Klubi presidendi “kümme käsku” - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Klubi presidendi “kümme käsku” PowerPoint Presentation
Download Presentation
Klubi presidendi “kümme käsku”

play fullscreen
1 / 9
Klubi presidendi “kümme käsku”
166 Views
Download Presentation
josh
Download Presentation

Klubi presidendi “kümme käsku”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Klubi presidendi “kümme käsku” Järgi oma klubi tugevaid traditsioone, kuid ole avatud ka uuele Valmista asjad ette koos teistega, õigel ajal, hoolikalt ja vastutustundega Pea meeles, et Sinul on suurim mõju klubi tegevuse edukusele Kasuta oma juhatuse ja eriti sekretäri oskusi Tunne vastutust liikmeskonna ees ja suhtu kohusetundega Rotarysse

  2. PRESIDENDI ÜLESANDED

  3. Klubi presidendi “kümme käsku” • Tee enesele selgeks asjade kulg, see vähendab üleliigset tööd • Tegutse RI seaduste, määruste ja presidendi manuaali juhiste järgi • Järgi RI, RF ja piirkonna määratud tähtaegu • Kasuta komiteede, rühmade ja spetsialistide oskusteavet • Naudi presidendina olemist – annad ja saad oma ametiaastast palju

  4. Klubi presidendi ülesanded • Sea eesmärgid oma ametiaastaks, ole innustaja • Kavanda oma ajakasutust ja uuri oma "staabi" võimalusi tegevuse toetamisel • Võta oma ülesandeid kui kohustust,oota seda teisteltki • Presidendina juhi koosolekut/tegevust • Koosta aastaplaan hoolikalt, see tasub ära • Vastutad selle eest, et kett RI presidendi, piirkonnakuberneri (AG-d) ja klubi vahel toimib ning kokkulepitud ülesandeid täidetakse • Presidendina tegutsemine, oma ülesannete täitmine, vastutamine ja motiveerimine on otsustava tähtsusega rotary edule

  5. Klubi presidendi meelespea • ORGANISATSIOON/JUHATUS = sekretärid (klubi-/osalemis-/protokollisekretär), varahoidja, muud liikmed vastavalt komiteedele, vajadusel ka projektijuhid • TEGEVUSKAVA = PETS, traditsioonid ja tavad, aastakava koostamine ja saatmine kubernerile (”Kavandamisjuhis aktiivsetele rotary-klubidele”) • PROGRAMMID = regionaalsed programmid, klubi omad, korduvad, uued, ”presidendi teemad”, jätkatakse pooleliolevaid • FINANTSID = klubi ja piirkonna eelarvet silmas pidades kindlaksmääratud per capita –maksud • RAPORTID = liikmelisus-, osalemis- ja finantsaruanded; piirkonnale, rotariaanide infopunktile ja RI-le Zürichisse • LIIKMED = uute liikmete võtmine, muutused liikmelisuses, teatised • OSALEMINE = kvaliteet kindlustab osalemise (60%)

  6. Klubi presidendi meelespea • KLASSIFIKATSIOONID = kutsealade esindatuse kindlustamine, koht ”heale tüübile” • HALDUS = klubi juhtimine, korralised koosolekud, reeglipärased ja muud üritused • KOMITEED = klubi-, kogukonna-, eriala- ja rahvusvaheline teenistus • KORRALINE KOOSOLEK = korraldus, kvaliteet, sisu (korrelatsioonis osalemisega) • KONTAKTID PIIRKONNAGA = DG, AG-d, plaanid, teated • REEGLIPÄRASED ÜRITUSED = piirkonnakoosolek, PETS, piirkonnanõupidamine, ametlik esindaja (nõue, et klubimaksud oleksid makstud • MUUD ÜRITUSED = inter-city, programmijärgsed/teenistusüritused • PR = sobiv kajastatus regiooni meedias (kohalik ja regionaalne meedia)

  7. Presidendi meelespea läbi aasta Enne 1. juulit • Hinda klubi olukorda liikmeskonna osas, tõsta küsimus üles klubinõupidamisel • Leppige juhatusega kokku projektide osas; uued – jätkuvad • Koosta koos teenistusliinide juhtidega programmi kondikava • Võta arvesse seatud eesmärgid (RI, RF, piirkond, klubi) • Juhatuste ühiskoosolek • Klubi finantsid • Valmista ette Kavandamisjuhis aktiivsetele rotary-klubidele • Lepi kokku kohtumine asekuberneriga

  8. Presidendi meelespea läbi aasta Pärast 1. juulit • Alusta programmi ja uute liikmete vastuvõtuplaani elluviimist • Kontrolli erinevate komiteede eesmärke ja valmisolekut projektide elluviimiseks • Valmistu kuberneri visiidiks (esitlus vastavalt kavandamisjuhisele) • Vasta ja kanna hoolt, et asjaomased ametnikud vastaksid järelepärimistele ja saadaksid tähtaegadega seotud teatised reeglitega kindlaksmääratud korras • Kanna hoolt, et infomaterjal jõuaks liikmeteni • Kanna hoolt, et liikmed teaksid õigeaegselt piirkonnakonverentsi, PETS-i ja piirkonnanõupidamise aega ja kohta ning kannusta neid seal osalema • Esita oma ametiaja lõppedes selle kokkuvõte

  9. Presidendi meelespea läbi aasta Ametiaja lõppemise järel • Toeta valitud presidendi tööd nõuannete ja ühiste koosolekute abil • Tee ametlik aastaaruanne ja saada finantsaruanne aastakoosolekule • Osale eksperdina oma klubi juhtrühmas