Jatkuva tiedon tuotanto - PowerPoint PPT Presentation

joseph-head
jatkuva tiedon tuotanto n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jatkuva tiedon tuotanto PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jatkuva tiedon tuotanto

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Jatkuva tiedon tuotanto
101 Views
Download Presentation

Jatkuva tiedon tuotanto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Jatkuva tiedon tuotanto PaKaste-työkokous Kajaani 24.8.2010 Tarja Kemppainen & Pekka Ojaniemi

 2. Tiedon tuottamisen tasot • Asiakasprosessi • Paikallinen konteksti ja sosiaalityön toimintaympäristö • väestön hyvinvointi, palvelurakenne, talous jne. 3) Sosiaalityö • Orientaatio • Menetelmät • Työvälineet

 3. Tiedon tuottajat ja analysoijat

 4. Asiakastyössä tuotettava tieto • Asiakkaan tunnistetieto • Asiakkaaseen liittyvät tiedot • Asiakkuuden kesto • Asiakkuuden tyyppi • Kontaktin tyyppi ja kesto • Tilannearvio • Suunnitelma • Asiakkaan tilanne ja sen muutos • Arvio työskentelysuhteesta • Kokemus työntekijän ja työskentelyn auttavuudesta

 5. Asiakkaan tunnistetieto • Tarvitaan, jotta asiakkaan kulkua voidaan seurata eri asiakkuuksissa ja työskentelyssä eri työntekijöiden kanssa sekä asiakkuuksien kulkua ajallisesti kuukaudesta toiseen

 6. Asiakkaaseen liittyvät tiedot • Ikä • Sukupuoli • Siviilisääty/perhe • Koulutus • Sosioekonominen asema • Paikkatieto • asuinalue • Terveydentila • Päihteet

 7. Asiakkuuden kesto • Asiakkuuden alku (pvm) • asiakkuuden alkamisen syy • Asiakkuuden päättyminen (pvm) • asiakkuuden päättymisen syy • ongelman ratkaisu • siirtyminen toiseen palveluun • muutto toiselle paikkakunnalle • kuolema • Asiakkuus jatkuu

 8. Asiakkuuden tyyppi • Lastensuojelun sosiaalityö/lapsi • Lastensuojelun sosiaalityö/aikuinen • Aikuissosiaalityö • Lastenvalvojan palvelut (sosiaalityö) • Sosiaaliohjaus/aikuinen • Sosiaaliohjaus/lastensuojelu • Lastensuojelun jälkihuolto • Toimeentuloturva • Perhetyö • lastensuojelu • muu perhetyö? • Vammaispalvelut • Sosiaalipäivystys (virka-ajan ulkopuolella) • Välitystili

 9. Kontaktin tyyppi ja kesto • Yksilötapaaminen (läsnä asiakas ja työntekijä) • toimistotapaaminen • kotikäynti • muu yksilötapaaminen • Verkostotapaaminen (läsnä asiakkaan ja työntekijän lisäksi myös muuta luomu- ja/tai ammattilaisverkostoa) • Asiakasryhmä • Viranomaisyhteistyö ilman asiakkaan läsnäoloa • Kirjallinen päätös ilman asiakkaan läsnäoloa • Puhelu • asiakkaan aloitteesta • työntekijän aloitteesta • Viesti (kirje, tekstiviesti, sähköposti) • asiakkaan lähettämä • työntekijän lähettämä • Verkkoneuvonta

 10. Tilannearvio • Milloin tehty/tarkastettu edellisen kerran • Työntekijän tieto tilannearvion olemassaolosta • Kenen tekemä • itse • toinen työntekijä • Miten tilannearvio ohjaa työn tekemistä  suunnitelman laatiminen

 11. Suunnitelma • Milloin tehty/tarkastettu edellisen kerran • Työntekijän tieto suunnitelman olemassaolosta • Kenen tekemä • itse • toinen työntekijä • Miten suunnitelma/suunnitelmallisuus ohjaa työn tekemistä • sekä työntekijän että asiakkaana arvio

 12. Asiakkaan tilanne ja sen muutos • Sekä työntekijän että asiakkaan arvio • Arvio asiakkaan tilanteesta ja siinä tapahtuneista muutoksista • Millä elämänalueella muutosta on tapahtunut • Asiakkaan tilanne suhteessa suunnitelmaan ja työskentelyn tavoitteisiin

 13. Arvio työskentelysuhteesta • Tärkeisiin asioihin keskittyminen • Osallisuus • Vuorovaikutuksen laatu • sekä työntekijän että asiakkaan arvio

 14. Kokemus työntekijän ja työskentelyn auttavuudesta • Sekä työntekijän että asiakkaan arvio

 15. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoon liittyvät yhteiset rajapinnat • Terveyden merkitys sosiaaliselle • Sosiaalisen merkitys terveydelle • Terveydenhuollon palvelujen merkitys sosiaalihuollon palvelujen onnistumiselle/vaikuttavuudelle • Sosiaalihuollon palvelujen merkitys terveydenhuollon palvelujen onnistumiselle/vaikuttavuudelle MITEN OTETAAN HUOMIOON TIEDON TUOTANNOSSA?

 16. Miten edetään? • Säännöllisesti neljä kertaa vuodessa kuukauden ajan kerrallaan • Aloitetaan marraskuussa • Hankkeen aikana ehditään kerätä tietoa myös • Helmikuussa • Toukokuussa

 17. Miten edetään? • Asiakastietojärjestelmien hyödyntäminen • Selvitellään kuntien käytössä olevien järjestelmien mahdollisuudet • Sähköiset lomakkeet • Ei enää paperilomaketta • Ennakkotekstiviestipalvelun hyödyntäminen asiakaspalautteen keräämisessä

 18. Miten edetään • Kerätäänkö kaikista asiakkaista? • Seurataanko muutamia asiakkaita ja kerätään syvällisempää tietoa?