accordance with Activity Packages.

 • Project time planning principle:

  • Year 1 (12 months) on a monthly basis;

  • Year 2 (rest of months) on a quarterly basis.

 • Month 1 is when the project starts(Month 1 ≠ January)

 • Distinguish between preparation(P)and implementation(I), (choose from dropdown list).

 • Implementing body: indicate all partners involved! (e.g. P1, P2, P3, etc.).

 • Duration of activity (both P and I) should be reasonable and justified.

  Respect Eligibility Criterion 4

  “proposed duration of the project does not exceed 24 months and 31 December 2014”


 • How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet VII

  Paredzamais projekta ieviešanas LAIKA GRAFIKS

  • Visas aktivitātes ir jānorāda atbilstoši aktivitāšu kopām.

  • Projekta laika plānošanas princips:

   • 1.gads (12 mēneši) pa mēnešiem;

   • 2.gads (pārējie mēneši) pa ceturkšņiem.

 • 1. mēnesis ir projekta uzsākšanas mēnesis(1.mēnesis ≠ janvāris)

 • Jāievēro izvēles iespējas, lai norādītu sagatavošana - preparation(P)un ieviešana - implementation(I).

 • Ieviesējs (implementingbody): norādiet visus iesaistītos partnerus! (piemēram, P1, P2, P3, utt.).

 • Aktivitātes ilgumam (gan sagatavošana, gan ieviešana) ir jābūt saprātīgam un pamatotam.

  Ievērojiet atbilstības 4.kritēriju -

  “ierosinātais projekta ilgums nepārsniedz 24 mēnešus un 2014.gada 31.decembri”


 • How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet VIII

  Project Applicant

  • Lead Partner principle.

  • Indicate Project Manager and Financial Manager (can also be subcontracted).

   Demonstrate capacity to successfully implement the project:

   • project Management and operational experience

   • experience in similar projects (by topic, by scale)

   • resources (human, equipment, premises, etc.) planned to be contributed to the proposed project

  • Legal information on Applicant organisation:

   • Financial information for 3 previous years.

   • paid staff and voluntary staff (tick appropriate with dropdown list)

  • Budget will be filled automatically as soon as corresponding worksheets are completed!

   Applicant signs the Partnership Statement!


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet VIII

  Projekta pieteikuma iesniedzējs

  • Vadošā partnera princips.

  • Norādiet projekta vadītāju un finanšu vadītāju (var arī tikt slēgts apakšlīgums).

   Parādiet kapacitāti veiksmīgi ieviest projektu:

   • pieredze projektu vadīšanā un ieviešanā;

   • pieredze darbā ar pēc satura un apjoma līdzīgiem projektiem;

   • resursi (cilvēkresursi, iekārtas, telpas utt.), kurus plānots ieguldīt projektā.

  • Juridiskā informācija par pieteikuma iesniedzēja organizāciju:

   • finanšu informācija par pēdējiem 3 gadiem

   • Algotie darbinieki un brīvprātīgie darbinieki (atzīmējiet atbilstošo no piedāvātās izvēles)

  • Projekta budžeta dati tiks aizpildīti automātiski tiklīdz tiks pabeigta datu ievade atbilstošajās dokumenta darba lapās!

   Projekta pieteikuma iesniedzējs paraksta partnerības apliecinājumu (Partnership Statement)!


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet IX

  Project Partners

  • Complete the information for all involved partners.

  • Indicate Project Manager and Financial Manager (can also be subcontracted).

  • Outline the cooperation history. If none, explain the reasons to start the partnership.

  • Demonstrate capacity to successfully implement the project (draft as detailed and clear as possible):

   • availability of financial resources to finalise the project (!!!);

   • role played in preparation of the project proposal, and expected role in implementation;

   • competences of partner relevant to the project idea, management, scale, etc.

   • resources (human, equipment, premises, etc.) planned to be contributed to the proposed project

  • Budget will be filled automatically as soon as corresponding worksheets are completed!

   All partners sign the Partnership Statement!


