1 / 110

کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت 90/10/12

خانه كارآفرينان. کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت 90/10/12. دکتر محمود احمدپور دارياني عضو هيات علمي دانشگاه تهران. خانه كارآفرينان. دکتر محمود احمدپور دارياني.

josephine
Download Presentation

کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت 90/10/12

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. دکتر محمود احمدپور داریانی

 2. خانه كارآفرينان کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت 90/10/12 دکتر محمود احمدپور دارياني عضو هيات علمي دانشگاه تهران دکتر محمود احمدپور داریانی

 3. خانه كارآفرينان دکتر محمود احمدپور دارياني تحصيلات:دکتراي مديريت منابع انساني تربيت مدرسسوابق تجربي:30سال مديريت سازمان هاي بزرگسوابق علمي:عضو هيات علمي دانشگاه تهران دانشکده کارآفرينيتاليفات:تعداد 23جلد کتاب در خصوص کارآفرينيآدرس سايت:www.karafarini.irپست الکترونيکي:ahmadpord@gmail.comتلفن : 77513690 دکتر محمود احمدپور داریانی

 4. تجارب كارآفريني انتشارات امیرکبیر جنگل استراتژي انتشارات جاجرمی كسب و كار اينترنتي انتشارات محراب قلم خانه كارآفرينان کتاب هاي دکتر احمدپور دکتر محمود احمدپور داریانی

 5. كارآفريني انتشارات محراب قلم خانه كارآفرينان اين كتاب رئيس شماست معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان كارآفريني يك دقيقه اي انتشارات محراب قلم کتاب هاي دکتر احمدپور دکتر محمود احمدپور داریانی

 6. خانه كارآفرينان 101 تكنيك حل خلاق مسئله انتشارات امیرکبیر كارآفريني تعاریف. نظریات. الگوها انتشارات جارجرمی کتاب هاي دکتر احمدپور مباني كارآفريني انتشارات سریرا دکتر محمود احمدپور داریانی

 7. خانه كارآفرينان کتاب هاي دکتر احمدپور کتاب جامع کارآفرینی انتشارات کتابخانه فرهنگ کسب و کار خانگی انتشارات امیرکبیر چه می شود اگر...؟ انتشارات محراب قلم دکتر محمود احمدپور داریانی

 8. خانه كارآفرينان کتاب هاي دکتر احمدپور کارآفرینان اجتماعی انتشارات راه دان طراحی و تدوین طرح کسب و کار انتشارات راه دان کسب و کار جوانان انتشارات اخلاص دکتر محمود احمدپور داریانی

 9. خانه كارآفرينان کتاب هاي دکتر احمدپور مجموعه مقالات کارآفرینی خانه کارآفرینان ایران فرنچایزینگ و کارآفرینی انتشارات قرنی هنر آغاز کسب و کار انتشارات راه دان دکتر محمود احمدپور داریانی

 10. خانه كارآفرينان کتاب هاي دکتر احمدپور تئوریهای کارآفرینی انتشارات اخلاص کارآفرینی پیشرفته انتشارات راه دان کسب و کار خانوادگی انتشارات پویندگان پارس دکتر محمود احمدپور داریانی

 11. خانه كارآفرينان کلید واژه ها - نظام سلامت - کسب و کار - کارآفرینی - کارآفرینی سازمانی - دانشگاه کارآفرین - ارتباط بين کارآفرینی و نظام سلامت دکتر محمود احمدپور داریانی

 12. خانه كارآفرينان سوالات • آیا استراتژی نظام سلامت ایران در راستای اهداف توسعه اجتماعی اقتصادی جامعه است؟ • ضرورت اصلاح نظام سلامت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران چیست؟ • اهداف و محتوای اصلاح نظام سلامت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران چیست؟ • پیش نیازهای عمده برای اصلاح نظام سلامت شامل چه مواردی است؟ • ایران در کدام نسل از نسل های اصلاحات نظام سلامت به سر می برد؟ • آیا در ایران به بهبود نظام سلامت اهمیت داده می شود؟ • آیا استراتژی نظام سلامت با استراتژی توسعه کشور سازگار است؟ • اهداف عمده نظام سلامت در ایران کدامند؟ • مولفه های اصلی مدیریت عملکرد نظام سلامت در ایران کدامند؟ • استراتژی اصلی برای ایجاد تغییر و اصلاح نظام سلامت در ایران چه مواردی می توانند باشند؟ • فرصت های موجود در حوزه سلامت کدامند؟ • بیمارستان های برتر دنیا کدامند؟ دکتر محمود احمدپور داریانی

