egyens lyban a vil ggal l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EGYENSÚLYBAN A VILÁGGAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
EGYENSÚLYBAN A VILÁGGAL

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 23
jontae

EGYENSÚLYBAN A VILÁGGAL - PowerPoint PPT Presentation

84 Views
Download Presentation
EGYENSÚLYBAN A VILÁGGAL
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása érdekében TÁMOP 3.1.6. pályázat EGYENSÚLYBAN A VILÁGGAL

 2. „Először tedd, ami szükséges, • azután, ami lehetséges, • és máris megteszed a lehetetlent.” • Assisi Szent Ferenc

 3. Tudunk-e inkluzív pedagógiai környezetet teremteni? • Az inkluzív oktatás nem arról szól, hogy néhány sajátos nevelési igényű tanulót hogyan lehet integrálni a többségi oktatásba, • hanem sokkal inkább szemléletmód, • és arra keresi a választ, hogy hogyan lehet átalakítani az oktatási rendszereket és más tanulási környezeteket, hogy azok meg tudjanak felelni a tanulók sokféleségének. • A minőségi oktatás olyan oktatás, amely inkluzív, mivel célja minden tanuló teljes részvétele. • (Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All UNESCO, 2005). UNESCO

 4. Az EGYMI-k járuljanak hozzá abefogadó közoktatási rendszer megteremtéséhez, • Széles körű szolgáltatásnyújtás által.

 5. Célok • Együttműködő intézményi hálózat létrehozása a régióban. • A szak- és szakmai szolgáltató jelleg erősítése. • A szolgáltatási kínálat bővítésével a projekt biztosítja a minőségi oktatáshoz való hozzáférést. • Meglévő szolgáltatások fejlesztése, újak kialakítása. • Lefedve a fogyatékossági típusok lehető legszélesebb körét. • Módszertani kultúra korszerűsítése. • Szegregációmentes környezet kialakítása. • Ugyanakkor magas színvonalú, szakmailag megfelelő, minőségi szegregált nevelés biztosítása a nem integrálható gyermekek részére.

 6. Célok • A gyógypedagógia és befogadó pedagógia együttes jelenléte. • A szolgáltatások beépítése a mindennapi pedagógiai gyakorlatba és az intézményi dokumentumokba. • Az integráció valamennyi érintett résztvevőjének felkészítése az inkluzív pedagógiai környezet kialakítására, fenntartására akkreditált és legitimált képzések által. • A kiépült szolgáltatói hálózat egységes standardok alapján működő rendszerbe foglalása.

 7. Célok • Mely biztosítja az SNI gyermekeknek/tanulóknak: • a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, • alkalmazható tudást, • a speciális eszközök használatát, És javítja a versenyképességet. • TÁMOP 3.1.1; 3.2.2; 3.4.2 projektjeivel való együttműködés

 8. A konzorciumi hálózat rendszere, felépítése

 9. Szakszolgálatok Fejlesztő felkészítés Logopédiai ellátás Gyógypedagógiai tanácsadás, Korai fejlesztés Konduktív pedagógiai ellátás Gyógy- testnevelés

 10. Szakmai szolgáltatások Pedagógiai tájékoztatás Igazgatási, pedagógiai szolgáltatás Szaktanács-adás Pedagógusok képzésének, tov.képzésének, önképzésének segítése Tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat

 11. Az utazó gyógypedagógusok által ellátott gyermekek/tanulók száma a Benedek Elek EGYMI-ben 2008. szeptember 1-én

 12. Az utazó gyógypedagógusok által ellátott gyermekek/tanulók száma a Benedek Elek EGYMI-ben 2009. szeptember 1-én

 13. SNI típusa 2008. szept. 1.

 14. Integráltan nevelt-oktatott összes SNI létszám három évre visszamenőleg a konzorciumi intézmények térségében

 15. Humán erőforrás • Szakképzett gyógypedagógusok 100% • Oligofrén szak mellett megtalálható a szurdo, tiflo, szomato, pszicho, logopédia szak. • Új terminológia szerint többen terapeuta szakosok. • Többen szakvizsgázott és másoddiplomás pedagógusok. • Pedagógiai asszisztensek segítenek. • Hiány: autizmus specifikus képzettségben.

 16. Speciális szakmai tudásaink • Logopédiai diagnosztika, diszlexia prevenció/ reedukáció, diszgráfia, diszkalkulia terápia, • Gósy beszédpercepciós vizsgálat és terápia, • Ayres, Delacato, BHRG, TSMT, Mozgáskotta, • Sindelar, • Fejlesztőpedagógia, • Drámapedagógia, • Projektpedagógia, • A tanulók személyre szabott szöveges értékelése, • Együttnevelés, • Lépésről-lépésre óvodai program,

 17. Speciális szakmai tudásaink • Személyiségfejlesztés zeneterápiával, Kokas-módszer, Ulwilla, • Frostig elemek az óvodában, • Komplex művészeti terápia, • EU-s pályázatíró tanfolyam, változáskezelő tréning • Differenciált tanulásszervezés, • Hatékony tanulói megismerés, • Speciális autista fejlesztő terápiák: TEACCH program, PECS-képes, kommunikációt segítő módszer, ELA-treápia, stb.

 18. A projekt során megvalósuló képzések • 1.Probléma-felismerés a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók körében a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai és általános iskolai területen, a logopédiában • 2. Írás-olvasás módszertana • 3. Autizmussal élő gyermekek integrált pedagógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai • 4. Az utazó tanárok felkészítése

 19. A megvalósítás garanciái • A fenntartó támogatása. • Az együttnevelés iránti elkötelezettség az intézmény vezetés és a pedagógusok részéről. • A szükséges többlettudás megszerzése, a pedagógusok felkészültsége. • Az SNI és nem SNI tanulók ismerete. • A különbségek szakszerű kezelése. • A tanulók szükségleteihez igazított, a heterogén csoportokban történő, differenciált tanulásszervezési módok ismerete és alkalmazása. • A különböző kooperatív tanulási technikák ismerete és alkalmazása.

 20. A megvalósítás garanciái • A speciális, tanulást és tanítást segítő fejlesztő eszközök, taneszközök ismerete és megfelelő alkalmazása. • Kooperációs, együttműködési készség a szülőkkel, pedagógusokkal, szakemberekkel, szakmai szervezetekkel. • Az intézményi dokumentumokba való beépítés, egyéni fejlesztési tervek készítése. • Tapasztalatátadás, információ csere: team megbeszélések, hospitálások, szakmai napok keretében.

 21. Fenntarthatóság • A kiépült szolgáltatási rendszer biztosítja, hogy a gyermek/tanuló a napirendbe építve kapja meg az ingyenes, kötelezően járó szolgáltatást • Az integrált és szegregált nevelés egyre eredményesebbé válik, a minőségi szakmai munka, szakmai szolgáltatás biztosított lesz. • A megvalósult képzések elősegítik, hogy a többségi intézmények munkatársai tájékozottabbak, elfogadóbbak nyitottabbak, befogadóbbak legyenek.