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet IX

  Projekta partneri

  • Aizpildiet informāciju par visiem iesaistītajiem projekta partneriem.

  • Norādiet projekta vadītāju un finanšu vadītāju (var tikt slēgti apakšlīgumi).

  • Izklāstiet sadarbības pieredzi, ja tādas nav, sniedziet skaidrojumu iemesliem sadarbības uzsākšanai.

  • Parādiet kapacitāti veiksmīgai projekta ieviešanai (sagatavojiet pēc iespējas detalizētu un skaidru informāciju):

   • pieejamie finanšu resursi projekta ieviešanas pabeigšanai (!!!);

   • iesaistīšanās projekta sagatavošanā un plānotā iesaistīšanās projekta īstenošanā;

   • partneru kompetence atbilstoši projekta idejai, vadībai, mērogam utt.;

   • resursi (cilvēkresursi, iekārtas, telpas utt.), kurus plānots ieguldīt projektā.

  • Projekta budžeta dati tiks aizpildīti automātiski tiklīdz tiks pabeigta datu ievade atbilstošajās dokumenta darba lapās!

   Visi partneri paraksta partnerības apliecinājumu (Partnership Statement)!


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet X

  Logical Framework (Logframe)

  • Current EC approach: project development and implementation is Logframe based (not AP based)

  • Compulsory if requested Programme Grant exceeds EUR 100 000,00.

  • More details on Logframe are available at www.estlatrus.eu (How to Apply  Seminar Downloads  "Project Management Cycle")


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet X

  Loģiskā matrica (Logframe)

  • Pašreizējais EK pieeja: projekta izstrāde un īstenošana ir balstīta uz loģisko matricu (nevis AK)

  • Obligāta, ja pieprasītais programmas finansējums pārsniedz EUR 100 000,00.

  • Detalizēta informācija pieejama: www.estlatrus.eu

   (How to Apply  Seminar Downloads  "Project Management Cycle")


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet XI

  Expected sources of funding

  Start filling the budget with Worksheet XIV!

  • Sources and amounts to be identified for each partner

  • Max Programme Grant – 90% (for SMEs 50% under Priority 1 and max grant EUR 200 000.00)

  • Min 10% partner’s own co-financing:

   • in-kind(1) max ≤10% of total eligible costs, (2) cannot exceed own contribution to project

   • in-cash

   • state budget (depends on state)


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet XI

  Plānotie finansējuma avoti

  Budžeta aizpildi uzsāciet ar Worksheet XIV!

  • Avoti un apjoms ir jānorāda katram partnerim

  • Maksimālais programmas finansējums– 90% (MVU - 50% 1.prioritātēun maksimālais grants - EUR 200 000.00)

  • Minimālais partneru līdzfinansējums – 10%:

   • ieguldījumi natūrā(1) max ≤10% no kopējām attiecināmajām izmaksām, (2) nedrīkst pārsniegt pašu ieguldījumu projektā

   • finanšu ieguldījumi (incash)

   • valsts budžeta finansējums


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet XII

  Total Budget for the Project

  • Includes (1) total costs for all years and (2) costs for Year 1.

  • Will be filled automatically as soon as corresponding worksheets are complete.

  • What should be added manually: forecasted costs by total of Budget Headings* for Year 1.

   NB:Project duration below 12 month – automatic fill only!

   * See Worksheet XIV


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet XII

  Kopējais projekta budžets

  • Ietver (1)visu gadu kopējās izmaksas un (2)1.gada izmaksas.

  • Tiks aizpildīts automātiski tiklīdz tiks pabeigta datu ievade atbilstošajās dokumenta darba lapās.

  • Manuāli ir jāpievieno prognozētās izmaksas pa budžeta sadaļām* 1.gadam.

   NB:Projektiem, kuru ieviešana īsāka kā 12 mēneši, dati tiek aizpildīti tikai automātiski!

   * Skatīt Worksheet XIV


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet XIII

  Budget per Partner and

  Activity Packages

  • Information should match with other budget tables:Worksheets XI, XII and XIV.