 13. آیا کارآفرینی دانشگاهی می تواند به عنوان استراتژی اصلی بهبود نظام سلامت مطرح باشد؟ • آیا برای حل مسائل حل نشده نظام سلامت می توان از ابزارهای جدید مانند دانشگاه کارآفرین بهره برد؟ • آیا ما در کشور بیمارستانی داریم که مانند بیمارستان های برتر دنیا باشد؟ • بهترین بیمارستان های دنیا کدامند؟ • دانشگاه های ایران برابر انقلاب های دانشگاهی در کدام فاز قرار دارند؟ • آیا کارکردهای دانشگاه ها با نیازهای نظام سلامت مطابقت دارند یا نه؟ • آیا دانشگاه های کشور نقش خود را در زمینه توسعه و بهبود نظام سلامت درست بازی می کنند؟ • دانشگاه کارآفرین می تواند چه نقشی در بهبود اهداف نظام سلامت داشته باشد؟ • دانشگاه کارآفرین می تواند چه تاثیری بر مولفه های عملکرد نظام سلامت داشته باشد؟ • مولفه ها، ویژگی ها و کارکردهای دانشگاه کارآفرین چیست؟ • چگونه می توان دانشگاه کارآفرین ایجاد کرد؟ • معیارهای عملکرد دانشگاه کارآفرین کدامند؟ دکتر محمود احمدپور داریانی

 14. الكاسب حبيب الله کسب و كار عبارت است از خريد و فروش كالا ها، توليد كالا يا عرضه ي خدمات به منظور بدست آوردن سود است. كسب و كار دکتر محمود احمدپور داریانی

 15. خانه كارآفرينان آشنايي با کسب و کار کسب و کار = دلالي، آقا زاده بودن، راحت طلب، ثروت باد آورده، سرمايه دار، زالوصفت نمي باشد. پيامبر گرامي مي فرمايد:الکاسب حبيب الله توسعه فرهنگ کسب و کار:فرآيند آشنايي از کودکي درخانواده تا ورود به نهادهاي کسب و کار دکتر محمود احمدپور داریانی

 16. نگاه کسب و کارانه • حساس شدن نسبت به محيط اطراف خود در زمينه انواع کسب وکار • مردم چگونه از طريق ايجاد كسب و كار پول در مي آورند. دکتر محمود احمدپور داریانی

 17. انواع كسب و كار • كسب و كار خانگي Home Business • كسب و كار خانوادگي Family Business • كسب و كار روستايي Rural Business • كسب و كار مجازي:Virtual Business • کسب و کار اينترنتي و E- Business • کسب و کار بدون کارخانه دکتر محمود احمدپور داریانی

 18. عناصر کسب و کار • کسب و کار صنعتيIndustry ,manufacturing • کسب و کار خدماتيService • کسب و کار تجاري Trade • فناوري هاي جديد(Nano Tech. IT.Bio Tech…) دکتر محمود احمدپور داریانی

 19. اصول کسب و کار • آشنايي با نام شرکت‌ها • آشنايي با نام محصول • آشنايي با نام بنيان گذار • آشنايي با مهارت‌هاي كسب و كار دکتر محمود احمدپور داریانی

 20. مهارتهاي کسب و کار • بازاريابي – خريد و فروش • مديريت • ICT • زبان کسب و کار • مالي و اقتصادي دکتر محمود احمدپور داریانی

