activex n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ActiveX

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

ActiveX - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

ActiveX. ActiveX контроли. ActiveX контролите са най-популярната за момента част от ActiveX технологията. Освен тях се използват: ActiveX Data Object ( ADO ) Active Server Pages ( ASP ) Те са COM базирани и следователно се подчиняват на правилата и концепциите в COM модела.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ActiveX' - jonah-mack


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
activex1
ActiveX контроли
 • ActiveX контролите са най-популярната за момента част от ActiveX технологията. Освен тях се използват:
  • ActiveX Data Object (ADO)
  • Active Server Pages (ASP)
 • Те са COM базирани и следователно се подчиняват на правилата и концепциите в COM модела.
activex2
ActiveX контроли
 • ActiveX контрол - функционално завършено парче код, пакетирано за многократно използване и предоставящо определен интерфейс за взаимодействие с клиентите си.
 • ActiveX контролът е COM обект, но задължен да имплементира определени интерфейси, които го карат да се държи като контрол.
 • ActivеX контролите задължително имплементират само интерфейса IUnknown.
 • Повечето контроли имплементират интерфейса IDispatch, което ги прави Automation сървъри (експонират методи и свойства).
activex3
ActiveX контроли
 • ActivеX контролите могат да са както видими (поддържат свой прозорец), така и невидими, при което те нямат свой прозорец – рисуват се в прозореца на контейнера.
activex4
ActiveX контроли
 • Контролът може да е активен (с или без прозорец) или неактивен. Тогава контейнерът го изобразява в своя прозорец от изображение, взето от метафайл. Така се спестява ресурс. ActiveX контролът се активира при кликване с бутона на мишката върху неговия образ. За целта се използва интерфейсът IPointerInactive на контрола, който следи движенията на мишката.
activex5
ActiveX контроли
 • Най-често контролите се реализират като in-processсървъри (т.е те са в DLL).
  • Някои от интерфейси, които контролите имплементират нямат реализиран marshalling механизъм за настройка при междупроцесен обмен. Реализацията на такъв е доста обемна задача.
  • По-бърза реакция отколкото при реализация в EXE сървър.
  • В миналото OLE контролите бяха само in-process.
activ x

IOleObject

IOleControl

IOleInPlaceActiveObject

IOleInPlaceActiveWindowless

IOleCache

IViewObjectEx

IDataObject

IPersistMemory

IQuickActivate

IPersistPropertyBag

IPersistStorage

IPersistStreamInit

IPersistStreamInit

IDispatch

IProvideClassInfo2

ISpecifyPropertyPages

IPerPropertyBrowsing

IConnectionPointConainer

OCX

контрол

Интерфейси на ActivеX контролите
activ x1
Интерфейси на ActivеX контролите
 • IConnectionPointContainer - Използва се при нотификационни съобщения
 • IDataObject - Предоставя за достъп данни от контрола
 • IDispatch - Поддържа автоматизация. Предоставя по определен начин за достъп методи и данни на контрола.
 • IOleCache - Управлява кеш памет за обменяните данни.
 • IOleControl - Базов интерфейс, който прави контрола ActiveX.
 • IOleInPlaceActiveObject - Позволява in-place aктивиране.
 • IPerPropertyBrowsing - Позволява контейнер да извлича информация за свойства на контрола, например имената им.
 • IPersistMemory - Прави данните на контрола персистентни – те могат да се съхраняват и впоследствие да се използват отново.
activex connectable
ActiveX контролите като Connectable обекти
 • ActiveX контролите комуникират със своите контейнери по дефиниран протокол, чрез специфични интерфейси.
  • IConnectionPoint – реализиран е в контрола и позволява клиента да заяви желанието си за event notifications.
  • IConnectionPointContainer - използва се за запитване на обект дали поддържа първия интерфейс. Притежава функции връщащи указател към IConnectionPoint или повече указатели към няколко такива интерфейса (ако има такива реализирани в обекта).
activex connectable1