  • Costs are to be arranged by Activity Packages (Worksheets II-VI) by the Applicant/partners.

   No “ERROR!” accepted!


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet XIII

  Budžets partneriem un aktivitāšu kopām

  • Informācijai ir jāsaskan ar citās budžeta tabulās norādīto: Worksheets XI, XII and XIV.

  • Izmaksas ir jāsadala pa aktivitāšu kopām (Worksheets II-VI) un pa partneriem.

   Nedrīkst atstāt kļūdas(“ERROR!”)!


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet XIV

  Budget per Partners

  Start filling the budget from this Worksheet!

  • Budget items are parts of total eligible costs of the project.

  • Plan the budget items carefully – rows are limited!

  • No lump sums!

  • Pre-filled budget items are examples –replace with actual lines

  • Units for cost items (month, trip, contract, person, km, litres, etc.) should be simple, indivisible and reflect actual item


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet XIV

  Budžets partneriem

  Sāciet budžeta aizpildīšanu no šīs darba lapas!

  • Budžeta vienības veido kopējās projekta attiecināmās izmaksas.

  • Plānojiet budžeta vienības – līniju skaits ir ierobežots!

  • Nenorādiet noapaļotas summas!

  • Iepriekš aizpildītās budžeta līnijas ir piemērs – aizstājiet tās ar reālām budžeta vienībām.

  • Izmaksu vienībām (mēnesis, brauciens, līgums, persona, km, litri, etc.)jābūt vienkāršām, nedalāmām un jāatspoguļo reālā vienība.


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet XV

  Declaration by the Applicant

  Lead partner principle!

  • Applicant fills in the Declaration.

  • Declaration should be signed by an authorised representative of Applicant organisation.

  • (!!!) STAMP should be put!!! (if no stamp is foreseen by legislation – put “STAMP NOT APPLICABLE”)

   By signing (and stamping, if applicable) the Declaration the Applicant undertakes responsibility for project and confirms compliance of partners with requirements set in the GfGA


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet XV

  Projekta pieteikuma iesniedzēja apliecinājums

  Vadošā partnera princips!

  • Apliecinājumu aizpilda projekta pieteikuma iesniedzējs.

  • Apliecinājumu paraksta iesniedzēja organizācijas pilnvarots pārstāvis.

  • (!!!) Jāapzīmogo!!! (ja atbilstoši likumdošanai zīmogs nav nepieciešams, norādiet “STAMP NOT APPLICABLE”)

   Parakstot apliecinājumu, projekta pieteikuma iesniedzējs uzņemas atbildību par projektu un apliecina partneru atbilstību programmas vadlīnijās norādītajām prasībām.


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet XVI

  Associates Information

  • Complete the information for all associates (max 5).

  • Outline the cooperation history. If none, explain the reasons to make organisation(s) associated with project.

  • Demonstrate the relevance of associate(s) to project:

   • role and involvement in preparation and implementation of project;

   • advantagesand experience of associate(s) relevant to project.


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet XVI

  Informācija par asociētajiem partneriem

  • Aizpildiet informāciju par visiem asociētajiem partneriem (max 5).

  • Aprakstiet sadarbības pieredzi, ja tādas nav, skaidrojiet iemeslus organizācijas iesaistīšanai projektā asociētā partnera lomā.

  • Sniedziet informāciju par asociētā partnera nozīmīgumu projektam:

   • iesaistīšanās projekta sagatavošanā un plānotā iesaistīšanās projekta īstenošanā;

   • partneru priekšrocības un pieredze, kas ir nozīmīga projekta ieviešanai.


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet XVII

  Checklist

  After the Full Application Form is filled and ready for submission,

  check that it complies with the criteria listed in the table!


  How to f ill in the full application form k aizpild t projekta iesnieguma veidlapu

  Worksheet XVII

  Pārbaudes lapa

  Kad projekta iesnieguma veidlapa ir aizpildīta un gatava iesniegšanai, pārliecinieties, ka tā atbilst visiem pārbaudes lapā uzskaitītajiem kritērijiem!