 21. ماتریس کسب و کار بیمه آموزش دکتر محمود احمدپور داریانی

 22. واژه شناسي كارآفريني واژه كارآفرين : از كلمه فرانسوي Entreprenureبه معناي متعهد شدن (Undertake) نشات گرفته است . روند تحول زندگي از دوران غارنشيني تاكنون به شيوه هاي متفاوتي توصيف شده است؛اما آنچه كه در تمامي تحليل ها مورد توجه قرار گرفته است همانا تقش عامل تغيير(Change Agent) يا در واقع همان نيرويي است كه پيشرفت مادي را سبب شده است . امروزه متوجه شده ايم كه اين “ عامل تغيير “ از ابتدا تاكنون وجود داشته و در آينده نيز نقشآنرا كارآفرينان ايفاء خواهند نمود . دکتر محمود احمدپور داریانی

 23. کارآفرين فردي است كه با تشخيص فرصت و تبديل ايده و فکر جديد به يک کسب و کار ( کسب و کار خانگي ، کسب و کار اينترنتي، کسب و کار خانوادگي، کسب و کار کوچک و متوسط...) و با بسيج منابع که توأم با مخاطره مالي ، اجتماعي، آبرويي و حيثيتي مي باشد محصول و خدمت جديد به بازار ارائه مي نمايد. تعاريف كارآفرين کارآفريني (احمدپور 1999) دکتر محمود احمدپور داریانی

 24. 1- ايده و فکر جديد = خلاقيت2- ايجاد کسب و کار= چگونه طرح کسب وکار ( PB ) و مراحل اجرا را طي کنيم.3- محصول و خدمت جديد به بازار= نوآوري - بازار نکات مورد توجه در تعريف کارآفريني دکتر محمود احمدپور داریانی

 25. خانه كارآفرينان مدير کارگرسرمايه گذار متخصص کارشناس آيا کارآفرين يک شغل است ؟ دکتر محمود احمدپور داریانی

 26. خانه كارآفرينان با کارآفرين چيست؟ مدير سرمايه گذار تفاوت خلاق مخترع نوآور دکتر محمود احمدپور داریانی

 27. ژوزف شومپيتر طبق نظروي كارآفرين نيروي محركه وموتور توسعه اقتصادي مي باشد . وي مشخصهكارآفرين رانوآوري مي داندوفرايندكارآفريني را“تخريب خلاق“(Creative Destruction)مي نامد . بعبارت ديگر ويژگي تعيين كننده در كارآفريني همانا انجام كارهاي جديد و يا ابداع روشهاينوين در انجام كارهاي جاري است . روش نوين همان “ تخريب خلاق “ مي باشد . از نظروي نوآوري در هر يك از زمينه هاي ذيل كارآفريني محسوب مي شود . - ارائه كالاي جديد - ارائه روشي جديد در فرايند توليد - گشايش بازاري تازه - يافتن منابع جديد - ايجاد هرگونه تشكيلات جديد در صنعت دکتر محمود احمدپور داریانی

 28. ويژگيهاي حاکم بر فضاي کارآفريني 1 . تخريب خلاق 2 . ايجاد سازمان جديد 3. تحول در سازمانهاي موجود: كارآفريني سازماني (نوآوري ،زايش وتحول استراتژيك ) خانه كارآفرينان دکتر محمود احمدپور داریانی

 29. خانه كارآفرينان محيط Environments فرد Individuals and Teams فرصت Opportunities فرايند Mode of Organizing چهارچوب فهم کارآفريني دکتر محمود احمدپور داریانی

 30. خانه كارآفرينان نگاه کارآفرينانه كارآفرينان، افرادي هستند كه فرصت‌ها را درك مي‌كنند و خلاء‌ها را مي‌بينند. درك فرصت‌ها توسط اين افراد، ممكن است از طريق بازارگردي(ارتباط با محيط زندگي، بازار و ...) و يا ارتباط با افراد (در جلسات) يا نگاه به تلويزيون، رسانه‌ها، شبكه اينترنت و ... حاصل شود، كه به آن نگاه كارآفرينانه (يا نگاه جستجوگرانه، نگاه فرصت‌گرايانه، در پي شكار فرصت و...) گفته مي شود. خلاءهاي بازار با نگاه كارآفرينانه، به خوبي ديده مي‌شود و انگيزه‌اي براي اقدام به راه‌اندازي كسب و كار مي‌باشد؛ به عبارت بهتر، افرادي كه تمايل به ايجاد كسب و كار دارند، بايستي اين نگاه را در خود تقويت نمايند. با توسعه و ترويج اين ديدگاه در درون خانواده‌ها، مدارس و ... به تقويت اين نگاه كه در كل منجر به نوآوري و ايجاد كسب و كار مي شود، كمك خواهد شد. دکتر محمود احمدپور داریانی