IPropertyNotifySink

IConnectionPoint

клиент

сървър

IConnectionPointContainer

ActiveX контролите като Connectable обекти
 • Клиентът, желаещ ползване на определен IConnectionPoint, извиква функцията QueryInterface() за интерфейса IConnectionPointContainer. Ако това е успешно, клиентът подава указател към своя notification sink интерфейс към сървъра чрез IConnectionPoint. Притежавайки този указател, сървърът подава нотификационни съобщения на клиента.
activex connectable2
ActiveX контролите като Connectable обекти
 • Реализацията на тези интерфейси е тежка задача. MFC предоставя подразбираща се имплементация за тях в класовете CConnectionPoint и CConnectionPointContainer.
 • Механизмът на интерфейсите:
  • интерфейсът IConnectionPointContainer се използва, за да предостави на контрола IDispatch интерфейсен указател за контейнера. Следователно контейнерът също е Automation обект.
  • С помощта на този указател контролът извиква методи от контейнера в реакция на свои събития.
  • От своя страна, за да се информира какви събития може да предизвика контрола, както и за да съберат информация за него, контейнерите могат да ползват методи от интерфейсите IProvideClassInfo2 и ITypeInfo на контрола, даващи достъп до информация за типовете на контрола.
activex6
Пропъртита, събития и методи на ActiveX контрола
 • Взаимодействие с контролите става чрез пропърти (атрибути), методи (експонирани функции, които могат да се приложат към контрола чрез интерфейса IDispatch) и събития (съобщения, предавани към контейнера от контрола, както беше описано по-горе).
properties
Атрибути (Properties)
 • ActiveX контролите имплементират свойства, с което позволяват да бъдат модифицирани в зависимост от нуждите на дадено приложение.
 • Видове свойства:
  • управляващи средата за съвпадане с поведението на клиента - например цвят на фона, шрифт, и др.
  • разширени – реализират се в клиента, но се ползват и от контрола. Например подредба на бутони в OLE контрола, съобразно настройки в клиента.
  • стандартни - те се придават на контрола, но се реализират от ActiveX Development Kit.
  • потребителски.
 • И за стандартните и за потребителските свойства е необходимо да се знаят имената и DISPID (dispatch) идентификаторите, определени в спецификацията на контрола.
metods
Методи (Metods)
 • Методите са функции, реализирани точно така, както и в OLE Automation при използване на интерфейса IDispatch. Те могат да бъдат извиквани за изпълнение на някаква полезна работа.
 • Методите могат да се разделят на потребитески и стандартни.
vents
Събития (Еvents)
 • ActiveX контролът поддържа и събитийно множество. Събитията се използват за изпращане на нотификационни съобщения от контрола към контейнера, който съдържа контрола - например кликване с мишка.
 • Видове събития:
  • стандартни – реализирани са от развойната среда и се извикват подобно на стандартните функции, например генериране съобщение при грешка - FireError().
  • потребителски – за дефинирането им са предвидени облекчаващи средства в средата. За тях, както в автоматизацията, трябва да използваме за повикване име и dispatch идентификатор.
slide16
Амбиентни свойства
 • Свойства, които контейнерът предоставя за проверка или настройка на контрола.
 • Пример: контролът може да се настрои да изглежда като използващия го в момента контейнер (например цвят на фонa).
slide17
Амбиентни свойства
 • Принцип на реализация: ползване на автоматизацията (амбиентното свойство е automation свойство), и посредничеството на интерфейса Idispatch, реализиран в контейнера.
 • Амбиентните свойства са точно специфицирани в стандарта като имена и dispatch идентификатори.
slide18
Амбиентни свойства
 • COleControl опростява извличането на амбиентни свойства, като реализира обвиващи функции, които извикват функцията IDispatch::Invoke().
 • Видове свойства:
slide19
Амбиентни свойства
 • Амбиентно свойство, за което липсва специална функция, може да се прочете с помощта на функцията GetAmbientProperty() с подаден dispаtch идентификатор на свойството.
 • Ако някое амбиентно свойство се промени в контейнера, то за това следва да се уведоми контролът.
slide20
Амбиентни свойства
 • Това става в предефинираната функция COleControl::OnAmbientPropertyChange() в класа на контрола. Тя се извиква, когато контейнерът трябва да уведоми контрола, че някое амбиентно свойство се е променило. Като параметър на повикването се подава dispаtch идентификатор на амбиентното свойство. В кода на тази функция контролът трябва да реализира реакцията си. Най-често тя се свежда до прерисуване на контрола (прави се обръщение към метода InvalidateControl()).
activex7

IOleContainer

IOleInPlaceFrame

IOleClientSite

IOleControlSite

IDispatch

IDispatch

IPropertyNotifySink

Контейнер

приемник

на събития

Контейнери на ActiveX контроли
 • Контейнерът е COM обект. Това се налага поради необходимостта да се комуникира с контрола, което може да стане с посредничеството на интерфейси.
activex8
Контейнери на ActiveX контроли
 • IOleInPlaceFrame - Използва се за in-place активиране.
 • IPropertyNotifySink - Използва се при нотификационни съобщения от контрола към контейнера.
 • IDispatch - Предоставя амбиентните свойства на контейнера.
 • IDdispatch - Използва се за отработване на събития (еvents) от контейнера.
 • IOleControlSite - Базов интерфейс на сайт с ActiveX контрол.
activex9
Други ActiveX технологии
 • ActiveX Data Objects (ADO)
 • Active Server Pages
 • ActiveMovie >>>>> DirectShow
 • Active Messaging >>>>> Collaboration Data Objects
 • Active Scripting
 • ActiveX Streaming Format (ASF)
slide25
Пример .NET

Ще разгледаме пример за създаване на ActiveX control, който използваме в html страница. Ще демонстрираме как чрез Java Script се предават параметри на ActiveX от html контроли.