 31. خانه كارآفرينان 7 اصل موفقيت کارآفرينی 1- همگام بودن با تغييرات جهانی 2- کسب و کار گرا بودن 3- بازارگرا بودن 4- مديريت استراتژيک 5- دانايي – مديريت دانش 6- نوآوری 7- رشد اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی (مهارتهای کسب و کار) جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی (مهارتهای دانش محور) انقلاب کارآفرينی (مهارتهای کارآفرينانه) دکتر محمود احمدپور داریانی

 32. خانه كارآفرينان انواع كارآفرينان انتفاعي و بدنبال ثروت profit - Making & Opportunity Seeking فردي IndividualEntrepreneurship موسسات غيرانتفاعي Non - Profit Institutions موسسات دولتي Govgernmental Organization غيرانتفاعي - انسان دوستانه Non - Profit & Philanthropy كارآفريني اجتماعي socialEntrepreneurship نوسازي Renewal فراكارآفريني يا كارآفريني سازمان Intrapreneurship or Corporate Venturing شركتي ( سازماني ) Corporate Entrepreneurship تغيير قوانين رقابت Changing the Competition Rules سازمان كارآفرينانه Entrepreneurial Organization رئيس جمهور کارآفرين دولت کارآفرين وزير کارآفرين کارآفريني ملي NationalEntrepreneurship دکتر محمود احمدپور داریانی

 33. فرايندتوسعهصنعتي ازطريق كارآفريني خانه كارآفرينان كارآفريني كارآفرينان سازماني كارآفرينان آزاد + بستر مناسب سازماني بستر مناسب محيطي + - - سازمانهاي بزرگ سازمانهاي كوچك و متوسط خدمات صنايع بزرگ كشاورزي خدمات صنايع كوچك و متوسط كشاورزي توسعه صنعتي دکتر محمود احمدپور داریانی

 34. امروزه بسياري از شرکتها به لزوم کارآفريني پي برده اند که اين رويکرد در پاسخ به سه نياز تحميل شده به آنها ميباشد: افزايش سريع رقباي جديد ايجاد حس بي اعتمادي نسبت به روشهاي مديرت سنتي در شرکتها خروج بهترين نيروهاي کار از شرکتها واقدام آنها به کار آفريني مستقل خانه كارآفرينان ضرورت کار آفريني در سازمان How Can An Elephant Ice Skate? چگونه یک سازمان بزرگ در محیط پر تلاطم ادامه ایفای نقش مینماید؟ دکتر محمود احمدپور داریانی

 35. كسي كه درزيرچتر يك شركت محصولات ؛ فعاليتها و تكنولوژي جديد را كشف و بهبهره برداري مي رساند . Intrapreneur: is one that generates and exploits new technologies products or business under corporate umberella خانه كارآفرينان Intrapreneur فراكارآفرين يا كارآفرين سازماني گات و گينزبرگ 1993 Guth & Ginsberg : دکتر محمود احمدپور داریانی

 36. اين واژه را از تركيب دو واژه Entrepreneurship & Intracorporateابداع نمود . كارآفرين سازماني به فردي گفته مي شود كه موفقيت او ايجاد سرمايه خيزهاي جديد در يكشركت مي باشد. او محصولات ؛ خدمات و فرآيندهاي جديد ارائه مي كند كه شركت را قادر به رشد و سودآوري مي سازد. Intrapreneur فراكارآفرين يا كارآفرين سازماني پينکاتPinchot 1985 : دکتر محمود احمدپور داریانی

 37. خانه كارآفرينان Intrapreneur فراكارآفرين يا كارآفرين سازماني كانتر Kanter : افرادي كه درسازمانهاي بزرگ حيثيت شغلي خودرابرروي نتايج حاصل از نوآوريشرط بندي مي نمايند. دکتر محمود احمدپور داریانی

 38. خانه كارآفرينان سير تاريخي ابداع واژه ها در خصوص القاي کارآفريني در سازمانها دکتر محمود احمدپور داریانی

 39. خانه كارآفرينان پنج استراتژی کارآفرینی شرکتی از دیدگاه «هانس شول هامر» 1. کارآفرینی اداری 2. کارآفرینی فرصت گرایانه 3. کارآفرینی تقلیدی 4. کارآفرینی اکتسابی 5. کارآفرینی پرورشگاهی دکتر محمود احمدپور داریانی

 40. خانه كارآفرينان کارآفرینی سازمانی گزینبرگ (1990) و زهرا (1996) اگر سه مورد ذیل در یک سازمان اتفاق افتد کارآفرینی سازمانی روی داده است: 1- نوآوری ( آفرینش ) 2- زایش سازمان ( زایش ) 3 - تحول استراتژیک ( پویش ) دکتر محمود احمدپور داریانی

 41. خانه كارآفرينان با رويکرد فردي Intrapreneurship Bottom Up کارآفريني سازماني با رويکرد سازماني Corporate Entrepreneurship Top Down با رويکرد رهبري – رهبر کارآفرين Change Agent as a CEO دکتر محمود احمدپور داریانی

 42. خانه كارآفرينان نيازهاي کارآفرینی سازمانی - نيازبه توجه ؛ اعتماد ؛ احترام ؛ تشويق و حمايت - نياز به آزادي در انتخاب نقش خود در سازمان - نياز به آزادي در انتخاب همكاران و پرسنل خود - نياز به ارتباط نزديك ؛ سريع و راحت با خارج سازمان - نياز به آزادي از زنجيره فرمان و سلسله مراتب سازماني - نياز به آزادي از كارهاي تكراري ؛ روزمره و يكنواخت - نياز به آزادي عمل در نحوه انجام كارها - نياز به دراختيارداشتن“زمان آزاد“ براي پيگيري ايده هاي نو دکتر محمود احمدپور داریانی

 43. خانه كارآفرينان نيازهاي کارآفرینی سازمانی - نيازبه دراختيارداشتن“منابع آزاد“ و بدون كنترل و پاسخگويي ؛ جهت استفاده در طرحها و ايده هاي نو شخصي - نياز به اطلاعات ؛ به موقع ؛ موثق ؛ مرتبط - نياز به اخذ سريع نتيجه كار و عمل خود - نياز به آموزش - نياز به سرعت عمل ( عدم بوروكراسي ) - نياز به كار مفرح ( ضمن شوخي ) دکتر محمود احمدپور داریانی

 44. Intrapreneurship Entrepreneurial Orientation Entrepreneurial Behavior (Corporate Entrepreneurship) خانه كارآفرينان Innovativeness Risk Taking Proactiveness Autonomy Strategic Renewal Corporate Venturing • Sustained regeneration • Domain redefinition • Organizational rejuvenation • Business model reconstruction External corporate venturing Potential outcomes: Joint ventures Spin off Internal corporate venturing Potential outcomes: integration new divisions دکتر محمود احمدپور داریانی

 45. خانه كارآفرينان مدل تعاملي کارآفرين سازماني ويژگيهاي سازماني • - حمايت مدبر • اختيار کاري • پاداش/ تقويت • اختصاص زمان • موانع سازماني قابليت دسترسي منابع تصميم به انجام فعاليت کارآفرينانه سازماني اجراي تفکر برنامه ريزي کاري – امکان سنجي حادثه ناگهاني ويژگيهاي فردي تمايل به مخاطره پذيري تمايل به آزادي عمل و استقلال نياز به توفيق هدفگرايي توانايي غلبه بر موانع دکتر محمود احمدپور داریانی

 46. خانه كارآفرينان مدل كارآفريني سازماني لامپكين و دس (1996) دکتر محمود احمدپور داریانی

 47. ویژگی های سازمانی: حمایت مدیریت آزادی عمل کاری تقویت و پاداش ها دسترسی زمانی مرزهای سازمانی دسترسی به منابع خانه كارآفرينان برنامه ریزی کاری- امکان سنجی تصمیم به اقدام کارآفرینانه حادثه ناگهانی مشخصات فردی: گرایش به ریسک و خطر پذیری. تمایل به خود گردانی نیاز به موفقیت هدف گرایی مرکز کنترل درونی توانایی غلبه بر موانع اجرای ایده مدل کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکاران،1993 دکتر محمود احمدپور داریانی

 48. ورودي فرايند خروجي توانايي فردي نوآوري مرحله شکلگيري تفکر محصول جديد خدمات جديد بازار جديد فرايند يا روش توليد جديد منابع يا مواد اوليه جديد ويژگي هاي شخصيتي ويژگي هاي جمعيت شناختي شکل گيري چشم انداز کارافريني شناسايي و ارزيابي فرصت ها تصميم به اقدام کارآفرينانه خانه كارآفرينان عوامل سازماني ايجاد تدوين برنامه کارآفريني سازماني ايجاد واحد تحقيق و توسعه ايجاد واحد طراحي و مهندسي ايجاد توانايي رقابت با رقيب خارجي ايجاد توانايي رقابت با شرکت هاي داخلي ايجاد توانايي جايگزيني ماشين آلات تعديل نيروي انساني آموزش توسعه بينش مشترک تشويق نوآوري شيوه هاي جديد پاداش تفويض اختيار توسعه تيم هاي کارآفريني مهندسي مجدد تفکر سازماني استراتژي: کارآفريني سازماني با محوريت فرد تجديد حيات چارچوب شکني بسيج منابع عوامل محيطي رشد مرحله اجراي تفکر سياست دولت وجود کمک هاي مالي و غيرمالي رقابت/ عدم رقابت پويايي/عدم پويايي همگوني/ ناهمگوني افزايش ميزان توليد افزايش ميزان فروش افزايش ميزان سود افزايش ميزان رفاه کارکنان افزايش ميزان صادرات سرمايه گذاري تامين منابع اجراي تفکر غلبه بر موانع مدل کارآفريني سازماني احمدپور دارياني دکتر محمود احمدپور داریانی

 49. خانه كارآفرينان دانشگاه کارآفرین دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که مانند یک سازمان کارآفرین فعالیت کند و مدیریت شود. واژه دانشگاه کارافرین توسط اتزکویتز و به عنوان پاسخی به افزایش اهمیت دانش در نظام های نوآوری ملی و منطقه ای و شناخت دانشگاه به عنوان عامل انتقال دانش و فناوری ابداع شده است. دکتر محمود احمدپور داریانی

 50. خانه كارآفرينان تعاریف دانشگاه کارآفرین اتزکویتز(1983): دانشگاه هایی که منابع درآمدی جدیدی مانند ثبت اختراع، قراردادهای تحقیقاتی با محیط بیرون از دانشگاه و مشارکت با شرکت های خصوصی را در نظر دارند. کریسمن و دیگران(1995): دانشگاه کارآفرین به معنی ایجاد کسب و کارهای جدید از سوی اعضای هیئت علمی، تکنسین ها، یا دانشجویان است. اتزکویتز(2003): دانشگاه کارآفرین مرکز رشد طبیعی است که در آن ساختارهای حمایتی لازم برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان فراهم می شود تا شرکت های هوشمندانه، تجاری و مشترک جدیدی را راه اندازی کنند. جاکوب و دیگران (2003): یک دانشگاه کارآفرین بر اساس تجاری سازی (دوره های آموزشی سفارشی، خدمات مشاوره ای و فعالیت های توسعه ای ) و کالایی کردن(ثبت اختراع، مجوزها یا کسب و کارهای راه اندازی شده دانشجویان) نهاده شده است. دکتر محمود احمدپور داریانی

More Related